Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам -ийн тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл Олгосон тоо
1 Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах 403
2 Амьтан тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, импортлох 6
3 Ан, амьтны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх 20
4 Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх 47
5 Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах 107
6 Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисыг импортлох, худалдах ашиглах 3
7 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах 6
8 Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх 37
9 Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах 0
10 Амьтныг сэргээн нутагшуулах зөвшөөрөл 1
11 Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх 8
12 Байгаль орчны аудит хийх 30
13 Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх 185
14 Нэн ховор амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнах, барих 1
15 Олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцын хавсралтад заасан амьтан, ургамлыг экспортлох, импортлох 28
16 Эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, халдварт өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор амьтныг агнах, барих 1
17 Олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцын хавсралтад заасан амьтан, ургамлыг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл 0