Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Нийгмийн даатгалын сан

Яг одоо нийт 5,144 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Сангийн төрөл Он Аймаг Нийт дүн
1 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Улаанбаатар 1,531,236,760,000
2 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Улсын төсөв 829,308,400,000
3 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Улаанбаатар 162,674,090,000
4 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Улаанбаатар 141,969,460,000
5 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Орхон 90,651,280,000
6 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Өмнөговь 74,829,750,000
7 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Дархан-Уул 54,866,700,000
8 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Сэлэнгэ 48,763,580,000
9 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Дорноговь 39,243,180,000
10 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Улаанбаатар 39,183,690,000
11 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Дорнод 31,254,270,000
12 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Өвөрхангай 28,224,160,000
13 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Хөвсгөл 28,149,280,000
14 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Төв 27,384,150,000
15 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Ховд 26,497,060,000
16 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Хэнтий 24,994,270,000
17 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Баян-Өлгий 22,203,350,000
18 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Увс 21,640,400,000
19 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Баянхонгор 20,595,820,000
20 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Завхан 19,982,790,000
21 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Архангай 19,237,500,000
22 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Сүхбаатар 17,746,430,000
23 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Говь-Алтай 16,719,970,000
24 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Булган 14,786,990,000
25 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Дундговь 13,061,940,000
26 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Орхон 12,878,370,000
27 Тэтгэврийн даатгалын сан 2022 Говьсүмбэр 11,816,260,000
28 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Орхон 9,604,430,000
29 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Өмнөговь 8,223,860,000
30 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Өмнөговь 7,978,450,000
31 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Улсын төсөв 6,533,200,000
32 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Улсын төсөв 5,940,600,000
33 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Дархан-Уул 5,842,040,000
34 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Дархан-Уул 5,738,030,000
35 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Сэлэнгэ 5,128,520,000
36 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Сэлэнгэ 4,692,180,000
37 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Дорноговь 4,121,970,000
38 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Дорноговь 4,034,370,000
39 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Дорнод 3,281,900,000
40 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Өвөрхангай 2,916,450,000
41 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Хөвсгөл 2,907,520,000
42 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Төв 2,854,870,000
43 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Дорнод 2,848,840,000
44 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Ховд 2,767,680,000
45 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Хэнтий 2,602,970,000
46 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Баян-Өлгий 2,331,320,000
47 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Хэнтий 2,330,830,000
48 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Увс 2,217,330,000
49 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Баянхонгор 2,130,200,000
50 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Төв 2,091,800,000
51 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Завхан 2,074,720,000
52 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Орхон 1,970,660,000
53 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Архангай 1,932,780,000
54 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Өвөрхангай 1,903,640,000
55 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Ховд 1,868,360,000
56 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Сүхбаатар 1,848,560,000
57 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Говь-Алтай 1,746,000,000
58 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Хөвсгөл 1,735,310,000
59 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Өмнөговь 1,594,440,000
60 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Булган 1,532,510,000
61 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Сүхбаатар 1,375,300,000
62 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Дундговь 1,340,430,000
63 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Говьсүмбэр 1,316,770,000
64 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Увс 1,316,710,000
65 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Баянхонгор 1,302,940,000
66 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Завхан 1,297,070,000
67 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Баян-Өлгий 1,257,950,000
68 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2022 Говьсүмбэр 1,247,910,000
69 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Дархан-Уул 1,159,010,000
70 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Говь-Алтай 1,115,420,000
71 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Архангай 1,096,690,000
72 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Сэлэнгэ 1,033,060,000
73 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Улсын төсөв 993,500,000
74 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Булган 928,560,000
75 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2022 Дундговь 876,470,000
76 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Дорноговь 831,830,000
77 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Дорнод 634,900,000
78 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Өвөрхангай 548,330,000
79 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Хөвсгөл 548,280,000
80 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Төв 542,640,000
81 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Ховд 529,890,000
82 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Хэнтий 501,440,000
83 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Баян-Өлгий 476,380,000
84 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Увс 414,920,000
85 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Завхан 400,180,000
86 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Баянхонгор 387,630,000
87 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Архангай 356,060,000
88 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Сүхбаатар 355,530,000
89 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Говь-Алтай 340,050,000
90 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Булган 279,790,000
91 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Говьсүмбэр 254,130,000
92 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2022 Дундговь 239,220,000
93 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Улаанбаатар 1,230,185,060,000
94 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Улсын төсөв 517,673,100,000
95 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Улаанбаатар 90,545,800,000
96 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Улаанбаатар 83,214,500,000
97 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Орхон 82,460,450,000
98 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Өмнөговь 52,402,490,000
99 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Дархан-Уул 49,422,680,000
100 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Улсын төсөв 39,549,100,000
101 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Сэлэнгэ 39,247,960,000
102 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Дорноговь 36,930,010,000
103 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Улсын төсөв 33,119,300,000
104 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Хөвсгөл 30,416,400,000
105 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Дорнод 29,750,260,000
106 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Өвөрхангай 28,770,720,000
107 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Төв 27,290,330,000
108 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Хэнтий 26,832,300,000
109 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Ховд 25,260,730,000
110 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Архангай 22,251,880,000
111 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Баян-Өлгий 22,211,000,000
112 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Увс 21,732,900,000
113 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Завхан 20,849,600,000
114 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Баянхонгор 20,606,080,000
115 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Улаанбаатар 19,152,770,000
116 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Сүхбаатар 18,170,180,000
117 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Говь-Алтай 16,949,690,000
118 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Булган 16,622,150,000
119 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Дундговь 13,601,170,000
120 Тэтгэврийн даатгалын сан 2021 Говьсүмбэр 11,103,170,000
121 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Орхон 10,271,230,000
122 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Орхон 7,610,640,000
123 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Дархан-Уул 4,296,740,000
124 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Дархан-Уул 4,117,860,000
125 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Өмнөговь 3,524,300,000
126 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Улсын төсөв 3,511,000,000
127 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Дорноговь 3,329,590,000
128 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Дорноговь 3,233,340,000
129 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Өмнөговь 3,184,130,000
130 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Сэлэнгэ 3,157,190,000
131 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Сэлэнгэ 2,686,830,000
132 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Дорнод 2,458,100,000
133 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Хэнтий 2,328,110,000
134 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Хөвсгөл 2,311,290,000
135 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Өвөрхангай 2,208,010,000
136 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Төв 2,205,710,000
137 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Хэнтий 2,110,360,000
138 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Дорнод 2,092,900,000
139 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Ховд 1,993,930,000
140 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Баян-Өлгий 1,855,430,000
141 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Увс 1,748,610,000
142 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Завхан 1,686,790,000
143 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Баянхонгор 1,673,890,000
144 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Архангай 1,571,350,000
145 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Орхон 1,567,500,000
146 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Төв 1,511,920,000
147 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Сүхбаатар 1,428,030,000
148 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Говь-Алтай 1,381,450,000
149 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Өвөрхангай 1,372,430,000
150 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Хөвсгөл 1,331,150,000
151 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Булган 1,272,750,000
152 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Ховд 1,235,770,000
153 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Дундговь 1,134,600,000
154 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Говьсүмбэр 1,104,980,000
155 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2021 Говьсүмбэр 1,029,630,000
156 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Баянхонгор 992,480,000
157 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Завхан 986,870,000
158 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Увс 985,830,000
159 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Сүхбаатар 970,700,000
160 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Баян-Өлгий 959,430,000
161 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Архангай 866,240,000
162 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Говь-Алтай 843,970,000
163 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Дархан-Уул 824,760,000
164 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Булган 756,340,000
165 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2021 Дундговь 718,690,000
166 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Дорноговь 674,790,000
167 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Өмнөговь 667,960,000
168 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Сэлэнгэ 619,610,000
169 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Дорнод 457,280,000
170 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Хөвсгөл 447,520,000
171 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Хэнтий 443,180,000
172 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Төв 411,480,000
173 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Өвөрхангай 405,210,000
174 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Баян-Өлгий 378,310,000
175 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Ховд 375,990,000
176 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Увс 318,770,000
177 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Завхан 313,720,000
178 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Баянхонгор 301,820,000
179 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Архангай 290,650,000
180 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Сүхбаатар 267,850,000
181 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Говь-Алтай 263,010,000
182 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Булган 230,590,000
183 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Говьсүмбэр 210,710,000
184 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2021 Дундговь 197,320,000
185 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Улаанбаатар 717,856,290,000
186 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Улсын төсөв 396,106,600,000
187 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Улаанбаатар 105,222,880,000
188 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Орхон 67,300,560,000
189 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Улаанбаатар 67,113,910,000
190 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Дархан-Уул 36,127,910,000
191 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Дорноговь 30,437,750,000
192 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Сэлэнгэ 28,734,050,000
193 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Өмнөговь 27,205,500,000
194 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Хөвсгөл 25,497,460,000
195 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Өвөрхангай 23,660,530,000
196 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Дорнод 23,326,660,000
197 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Хэнтий 22,607,090,000
198 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Төв 21,739,870,000
199 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Ховд 19,670,100,000
200 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Баян-Өлгий 18,681,380,000
201 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Архангай 18,574,580,000
202 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Увс 18,177,910,000
203 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Баянхонгор 18,169,010,000
204 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Завхан 17,584,590,000
205 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Улаанбаатар 17,385,920,000
206 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Булган 15,568,360,000
207 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Говь-Алтай 14,770,940,000
208 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Сүхбаатар 14,000,680,000
209 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Дундговь 11,873,680,000
210 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Орхон 9,401,950,000
211 Тэтгэврийн даатгалын сан 2020 Говьсүмбэр 7,698,290,000
212 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Орхон 6,900,650,000
213 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Дархан-Уул 3,682,870,000
214 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Дархан-Уул 3,481,730,000
215 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Улсын төсөв 3,311,000,000
216 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Дорноговь 3,026,090,000
217 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Дорноговь 2,908,070,000
218 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Сэлэнгэ 2,735,820,000
219 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Өмнөговь 2,234,200,000
220 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Дорнод 2,187,100,000
221 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Хэнтий 2,129,220,000
222 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Хөвсгөл 2,117,700,000
223 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Сэлэнгэ 2,072,540,000
224 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Өвөрхангай 2,057,720,000
225 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Төв 1,911,070,000
226 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Хэнтий 1,884,550,000
227 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Өмнөговь 1,883,280,000
228 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Дорнод 1,819,440,000
229 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Ховд 1,785,660,000
230 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Баян-Өлгий 1,709,630,000
231 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Увс 1,642,300,000
232 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Баянхонгор 1,586,150,000
233 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Завхан 1,581,930,000
234 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Архангай 1,479,220,000
235 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Орхон 1,411,560,000
236 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Говь-Алтай 1,345,390,000
237 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Өвөрхангай 1,304,260,000
238 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Төв 1,259,040,000
239 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Булган 1,255,450,000
240 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Сүхбаатар 1,249,720,000
241 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Хөвсгөл 1,220,100,000
242 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Дундговь 1,082,740,000
243 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Ховд 1,061,570,000
244 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Увс 990,350,000
245 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Баянхонгор 938,460,000
246 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Завхан 907,850,000
247 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Баян-Өлгий 878,330,000
248 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Говьсүмбэр 845,260,000
249 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Архангай 820,990,000
250 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Говь-Алтай 820,840,000
251 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Сүхбаатар 797,060,000
252 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Говьсүмбэр 780,490,000
253 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Булган 778,470,000
254 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Дархан-Уул 720,530,000
255 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2020 Дундговь 673,260,000
256 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Дорноговь 601,340,000
257 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Сэлэнгэ 544,470,000
258 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Өмнөговь 444,840,000
259 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Хэнтий 413,740,000
260 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Дорнод 407,650,000
261 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Хөвсгөл 397,990,000
262 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Өвөрхангай 365,230,000
263 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Төв 359,910,000
264 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Баян-Өлгий 348,150,000
265 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Ховд 333,300,000
266 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Увс 305,400,000
267 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Завхан 292,250,000
268 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Баянхонгор 280,170,000
269 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Архангай 267,070,000
270 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Говь-Алтай 251,590,000
271 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Сүхбаатар 238,250,000
272 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Булган 220,570,000
273 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Дундговь 190,260,000
274 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Говьсүмбэр 160,960,000
275 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2020 Улсын төсөв 0
276 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2020 Улсын төсөв 0
277 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Улаанбаатар 1,027,923,660,000
278 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Улсын төсөв 601,613,300,000
279 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Улаанбаатар 170,128,990,000
280 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Улаанбаатар 111,401,030,000
281 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Орхон 62,649,040,000
282 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Дархан-Уул 38,727,990,000
283 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Өмнөговь 38,118,270,000
284 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Улаанбаатар 32,374,180,000
285 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Сэлэнгэ 29,438,660,000
286 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Дорноговь 28,621,000,000
287 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Дорнод 22,401,730,000
288 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Өвөрхангай 20,074,430,000
289 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Хөвсгөл 19,858,300,000
290 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Хэнтий 19,418,750,000
291 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Төв 17,567,910,000
292 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Ховд 17,537,240,000
293 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Баян-Өлгий 15,391,400,000
294 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Увс 14,993,020,000
295 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Баянхонгор 14,885,330,000
296 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Завхан 14,745,360,000
297 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Архангай 13,556,500,000
298 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Сүхбаатар 12,624,190,000
299 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Говь-Алтай 12,581,540,000
300 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Булган 11,096,490,000
301 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Дундговь 10,068,860,000
302 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Орхон 8,784,650,000
303 Тэтгэврийн даатгалын сан 2019 Говьсүмбэр 7,197,200,000
304 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Орхон 6,632,670,000
305 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Дархан-Уул 4,195,620,000
306 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Өмнөговь 4,132,720,000
307 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Дархан-Уул 4,046,690,000
308 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Өмнөговь 4,026,200,000
309 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Улсын төсөв 3,879,500,000
310 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Дорноговь 3,120,080,000
311 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Сэлэнгэ 3,078,610,000
312 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Дорноговь 3,017,380,000
313 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Сэлэнгэ 2,803,290,000
314 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Дорнод 2,349,130,000
315 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Дорнод 2,128,160,000
316 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Өвөрхангай 2,062,650,000
317 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Хөвсгөл 2,052,900,000
318 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Хэнтий 2,015,020,000
319 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Ховд 1,830,200,000
320 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Төв 1,818,250,000
321 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Хэнтий 1,781,300,000
322 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Баян-Өлгий 1,613,750,000
323 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Увс 1,570,650,000
324 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Завхан 1,534,180,000
325 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Баянхонгор 1,530,860,000
326 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Архангай 1,397,590,000
327 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Өвөрхангай 1,379,320,000
328 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Орхон 1,355,460,000
329 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Сүхбаатар 1,315,270,000
330 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Говь-Алтай 1,311,290,000
331 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Төв 1,282,420,000
332 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Хөвсгөл 1,261,850,000
333 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Ховд 1,212,510,000
334 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Булган 1,148,000,000
335 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Дундговь 1,031,730,000
336 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Сүхбаатар 1,003,510,000
337 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Завхан 981,320,000
338 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Баянхонгор 956,840,000
339 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Увс 951,590,000
340 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Баян-Өлгий 914,650,000
341 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Говь-Алтай 868,940,000
342 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Дархан-Уул 837,440,000
343 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Говьсүмбэр 831,290,000
344 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Архангай 821,990,000
345 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Өмнөговь 809,860,000
346 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Говьсүмбэр 758,040,000
347 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Дорноговь 722,950,000
348 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Булган 722,380,000
349 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2019 Дундговь 693,400,000
350 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Сэлэнгэ 616,290,000
351 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Дорнод 447,440,000
352 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Хөвсгөл 389,110,000
353 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Хэнтий 386,190,000
354 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Өвөрхангай 375,030,000
355 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Ховд 361,000,000
356 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Төв 342,990,000
357 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Баян-Өлгий 329,460,000
358 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Увс 296,600,000
359 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Завхан 295,330,000
360 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Баянхонгор 286,300,000
361 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Архангай 263,680,000
362 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Сүхбаатар 250,800,000
363 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Говь-Алтай 249,820,000
364 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Булган 212,800,000
365 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Дундговь 178,700,000
366 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Говьсүмбэр 155,650,000
367 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2019 Улсын төсөв 0
368 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2019 Улсын төсөв 0
369 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Улаанбаатар 794,230,790,000
370 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Улсын төсөв 594,849,900,000
371 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Улаанбаатар 136,710,400,000
372 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Улаанбаатар 90,224,410,000
373 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Орхон 51,753,760,000
374 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Улаанбаатар 33,351,140,000
375 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Дархан-Уул 31,465,770,000
376 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Өмнөговь 27,754,250,000
377 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Сэлэнгэ 23,775,120,000
378 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Дорноговь 22,231,400,000
379 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Дорнод 16,840,860,000
380 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Хэнтий 15,993,420,000
381 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Хөвсгөл 15,274,710,000
382 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Өвөрхангай 15,185,550,000
383 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Улсын төсөв 14,967,800,000
384 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Төв 13,616,260,000
385 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Ховд 13,317,930,000
386 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Баян-Өлгий 11,521,140,000
387 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Увс 11,262,670,000
388 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Баянхонгор 11,216,550,000
389 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Завхан 11,167,470,000
390 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Архангай 10,289,480,000
391 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Говь-Алтай 9,798,770,000
392 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Сүхбаатар 9,758,500,000
393 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Булган 8,688,340,000
394 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Орхон 8,014,760,000
395 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Дундговь 7,653,340,000
396 Тэтгэврийн даатгалын сан 2018 Говьсүмбэр 6,636,750,000
397 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Орхон 5,843,490,000
398 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Дархан-Уул 3,693,880,000
399 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Дархан-Уул 3,489,230,000
400 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Өмнөговь 3,177,980,000
401 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Өмнөговь 3,117,500,000
402 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Сэлэнгэ 2,641,570,000
403 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Дорноговь 2,525,220,000
404 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Дорноговь 2,487,120,000
405 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Сэлэнгэ 2,403,410,000
406 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Дорнод 1,866,220,000
407 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Хэнтий 1,762,900,000
408 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Хөвсгөл 1,680,080,000
409 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Дорнод 1,676,190,000
410 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Өвөрхангай 1,657,230,000
411 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Хэнтий 1,520,140,000
412 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Төв 1,496,480,000
413 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Ховд 1,472,820,000
414 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Баян-Өлгий 1,284,250,000
415 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Увс 1,240,020,000
416 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Завхан 1,236,580,000
417 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Баянхонгор 1,223,880,000
418 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Орхон 1,206,280,000
419 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Архангай 1,128,510,000
420 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Өвөрхангай 1,126,260,000
421 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Төв 1,088,730,000
422 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Говь-Алтай 1,083,140,000
423 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Сүхбаатар 1,079,490,000
424 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Хөвсгөл 1,030,900,000
425 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Ховд 981,190,000
426 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Булган 953,480,000
427 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Сүхбаатар 839,610,000
428 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Дундговь 829,300,000
429 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Говьсүмбэр 824,630,000
430 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Завхан 792,030,000
431 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Баянхонгор 770,400,000
432 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Увс 750,100,000
433 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Говьсүмбэр 742,980,000
434 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Баян-Өлгий 738,740,000
435 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Дархан-Уул 715,960,000
436 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Говь-Алтай 711,660,000
437 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Архангай 666,500,000
438 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Өмнөговь 655,370,000
439 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Булган 614,870,000
440 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2018 Дундговь 553,860,000
441 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Сэлэнгэ 540,780,000
442 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Дорноговь 523,810,000
443 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Дорнод 364,790,000
444 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Хэнтий 348,940,000
445 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Хөвсгөл 326,210,000
446 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Өвөрхангай 313,430,000
447 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Ховд 298,150,000
448 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Төв 294,990,000
449 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Баян-Өлгий 264,920,000
450 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Завхан 250,610,000
451 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Увс 237,830,000
452 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Баянхонгор 234,410,000
453 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Архангай 217,660,000
454 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Сүхбаатар 213,260,000
455 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Говь-Алтай 210,730,000
456 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Булган 187,780,000
457 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Говьсүмбэр 155,880,000
458 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Дундговь 151,310,000
459 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2018 Улсын төсөв 0
460 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2018 Улсын төсөв 0
461 Тэтгэврийн даатгалын сан 2017 1,450,544,000,000
462 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2017 364,133,800,000
463 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2017 147,845,700,000
464 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2017 112,720,800,000
465 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2017 39,015,600,000
466 Тэтгэврийн даатгалын сан 2016 1,262,679,700,000
467 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2016 302,672,000,000
468 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2016 125,165,600,000
469 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2016 86,862,500,000
470 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2016 32,490,800,000
471 Тэтгэврийн даатгалын сан 2015 1,011,615,300,000
472 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2015 248,149,500,000
473 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2015 109,776,400,000
474 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2015 81,126,100,000
475 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2015 29,812,000,000
476 Тэтгэврийн даатгалын сан 2014 958,556,900,000
477 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2014 231,800,100,000
478 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2014 99,776,500,000
479 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2014 78,422,100,000
480 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2014 26,310,800,000
481 Тэтгэврийн даатгалын сан 2013 899,394,200,000
482 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2013 203,954,200,000
483 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2013 86,619,800,000
484 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2013 67,272,300,000
485 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2013 25,718,200,000
486 Тэтгэврийн даатгалын сан 2012 764,506,400,000
487 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2012 166,500,600,000
488 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2012 67,897,600,000
489 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2012 37,224,900,000
490 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2012 35,443,700,000
491 Тэтгэврийн даатгалын сан 2011 532,969,600,000
492 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2011 121,576,400,000
493 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2011 49,097,800,000
494 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2011 27,023,500,000
495 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2011 25,123,500,000
496 Тэтгэврийн даатгалын сан 2010 416,458,300,000
497 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2010 90,131,900,000
498 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2010 31,327,200,000
499 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2010 18,778,100,000
500 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2010 18,028,300,000
501 Тэтгэврийн даатгалын сан 2009 344,458,800,000
502 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2009 72,359,700,000
503 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2009 23,874,000,000
504 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2009 15,730,600,000
505 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2009 14,991,800,000
506 Тэтгэврийн даатгалын сан 2008 336,672,700,000
507 Эрүүл мэндийн даатгалын сан 2008 64,558,900,000
508 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 2008 26,808,000,000
509 Тэтгэмжийн даатгалын сан 2008 12,836,600,000
510 Ажилгүйдлийн даатгалын сан 2008 12,428,100,000