Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Эрүүл мэндийг дэмжих сан

Яг одоо нийт 1,286 мэдээлэл бүртгэгдсэн

ААН Төсөл Шийдвэр Дугаар Нийт дүн Он Тайлбар
1 НЭМХ, ЭМХҮТ Орон нутгийн НЭМСЗ-ийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгч чадавхийг сайжруулах бүсийн сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 120,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
2 ЭМЯ, Нийслэл Дүүргийн ЗДТГ Архидан согтуурхаас сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар иргэд, олон нийт, Төр захиргааны байгууллагын удирдлага, сум, өрхийн эмч нарт шатласан сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 30,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
3 ЭМЯ, ЭМХҮТ "Тамхигүй орчин" төслийн II дахь шатны уралдааныг зарлах, шалгарсан байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 20,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
4 ЭМДС-ийн зөвлөл ЭМ-ийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн арга зүйн талаар Тайланд улсын туршлагыг судлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 18,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
5 НЭМХ, ЭМХҮТ Зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлийн хяналт тандалт тогтолцоо бүрдүүлэх талаар ОУ-ын туршлага судлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 15,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
6 ЭМХҮТ,ХСҮТ,БТСУХ,ЭМШУИС,БОЭТ Зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлийг ЭМАШТ-ын түвшинд тлрүүлэх талаар сжм, өрхийн эмч, сувилагч нарт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 14,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
7 НЭМХ, ЭМХҮТ ЗГ-ын 2001 оны 224-р тогтоолыг хэрэгжүүлж хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 14,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
8 ЭМХҮТ ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн телевиз, фм, радиогийн нэвтрүүлэг явуулах, уралдаан зарлаж дүгнэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 10,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
9 СЭМҮТ, ХЗДХЯ, ГХУСАЗЗ Архидан согтуурахын эрүүл мэнд, нийгэм, эдийн засгийн хор нөлөөний талаар богино хэмжээний талаар хялбаршуулсан кино хийж аймаг, нийслэлд түгээх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 10,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
10 ЭМБТГ Нотолгоонд тулгуурласан анагаах ухааны эрэлт шаардлагад нийцсэн оношлогоо эмчилгээний стандарт боловсруулж нэвтрүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 10,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
11 ЭМХҮТ 2007 оны эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагуудыг болзолын дагуу шалгаруулах, шагнах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 9,300,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
12 ХӨСҮТ, ЭМХҮТ Нярайн халдварын харуулдан тандалтын сүлжээг Улаанбаатар хот болон сонгосон аймгуудад үе шаттайгаар нэвтрүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 9,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
13 ЭМХҮТ,ХСҮТ,ЭМШУИС,СЭМҮТ, НЭМГ Зонхилон тохиолдох ХБӨ-ний оношлогоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж боловсруулах, хэвлүүлэх, эмч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 125 дугаар тушаал 9,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
14 ЭМЯ, Аймаг Нийслэлийн МХГ "Архи, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээнд тавих хяналтыг сайжруулах нь" сэдэвт сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 7,600,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
15 ҮБТДС Үндэсний спортын сурталчилгааны танхим байгуулж сургалт сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 7,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
16 ЭМБТГ "Хүнсний үйлдвэрлэл болон эрүүл ахуйн дадал (GBP, GHP) хэвтрүүлэх" зөвлөмжийн дагуу сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 6,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
17 ЭМЯ, Нийслэл Дүүргийн ЗДТГ Архины асуудалтай хүнд орон нутгийн захиргаа, төрийн бус байгууллага, олон нийтийн зүгээс үзүүлэх тусламж, дэмжлэгийг сайжруулах боломжийн талаар сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 6,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
18 ЭМБТГ ХДХВ/ДОХ-ийн чиглэлээр хийх сурталчилгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 6,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
19 ХӨСҮТ Архангай аймгийн Их Тамир зэрэг 4 сум Хэнтий аймгийн Биндэр зэрэг 4 сумын хүн амд бруцеллёзын үзлэг шинжилгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 6,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
20 ЭМБТГ Осол гэмтлийн үндэсний хөтөлбөрийн эцсийн үнэлгээг хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 108 дугаар тушаал 5,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
21 ЭМБТГ НҮЭМ-ийн үндэсний 3 дахь хөтөлбөрийн хэрэгжилийг эрчимжүүлэх үндэсний уулзалт семинар хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 5,100,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
22 ЭМБТГ Бага насны хүүхдүүдийн дундах шүд цоорох өвчний судалгааг үндэсний хэмжээнд эхлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
23 Маск продакшн студи Эрүүл мэндийн талаар сурталчилгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
24 НЭМХ,БТСХ Зохистой хооллолт идэвхитэй хөдөлгөөний үндэсний стратегийг хэвлүүлэх танилцуулах уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
25 НЭМХ, ЭМХҮТ, БСШУЯ, БТСУХ, ЭМШУИС, ТББ ЕБС-ийн эрүүл мэнд болон биеийн тамир - Эрүүл мэнд хичээлийн агуулга арга зүйг боловсруулах ажлын хэсгүүд байгуулах, уулзалт семинар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
26 НЭМХ, БТСУХ Хүн амд зориулсан идэвхитэй хөдөлөгөөний аргачлал гарын авлага боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
27 СЭМҮТ, ЭМХҮТ,ТББ,ЗДТГ Тамхигүй орчин бүрдүүлэх талаар ДЭМБ-аас гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нийслэл, дүүргийн захиргаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах ажилтнуудад сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
28 СЭМҮТ Анагаах ухааны сэтгэл судлал ном боловсруулж хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
29 ЭМЯ Зоонозын Халдварт өвчний өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд олон улсын хурал зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
30 ЭМБТГ НҮЭМ-ийн мэдээлэл, сурталчилгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 5,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
31 ХӨСҮТ Хүн малын бруцеллёзоос сэргийлэх сурталчилгааг радио, телевизээр хоёр сард нэг удаа явуулах, МҮОНР ба МҮОНТВ-д 2 минутын сэрэмжлүүлэг хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,800,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
32 ЭМБТГ ХДХВ/ДОХ-ийн хяналт, үнэлгээ, шинжилгээ, бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
33 ЭМБТГ "Вирүст гепатит -гэдэсний халдварын дэгдэлтээс эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээнд засаг дарга нарын оролцоо" сэдэвт сургалтыг Улаанбаатар хот, вирүст гепатитын өвчлөл өндөртэй Баянхонгор, Дорнод, Орхон, Говьсүмбэр, Төв аймгуудад зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
34 СЭМҮТ Тамхинаас гаргах эмчилгээ, зөвлөгөөний талаар сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 4,200,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
35 ЭМБТГ Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нөхцөл байдалтай холбоотой орчноос хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээний чиглэлийн дагуу судалгаа явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,200,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
36 Хоол тэжээл ТББ Эрүүл ба эмгэгийн үеийн зохистой идээ, ундаа, тэжээхүй сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
37 ЭМБТГ ИДЭ-ийн тархалт их, ИД хэрэглээ багатай аймагт орон нутгийн зохицуулагч, ЭМ, боловсролын байгууллагын ажилтнуудын зөвлөлдөх уулзалт /Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Архангай/ Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
38 СЭМҮТ, ЗДТГ,БОЭТ,ТББ Дэлхий нийтээр тамхи татахгүй өдрийг "Хүүхэд залуучуудын төлөө тамхины бүх төрлийн зар сурталчилгааг хориглоё" сэдвээр тэмдэглэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 125 дугаар тушаал 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
39 ХХААЯ,ҮХЯ,УМХГ,СХҮТ Янжуур тамхины техникийн зохицуулалт боловсруулж хэлэлцүүлэх, холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөх уулзалти хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
40 СЭМҮТ, ЭМХҮТ СЭМ-ийн зонхилон тохиолдох / стресс, сэтгэл гутрал, сэтгэл түгших, архаг ядаргаа, архины хэрэглээ, тайлбарлаж боломжгүй биеийн зовиур шаналгаа / эмгэгийн төлөрх сурталчилгааны материал боловсруулан хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
41 ЭМБТГ Эрүүл мэндийн салбарын бүтэц, технелогийн байдалд байнгын үнэлгээ өгч хөгжлийн түвшинг тогтоох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
42 ЭТУГ Эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг хянах, тандах орчин үеийн технелоги нэвтрүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
43 БТСУХ Сэргээшийн эсрэг Олон улсын конвенцийг хэрэгжүүлэх зорилгоор шийдвэр гаргагчдад зориулсан үнэдсний зөвлөгөөн хийх, гарын авлага хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
44 ЭМЯ, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ Архинд донтох өвчтэй хүнийг сургалтад хамруулж нимйгэмшүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 125 дугаар тушаал 4,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
45 ЭМХҮТ, ЭМЯ БТСУХ Идэвхитэй хөдөлгөөн өдөрлөг арга хэмжээг нийслэлийн хүн амы дунд ЗБ-х Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,800,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
46 ЭТУГ Геронтологийн төв Ахмад настны эрүүл мэндийн байдлын индекс тодорхойлох судалгаа хийх /4900 хүн хамрагдана Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,750,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
47 СЭМҮТ, ХЗДХЯ, ГХУСАЗЗ "Архидан согтуурхаас сэргийлье" сэдэвт аяны ажил (ЗГ-ын 224-р тогтоол ) Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 125 дугаар тушаал 3,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
48 ЭМБТГ "Нийслэлийн сургууль, цэцэрлэгийн туслах багш, үйлчлэгч, эмч нарт халдвар хамгааллын дэглэм, халдваргүйтлийн бодисийн зохистой хэрэглээ" сэдэвт сургал зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
49 ЭТУГ Сумын эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг хөндлөнгийн судлаачдыг оролцуулан загвар 21 аймгийн 44 сумын эмнэлээгр үйлчлүүлэгч иргэдээс авах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,200,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
50 ЭТУГ Багийн эмч нарын үйл ажиллагааны гарын авлага болгож, зайлшгүй үаардлагатай 1100 эмийн жорын лавлахаар хангах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,100,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
51 ЭМБТГ Шүд эрүүл бол бие эрүүл Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
52 ЭМБТГ ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан "Амны хөндийн эрүүл мэнд" урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар сурталчилгааны материал боловсруулан хэвлэх тараах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
53 ЭМБТГ Силант, Ортудент, Фүжи-9 зэрэг фотор агуулсан орчин үеийн бэлдмэл хэрэглэн нийслэлийн ЕБС-ийн нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдэд шүд цоорох өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
54 ЭМБТГ "Стратегийн зорилт ба цаашдын зорилт" уулзалт ярилцлага зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
55 ЭМБТГ "Сохролтой тэмцэх" үндэсний өдрийг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
56 ЭТУГ Рашаан судлалын хөгжлийн өнөөгийн өнөөгийн байдал авах арга хэижээний Баруун бүсийн зөвлөгөөн хийнэ Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
57 ЭТУГ Нялхас , бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн талаар телевизийн сурталчилгааны зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 108 дугаар тушаал 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
58 ХӨСҮТ Шимэгч судлалын лабораторийн нарын бүсийн сургалт, семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
59 СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах талаар дүүргийн захиргаа, эмнэлгийн ерөнхий эмч, шийдвэр гаргагч нарт зориулсан уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
60 ЭТУГ Сумын эмнэлгийн эрх зүйн баримт, санхүүгийн тухай товхимол эмхэтгэн хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
61 НЭМХ, ЭМХҮТ Хорт хавдрын нэгдсэн удирдамж боловсруулах, сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
62 ЭМХҮТ ХБӨ-өөс сэргийлэх хянах арга хэмжээг эрчимжүүлэх талаар салбар дундын болон техникийн ажлын хэсгийн уулзалт семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
63 ХХААЯ, УМХГ "Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар ба импорт" сэдэвт ярилцлагыг хүнс үйлдвэрлэгч импортлогч нарын дунд зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
64 Тогооч нарын холбоо Хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв сонгох, эрүүл хоол хүнс бэлтгэх талаар олон нийтэд зориулсан гарын авлага боловсруулж түгээх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
65 НЭМХ Зохистой хооллолтын өдөрлөг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
66 НЭМХ, ЭМШИУС-ийн ХБТС Эмчилгээ сувиллын хоолны зохион байгуулалтын талаарх ор бүхий эмнэлгүүдийн захирал, менежер, эмчилгээний хоолны мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
67 ЭМЯ,БОЭТ,Нэгдсэн эмнэлэг, ЭМН Аймаг дүүргийн хорт хавдрын тусламж үйлчилгэний өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийж хорт хавдрын тусламж үйлчилгээний талаар үндэсний түвшинд мөрдөх журам боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
68 ЦЕГ, СЭМҮТ Донтох эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх аяныг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
69 ЭМБТГ "Эрүүл хүнс-Амьдралын баталгаа" хүн амд зориулсан сурталчилгааны материал хэвлүүлж тараах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 3,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
70 ЭТУГ Цаачид, Духа ястны эрүүл мэндийн байдлын судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,900,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
71 ЭМЯ, Нийслэл Дүүргийн ЗДТГ "Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих арга зүй" улсын байцаагч нарт зориулсан сургалт Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 2,800,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
72 ЭТУГ Багийн эмчийн ажлын ачаалал сэтгэл ханамжийн судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,800,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
73 ЭМБТГ АНУ-ын "Орчныг хамгаалах агентлагаас эрхлэн гаргасан "Мөнгөн ус Яаралтай арга хэмжээ авах гарын авлага" орчуулах хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,800,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
74 ЭТУГ ЭМСайдын тушаалаар батлагдсан Рашаан сувилалд эмчлэх өвчний жагсаалтын дагуу эмчилгээний удирдамж боловсруулж гарын авлага гаргах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
75 ЭМБТГ "Хараагаа хамгаалъя" сурталчилгааны материал боловсруулан түгээх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
76 ХЗДХЯ, ГХУСАЗЗ Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хаянах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг салбар дундын хэмжээнд зохицуулах хорооны гишүүдийн хурлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 2,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
77 Ажлын хэсэг Тамхины хяналтын салбар дундын ажлын хэсгийн гишүүдийн хурлыг зохион байгуулж үйл ажиллагааны явц, үр дүнтэй танилцах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 2,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
78 ЭМБТГ 2008 оны 6 сарын 2 дахь 7 хоногт "Гэдэсний халдвараас сэргийлье" сэдэвт мэдээлэл сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
79 ЭТУГ Багийн эмчийн гарын авлага, товхимол хэвлэн гаргах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,400,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
80 ЭТУГ Ахмад настанд шаардлагатай амин дэмээр баяжуулсан хоол тэжээлийг нэмэгдүүлэх, хоолны сувилал ажиллуулах санал, санаачлагыг дэмжих, сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,250,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
81 ЭТУГ Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих дэлхийн 7 хоногийг арга хэмжээг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 108 дугаар тушаал 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
82 ЭТУГ Технологийн шинэчлэлтэй уялдуулан хүн хүчийг мэргэшүүлэх, байршуулах арга хэмжээ Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
83 ЭМБТГ Эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, зүү тариурт хатгуулах, гепатит В,С -ын тархалтыг үнэлэх судалгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
84 ЭМБТГ "Вирүст гепатит -гэдэсний халдвараас сэргийлье" телевизийн 5 минутын нэвтрүүлэг 4 удаа нэвтрүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
85 ХЗДХЯ,ГХУСЗЗ,НЭМГ,ТББ Архины асуудалтай хүн, түүний гэр бүлийнхэнд сэтгэл зүйн тусламж дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нийгмийн үйлчилгээний төвүүдээр үзүүлэх сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
86 ЭМЯ, СБД-ийн ЗДТГ Өсвөр үеийг мансуурлаас сэргийлэх талаар Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ЕБС-ийн багш багш, сурагчдад сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
87 ЭМБТГ Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийн чиглэлээр гарын авлага, сургалтын материал бэлтгэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
88 ЭМБТГ Бүсийн эмчилгээ, оношлогооны төвүүдийн ИДЭ-г оношлох лабораторийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор лабораторийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
89 Тухайн орон нутаг Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг сум, орон нутгийн түвшинд хяналт тавьж үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 2,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
90 СЭМҮТ Архинаас үүдэлтэй сөрөг үр дагаврыг бууруулах бүсийн стратегийг танилцуулах уулзалтыг салбар дундын хэмжээнд зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 1,600,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
91 БСШУЯ, ЭМЯ ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчдад компютер тоглоомд донтохоос урьдчилан сэргийлэх сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
92 ЭМБТГ ИДЭ-ийн хяналтын судалгааны тайланг хэвлүүлэх, шийдвэр гаргагч, бодлого боловсруулагчдад танилцуулах уулзалт, ярилцлага Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
93 ХЗДХЯ, ГХУСАЗЗ Архинд донтсон, архийг хэтрүүлэн хэрэглэгчдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудыбн үйл ажиллагаатай танилцан хөтөлбөрийн зохицуулах хороо, холбогдох байгууллагын удирдлага, мэргэжилтнүүүд оролцсон уулзалт зохион байгуулж танилцуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 125 дугаар тушаал 1,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
94 ХЗДХЯ,ГХУСАЗЗ,ЦЕГ,ШШГЕГ,НЭМГ,ТББ Архи, тамхи бусад зүйлд донтох эмгэгийн талаар дүүргийн сэтгэцийн эмч, Эрүүлжүүлэх, Наркологийн сайн дурын албадан болон эмчлэх эмэнэлэгийн эмч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 1,500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
95 ЭМБТГ "Монголын бага насны хүүхдийг бичил тэжээлийн дутагдлаас сэргийлэх нь" хүнсэнд суурилсан судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,200,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
96 ХӨСҮТ Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Хүдэр сумын хүн амын зарим мал сүрэгт хачигт халдварын үзлэг шинжилгээ хийх, өмнөх судалгааны үр дүнг тооцох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,200,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
97 ЭМБТГ Хүнсний үйлдвэрлэл болон эрүүл ахуйн дадлыг (GBP, GHP) өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн стандарт болгох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
98 ЭМБТГ Нүдний нарийн мэргэжлийн тусламж үзүүлэхэд шаардалагатай тоног төхөөрөмжийн судалгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
99 ЭМБТГ ИДЭ-тай тэмцэх үндэсний өдрийг Багануур дүүрэг, Баянхонгор аймагт тэмдэглэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 107 дугаар тушаал 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
100 ЭТУГ Геронтологийн төв Ахмад ээлтэй өрхийн эмнэлэг шалгаруулж дэмжих Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
101 МХШҮГ Хөтөлбөрт үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
102 ЭМБТГ Иоджуулсан давсны хэрэглээг дэмжих олон нийтийн сурталчилгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
103 ХӨСҮТ Шимэгч хорхойтох өвчний өвчлөлийн түвшин тогтоох шинжилгээг (сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд ) Улаанбаатар хотын 2 дүүрэгт хийж дүгнэлт гарган, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
104 ХХААЯ, Хүнсчдийн холбоо "Хүн амын хоол тэжээлийн зөвлөмж хэмжээ" физиологийн нормыг шинэчлэн боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 1,000,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
105 ЭМЯ БТСУХ НБТ-аар хичээллэгсдийн алхалтын зам, гүйлтийн замыг байгуулах талаар семинар хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 800,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
106 НМХГ Архины үйлддвэрлэлд хяналтын эгзэгтэй цэг /ССР/-ийг тогтоох талаар гарын авлага гаргаж хэвлүүлэх, ЭМЯ, УМХГ-ын вэб сайтад байршуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 125 дугаар тушаал 700,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
107 ЭМБТГ Эмч эмнэлгийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 700,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
108 ЭМЯ, Аймаг Нийслэлийн МХГ Архи, тамхи хүнсний бүтээгдэхүүнээс дээж авах журам, гарын авлага шинэчлэн боловсруулах хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №125 500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
109 ЭТУГ Геронтологийн төв Ахмадын эмнэлэг байгуулах судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
110 СЭМҮТ Донтолтоос сэргийлэх стратеги хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
111 ЭМБТГ "Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнд хяналт тавих" журам боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
112 ЭМБТГ "Амны хөндийн эрүүл мэнд" үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын багийг зохион байгуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 500,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
113 ЭМБТГ ЭМЯ-ны толгойлдог "Хоол тэжээл" ажлын багийн хуралдааныг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №107 300,000 2008 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
114 ЗГХА-ЭМГ, ЭМШУИС, НЭМХ, ГССҮТ ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлийн талаар хийгдсэн судалгаануудад баримтын дүн шинжилгээ хийж цаашид хийх судалгааны судвүүдийг тодорхойлж судагааны төсөл зарлаж судалгаа явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 36,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
115 ЭМДС, ЗГХА-ЭМГ, НЭМХ, СЭМҮТ, ЗДТГ, Олон нийтийн байгууллага ТББ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Тамхины хяналтын арга хэмжээг салбар дундын хэмжээнд сайжруулахад, чиглэсэн ухуулга, сурталчилгаа, уулзалт, сургалт, семинар зохион байгуулах, дэлхий нийтээр тамхи татахгүй өдрийг тэмдэглэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 34,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
116 ЭМЯ, ТББ Сайн дурын авлагагүй цусны донорын эгнээг өргөжүүлэхэд амжилт олох нь үйл ажиллагааг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 20,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
117 Монголын Тв-үүдийн холбоо, сонины холбоо, сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, хэвлэл мэдээллийн ТББ г.м. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр архи, тамхи сурталчлахыг зогсоох, ЭМД чиглэлээр сурталчилгаа явуулж буй хэвлэл мэдээллийг дэмжиж ажиллах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 19,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
118 Нийслэл, айсгийн ЭМГ, НЭМХ Хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 4р судалгааг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 18,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
119 Нийслэл аймаг дүүргийн ЭМГ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг өрхийн эмнэлгийн түвшинд эрт илрүүлж хянах талаар ажлын байранд дадлагажуулах сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 18,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
120 ЗГХА-ЭМГ, НЭМГ, Шашны байгууллага, Хорт зуршлаас сэргийлэх нийгэмлэг, архидалт мансуурлын эсрэг ассоциаци ТББ Архи, тамхигүй уламжлалт ба шашны зан үйл холбогдуулан уулзалт, сурталчилгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 15,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
121 ЭМДС, ЗГХА-ЭМГ, НЭМХ, СЭМҮТ, ЗДТГ, Олон нийтийн байгууллага ТББ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Тамхины хяналтын арга хэмжээг салбар дундын хэмжээнд сайжруулахад, чиглэсэн ухуулга, сурталчилгаа, уулзалт, сургалт, семинар зохион байгуулах, дэлхий нийтээр тамхи татахгүй өдрийг тэмдэглэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 15,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
122 БТСГ,ЭМГ Орон нутгийн НЭМГ-ын Чийрэгжүүлэлтийн эмч, БТСХ-ны Нийтийн биеийн тамирын арга зүйчдийг хамруулсан бүсийн сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 15,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
123 ЗГХА-ЭМГ, Хэвлэл мэдээллийн алба, оюуны дархлаа ТББ, БТСГ Эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл мэндийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 14,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
124 НЭМХ, ХСҮТ, БТСУХ, ЭТБХЗГ, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭМГ ЭМШУИС Зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлийг ЭМАШТ-ын түвшинд эрт илрүүлэх талаар сум, өрхийн эмч, сувилагч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 13,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
125 НЭМХ, ХСҮТ, БТСУХ, ЭТБХЗГ, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭМГ ЭМШУИС Зонхилон тохиолдох ХБӨ, тэдгээрийн нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлийг ЭМАШТ-ын түвшинд эрт илрүүлэх талаар сум, өрхийн эмч, сувилагч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 13,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
126 ЗГХА"ЭМГ, НЭМГ ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах, эрүүл мэндийг дэмжих асуудлаар нээлттэй төсөл шалгаруулж санхүүжүүлэх, үр дүнг тооцох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 13,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
127 БТСГ, ЭМГ Орон нутгийн НЭМГ-ын Чийрэгжүүлэлтийн эмч, БТСХ-ны Нийтийн биеийн тамирын арга зүйчдийг хамруулсан бүсийн сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 12,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
128 ЭМШУИС, НАСС эрдэм шинжилгээний институт, MSIADR 5-6 настай хүүхдийн шүдний өвчлөлийн судалгааг Монгол улсын хэмжээнд хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 10,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
129 УЗТЭ, ЭМШУИС, Гернтологи, НКС Зонхилон тохиолдох ХБӨ-ний анилалд ороогүй өвчнүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандартыг боловсруулах, батлуулах, сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 10,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
130 ЗГХА-ЭМГ, БСШУЯ, Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг ивээх сан ТББ Эрүүл зан үйлийг төвөлшүүлэхэд албан болон албан бус эрүүл мэндийн боловсрол олгох уулзалт, сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 10,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
131 ЗГХА-ЭМГ, ЭТБХЗГ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага ЭМД байгууллага хамт олон шалгаруулах болзолт уралдаан зарлаж дүгнэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 10,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
132 СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж сайжруулах, стратегийн талаар аймаг хот, дүүргийн сэтгэцийн эмч болон хамтын үйл ажиллагаатай олон улсын байгууллага, гадаад орны төлөөлөгчид оролцуулсан уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 10,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
133 ЭМЯ, НЭМГ, ХӨСҮТ, МЗХ, МОХ, Өсвөр үе ирээдүй төв ТББ Өндөр эрсдэлтэй бүлгийн хүн амд үзүүлэх, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад бодлогын зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагаанд үндэсний мэргэжилтнүүдийн ажлын хэсгийг татан оролцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 10,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
134 ЭМДС, НЗДТГ, Увс аймгийн ЭМГ, ТББ-ууд Архи тамхигүй олон нийтийн газар буй болгох хөдөлгөөн өрнүүлэх (ресторан, сургууль, эмнэлэг, спорт, урлаг) Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 9,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
135 Нийслэл аймаг дүүргийн ЭМГ, НЭМХ Хүн амын хоол тэжээлийн үндэсний 4р судалгааг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 9,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
136 ЗГХА-ЭМГ, НЗДТГ, МУИС-ийн оюутны клуб, мансуурлын эсрэг үндэсний төв ТББ Тамхины байгууллага хамт олон сэдэвт ажлуудыг аж ахуйн нэгж байгууллага, хамт олон, сургуулиудын дунд зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
137 ЗГХА-ЭМГ, ЭМШУИС, Хэвлэл мэдээлэл, архидалт мансуурлын эсрэг ассоциаци ТББ Шинэ оюутан ба архигүй орчин сэдэвт кампанит ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
138 УКТЭ, ШКТЭ, ЭМШУИС, НЭМГ, ХСҮТ, СЭМҮТ Зонхилон тохиолдох ХБӨ-ний анилалд ороогүй өвчнүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандартыг боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
139 ЗГХА-ЭМГ, НЗДТГ, МУИС-ийн оюутны клуб, мансуурлын эсрэг үндэсний төв ТББ Тамхигүй байгууллага хамт олон сэдэвт ажлуудыг аж ахуйн нэгж байгууллага, хамт олон, сургуулиудын дунд зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
140 ЗГХА-ЭМГ, НЭМГ, ЭМШУИС, Мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлтэй тэмцэх дэлхийн өдрүүдийг тэмдэглэх өргө хэмжээг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
141 НЭМХ, Баян-Өлгий аймгий ЭМГ, ЗДТГ Баян-Өлгий аймгийн хүн амын дунд хоол тэжээлтэй холбоотой өвчлөлийн шатлгаан, эрсдэл хүчин зүйлийг тогтоох судалгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
142 ЗГХА-ЭМГ, ЭМДА, Хэвлэл мэдээллийн алба Архины худалдаа, импортын төтвөрөөс тодорхой хувийг ЭМДС-нд төвлөрүүлэх ухуулга сурталчилгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
143 НЭМХ, ХСТ Эрүүл бус хооллолт, хийжүүлсэн ундаа, шарсан төмс, түргэн хоол зэрэг хжгжилтэй орнуудаас шахагдаж байгаа хүнсний зүйлийн хор нэлээг сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
144 ЭМДС, НЗДТГ, хэвлэл мэдээллийн алба, ЗЦГ, БТСГ Архи ба замын осол сэдэвт ухуулга сурталчилгааны кампанит ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
145 ЭМДА, Хэвлэл мэдээллийн алба Архины худалдаа, импортын төтвөрөөс тодорхой хувийг ЭМДС-нд төвлөрүүлэх ухуулга сурталчилгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
146 УКТЭ, ШКТЭ, ЭМШУИС, НЭМГ, ХСҮТ, СЭМҮТ Зонхилон тохиолдох ХБӨ"ний оношлогоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамж боловсруулах, эмч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 8,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
147 ЗГХА-ЭМГ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага Шийдвар гаргагчид болон хандивлагч аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд оролцсон ухуулга мэдээллийн уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
148 ЗГРА-ЭМГ, БСШУЯ, НЭМх Эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийн эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх МСС-ны стратеги боловсруулах, мэдээллийн сан бий болгох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
149 ЭМЯ, ЭНЭШТ НҮЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрийн дунд хугацааны хяналт үнэлгээ 3 аймаг, 6 сум, нийслэлийн 2 дүүрэгт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
150 БТСГ, ЭМГ Биеийн тамир-Эрүүл мэнд арга хэмжээ зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
151 НЭМБХЗГ Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг хандлагыг өөрчлөх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
152 ЭМЯ, ЭНЭШТ НҮЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрийн дунд хугацааны хяналт үнэлгээ 3 аймаг, 6 сум, нийслэлийн 3 дүүрэгт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
153 НЭМБ, хэвлэл мэдэллийн алба Хэвлэлийн бага хурал 2 удаа. Сэдэв: Тамхины импортын татварын 2 хувийг бүрэн төвлөрүүлэх, Архины импорт, худалдааны татвараас санг нэмэгдүүлэх ба хяналт үнэлгээ. Сэдэв: Эрүүл мэндийг дэмжих арга хэмжээнд санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 7,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
154 НЭМх, ЭМГ Хордлогын тандалтын мэдээний нэгдсэн сан байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 6,500,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
155 БТСГ, ЭМГ Засгийн газрын 2009 оны 5 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл аж төрөх ёсыг сурталчлах сарын аяны арга хэмжээ зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 6,330,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
156 ЭМЯ, ХӨСҮТ Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги хэлэлцүүлэн батлуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 6,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
157 ХӨСҮТ Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги хэлэлцүүлэн батлуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 6,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
158 ЭМЯ, ЭНЭШТ, ЗХГА-ЭМГ НҮЭМ-ийн мэдээлэл, сурталчилгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 6,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
159 ХХААХҮЯ, ГХЯ, УМХГ, СХҮТ Янжуур тамхины техникийн ерөнхий шаардлага-үндэсний стандарт MNS5024:2008 -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, импортлолын техникийн зохицуулалтын баримт бичиг боловсруулж, холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 6,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
160 ЗГ-ын хэрэгжүүлэх агентлаг Орчны эрүүл мэнд, химийн аюулгүй байдлын талаарх олон нийтэд зориулсан телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэх цацах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 6,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
161 НЭМХ, ЭМШУИС Орчны эрүүл мэндийн сургалтын модуль боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,500,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
162 ЭМЯ, ХӨСҮТ, ЗГХА-ЭМГ ТББ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Гэдэсний халдварт өвчний улирчлалыг угтуулан Дэлхийн гар угаах 3 сарын аяныг зохион явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
163 ЗГХА-ЭМГ, ЗЦГ Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолоочийг нийгмийн тустай ажилд оролцоуулах кампанилт ажлын төсөл зарлаж шалгаруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
164 Сангийн зөвлөл, ЗГХА-ЭМГ Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн стратегийн баримт бичиг, мастер төлөвлөгөөг боловсруулж, баталгаажуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
165 СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг өрхийн эмнэлгийн түвшинд эрт илрүүлж хянах талаар ажлын байранд дадлагажуулах сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
166 СЭМҮТ Хүүхдийн болон өсвөр насанд тохиолдох зан үйлийн эмгэгээр хүн амд зориулсан сурталчилгааны тараах материал бэлтгэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
167 СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой тушаал, шийдвэр, журмын эмхэнгэлийг бэлтгэн хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
168 ЭМЯ, ХӨСҮТ Мэс заслын шархны болон нярайн халдварыг харуулдан тандах тандалтын сүржээг сонгосон аймгуудад үе шаттайгаар нэвтрүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
169 ЗГХА-ЭМГ, ХӨСҮТ, аймаг нийслэлийн ЭМГ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Вируст хепатит А-ийн эсрэг вакцины ач холбогдлыг хүн амд сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
170 ЭМЯ, ХӨСҮТ, ЗГХА-ЭМГ ТББ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Гэдэсний халдварт өвчний улирчлалыг угтуулан Дэлхийн гар угаах 3 сарын аяныг зохион явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
171 ЗГХА-ЭМГ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага ЭМД байгууллага шалгаруулах, урамшуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
172 ХХААХҮЯ, ГХЯ, УМХГ, СХҮТ Янжуур тамхины техникийн ерөнхий шаардлага-үндэсний стандарт MNS5024:2008 -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, импортлолын техникийн зохицуулалтын баримт бичиг боловсруулж, холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 5,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
173 НЭМХ Ус, хөрс, агаарын шинжилгээний стандартыг боловсруулан баталгаажуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,500,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
174 НЭМХ, МХЕГ Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг хандлагыг өөрчлөх мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
175 НЭМХ, ЗГХА-ЭМГ, ЭМШУИС Эмч эмнэлгийн ажиллагсдын дунд архи, тамхины хэрэглээний талаар судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
176 ЭМЯ, НЭМБХЗГ Хараагаа хамгаалья сурталчилгааны материал боловсруулан түгээх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
177 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭМГ Рашааны зохистой хэрэглээний талаар хүн амд зориулсан МСС явуулах ТҮ-ний нэвтрүүлэг, радиогийн нэмтрүүлэг, хэвлэмэл материал боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
178 ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ЭМГ, ХӨСҮТ, НЭМГ Бруцеллёзоос сэргийлэх талаар телевиз, радиогийн сэрэмжлүүлэг, нэвтрүүлэг хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
179 ЭМЯ, ХӨСҮТ, аж ахуйн нэгүүд Нийслэл хотын 14 аж ахуйн нэгжийн 2300 гаруй иргэдэд бруцеллёзын үзлэг шинжилгээ, тандалт судалгаа хийх, "Хүчит шинхор" худалдааны төвд үзүүлэх сургууль зохиох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
180 ЭМЯ, НЭМБХЗГ Хамт олныхоо ЭМД сонирхолтой, санаачлалгатай томоохон компаниутай хамтарч ажиллан үйл ажиллагаанд нь арга зүйн дэмжлэг өгөх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
181 ЭМЯ, НЭМБХЗГ, ЭМШУИС, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага Эрүүл мэндийг дэмжих их, дээд сургууль хөдөлгөөн өрнүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 4,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
182 НЭМГ, АХҮХ баг Амны хөндийн эрүүл мэндийн өдөрлөгөөр "Эрүүл мэндээ дээдлэгч өрх гэрийг алдаршуулах" уралдааныг орон даяар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,500,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
183 ХЗДХЯ, ГХТЗ, Зохицуулах хороо Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар салбар хоорондын уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 3,500,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
184 Баян-Өлгий, Ховд аймгийн ЭМГ Баян-Өлгий, Ховд аймгийн багийн эмчнарын 3 хоногийн бүсчилсэн сургалтыг Ховд аймгийн бүсийн оношлогоо төвийг түшиглэн зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,100,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
185 ЭНЭШТ, Хүүхдийн эмч нарын нийгэмлэг, ЗГХА-ЭМГ Ураг хамгаалал, нярайн асаргаа сувилгааны талаарх сурталчилгаа, эх хүүхдийн эрүүл мэндийн гар дэвтэр боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
186 НЭМБХЗГ Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөрийн дунд хугацааны үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
187 ЗГХА-ЭМГ, ЭМДА, ЭМШУИС, НЭМХ, ГССҮТ ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлийн талаар хийгдсэн судалгаануудад баримтын дүн шинжилгээ хийж цаашид хийх судалгааны судвүүдийг тодорхойлж судагааны төсөл зарлаж судалгаа явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
188 ЭМГ, Үндэсний хөтөлбөрийн зохицуулагчид Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн амны хөндийг эрүүлжүүлэх, эсчлэх зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх талаар ухуулга сурталчилгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
189 МРСН, БОЯ, УМХГ Рашааны орд газрыг зөв зохистой ашиглах, нөөцийг хамгаалах, бохирдлоос сэргийлэх чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагаанд хамтарсан судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
190 ЭНЭШТ, МҮОНТ Өсвөр үеийнхэнд зонхилон тохиолдох эмгэгүүдээс урьдчилан сэргийлэх төлөөр ТҮ сурталчилгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
191 МРСН, БОЯ, УМХГ Рашааны орд газрыг зөв зохистой ашиглах, нөөцийг хамгаалах, бохирдлоос сэргийлэх чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагаанд хамтарсан судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
192 ЭМЯ, НЭМБХЗГ, Хэвлэл мэдээллийнхэн Сохролтой тэмцэх үндэсний өдрийг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
193 МХШҮГ ХБӨ-өөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийн дунд хугацааны үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 3,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
194 Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид, хэвлэл мэдээллийнхан Эрүү нүүрний эрхтэн тогтолцоо түүнд нөлөөлөх эерэг, сөрөг зүйл сэдвээр сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
195 НЭМХ, СХЗҮТ Ус, хөрс, агаарын шинжилгээний стандартыг боловсруулан баталгаажуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
196 ЭМЯ, ЗГ-ын хэрэгжүүлэх агентлаг ЭМГ Иод дутлын эмгэгээс сэргийлэх, сургалт, сурталчилгааны материалыг СД-д хэвлэн олшруулж, орон нутгийн телевизүүдэд түгээх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
197 Хөвсгөл аймгийн ЭМГ Цаачид, Духа ястны эрүүл мэндийн байдалд ЭХО, дурангийн эмч нарын үзлэг шинэилгээ, судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
198 ЭМЯ, НЭМБХЗГ, Хэвлэл мэдээллийнхэн Сохролтой тэмцэх үндэсний өдрийг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
199 ЭМЯ, ЗГ-ын хэрэгжүүлэх агентлаг ЭМГ Ховд, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгийн иоджуулсан давсны үйлдвэрлэл, ИДЭ-тэй тэмцэх орон нутгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
200 ЗГХА-ЭМГ, ГССҮТ, ЗЦГ, МХЕГ Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний 2 дахь хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцүүлэх салбар хоорондын уулзалт, семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
201 НЭМБХЗГ, СХОГ Тамхины импортын татварыг батлагдсан төсвийн дагуу санд бүрэн төвлөрүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
202 ЗГХА-ЭМГ, ГССҮТ, ЗЦГ, МХЕГ Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний 2 дахь хөтөлбөрийг боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
203 ЗГХА-ЭМГ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага ЭМД байгууллага шалгаруулах шинэ журмыг сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
204 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ, Хэвлэл мэдээллийнхэн Бага хангай дүүрэгт ИДЭ-тай тэмцэх үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 2,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
205 ЭМЯ, НЭМБХЗГ ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагааны жилийн эцсийн нэгдсэн тайлах хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 1,250,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
206 ЗГХА-ЭМГ, ЭМБХЗГ, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага ЭМД байгууллага хамт олон шалгаруулах болзолт уралдаан зарлаж дүгнэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 1,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
207 Хүүхдийн анагаахын мэргэжлийн зөвлөл Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төвийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний байдалд үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 1,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
208 Хүүхдийн анагаахын мэргэжлийн зөвлөл Эх нялхсын төвийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний байдалд үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 1,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
209 Сангийн зөвлөл, ЗГХА-ЭМГ ОУ-ын эрүүл мэндийг дэмжих сангийн сүлжээнд элсэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 1,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
210 СХЗҮТ, УМХГ, нэгдсэн лаборатори Хүнсний бүтээгдэхүүний микробиологийн үзүүлэлтийн стандартыг шинэчлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 1,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
211 СХЗҮТ, УМХГ, нэгдсэн лаборатори Хүнсний бүтээгдэхүүний микробиологийн үзүүлэлтийн стандартыг шинэчлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 1,000,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
212 ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ЭМГ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд халдварт өвчнөөс сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор дүрс зурагтай хялбаршуулсан санамж хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 800,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
213 Хараагүйчүүдийн холбоо ТББ Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор Брайль үсгээр эрүүл мэндийн сурталчилгааны санамж хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 600,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
214 Хараагүйчүүдийн холбоо ТББ Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор Брайль үсгээр эрүүл мэндийн сурталчилгааны санамж хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 600,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
215 ЭМЯ, НЭМБХЗГ ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх талаар шийдвэр гаргагч, бодлого боловсруулагч нарт зориулсан мэдээлэл боловсруулж, хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 121 дугаар тушаал 500,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
216 Хөвсгөл аймгийн ЭМГ Цаачид, Духа ястны эрүүл мэндийн байдалд ЭХО, дурангийн эмч нарын үзлэг шинэилгээ, судалгаа хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай 94 дугаар тушаал 300,000 2009 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
217 ЭМЯ Сэтгүүлчдийг шагнах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 12,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
218 ЗГХА-ЭМГ Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр МСС явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 11,900,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
219 ЭМЯ ЭМЯ-ны 80 жилийн ойг угтан эрүүл мэндийн салбарын болон ЭМЯ-ны харьяа байгууллагын манлайлал, оролцоог сайжруулах, биеийн тамир, спортоор хичээллэгсдийн хүрээг нэмэх арга хэмжээ зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 10,600,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
220 МУЗН Донор элсүүлэх сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 10,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
221 Сангийн удирдах зөвлөл Олон улсын эрүүл мэндийг дэмжих сангийн ээлжит хурал болон Дэлхийн эрүүл мэндийг дэмжих хуралд оролцох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 10,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
222 ЗГХА-ЭМГ 2010 онд эрүүл мэндийг дэмжих сангаас санхүүжих төслийн уралдаан зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 8,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
223 ЭМЯ "БТС-ын бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах цогц сургалт" аймагт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 8,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
224 ЭМЯ "Олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэлийг нэвтрүүлэх" хурлыг Завхан аймаг, УБ хотод зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 7,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
225 ЭМЯ Эрүүл мэндийг дэмжих байгууллага шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 7,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
226 ХСҮТ Элэгний болон хэвлийн хавдрын эрт оношилгооны талаар орон нутгийн дүрс оношилгооны эмч нарт сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 7,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
227 ЭМЯ Хүн амын дунд сохрол, хараа сулрал, дүлийрэлт, сонсгол бууралтын тархалтыг тогтоох судалгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 7,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
228 ЭМЯ, СЭМҮТ Архины асуудалтай хүнийг эрт илрүүлэх, хяналтанд авах талаар өрхийн эмч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 7,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
229 ЭМЯ ЭМГ, ЭМН, нэгдсэн эмнэлэг, НЭМ-ийн мэргэжилтэн, арга зүйч нарын сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 6,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
230 ЭМЯ, НЭМХ, ХСҮТ, СЭМҮТ, ЭМХҮТ Тамхины хэрэглээнээс айл, өрх улс орын эдиЙн засагт учирч байгаа сөрөг үр дагавар, тамхины хяналтын арга хэмжээ авснаар гарах үр дүнг судлах судалгааны төсөл шалгаруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 6,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
231 ЭМЯ Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны уулзалтыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 6,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
232 ЭМЯ Эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр төв, орон нутгийн эрүүл мэндийн газар нэгдлийн дарга нарын сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 6,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
233 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ, СЭМҮТ ЕБС-ийн сурагчдын дунд архидан согтуурахын хор уршиг, түүнээс сэргийлэх талаар зохион бичлэгийн уралдаан зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 6,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
234 ЭМЯ Олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэлийг түгээх үйл ажиллагааг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 6,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
235 ЭМЯ, СЭМҮТ Архины асуудалтай хүмүүсийн гэр бүлд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт явуулах сургагч багш бэлтгэх, гэр бүлд сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
236 ЭМЯ "Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд" МСС-ны гарын авлага боловсруулах, хэвлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
237 ЭМЯ, ХСҮТ Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
238 БСШУЯ, ЭМШУИС, НЭМХ, СЭМҮТ, ХСҮТ, ТББ Дам тамхидалтын хор уршиг, тамхигүй орчин бүрдүүлэх арга зүйн талаар гарын авлага, сурталчилгааны материал боловсруулж хэвлүүлэх, түгээх, мэдээлэл сургалт сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
239 ЭМЯ "Тамхигүй орчин эрүүл ажлын байр" төслийн үйл ажиллагааг сонгосон хоёр аж ахуйн нэгж байгууллага дээр хэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
240 ЭМЯ АНУ-ын Өвчлөл Хяналтын төвийн зөвлөх оролцсон "Эрүүл амьдрал-Баталгаат хүнс" сэдэвт зөвлөлдөх хурал зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
241 ЭМЯ Архи, согтууруулах ундааны онцгой албан татварын 2 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг Эрүүл мэндийг дэмжих санд төвлөрүүлэх талаар бодлого боловсруулагч шийдвэр гаргагч нарт ухуулга сурталчилгааны ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 5,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
242 ЭМЯ Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих арга зүйн талаар улсын байцаагч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 4,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
243 ЭМЯ Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолыг амжилттай хэрэгжүүлсэн ЭМЯ-ны харьяа байгууллагыг шагнах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 4,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
244 ЭМЯ Засгийн газрын 05 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл аж төрөх ёс" сарын аяныг тэмдэглэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 4,400,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
245 ЭМЯ Хөдөө орон нутагт архины асуудалтай хүмүүст үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 4,300,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
246 ЭМЯ, СЭМҮТ, дүүргийн ЗДТГ "Архины асуудалтай хүнд орон нутгийн захиргаа, ТББ, олон нийтийн зүгээс үзүүлэх дэмжлэгийг сайжруулах нь" сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
247 ЭМЯ Тамхины хяналтын тухай хууль, Янжуур тамхины техникийн ерөнхий шаардлага-үндэсний стандартыг хэрэгжүүлэх талаар тамхины үйлдвэрлэл, импортлолт, худалдаа эрхлэгч нарт сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,100,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
248 ЭМЯ ЭНЭШТ болон сонгосон дүүргийн эрүүл мэндийн төвд сул хараа, харааны гажгийг эрт илрүүлэх кабинет байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
249 ХСҮТ Нойр булчирхайн хорт хавдрын оношилгоо, эмчилгээний талаар олон улсын бага хурал зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
250 ЭМЯ Нүд, чих, хамар хоолойн өвчлөлийн анхан шатны тусламжийн асуудлаар анагаах ухааны болон сувилахуйн сургуулийн төгсөлтийн өмнөх болон дараах сургалтын агуулга, хөтөлбөрт үнэлгээ хийх, зөвлөмж боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
251 НЭМХ Эрүүл хоолны жор боловсруулж хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
252 ЭМЯ "Зохистой хооллолт- Халдварт бус өвчин" сэдэвт сургалтыг эмнэлгийн хоол зүйч, дотрын эмч нарт зохион байгуулж, гарын авлагаар хангах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
253 ЗГХА-ЭМГ "Эрүүл мэндийн боловсрол" үзэсгэлэн зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
254 ЭМЯ, ХСҮТ Хорт хавдраас сэргийлэх, хянах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, тулгамдсан асуудлын талаар үндэсний семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
255 ЭМЯ, ШЭНЭСТ, НЭМХ, ЭМГ Зонхилон тохиолдох шүд, амны хөндийн өвчин, тэдгээрт нөлөөлөгч эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын талаар судалгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
256 ГССҮТ, ЗГХА-ЭМГ Хүүхдийг осол гэмтэлд хүргэж байгаа нөхцөл шалтгааныг судлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 3,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
257 ЭМЯ, СЭМҮТ Анагаах ухааны болон сувилахуйн сургуулийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн төгсөлтийн өмнөх болон дараах сургалтын агуулга, хөтөлбөрт үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,700,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
258 ЭМЯ "Хоол тэжээл ба хавдар-2010" хурал зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
259 ЭМЯ, Зохицуулах хороо Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулах салбар дундын хорооны хурлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
260 ЗГХА-ЭМГ Гараа зөв угаах сурталчилгааны 1 сарын аян зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
261 ЭМЯ, СЭМҮТ Зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээний стандарт, эмнэл зүйн удирдамжийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
262 Сангийн ажлын алба Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
263 Сангийн ажлын алба Сангаас санхүүжилт авсан байгууллага, нэгжийн зохион байгуулсан үйл ажиллагаатай танилцах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
264 ЭМЯ Тамхины хяналтын салбар дундын ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
265 ЭМЯ Өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах чихэр, давс, тослогийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
266 ЭМЯ, БСШУЯ Эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх МСС-ны стратегийг танилцуулах уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
267 ЗГХА-ЭМГ Хүн амын дунд хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
268 ЗГХА-ЭМГ Амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар олон нийтийн дунд МСС-ны үйл ажиллагаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
269 ЭМЯ, ШЭНЭСТ Усан дах фторын агууламж багатай орон нутагт фтортой бэлдмэлийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх стандарт, аргачлал боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
270 ЭМЯ, МХЕГ, НМХГ, НЭМХ Улаанбаатар хотын гар худгийн усанд эрүүл ахуйн үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
271 НЭМХ Тамхины хэрэглээний тандалт, мэдлэгийн менежментийн талаар сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
272 ГХУСАЗЗ, ХЗДХЯ, ЦЕГ Эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл, үйлчилгээний байдалд үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 2,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
273 ЗГХА-ЭМГ ЭМДС-ийн үйл ажиллагааг сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,700,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
274 Сангийн удирдах зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих санд тамхины онцгой албан татварын 2 хувийг бүрэн нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,700,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
275 ЭМЯ Эрүүл мэндийн салбар дах гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах зөвлөлийн хурал зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,600,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
276 НЭМХ Хүн амд иод дутлын эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
277 ЭМЯ, СЭМҮТ Аддиктологийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллагуудын эмч нарт сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
278 ЭМЯ ХБӨ-нөөс сэргийлэх, хянах арга хэмжээг эрчимжүүлэх талаар салбар дундын ба техникийн ажлын хэсгийн уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
279 ЭМЯ, СЭМҮТ Сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөний хүний эрхийг хангах талаар сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний байгууллагын эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
280 ЭМЯ Биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний бүртгэл, мэдээлэл, чанарт үнэлгээ өгөх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
281 МХЕГ Хүнсний бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанарын мэдээлэл, хяналтыг сайжруулах талаар хүнс үйлдвэрлэгч, импортлогчидтой хамтарсан уулзалт ярилцлага зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
282 ЭМЯ, БОАЖЯ, НЭМХ, ХӨСҮТ ЭМБ-ын шингэн хог хаягдлын менежментэд үнэлгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
283 БОАЖЯ, МХЕГ, НЭМХ Сумын эмнэлэгт булах цэг, эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг устгах байгууламж барихад тавих шаардлагыг хангасан аргачлал боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,500,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
284 ЭМЯ, СЭМҮТ, БЗД-ийн ЗДТГ Өсвөр үеийг мансуурлаас сэргийлэх талаар БЗД-ийн ЕБС-ийн багш сурагчдад сургалт явуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,300,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
285 ЭМЯ, СЭМҮТ Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан СЭМ-ийн тусламж, үйлчилгээг нийгэм, хамт олны дунд бий болгох талаар уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,300,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
286 ЭМЯ Дундговь, Төв аймагт үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг хянаж шалгах, зөвлөгөө өгөх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,100,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
287 ЭМЯ, СЭМҮТ Аддиктологийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцан холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
288 ЭМЯ, СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол Улсын хууль, тогтоомж, эрх зүйн баримт бичигт үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
289 ЗГХА-ЭМГ Сүрьеэтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд олон нийтийг татан оролцуулах талаар удирдамж боловсруулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
290 ЗГХА-ЭМГ Томуу, томуугийн цар тахлаас сэргийлэх МСС-г зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
291 ЗГХА-ЭМГ Боом, тарваган тахал өвчнөөс сэргийлэх МСС зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
292 НЭМХ "Гэр зөвлөмж" шинэчлэн боловсруулж, батлуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
293 ЗГХА-ЭМГ Дархлаажуулалтын 10 хоногоор дархлаажуулалтын ач холбогдлыг сурталчлах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
294 ЭМЯ, ЭМГ, НЭМХ Эрүүл хүнс шалгаруулах журам боловсруулж, батлуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
295 ЭМЯ Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны материалын сан бүрдүүлэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
296 ЭМЯ Тамхины хяналтын тухай Монгол Улсын хууль, тогтоомж тэдгээрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гарсан эрх зүйн баримт бичигт үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 1,000,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
297 ЭМЯ, СЭМҮТ Архидан согтуурахаас сэргийлэх, архинд донтох өвчтэй хүмүүсийг нийгэмшүүлэх талаар ажилладаг ТББ-ын уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 800,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
298 ЭМЯ, СЭМҮТ "Сэтгэцийн эрүүл мэнд" үндэсний II дахь хөтөблөрийг хэрэгжүүлэх талаар салбар дундын уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 800,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
299 ЭМЯ, СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 700,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
300 ЭМЯ, НЭМХ Согтууруулах ундааны эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөхгүй хэрэглээний үндэсний стандарт хэмжээг тогтоох судалгааны дүнг танилцуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 600,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
301 ЭМЯ "Согтууруулах ундааны хэрэглээ ба орчны нөлөө" судалгааны ажлын дүнг танилцуулах уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 600,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
302 Сангийн удирдах зөвлөл Олон улсын эрүүл мэндийг дэмжих сангийн сүлжээний туслах гишүүнээр элсэх Сангийн хөрөнгийн хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №118 300,000 2010 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
303 ЭМЯ НЭМ-ийн жилийн үйл ажиллагааг хөдөө оро нутагт хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (нэг иргэнд 40 төгрөгөөр тооцох) Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 150,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
304 Сангийн удирдах зөвлөл Эрсдэлийн зардал Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 150,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
305 Сангийн ажлын алба Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх МСС зохион байгуулах /ЗГ-ын 224 дүгээр тогтоол/ Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 120,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
306 ЭМЯ ЭМБайгууллагын хүний нөөцийн менежерүүдийн гадаад сургалт Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 90,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
307 ЭМЯ Эрүүл мэндийн салбарын 90 жилийн ойг тохиолдуулан эрүүл мэндийн салбарыг сурталчлах олон ангти киноны зардал Хөрөнгө гаргах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №114 70,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
308 ЭМЯ Эрүүл мэндийн салбарын 90 жилийн ойд зориулсан "Өдөр өдрийн нар" телевизийн ролон ангит киноны үлдэгдэл төлбөр Хөрөнгө зарцуулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №338 61,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
309 ЗГХА-ЭМГ Эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх МСС-ны уралдаан зарлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 55,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
310 ЭМЯ Эмч нарын мэргэжил дээшлүүлэх гадаад сургалт Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 50,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
311 ЭМЯ Орон нутагт томилолтоор ажиллах эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн урамшуулал Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 45,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
312 ЭМЯ Сувилагч нарын мэргэжил дээшлүүлэх гадаад сургалт Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 40,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
313 ЭМЯ Тамхины хяналтын тухай хууль, холбогдох журам, стандартын хэрэгжилтэд жилийн турш тасралтгүй хяналт шалгалт хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 30,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
314 ЭМЯ Архинд донтсон хүмүүсийн дунд архинаас гаргах үйл ажиллагаа явууддлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 30,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
315 ЭМЯ Нийслэлийн хэмжээнд тамхи, архигүй орчин бүрдүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 30,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
316 СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал, эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 25,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
317 Сангийн удирдах зөвлөл Бусад орны эрүүл мэндийг дэмжих сангийн үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага судлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 25,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
318 ЭМЯ, СЭМҮТ "Архигүй амьдарья" реалити шоу хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
319 ЭМЯ, ХӨСҮТ Эрүүл мэндийн байгууллагуудад халдвар хяналт, хог хаягдлын менежементийг сайжруулах жилийн аян зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
320 ЭМЯ, СЭМҮТ Зохистой хоол, дасгал хөдөлгөөнөөр жингээ бууруулах асуудлаар реалити шоу хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
321 ЭМЯ, СЭМҮТ "Тамхиа хаяцгаая" реалити шоу хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
322 ЗГХА-ЭМГ Тамхины хяналтын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар олон нийтэд сурталчлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
323 ЭМЯ НЭМ-ийн жилийн үйл ажиллагааг салбарын хэмжээнд зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
324 МУЗН Цусны донор элсүүлэх сургалт явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 20,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
325 ЭМЯ Хөгжлийн тулгуур аймаг, дүүргүүдэд хүүхдийн шүдний кабинет байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 19,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
326 ЭМЯ, ХӨСҮТ Вируст гепатитын харуулдан тандалтын тогтоцлоог эмнэлэгт нэвтрүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 19,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
327 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ-ын ЭМДХ ЭМБ-ууд дунд ЭМД-гч ЭМБ шалгаруулах уралдаан зарлах, шилдэг туршлага сурталчлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 15,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
328 Мэргэжлийн зөвлөл, нийгэмлэг, ЭМШУИС Хараа хамгаалах өдөр тэмдэглэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 15,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
329 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ Тамхи татах цэгт тавих шаардлага-үндэсний стандарт боловсруулж батлуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 15,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
330 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ Засгийн газрын 2009 оны 05 дугаар тогтоол, Ерөнхийлөгчийн 53 дугааар зарлигийг хэрэгжүүлэх "Идэвхтэй хөдөлгөөн-ЭАТЁ" аяны орон даяар тэмдэглэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 15,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
331 Сангийн ажлын алба Нийслэл, орон нутгийн эрүүл мэндийн арга зүйч нарт зан үйл өөрчлөх арга зүйн сургалт явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 15,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
332 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ Иргэдийн дунд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх CBIA аргын тухай сургалтыг Улаанбаатар хот болон орон нутагт зохион байгуулах, сургагч багш бэлтгэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
333 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ "БТС-ын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх боломж, арга зам" сэдэвт цогц сургалт 5 аймагт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
334 ЭМЯ, НЭМГ Хотын захын хорооллын цэцэрлэгт эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааны кабинетэд шүд цоорлын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, шүдээ хэрхэн угаах талаар кампанит ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
335 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ "Архигүй монгол" Ерөнхийлөгчийн уриалгыг дэмжих жилийн аян зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
336 НЭМХ, ЭМЯ Ундны усны хүнцлийн судалгаа хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
337 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэхэд эрүүл мэндийн байгууллагуудын манлайлал, оролцоог өрнүүлэх ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
338 ЗГХА-ЭМГ, СЭМҮТ Архидан согтуурахаас сэргийлэх, архины хэрэглээг бууруулах талаар өсвөр үе болон олон нийтэд зориулсан мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
339 ЭМЯ Тамхи, мансууруулах бодисын эсрэг өсвөр үеийнхэнд зориулсан МСС-ны кампанит ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
340 ЭМЯ, БТСГ Тамхигүй спорт аян зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
341 ЗГХА-ЭМГ "Тамхигүй эрүүл мэндийн байгууллага" загвар эмнэлэг бий болгох Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
342 ЗГХА-ЭМГ Эмийн зохистой хэрэглээг хэвшүүлэх талаар МСС-ны кампанит ажил жилийн турш зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
343 ЭМЯ Удирдах ажилтны урамшууллын багцыг хэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
344 ЗГХА-ЭМГ Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг шалгаруулах, сурталчлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
345 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ Аймаг, дүүрэгт сэтгэц нийгмийн нөхөн сэргээх гэр төв, кабинет байгуулах /Дархан-Уул, Хөвөсгөл аймаг/ Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
346 ЭМЯ, СЭМҮТ Нийгэм, хамт олонд тулгуурласан сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй ТББ, сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн өөртөө туслах бүлгүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
347 Мэргэжлийн зөвлөл, нийгэмлэг, ЭМШУИС Чих, сонсголын анхан шатны тусламжийн талаар нярайн болон өрхийн эмч нарт сургалт явуулах сургагч багш бэлтгэх сургалт явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
348 Мэргэжлийн зөвлөл, нийгэмлэг, ЭМШУИС Нүдний анхан шатны тусламжийн талаар сум, өрхийн эмч нарт сургалт явуулах сургагч багш бэлтгэх сургалт явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
349 Мэргэжлийн зөвлөл, нийгэмлэг Цэцэрлэг, ЕБС-ийн хүүхдэд хараа сулралтыг эрт илрүүлэх үзлэг хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
350 ХСҮТ Элэгний өмөнгийн оношилгоо, эмчилгээний стандарт, удирдамжийг хэрэгжүүлэх талаар эмч нарт бүсчилсэн сургалт явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
351 ХСҮТ Хавдраас сэргийлэх, эрт илрүүлэх талаар олон нийтэд зориулсан МСС явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
352 ЗГХА-ЭМГ Эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх зан үйлийн онолуудын талаарх гарын авлага боловсруулах, хэвлэх, түгээх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
353 ЗГХА-ЭМГ Нийслэлийн эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш нрын сүлжээ байгуулж, тогтмол сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
354 ЭМЯ Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн эмч нарын сүлжээ байгуулж, тогтмол сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
355 Сангийн удирдах зөвлөл Олн улсын эрүүл мэндийг дэмжих сангийн сүлжээний ээлжит хурал болон олон улсын эрүүл мэндийг дэмжих хуралд оролцох Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
356 Сангийн удирдах зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 10,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
357 НЭМБХЗГ Бруцеллёзын оношилгоо, эмчилгээний шинэ удирдамжийн бүсчилсэн сургалт хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 9,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
358 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ, СЭМҮТ Архи хэтрүүлэн хэрэглэдэг хүн, түүний гэр бүлийн хүмүүст туслах сайн дурын клуб ажилллуулах талаар байгууллага, хамт олноос гаргасан санаачилгад арга зүйн дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 9,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
359 ЭМЯ, СЭМҮТ Боловсролын байгууллагад сэтгэцийн зөвлөгөө өгөх загвар төв байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 8,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
360 ЗГХА-ЭМГ "Эмийн зохистой хэрэглээ" сэдвээр зохион байгуулагдаж байгаа Олон улсын сургалт семинарт хамрагдах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 7,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
361 ЗГХА-ЭМГ Улсын бүртгэлд орсон эмийн чанар, аюулгүй байдалд хийх тандалт судалгаа, гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээлэх үйл ажиллагаа Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 7,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
362 ЭМЯ Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга зүйч, эмч нарын сургалт семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 7,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
363 ЭМЯ Орон нутгийн ЭМГ-ын орчны эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 6,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
364 ЭМЯ "ОНБТБ хэрэглэж хоол тэжээлийн байдлыг сайжруулах нь" сэдэвт үндэсний сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 6,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
365 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ "БТСЧ-ийн магадлан итгэмжлэлийг хэрэгжүүлэх арга зам" үндэсний семина зохион байгуулах, сурталчлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 6,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
366 ЭМЯ Дүлийрэл, сонсгол бууралтын тархалтын судалгаа хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 6,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
367 ЭМЯ Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 6,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
368 ГССҮТ Жендерт суурилсан хүчихийлэлд өртөгсдөд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх төвийн үйл ажиллагааг дэмжих Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 6,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
369 ЭМЯ, ХӨСҮТ Орон нутгийн халдварт өвчний тандалт сэргийлэлтийн албадуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх дэмжлэгт хяналт Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
370 ЗГХА-ЭМГ Хүчирхийллээс сэргийлэх МСС-ны үйл ажиллагаа зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
371 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ Эмнэлэгт эмийн зохистой хэрэглээг төлөвүүүлэх сургалт зохион байгуулах, сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
372 ЗГХА-ЭМГ Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон Иргэдэд зориулсан "Эмийн зохистой хэрэглэх" тухай Мэдээлэл сургалт сурталчилгаан материал боловсруулах, хэвлүүлэх, түгээх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
373 ЗГХА-ЭМГ-ын ЭМДХ 2011 оны ЭМДБ болох болзол биелүүлсэн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
374 ЭМЯ, ЭМТБХЗГ Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр хэвлүүлэх, түгээх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
375 ЭМЯ, ХСҮТ Хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлүүд, урьдчилан сэргийлэлт, эрт ирэх шинж, эмчлэгдэх боломжийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд зориулсан сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
376 ЗГХА-ЭМГ Өрхийн эмнэлгийн дунд эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх талаар хийж буй үйл ажиллагааны талаар судалгаа явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
377 ЭМЯ, БТСГ Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл мэнд, биеийн тамирын боловсрол олгож байгаа байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
378 ЭМЯ, ЗГХА-ЭМГ, НЭМХ, СЭМҮТ, ХСҮТ Тамхины хор хөнөөл, дам тахидалтын хор уршиг, урлаг, соёл, спорт бусад олон нийтийн дунд явуулах арга хэмжээг тамхигүй зохион байгуулах талаар спорт, урлаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдах ажилтан, тамирчид, жүжигчид, сурвалжлагч нартай уулзалт хийх, сургалт, семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
379 ЭМЯ, БТСГ Хамт ололнд суурилсан биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг эрчимжүүлэх семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
380 ЭМЯ Гэр зөвлөмж болон эрүүл хүнс удирдамжийг хэвлүүлж, хүн амд түгээх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
381 НЭМХ Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хоол, хүнсний "Нэгж порц"-д агуулагдах илчлэг, шимт бодисын хэмжээг тооцон бэлтгэх гарын авлага боловсруулах, түгээх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
382 ЭМЯ, НЭМГ Амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар цэцэрлэг, ЕБС-ийн багш, эцэг, эхчүүдэд зориулсан гарын авлага боловсруулж, түгээх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
383 НЭМХ, ЭМЯ Ундны усны аюулгүй байдал, усаар дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлэх талаар олон нийтэд сурталчлах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
384 ЭМЯ НҮЭМ-ийн 3 дугаар үндэсний хөтөлбөрийн төгсгөлийн үнэлгээ Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
385 ЭМЯ Шинээр гэр бүл болж байгаа иргэдэд НҮЭМ-ийн мэдээлэл хүргэдэг тогтолцоо бүрдүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 5,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
386 МХЕГ "Үдийн цай" хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж, зөвлөмж боловсруулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 4,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
387 ЗГХА-ЭМГ Эмийн жорын маягт жор бичилт MNS5376:2004 Монгол улсын стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 4,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
388 ЭМЯ ЕБС-ийн хүүхдүүдийн дунд ИДЭ-ээс урьдчилан сэргийлэх үечилсэн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 4,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
389 ЗГХА-ЭМГ Ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх чиглэлээр МСС-ын кампанит ажил зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
390 ЭМЯ Гэдэсний халдварт өвчний улирлыг угтуулан Дэлхийн гар угаах 3 сарын аянгы зохион явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
391 ЭМЯ Ахуйн шаьж мэргэчгүйтгэлийн чиглэлээр шинэчлэгдсэн журам, зааврыг танилцуулах уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
392 ЭМЯ НҮЭМ-ийн 4 дүгээр хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар зөвшшилцөх уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
393 ЭМЯ Пестицидын хэрэглээнд үнэлгээ өгөх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
394 ЭМЯ Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн талаар сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
395 ЗГХА-ЭМГ Амны хөндийн ариун цэврийг сахих хүүхэлдэйн кино хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
396 ХХААХҮЯ Codex-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
397 НЭМХ Хоол тэжээлийн дуталтай хүүхдийн хоол эмчилгээний гарын авлага боловсруулж, хэвлүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
398 НЭМХ-ХСТ, БТСГ, ЗГХА-ЭМГ Хоёрдогч хүндрэлээс сэргийлэх, нөхөн сэргээх "Ногоон жор"-ыг боловсрруулжхэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
399 ЭМЯ Өргөн хэрэглэээний хүнний бүтээгдэхүүнд агуулагдах давс, өөхий түвшин тогтоох нэгэн агшны шинжилгээ хийж, ОУ-ын стандартуудтай харьцуулан, стандартыг шинэчлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
400 ЭМЯ, БТСГ, ЭМГ "БТСЧ-ийн мэдээллийн тогтолцооны чанар" семинар зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
401 ЭМЯ Задгай тамхины техникийн ерөнхий шаардлага-үндэсний стандарт боловсруулж батлуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
402 Мэргэжлийн зөвлөл, нийгэмлэг, ЭМШУИС Чих, сонсгол хамгаалах өдөр тэмдэглэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
403 ЗГХА-ЭМГ-ын ЭМДХ Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль, цэцрлэг, эмнэлэг бий болоход арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх ЭМДБ болохооор ажиллаж буй хамт олонд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 3,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
404 ЭМЯ Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хянах, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг салбар дундын хэмжээнд зохицуулах хорооны гишүүдийн хурлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
405 ЭМЯ Халдвар хяналтын зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
406 ЭМЯ Тамхины хягалтын салбар дундын ажлын хэсгийн гишүүдийн хурлыг зохион байгуулж, үйлажиллагааны явц, үр дүнтэй танилцах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
407 Сангийн ажлын алба Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
408 ЭМЯ "Бие бялдрын соёл" телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн гаргах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
409 ЗГХА-ЭМГ Эм зүйч, эм найруулагч нарт зориулсан зайн сургалтын хичээл бэлтгэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
410 СЭМҮТ Сэтгэцийн эрүл мэндийн тухай хууль, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар холбогдох яам, байгууллагуудыг оролцуулан уулзалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
411 ЭМЯ Хорт хавдраас сэргийлэх хянах дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяалт шинжилгээ хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
412 ЭМЯ Хөдөлмөрийн чадвараа алдаагүй сэтгэцийн архаг эмгэгтэй хүнийг ажлын байраар хангах, сэтгэцийн эмгэгтэй хүн хувиараа хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулийн 111.1, 111.2 заалтын хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
413 ЭМЯ Хүнсний аюулгүй байдлын байгууллагуудын олон улсын сүлжээ (INFOSAN)-ний Монгол дах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
414 ЭМЯ Халдвар хяналтын ажилтан бэлтгэх сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №20 2,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
415 ЭМЯ Хувийн эмнэлгүүдийн халдвар хяналтын байдалд үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 1,500,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
416 ХСҮТ Хорт хавдрын бүртгэл мэдээллийн удирдамж боловсруулах Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 1,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
417 ЭМЯ ХБӨ-нөөс сэргийлэх, хянах арга хэмжээг эрчимжүүлэх талаар Салбар дундын болон техникийн ажлын хэсгийн уулзалт зохион байгуулах /жилийн турш/ Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 1,000,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
418 Сангийн удирдах зөвлөл Олон улсын эрүүл мэндийг дэмжих сангийн сүлжээний гишүүний татварыг төлөх Сангийн хөрөнгө хуваарилалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №20 300,000 2011 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
419 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 22 143,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
420 ЭМШУИС ТЭШ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 83,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
421 Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн халамж хамгаалал ТББ ХДХВ-ийн халдвар ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоо Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 83,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
422 Эрүүл мэнд иргэний хяналт шинжилгээний зөвлөл Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 40,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
423 Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газар Амбулаторийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 35,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
424 Эрүүл мэндийн инээмсэглэл сэтгүүл 449 Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 33,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
425 Асуудалд суурилсан төв ТББ Ирэдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлэх сургалт Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 33,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
426 Монголын сэтгүүлчдийн эвлэл Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 103 30,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
427 Дулаан хатант ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа 104 28,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
428 МОХЭМ нийгэмлэг 8 Эрүүл мэндийн ажилтны чиглэл бүрээр хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын ачааллыг тогтоох, хөдөлмөрийн норм норматив цалингийн тогтолцооны шинэчлэлттэй холбоотой гарах эрх зүйн орчны өөрчлөлтийг тогтоох Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 27,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
429 Улаанбаатар сонин ТББ Мэдээлэл сурталчилгаа /Цахим доктор төсөл/ ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 25,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
430 Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 25,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
431 Эм зүйн сургууль Эмийн зохисгүй хэрэглээний үр нөлөө ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 24,999,400 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
432 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 23,396,300 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
433 СЭМҮТ Сэтггэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 20,116,250 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
434 ТВ9 Телевиз мепиа холдинг ХХК Эрүүл мэндийн яамнаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар 40 минутын нэвтрүүлэг ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 20,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
435 Тэргэл медиа ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа 89 20,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
436 Анагаах ухааны сургууль Эмийн зохисгүй хэрэглээ ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 19,879,400 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
437 ХӨСҮТөв Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, телевизийн нэвтрүүлэг явуулах ажил ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 18,800,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
438 Монголын орчин хөдөлмөр эрүүл мэндийн нийгэмлэг Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 18,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
439 ЭМБЭЗЗДҮ нийгэмлэг ТББ Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 18,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
440 Монголын скаутын холбоо Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 18,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
441 Эм холбоо ТББ Эмийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 16,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
442 Ай Ди Пи Эс ХХК Эрүүл мэндийн салбарт буй албан бус төлбөрийг бууруулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 15,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
443 Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Эрүүл ажлын байр ээлтэй орчин төсөл Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 15,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
444 Талантбүүк ХХК Цахим доктор төсөл Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 14,620,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
445 Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 42 14,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
446 Дотор өвчин судлалын үндэсний нийгэмлэг Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 14,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
447 Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 35 14,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
448 Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 37 12,300,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
449 Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 24 12,100,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
450 Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 23 11,100,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
451 Ховд аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 41 10,600,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
452 Дархан-Уул аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 29 10,600,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
453 Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 39 10,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
454 Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 25 10,200,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
455 ВайЛинк ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа Гэрээ дүгнэсэн акттай, 1.000.000 төгрөгийн нэмэлт нэхэмжлэлтэй 10,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
456 Шууд МН ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 96 10,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
457 Засгийн мэдээ ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 373 10,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
458 Паблик медиа ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа 95 10,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
459 ЭМХХМССД НҮТББ Зөв хооллох, дасгал хөдөлгөөн заах, сургагч багш бэлтгэх ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 9,958,750 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
460 Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 34 9,900,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
461 МЭЗБ-н нэгдсэн Эм холбоо Жор бичилтийн улсын уралдаан ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 9,804,500 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
462 Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 40 9,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
463 Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 33 9,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
464 Үндэсний гэр бүл хамгаалах ТББ Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 9,200,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
465 Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 9,099,200 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
466 Искра лицей сургууль Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 9,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
467 Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 31 8,800,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
468 Таны төлөө бид ХХК Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 8,600,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
469 Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 43 8,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
470 Хүүхдийн эрүүл мэнд хөгжил дэвшил ТББ "Залуучуудыг хорт зуршлаас сэргийлэх нь" симпозиум Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 8,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
471 Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 26 7,400,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
472 Дэлхийн эрүүл мэндийн төлөөх түншлэл ТББ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль эрх зүйн орчныг шинэчлэхэд холбогдох шийдвэр гаргагчдийн санал санаачлагыг дэмжих, бэлтгэл ажлыг хангах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 7,309,750 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
473 Сонгинохайрхан эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 7,190,616 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
474 Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 27 7,100,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
475 Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 30 6,900,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
476 Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар 9051406 Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 38 6,615,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
477 Хөх Монгол принтинг ХХК Эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөж буй хуулиудын эмхэтгэл гаргах ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 6,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
478 Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 36 6,460,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
479 Эм Си Пи Ди Ти ХХК Цахим доктор төсөл Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 6,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
480 Дэлхийн эрүүл мэндийн төлөөх түншлэл ТББ Тамхи мансуурлаас өсвөр үеийнхнийг сэргийлэх сургалт, тамхины татвар бодлого ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 5,859,750 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
481 Хан-Уул эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 5,800,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
482 Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 32 5,700,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
483 СБДЭМТ Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 5,290,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
484 Эрүүл мэндийн яам ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 30-ны 402 тоот тушаал болон нэхэмжлэх гэрээ Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 4,719,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
485 Ди Ди Си ХХК "Гэр бүл эрүүл мэнд" ном Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 4,380,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
486 Баянгол эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 4,173,707 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
487 Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 4,040,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
488 Шударга дэнс ТББ УИХ-ын нийгмийн бодлого БСШУ-ны байнгын хорооны гишүүдэд эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөж буй хуулиудыг танилцуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 3,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
489 ЭМБЭЗЗДҮ нийгэмлэг ТББ Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 3,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
490 Ньюс Аженси ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 102 3,300,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
491 Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газар Хөвсгөл ЭМСС ажил хэрэгжүүлэх ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 3,191,240 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
492 ШНУ 3-р төв эмнэлэг Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 3,183,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
493 Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 3,177,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
494 Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн газар Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 3,004,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
495 Ховд аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,963,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
496 Чингэлтэй эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,792,212 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
497 Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,680,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
498 Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,548,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
499 Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,401,320 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
500 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,308,100 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
501 Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,151,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
502 Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,112,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
503 Эрүүл мэнд иргэний хяналт шинжилгээний зөвлөл Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 2,090,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
504 Өдрийн сонин Мэдээлэл сурталчилгаа 101 2,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
505 Хөх Монгол принтинг ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 2,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
506 СБДЭМТ Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,984,248 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
507 Игл Бродкастинг ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 1,980,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
508 Төр засгийн амралт үйлчилгээний цогцолбор Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,925,250 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
509 Нарайх эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,800,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
510 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,770,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
511 Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,621,700 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
512 Ардчилал сонин Мэдээлэл сурталчилгаа 92 1,600,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
513 Монгол Ньюс ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа 1,544,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
514 Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газар Архи тамхины хяналтыг сайжруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх Хамтран ажиллах гэрээ 28 1,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
515 Үндэсний шуудан сонин Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 94 1,500,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
516 Тэргэл медиа ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 1,360,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
517 Багануур эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,140,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
518 Тинк Танк идеа ХХК Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 1,100,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
519 Ханбогдийн хийморь ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 90|46 1,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
520 Хэвлэл мэдээллийг дэмжих төв Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 25\93 1,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
521 Нийгмийн индэр сэтгүүл ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 11 сарын 15-ны 373 тоот тушаалын нэхэмжлэх гэрээ 91 1,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
522 Багахангай эрүүл мэндийн нэгдэл Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 1,000,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
523 Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 980,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
524 Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 922,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
525 Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 915,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
526 Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 898,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
527 Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 870,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
528 Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 870,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
529 Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 870,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
530 Ховд аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 870,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
531 Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 870,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
532 Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 870,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
533 Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 868,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
534 Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 867,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
535 Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 864,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
536 Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 826,500 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
537 Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 818,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
538 МҮОНТ Мэдээлэл сурталчилгаа 100 720,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
539 Үндэсний шуудан сонин Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 720,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
540 Засгийн мэдээ ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 720,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
541 СЭМҮТ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 710,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
542 Цус судлалын үндэсний төв Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 690,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
543 Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 670,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
544 Ардчилал сонин Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 560,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
545 КН 2НЭ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 560,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
546 АӨСҮТ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 560,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
547 Дулаан хатант ХХК Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 550,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
548 ХӨСҮТөв Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 427,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
549 Хүүхдийн Төв сувилал Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 360,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
550 Геронтлогийн үндэсний төв Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 360,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
551 Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 261,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
552 Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 260,400 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
553 Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газар Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 258,300 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
554 ХСҮТ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 183,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
555 ЭХМҮТ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 183,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
556 ГССҮТ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 183,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
557 ЭСҮТ Ёс зүйн сургалтын санхүүжилт ЭМСайдын 2012 оны 01 сарын 10-ны 11 тоот тушаал Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №11 108,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
558 МҮОНРТ Мэдээлэл сурталчилгаа ЭМСайдын 2012 оны 12 сарын 18-ны 419 тоот тушаал 419 90,000 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
559 Монос Фарм Трейд ХХК Эмнэлэгийн хэрэгсэл Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №419 4,894 2012 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
560 Аймаг, нийслэлийн ЭМГ Орон нутгийн ЭМГ-ын эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт сурталчилгааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (нэг иргэн 360 төг) ЭМС-ын тушаал 162 1,008,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
561 ЭМЯ, сайдын ажлын алба Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 281,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
562 ЭМЯ Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх гадаад сургалт ЭМС-ын тушаал 162 270,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
563 Гэнэтийн болон онцгой байдал, яаралтай арга хэмжээний нөөц зардал ЭМС-ын тушаал 162 260,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
564 ЭМЁЗХХ, ТЗУГ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн, чиглэлээр хийх ажилд зарцуулагдах зардал (ёс зүйн хяналтын болон салбар хорооны хурал, шалгалт, үнэлгээ, баримт бичгийн боловсруулалт, сургалт г:м: 1 салбар хооронд 3 сая) ЭМС-ын тушаал 162 146,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
565 Судалгааны баг, ЭМХТ Эмнэлгийн мэргэжилтний ажилтны ажлын ачаалал, хөдөлмөрийн норм, нормчлолд судалгаа хийх ЭМС-ын тушаал 162 106,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
566 ЭМЯ, НЭМХ Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бичил төслийн уралдаан зарлан шалгаруулж хэрэгжилтийг хангах ЭМС-ын тушаал 162 100,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
567 СЭМҮТ, НЭМС-ЭМШУҮИС Сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал, эрсдэлт хүчин зүйл, зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгийн тандалтын үндэсний судалгаа явуулах ЭМС-ын тушаал 162 90,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
568 Иргэний хяналт-шинжилгээний Нийгмийн эрүүл мэндийн нээлттэй форум зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 70,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
569 Холбогдох мэргэжлийн зөвлөлүүдээс бүрдсэн баг Гэр бүлийн эрүүл мэндийн толь бичиг боловсруулан гаргаж, хэвлүүлэх, цахим хэлбэрээр веб хуудас ажиллуулах, мэдээллийн бүх сувгаар сурталчлах ЭМС-ын тушаал 162 60,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
570 Сүрьегийн тархалтын үндэсний судалгаа ЭМС-ын тушаал 162 60,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
571 МУЗН Донорын хуулийг хэрэгжүүлэх авлагагүй цусны донорын эгнээг өргөжүүлэх, цусны аюулгүй байдлыг хангах цогц арга хэмжээ зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 55,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
572 Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Охид эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн мэдлэг олгох цогц арга хэмжээ ЭМС-ын тушаал 162 50,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
573 Улсын хэмжээнд 3-64 насны иргэдийн бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тодорхойлох сорилыг орон даяар зохион байгуулах, биеийн тамир, спорт төрлүүд идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих, сурталчлах бусад үйл ажиллагаа ЭМС-ын тушаал 162 50,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
574 ЭМЯ, СЭМҮТ, НЭМҮТ "Тамхи, архины хяналт, сэтгэцийн эрүүл мэндийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн байгууллагуудын чадавхийг сайжруулах бүсчилсэн семинар зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 45,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
575 ЭМЯ УИХ-ын гишүүдэд чиглэсэн эрүүл мэндийн салбарын багц хуулийн үзэл баримтлыг танилцуулан, хууль батлуулахад дэмжлэг авах нөлөөллийн өргө хэмжээ ЭМС-ын тушаал 162 45,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
576 ЭМЯ, ТЗУГ Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг чадавхжуулах богино хугацааны бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 45,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
577 Тухайн удирдамжаар батлагдсан баг Үндэсний хөтөлбөр, стратегиудын хүрээнд зохион байгуулах мэдээлэл сургалт сурталчилгаа ЭМС-ын тушаал 162 40,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
578 ХШҮДАГ Цахим эрүүл мэнд, мэдээлэл, технологийг сайжруулах зорилгоор дотоод удирдлагын мэдээллийн систем худалдаж авна ЭМС-ын тушаал 162 40,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
579 УАУЭСТ, Аварга дээд сургууль "Элэгний вируст болон архаг үрэвслийн үед хэрэглэгддэг зарим уламжлалт жорын клиникийн судалгааны үр дүнг тооцох нь" ЭМС-ын тушаал 162 40,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
580 ЭМЯ Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг батлуулахын тулд эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны туршлага судлах танилцах аялал ЭМС-ын тушаал 162 40,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
581 ЭМЯ, сургалтыг зохион байгуулах ТББ сонгоно Эрүүл мэндийн байгуууллаын соёлыг төлөвшүүлэх хөтөлбөр боловсруулан, гарын авлага, байгууллага бүрээс сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 37,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
582 ЭМЯ Эрүүл мэндийн тухай хуулинд орох өөрчлөлтийг орон даяар хэлэлцүүлэх хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 35,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
583 ЭМЯ ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн болон зөвшөөрлийн зөвлөлийн гишүүдийг чадавхижуулах гадаад сургалт, танилцах аялал ЭМС-ын тушаал 162 30,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
584 ШӨХТГ Тамхи, архины хууль бус зар сурталчилгааны хяналт ЭМС-ын тушаал 162 30,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
585 ЭМЯ, ТЗУГ Эрүүл мэндийн ажилтны ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, эрүүл ажлын байр бүрдүүлэх цогц арга хэмжээ зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 30,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
586 ЭМС-ын тушаалаар байгуулагдах ажлын хэсэг Аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, төв эмнэлэг, тусгай мэргжлийн төвийн тусламж үйлчилгээний бодит өртөг зардлыг тооцох судалгаа хийх ЭМС-ын тушаал 162 30,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
587 ЭМХТ, ЭМЯ Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахимжуулах ЭМС-ын тушаал 162 29,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
588 СЭМҮТ, НЭМҮТ "Архины хяналтын бодлогын үр нөлөө" үндэсний судалгаа хийх ЭМС-ын тушаал 162 20,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
589 УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн бүлэг Тамхины хяналтын бүхий л арга хэмжээнд УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн бүлгийн оролцоог хангах төлөвлөгөө болосруулан хэрэгжүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 20,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
590 ЭМЯ Цахим эрүүл мэнд төслийн зээлийн хэлэлцээрийн бэлтгэл хангах ажлын албаны зардал ЭМС-ын тушаал 162 20,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
591 МҮОНТ, Студи продакшин Иргэдийн ЭМ-ийн боловсролыг дээшлүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээний мэдлэг олгох, телевизийн цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэж, нэвтрүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 20,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
592 ЭМЯ-ЭЭХХ Эмийн мэдээллийн програм хангамж сайжруулах ЭМС-ын тушаал 162 20,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
593 ЭМХТ, ЭМШУИС Антибиотик эмэнд бүртгэлийн дараах судалгаа хийх ЭМС-ын тушаал 162 19,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
594 НЭМҮТ, НЭМСЗ, ЭМШУИС, НЭМС Зонхилон тохиолдох байршлын хавдрын тархвар зүйн судалгаа хийх нэгдсэн аргачлал боловсруулан 2 төрлийн хавдрын судалгааг гүйцэтгэх ЭМС-ын тушаал 162 18,300,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
595 ЭХЭМҮТ, ХАМЗ Хүүхдийн өвчлөл эндэгдэл өндөртэй аймаг дүүргүүдийн эндэгдлийн байдалд судалгаа хйиж зөвлөмж боловсруулан сургалт сурталчилгаа зохион байгуулна ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
596 ОЭТ-ийн ажлын хэсэг, технологийн мэргэжлийн зөвлөл Зарим оношлогоо эмчилгээний аргын технологийн үнэлгээ хийж, оношилгоо, эмчилгээний технологийн нэгдсэн бодлого боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
597 ХӨСҮТ Халдварт өвчний улирлын дэгдэлттэй холбоотой олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
598 Эмийн салбар зөвлөл Орон нутгийн ЭМ-ийн байгууллагуудын эмэн эмчилгээний хороо, клиник фармакологчдын үйл ажиллагааг сайжруулах эмийн хэрэгцээ зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
599 ЭМЯ, СЭМҮТ, ТББ Архинаас татгалзсан залуучуудын чуулган зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
600 ГССҮТ, ЭМХТ Осол гэмтлийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр аймгуудын дүн бүртгэгч нарыг сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
601 НЭМҮТ, СЭМҮТ, ХТМБТН Өсвөр үеийн мансууруулах бодисын хэрэглээг судлах ЭМС-ын тушаал 162 15,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
602 НЭМҮТ,ЭМШУИС, НЭМС Хотжилтын хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөө, эрсдэлийг судлах цогц судалгааны аргачлал боловсруулж, батлуулан, үндэсний хөтөлбөр боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 14,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
603 ХӨСҮТ Хорих анилал ял эдлэгсэд, орчны жижүүрүүдийн дунд сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварыг эрт илрүүлэх үзлэг, тандалт хийх ЭМС-ын тушаал 162 14,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
604 Эмийн салбар зөвлөл Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 4р ангийн сурагчдад "Эмийн зохистой хэрэглээ" хичээлийн гарын авлага хэвлэн түгээх ЭМС-ын тушаал 162 13,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
605 ЭМЯ, СХЗТ Навчин тамхины стандарт, янжуур тамхи, янжуур туслах материалын болон шинжилгээний аргын стандартын төслийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 13,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
606 ЭМЯ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний эрсдлийн удирдлагын сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 12,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
607 АУ бага чуулган Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг үнэлэн, практикт нэтрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 12,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
608 ЭМЯ, СЭМҮТ, НТ Наркологийн эмч мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
609 СЭМҮТ Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдэг хэвлэн тараах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
610 НЭММЗ Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн төгсөлтийн дараах сургалтын тогтолцоог үнэлэх ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
611 Холбогдох мэргэжлийн зөвлөлүүд Зонхилох тохиолдох ХБӨ-ний асуудлаар тэмдэглэлт өдрүүдийг зохион байгуулах (ОУБ-аас дэмжлэг авдаггүй чиглэлүүд) ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
612 ЭМШУИС, НЭМС Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүний биед үзүүлж буй нөлөөллийн тойм судалгаа хийх ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
613 ЭМЯ "Тамхины хяналтын стратеги-хөтөлбөр, зөвлөмж, аргачлал боловсруулах уулзалт семинар зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
614 ЭМЯ Эмийн эрсдлийн удирдлагаар сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
615 ЭМХТ Уламжлат эмийн нэр томьёо, ангиллын стандартын төсөл боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
616 ЭМЯ, Master link media ХХК ТВ, богино долгионы радио Зохостой хооллолтын талаар телевизийн болон радио шторк бэлтгэх, мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
617 ЭМЯ, ХЗЯ Иргэд болон эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн эрүүл мэндийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх гарын авлага боловсруулж, хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
618 Ажлын алба Сангийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангах (хурал зохион байгуулах, бичиг хэрэг г.м.) ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
619 ЭМЯ, НЭМГ, НЗДТГ, ДЗДТГ, АЗДТГ Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг, ажлын байр, сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хурал зохион байгуулах, гарын авлага гаргах, дүүрэг хороод, сум, сургуулиудын үйл ажиллагааг дэмжих, үйл ажиллагааг үнэлэх ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
620 ЭМХҮТ "Эрүүл мэндийн байгууллагын гамшиг, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал хариу арга хэмжээ" үндэсний хурал зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
621 Мэргэжлийн зөвлөл, ЭМХҮТ "Эмнэлгийн яаралтай болон түргэн тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах нь" аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын яаралтай тусламж хариусан мэргэжилтнүүдийн сургалт зохион байгуулах, гарын авлага боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 10,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
622 НАС, Мэргэжлийн салбар зөвлөл, НЭМҮТС Амны хөндийн эрүүл мэнд, шүд цооролтоос сэргийлэх талаар ТВ-ийн сурталчилгаа нэвтрүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 9,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
623 СЭМҮТ Архины хамааралаас татгалзах сэдэл, хүсэлт төрүүлэх зөвлөмж, гарын авлага орчуулах ЭМС-ын тушаал 162 9,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
624 ЭМЯ-ЭЭХХ Эмийн жор бичилтийг сайжруулах, "Эмийн жорын маягт-жор, бичилт" Монол улсын стандартыг боловсронгуй болгох зорилгоор бусад орны эмийг жороор олгож буй, байдал, жор бичилтийн эрх зүйн орчинтой танилцах, туршлага судлах ЭМС-ын тушаал 162 8,800,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
625 Дотрын өвчин судлаачдын нийгэмлэг "Бөөр" үндэсний хөтөлбөр боловсруулан, батлуулж хэрэгжилтийг хангах уулзалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 8,609,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
626 МҮЭХ, ЭМЯ Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн батлуулах ЭМС-ын тушаал 162 8,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
627 СЭМҮТ, НТ Архинаас үүдэлтэй эрүүл мэндийн сөрөг үр дагавар, архины хангамж, хэрэглээний байдлын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ярилцлага, цуврал хичээл, сэрэмжлүүлэг зохион явуулах ЭМС-ын тушаал 162 8,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
628 ЭМС-ын тушаалаар байгуулагдах ажлын хэсэг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдлын судалгаа ЭМС-ын тушаал 162 8,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
629 ЭМЯ, Ажлын хэсэг Эмнэлгийн мэргэжлийн байршуулалт, хуваарилалтын өнөөгийн байдалд бодлогын дүн шинжилгээ, судалгаа хийх, судалгаа хийх, ур чадварын зохистой харьцааг тодорхойлох ЭМС-ын тушаал 162 8,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
630 НЭММЗ, ЭМШУИС, НЭМС, НЭМҮТ, МНЭМН Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн асуудлаар үндэсний зөвлөгөөн зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 8,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
631 АТГ, ЭМЯ Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 8,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
632 НЭМҮТ, ХЯТҮТ Өндөр эрсдэлтэй зарим ажлын байранд дах хүнд металлын ламламж хэмжээг тодорхой судалгаа хийх ЭМС-ын тушаал 162 7,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
633 МНЭММН Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, нөөц, хүртээмжийн үнэлгээ хийх ЭМС-ын тушаал 162 7,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
634 Иргэний хяналт-шинжилгээний зөвлөл УБ-ын анхан шатны нэгжүүд дээр хийсэн тусламж үйлчилгээний байдалд хяналт хийж үр дүнг танилцуулах ЭМС-ын тушаал 162 6,530,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
635 ХСҮТ Хавдартай тэмцэх 14 хоногийн аян зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 6,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
636 ЭМЯ-ны дотрын өвчин судлалын МСЗ Гемодиализын бүтэц үйл ажиллагааны стандарт, үйлдлийн стандартыг шинэчлэн боловсруулан хэлэлцүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 6,390,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
637 СЭМҮТ Тамхины хяналтын тухай хууль, журмыг хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 6,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
638 МХЕГ, ЭЗХЯ, ҮХААЯ Тамхины хууль, холбогдох дүрэм, журам боловсруулах, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх МСС зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 6,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
639 МЭМАҮЭХ, ЭМЯ Хөдөлмөрийн харилцаа, эрүүл мэндийн болон холбогдох хууль эрх зүйн асуудлаар багца цагийн сургалт, семинар, уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулна ЭМС-ын тушаал 162 6,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
640 ГССҮТ, ЭМХТ Ослын дараах гэмтлийн тусламж үйлчилгээний талаар эрүүл мэндийн ажилтанд зориулсан гарын авлага удирдамж боловсруулж хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 6,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
641 ЭМС-ын тушаалаар байгуулагдах ажлын хэсэг ХБӨ-өөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 6,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
642 ЭМЯ-ЭЭХХ ЭМШУИС Эмийг бодлогоор бүртгэх журам боловсруулан, зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтыг шинэчлэн хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 6,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
643 АХ ЭМГ Архангай аймгийн хүн амд төрөлжсөн мэргэжлийн үзлэг хийх арга хэмжээ зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,898,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
644 ЭБЭЭНН, ЭХЭМҮТ Жирэмсэн эхчүүдийн сургалтыг зохион байгуулах удирдамж боловсруулан гарын авлага гаргах, турших ЭМС-ын тушаал 162 5,800,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
645 МЭМАҮЭХ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг сурталчлах "Алтан чагнуур" ёслолын ажиллагааг зохион байгуулна ЭМС-ын тушаал 162 5,800,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
646 СЭМҮТ, НЭМҮТ Аймаг дүүргийн НЭМТ-д тамхинаас гаргахад туслах утсан зөвлөгөө өгөх сургалтын гарын авлага-хэлэлцүүлэг ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
647 ЭМЯ-МХЕГ Тамхины хяналтын тухай хууль, журам, үндэсний стандартыг хэрэгжүүлэх нь сэдэвт уулзалт-хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
648 СХЗГ Тамхины холбогдолтой стандартуудын хэрэгжилтийг хэвлэл мэдээллээр сурталчлах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
649 СЭМҮТ Архины асуудалтай хүн, түүний гэр бүлийнхэнд сэтгэл зүйн тусламж дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нийгмийн үйлчилгээний төвүүдээр үзүүлэх, сургалт явуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
650 СЭМҮТ, НБГ, БХ Донтолт мансуурлын асуудлаар өсвөр үеийн эмч, сургуулийн эмч, нийгмийн ажилтанд сургалт явуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
651 СЭМҮТ, НЭМГ, НМХГ "Эрүүл мэнд, боловсрол, тамхигүй орчин" сурталчилгаа явуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
652 СЭМҮТ, НЭМҮТ "100 хувь тамхигүй орчин" ЕБС, бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжид зориулсан зөвлөмж боловсруулах, сурталчлах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
653 СЭМҮТ "Тамхи, архинаас гаргах бэлдмэл, арга" МСС ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
654 ЭМЯ, СЭМҮТ Тамхинаас гаргах арга, эмчилгээ "донтолтын эмч нарын сургалт ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
655 ЭМЯ, СЭМҮТ Тамхины хяналтын хууль, ТХСЗ-ийн хэрэгжилт хурал зохион байгуулах, ТХСК-ийн татварыг төлөх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
656 СЭМҮТ Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалгааг устгах тухай протоколыг хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
657 ЭМЯ, СЭМҮТ Тамхины хяналтын суурь конвенцаар батлагдсан гарын авлага, орчуулж хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
658 ЭМЯ, ХСҮТ Хорт хавдраар өвчлөгдсдийн эмчилгээний дараах хяналтын удирдамж боловсруулах, хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
659 НЭМХ, НЭМҮТ Осол гэмлээс урьдчилан сэргийлэх талаар МСС-ны материал боловсруулж сурталчилгаа зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
660 ЭМЯ, СЭТҮТ, НТ Архины хордлогот тайлах, эмчилгээ үйлчилгээний удирдамж боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
661 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн стратегийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчны үнэлгээ гүйцэтгэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
662 9 ажлын хэсэг Сувилахуй тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагаа дэмжих ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
663 НЭММЗ Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт, нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийн давхцал, орхигдлыг үнэлэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
664 Эмийн салбар зөвлөл Антибиотик эмийн зохистой хэрэглээний талаар эмч нарт зориулсан гарын авлага хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
665 ЭМШУИС Иргэдэд зориулсан эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны материалын хангамж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
666 Ажлын алба Сангийн үйл ажиллаганд хяналт шинжилгээ хийх ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
667 Ажлын хэсэг Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжуудын давхардал, хийдэл, зөрчлийн судлан, санал боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
668 ЭМШУИС Эмнэлгийн тусламж үйлчилээний чанар, аюулгүй байдлын үндэсний хэмжээний үнэлгээний дунд үндэслэл эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, эрүүл мэндийн байгууллагын ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх уулзалтыг зохиоон байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
669 Анагаах ухааны ёс зүйн аргазүйн сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
670 ЭМЯ Хүүхдийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний улсын зөвлөгөөн ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
671 ЭМЯ, ЭХЭМҮТ Эрэгтэйчүүдийн НҮЭМ-ийн клиникийн удирдамж боловсруулж зөвшилцөх уулзалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 5,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
672 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо ТББ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг, сэрэмжлүүлэг хийх ЭМС-ын тушаал 162 4,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
673 Шинжээч сонгон шалгаруулна, ЭМХТ Зайн оношлогоо, эмчилгээнд ашиглагдаж байгаа нэгдсэн програм хангамжийн системийн шинжилгээ хийх ЭМС-ын тушаал 162 4,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
674 ЭМЯ Хүүхдийн шүдний кабинетийн иж бүрдэлээр зарим аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг хангах ЭМС-ын тушаал 162 4,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
675 Мэргэжлийн зөвлөл Газар дээр нь болон тээвэрлэлийн явцад үзүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт, удирдамж боловсруулж хэвлүүлнэ ЭМС-ын тушаал 162 4,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
676 ЭМЯ, СЭМҮТ, ХЗЯ АССХТҮ Хөтөлбөрийн зохицуулах хорооны хурал зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 4,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
677 УИХ-ын гишүүн Арвин Эрүүл хотод амдарцгаая нийслэлийн зөвлөгөөн ЭМС-ын тушаал 162 3,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
678 ЭМЯ Хүнсний эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэн, холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд УМХЕГ, ХХАҮЯ "Эрүүл мэнд-Хүнсний аюулгүй байдал" хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 3,390,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
679 ХСҮТ, ЭХТ Хорт хавдрын үе шатны TNM ангилал орчуулах, хэвлүүлэх ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
680 ЭМЯ, СЭМҮТ "Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын оролцоо" уулзалт оролцох ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
681 ЭМШУИС, НЭМС Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн төгсөлтийн дараах болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, модулийг шинэчлэх ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
682 НЭМҮТ, ХӨСҮТ Эрүүл мэндийн байгууллагын химийн болон анатомийг хог хаягдлыг ангилан ялгах, устгах журам боловсруулан батлуулж танилцуулах хурлыг зохион байгуулсан байна ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
683 Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах, ЭМЯ Харуцлагын даатгалын хууль боловсруулахтай холбогдуулах шүүхээр торгуулийн шийтгэл хүлээсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн судалгааг хийх ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
684 СЭМҮТ Албан ажлын сэтгэл зүйн хэм хэмжээ- хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
685 БШУЯ, МХЕГ, НЭМҮТ Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахад тавигдах шаардлага боловсруулах ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
686 БШУЯ, МХЕГ, НЭМҮТ 6 настай хүүхдийг сургуулийн орчинд хэрхэн дасгах талаарх эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж боловсруулах, хэвлэх ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
687 МХЕГ, НМХГ, НЭМҮТ Эрсдэлд суурилсан эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналт явуулах гарын авлага боловсруулан, батлуулах ЭМС-ын тушаал 162 3,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
688 ЭМЯ, БХЗГ "Эхэд ээлтэй хамт олон" эрүүл мэндийн байгууллага шалгаруулж урамшуулал олгох ЭМС-ын тушаал 162 2,650,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
689 Архидалт мансуурлын хор хөнөөлийг бууруулах үндэсний эвсэл ТББ Архидалт мансуурлын хор хөнөөлтэй тэмцэх үйлчилгээний төвийн нээлтийн үйл ажиллагаа ЭМС-ын тушаал 162 2,030,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
690 ЭБЭЭНН, Аймаг нийслэлийн ЭМГ Аюултай үр хөндөлтөөс сэргийлэх сурталчилгааны материал боловсруулж түгээх ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
691 МХЕГ, ЭМБ дээрх зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх ТББ ЭМБ хог хаягдлын менежментийн талаар "Элемент ХХК"-тай ЭМЯ-ны байгуулсан гэрээний биелэлтэнд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
692 СЭМҮТ "Сэтгэцийн эрүүл эмндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө" уулзалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
693 НЭМҮТ "Хүнсний нэмэлтийн аюулгүй хэрэглээний түвшинг тогтоож, хэрэглэх нөхцлийг тодорхойлох арга зам" салбар дундын уулзалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
694 НЭМҮТ, ХСТ Шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсний эрсдэлийг үнэлэх асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
695 МЭМАҮЭХ "Хөдөлмөрийн чуулган"-ыг тодорхой сэдвээр талууд хамтран зохион байгуулна ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
696 СЭМҮТ, ТББ Хар тамхитай тэмцэх өдрийг тэмдэглэх, сургалт сурталчилгээ ЭМС-ын тушаал 162 2,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
697 НЭМҮТ, ХСТ "Тусгай хоолны дэглэмтэй хүн, цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдэд зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавих шаардлагын талаар зөвлөмж боловсруулан зөвшилцөх хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 1,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
698 "Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн хүнсний нэмэлтэд агуулагдах бохирдуулагчийн дээд хэмжээг тогтоох, асуудлаар журам боловсруулж хэлэлцүүлэг, салбар дундын уулзалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 1,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
699 НЭМҮТ "Хүнсний үндсэн шимт бодис, эрдэс, аминдэмийн зохистой хэмжээ" хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 1,500,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
700 Ухаарахуй ТББ Архи, тамхи мансуурлын талаар ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 1,200,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
701 Мюзикл ХХК Хар тамхи мансуурлын сэдвээр бүтээх ТВ-ийн 40 ангит киноны эрүүл мэндийн сэдэв ЭМС-ын тушаал 162 1,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
702 ЭМЯ, НЭМҮТ "Эмнэлэг, сувилалын хоолны норматив"-т тавигдах шаардлага-хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ЭМС-ын тушаал 162 1,000,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
703 СЭЗХ Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн олон улсын гишүүнчлэлийн 2013 оны татвар ЭМС-ын тушаал 162 350,000 2013 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
704 ЭМЯ, ЭМХТ ажлын алба Монгол Улсын иргэн бүрт чиглэсэн эрүүл мэндийг зөв хэвшил төлөвшүүлэх, сургалт, сурталчилгаа, эрүүл мэндийн боловсрол олгох арга хэмжээг зохион байгуулах /нэг иргэний 1,000 төгрөг/ Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 3,000,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
705 ЭМЯ, ЭМХТ Эмнэлгийн мэргэжилтнийг мэргэжил дээшлүүлэх гадаад сургалтад хамруулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 299,640,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
706 ЭМЯ, ЭМХТ ажлын алба Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр эрүүл мэндийг дэмжих, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх цуврал мэдээлэл сэрэмжлүүлэг, зөвлөгөөг тогтмол хүргэх, сургалт сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №99 215,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
707 Ажлын хэсэг Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх болон хүүхэд, өсвөр насныхан амьдралын зөв хэвшил тогтоох эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр сургалт явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 180,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
708 ЭМЯ, ЭМХТ ажлын алба Эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн мэргэжилтний чадавхийг бэхжүүлэх дотоод сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 90,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
709 Ажлын хэсэг Хүн амын эрүүл мэнд, эдийн засагт учрах хор холбогдлыг судалж, эрүүл мэндийг хамгаалах бодлогын баримт бичгийн үндэслэл тогтоох, хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх болон эрүүл мэндийн ажилтнуудын хангамж, чадавхи, хэрэгцээ, нийгмийн баталгааны асуудлаар судалгаа хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №99 80,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
710 ЭМЯ, ЭМХТ ажлын хэсэг "Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэмжих жил"-ийн хүрээнд бүх шатны эх хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжид үнэлгээ хийх Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 60,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
711 ЭМЯ, ЭМХТ ажлын алба, ТББ Архидан сотуурахтай тэмцэх тухай бусад орны бодит туршлага, нотолгоонд суурилсан уулзалт зохион байгуулах - Турк болон Тайландын Эрүүл мэндийн сайд нарыг урих Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №99 50,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
712 Ажлын хэсэг Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх болон шилдэг эмнэлгийг мэргэжилтнийг дэмжих сутралчлах эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №99 50,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
713 ШӨХТГ, ЭМЯ, ЭМХТ Архи, тамхи болон хуурамч эм, биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаанд хяналт тавих Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 40,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
714 ЭМЯ, НЭММСЗ, ЭМШУИС-НЭМС, НЭМҮТ, МНЭММН ТББ болон ТББ-ууд Нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого, хөтөлбөр, стратегийн үнэлгээ, тандалтын тогтолцоо бүрдүүлэх Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 28,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
715 Сангийн ажлын алба, мониторинг хийх ажлын хэсэг Сангийн үйл ажиллагааны явцад мониторинг хийх, Сангийн үйл ажиллагаа хэрхэн хэрэгжих байгаа талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгцлээр нэвтрүүлэх болон ажлын албаны бичиг хэргийн зардал Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 25,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
716 ССАЖЯ, СБХ Нийтийн биеийн тамир, идэвхтэй хөдөлгөөний ач холбогдлын талаар иргэдэд чиглэсэн нийтийг хамарсан алхалт, гүйлт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэдийн сайдын тушаал №99 20,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
717 ЭМЯ, ЭМХТ, ХЗЯ, ЦЕГ "Яаралтай тусламжийн үед авах арга хэмжээ"-ний чиглэлээр сургалт зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 20,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
718 Сангийн ажлын алба, мониторинг хийх ажлын хэсэг Цалин шимтгэл Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 18,360,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
719 ЭМЯ, НЭМҮТ, СЭМҮТ, ЭМХТ ажлын алба "Архидан согтуурахтай тэмцэх" үндэсний хөтөлбөр батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 5,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
720 ЭМЯ, НЭМҮТ, СЭМҮТ, ЭМХТ ажлын алба Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, сурталчилгаа явуулах Сангийн хөрөнгө хуваарилах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №99 5,000,000 2014 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
721 Аймаг, Нийслэлийн ЭМГ Өрхийн ЭМТ-д халдварт болон халдварт бус авчний урьдчилан сэргийлэлт, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, Эрүүл мэндийн МССурталчилгааны үйл ажиллагааг урчимжүүлэх, гадаад сургалтад хамруулах Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 1,782,950,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
722 ХСҮТ,ХӨСҮТ,ГССҮТ, НЭМҮТ, СЭМҮТ, ЭМЯ-НЭМГ Харьяа байгууллагуудад ЭМ-ийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагааны санхүүжилт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 438,615,550 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
723 НЭМ-ийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 418,555,955 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
724 НЭМГ, нийт аймгийн ЭМГ, дүүргүүдийн ЭМТ 2017 оныг НЭМ-ийг дэмжих жил болгон зарласан үйл ажиллагааны хүрээнд аймаг,нийслэлийн ЭМГ, дүүргийн ЭМТ-д эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, эрүүл мэндийн МСС-ний үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 252,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
725 НЭМҮТ НЭМҮТ, Хэвлэлийн цех байгуулах Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 180,100,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
726 Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд Мэдээлэл сургалт сурталчилгааны ажил Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/304 150,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
727 НЭМ,Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны чиглэлээр гадаад орны туршлага судлах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 87,634,045 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
728 Бүгд найрамдах Сингапур улсын Политехникийн их сургууль Бүгд найрамдал Сингапур улсад зохион байгуулагдах НЭМ-ийн мэргэжилтэн сургах Сургалтад оролцуулах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/363 65,840,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
729 Шинэ эрүүл амьдрал Дижитал Платформ бүтээх Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 47,535,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
730 Эрүүл аж төрөхүйн хандлага Эрүүл мэндийг дэмжигч загвар сургалт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 38,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
731 Сэтгэлийн хөг Хүүхэд, өсвөр үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 37,815,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
732 МҮОНРТ 120/80-Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлтэй уялдуулан ажиллах Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 30,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
733 ЗӨСҮТөв Зоонозын халдвараас сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 10,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
734 Дэлхийн чимээ медиа групп ХХК НЭМ-ийг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө нэвтрүүлэг, сурталчилгааны контент бүтээх Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 9,920,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
735 Хавдрын үндэсний зөвлөл Цуврал гарын авлага Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 9,900,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
736 Өмгөөллийн дэнс хурд Архидан согтуурахаас сэргийлэх хууль эрх зүйн сургалт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 9,336,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
737 Жаргалан Эрүүл Амьдралын төлөө Эрүүл амьдрал Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 8,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
738 Ариунсаруул Бат НҮТББ Өсвөр үеийн дундах архи, мансууруулах бодис хэрэглээний эсрэг амьдрах ухааны сургалт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 8,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
739 Геронтологийн үндэсний төв Хүн амын эрүүл насжилтыг дэмжих бүх нийтийн дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэхэд сургагч багш бэлтгэх Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 7,804,911 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
740 Оюуны Дархлаа ТББ Сэтгүүлчдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 5,534,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
741 Энхийн хөтөч, Орхон аймаг Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 5,347,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
742 НЭМ-ийн Сувилахуйн нийгэмлэг Ээлжийн ажилтай сувилагчдын эрүүл мэндийн нөлөөлөл Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 5,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
743 Их тэнгэрийн зам Сүү өргөж амьдрая Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 5,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
744 Амжиж сонс Боловсролтой иргэн-Хөгжлийн тулгуур Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 5,000,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
745 ЗӨСҮТөв Мэрэгчээр болон дамжуулагчаар дамжих халдварт өвчний тандалт судалгаа, урьдчилан сэргийлэлт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 3,341,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
746 Биндэр ЭМТ Ариун цэврийн байгууламж байгуулах ажлын хэсэг Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 2,371,545 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
747 Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын ЭМГ 10000 алхам төслийн санхүүжилт Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 755,000 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
748 Нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн төсөл, арга хэмжээ Хөрөнгийн хуваарь шинэчлэн баталж, эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал А/491 0 2017 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
749 НЭМГ-9077456 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл тогтоол 1,156,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
750 НЭМГ Амьсгалын замын цочмог халдвар, агаарлын бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөө, осол гэмтэл, архи тамхины хор уршгаас сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үлийг төлөвшүүлэх мэдээлэл, сурталчилгааг нэмэгдүүлснээр иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж, хшн амын өвчлөл, хүнэдэрлээс сэргийлэх Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 400,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
751 НЭМГ н.с - 9077456 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 400,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
752 Геронтологийн үндэсний төв н.с - 5026814 Насжилт 223,926,051 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
753 СЭМҮТ, Геронтлогийн үндэсний төв-5026814, ГССЗКЭ-9077219, НЭМҮТ Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны зардал 124,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
754 НЭМГ н.с - 9077456 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 104,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
755 НЭМҮТ-9095691 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл тогтоол 95,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
756 Ар.ЭМГазар н.с - 9001239 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 60,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
757 Хө.ЭМГазар н.с - 9070435 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 60,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
758 ГС.ЭМГазар н.с - 9019006 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 60,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
759 Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг-9077154 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
760 Улсын 2 дугаар төв эмэнэлэг-9077146 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
761 ХӨСҮТ-9077901 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
762 ЗӨСҮТ-9092005 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
763 ГССҮТ-9077129 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
764 СЭМҮТ-5098785 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
765 ЭХЭМҮТ-9077588 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
766 ХСҮТ-9128832 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл тогтоол 50,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
767 АШУҮИС-НЭМС Хүн амын эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөөллийг толорхойлох биомониторинг судалгаа хийх Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 48,505,200 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
768 НЭМГ н.с 9077456, 3-р эмнэлэг н.с 9077154, ЭХЭМҮТ н.с 9077588, ХСҮТ н.с 9128832, СЭМҮТ н.с 5098785 Эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Сургалтанд оролцуулах тухай А/144 дугаар тушаал 45,500,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
769 Монст ХХК 2574128 Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх гарын авлага боловсруулалт, хэвлэлт, сургалт Сургалтанд оролцуулах тухай 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
770 ХСҮТ н.с - 9128832 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
771 ХӨСҮТ н.с - 9077901 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
772 ГССЗКЭ н.с - 9077219 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
773 СэМҮТ н.с - 5098785 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
774 Улсын 1-р төв эмнэлэг - 9077138 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
775 Улсын 2-р төв эмнэлэг - 9077146 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
776 Улсын 3-р төв эмнэлэг - 9077154 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
777 ЭХЭМҮТ н.с - 9077588 ТНБДаргын тушаалаар 45,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
778 АШУҮИС-НЭМС - 5845459 Насанд хүрсэн хүн амын зарим хүнд металлын өргөлт, агаарын бохирдол хоорондын хамаарлын судалгааны 80% 38,804,160 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
779 Улсын улсын төв 3 дугаар эмнэлэг-9077154 Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны зардал 35,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
780 Язгууртан нэгдэл ХХК - 5903211 Эмийн зохисой хэрэглээг төлөвшүүлэх 35,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
781 Даоран ХХЗ-6263364 МУЗГазрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 31.2.5-д зүлэг оношлогоо зохион байгуулах МУЗГазрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 34,400,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
782 Архангай аймаг ЭМГ "Эхийн эндэгдлийг бууруулах уогу арга хэмжээг бууруулах" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
783 Сэлэнгэ аймаг ЭМГ Эхийн эндэгдлийг бууруулах уогу арга хэмжээг бууруулах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
784 Өвөрхангай аймаг ЭМГ Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нь эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлэх, осол гэмтлийн яаралтай үеийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
785 Архангай аймаг ЭМГ Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нь эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлэх, осол гэмтлийн яаралтай үеийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
786 Дархан-Уул аймгийн ЭМГ Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нь эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлэх, осол гэмтлийн яаралтай үеийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
787 Хөвсгөл аймаг ЭМГ "Тэмбүү өвчнөөс сэргийлье, хамгаалъя" сургалт, сурталчилгаа нөлөөллийн ажил зохион байгуулах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
788 Говьсүмбэр аймгийн ЭМГ Тэмбүү өвчнөөс сэргийлье, хамгаалъя сургалт, сурталчилгаа нөлөөллийн ажил зохион байгуулах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
789 Говьсүмбэр аймгийн ЭМГ Сүрьеэ өвчнийг бууруулах, эрт илрүүлэх, оношлогоо эмчилгээ хийх Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
790 Сүхбаатар аймгийн ЭМГ Тэмбүү өвчнөөс сэргийлье, хамгаалъя сургалт, сурталчилгаа нөлөөллийн ажил зохион байгуулах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
791 Дорнод аймаг ЭМГ "Сүрьеэ өвчнийг бууруулах, эрт илрүүлэх, оношлогоо эмчилгээ хийх" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
792 Дорноговь аймгийн ЭМГ "Сүрьеэ өвчнийг бууруулах, эрт илрүүлэх, оношлогоо эмчилгээ хийх" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
793 Төв аймаг ЭМГ "Нярайн эндэгдлийг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
794 Баян-Өлгий аймаг "Хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
795 Улсын 1 дүгээр төв эмнэлэг-9077138 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
796 Геронтлогийн үндэсний төв-5026814 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл тогтоол 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
797 ЦССҮТөв н.с - 9128905 Донорын сургалт сурталчилгаа 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
798 АЧ ТАМИР ХХК Зүрх судасны өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг зорилтот хүрээнд бууруулж, эрт илрүүлэх Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
799 Бө.ЭМГазар н.с - 9005773 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
800 До.ЭМГазар н.с - 9028889 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
801 Дд.ЭМГазар н.с - 9031774 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
802 Өв.ЭМГазар н.с - 9045716 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
803 Сү.ЭМГазар н.с - 9051406 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
804 Сэ.ЭМГазар н.с - 9055401 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
805 Тө.ЭМГазар н.с - 9061614 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
806 Хо.ЭМГазар н.с - 9068562 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
807 Да.ЭМГазар н.с - 9024166 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
808 Хэ.ЭМГазар н.с - 9076042 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
809 Бх.ЭМГазар н.с - 9007393 ЭМДСангийн удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
810 Хөвсгөл аймаг ЭМГ "Хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
811 Ховд аймаг ЭМГ "Эхийн эндэгдлийг бууруулах уогу арга хэмжээг бууруулах" Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 30,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
812 Ашид-Аруухан ХХК - 5868912 Амны хөндийн эрүүл мэнд 28,698,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
813 ЭМЯ Филиппин улсын Манила хотод ДЭМБ-ын Номхон далайн баруун бүсийн 69 дүгээр чуулганд оролцох /2018.10.07-13 ны өдрүүд Чуулганд оролцуулах тухай А/350 дугаар тушаал 27,414,734 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
814 ЭХ орон медиа групп ХХК - 6254705 Гэрээт ажлын хөлс 26,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
815 "Эрүүл оршихуй эрдэнэ" НҮТББ-8288313 Монголын эрүүл мэндийн салбарт хөдөлмөрийн биржийн тогтолцоо нэвтрүүлэх судалгааны төслийн урьдчилгаа 24,150,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
816 Эрүүл оршихуйн эрдэнэ НҮББ - 8288313 Эрүүл мэндийн салбарт хөдөлмөрийн биржийн тоголцоо нэютрүүлэх судалгааны төслийн үлдэгдэл төлбөр 24,150,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
817 Заша өвс төв НҮТББ-8130922 Улсын хэмжээнд хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны эрүүл мэндийн нөлөөлөл, зохистой хэрэглээ сэдэвт ухуулга, сургалт хэлэлцүүлэг 21,363,300 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
818 Авъяас залуу үе хорин нэгдүгээр зуун ТББ - 8198608 Сэтгэцийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,Бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнүүлэх 20,906,100 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
819 "Авъяас залуу үе 21-р зуун" ТББ-8198608 Сэтгэцийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, бүтээмжийн хөдлөгөөн өрнүүлэх 20,906,100 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
820 Монголын хүүхдийн анагаахын академи ТББ - 8141789 Эрүүл хүүхэд эх орны ирээдүй зөвлөгөөн 20,297,600 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
821 ГССЗКЭ н.с - 9077219 Осол гэмтлээс сэргийлэх чиглээлээр гадны туршлагыг судлах болон мэдээлэл, сурталчилгаа хийх 19,998,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
822 АШУҮСТөгсөгчдийн холбоо НҮТББ - 8170487 Сургалтын хөтөлбөр цахим лекц бүтээх төсөл 19,408,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
823 АШУҮИС-НЭМС Агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх хүн амын дундах мэдлэг хандлага дадлын судалгаа Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 19,310,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
824 АШУҮИСТөгсөгчдийн холбоо НҮТББ-8170487 "Иргэд, өрхийн эмч нар, шинэ төгсөн эмч нарт анхан шатны тусламж үзүүлэх боловсрол олгох" төсөл 19,127,500 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
825 ЭМ зүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо НҮТББ - 8109869 ЭМ зүйчийн цогц чадамж бэлтгэх төсөл 18,455,900 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
826 Нью гранд Амгалан ХХК - 5453755 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт баримтлах нянгийн эсрэг эмийн хэрэглээний удирдамж орчуулгын хөлс, хяналт 18,004,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
827 Монголын перинатологи нийгэмлэг-1010433 Бүртгэлийн дараах эмийн тандалт судалгааны сургагч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 18,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
828 Сэтгэлзүйн сургалт, хөдөлгөөнт дасгалын төв НҮТББ - 8271283 Төслийн санхүүжилт 18,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
829 Өм.ЭМГазар н.с - 9047751 Осол гэмтэл, түүний шалтгаант нас баралтыг бууруулах арга хэмжээ зохион байгуулах 17,500,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
830 Хөх судар принтинг ХХК-2765802 Хүүхдийн таргалалтаас сэргийлэх тухай 17,200,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
831 АШУҮИС-НЭМС - 5845459 Агаарын бохирдлын талаарх хүн амын мэдлэг, хандлага, дадлын судалгааны урьдчилгаа 15,448,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
832 АШУҮИС-НЭМС - 5845459 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд иргэдийн ёс зүй, эрх үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх нь 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
833 АЙ ЁО ДОКТОР ХХК-6265855 Цахим эрүүүл мэндийн нэвтрүүлэг хийх сошиал болон тв-ээр цацах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
834 Ач тамир ХХК - 5345812 Зүрх судасны өвчлөлийн эрсдэлт хүчин зүйлийг зорилтот хүрээнд бууруулж, эрт илрүүлэх нь судалгааны ажлын үлдэгдэл 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
835 Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хороо АШУҮИС-НЭМС Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд иргэдийн ёс зүй эрх үүрэг харицулагыг дээшлүүлэх мэдээлэл сурталчилгаа Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
836 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв-9128905 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
837 АЧ ТАМИР ХХК Зүрх судасны өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийг зорилтот хүрээнд бууруулж, эрт илрүүлэх нь 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
838 АӨСҮТ-9104224 Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөлийн тогтоол 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
839 Эмгэг судлалын үндэсний төв Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зөвлөл тогтоол 15,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
840 Хөгжлийн зөв зам ТББ-8050155 Судалгааны ажлын урьдчидгаа төлбөр 12,500,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
841 Хөгжлийн зөв зам ТББ - 8050155 Судалгааны ажлын үлдэгдэл төлбөр 12,500,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
842 1 хүн Томилолт Чуулганд оролцуулах тухай 12,077,899 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
843 1 хүн ДЭМБайгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн 69 дүгээр чуулганд оролцох төлөөлөгчдийн зам хоног, хот доторх унаа бэлэг дурсгал 11,995,637 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
844 3 хүн Томилолт А/234 11,954,920 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
845 Аэр маркет ХХК 2627248 Тийзний үнэ Чуулганд оролцуулах тухай 11,901,900 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
846 Зэт хорин дөрөв ХХК 5579155 ДЭМБ-ын Номхон далайн баруун бүсийн 69 дүгээр чуулганд оролцох төлөөлөгчдийн тийзний үнэ 11,340,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
847 Элэг шилжүүлэн суулгах Монголын холбоо НҮТББ-8177201 Эрхтэн шилжүүлэн суулгалтын спортын арга хэмжээ 10,133,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
848 Эрхтэн шилжүүлэн суулгах Монголын холбоо Эрхтэн шилжүүлэн суулгалтын спортын тоглолтыг зохион байгуулах Эрхтэн шилжүүлэн суулгалтын спортын тоглолтыг зохион байгуулах А/238 дугаар тушаал 10,133,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
849 АШУҮИС-НЭМС - 5845459 Насанд хүрсэн хүн амын зарим хүнд металлын өргөлт, агаарын бохирдол хоорондын хамаарлын судалгааны үлдэгдэл 9,701,040 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
850 ЭМЯ АНУ-ын Нью-Йорк хотод 2018.09.25-29 өдүрүүдэд болох НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 73 дугаар чуулган "Сүрьеэг устгахын төлөө нэгдэх нь" Гадаадад томилолтын тухай А/363 дугаар тушаал 8,283,450 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
851 Сангийн яам-9131787, Төрийн банк-340000 НҮБ-ын ассамблейн 73 дугаар чуулганд оролцогчдын зочид буудлын зардал 8,205,360 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
852 Эксимон ХХК- Эрүүл мэндийн боловсрол олгох контент, эх бэлтгэх олон нийтэд түгээх Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 8,185,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
853 Анагаах ухаан сэтгүүл Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны салбарт тэргүүлэх чиглэл боловсруулах Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 8,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
854 Эм зүйн мэргэжилээр төгсөгчдийн холбоо НҮТББ-8109869 Сургалт зохион байгуулах Сургалт зохион байшуулах тухай А/304 6,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
855 ЭМЯ "Хүүхдийн шилдэг эмч"-5 Шагнах тухай А/455 дугаар тушаал 5,250,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
856 Шударга төрийн төлөө ТББ-8009333 Сургалтанд хамруулах ЭМЯТНБДаргын сургалтанд хамруулах тухай Б/320тоот тушаал 5,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
857 Ай Ёо Доктор ХХК - 6265855 Сошиал эрүүл мэнд хөтөлбөр нэвтрүүлгийн үлдэгдэл төлбөр 5,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
858 Ө.Энхмаа - ГА71042763 Эрүүл хүүхэд эх орны ирээдүй зөвлөгөөн 4,500,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
859 "Эрхэм инээмсэглэл" ТББ-8058873 "УАУ-ны аргаар эрүүл мэндээ хамгаалъя" сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулах 4,402,500 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
860 1 хүн Хуралд оролцуулах тухай Хуралд оролцуулах тухай ЭМЯТНБДарын Б/358 тоот тушаал 4,309,032 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
861 Экситон ХХК - 5569729 Эрүүл мэндийн боловсрол олгох контент, эх бэлтгэл, олон нийтэд түгээх үлдэгдэл төлбөр 4,092,500 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
862 Экситон ХХК-5569729 Эрүүл мэндийн боловсрол олгох контент, эх бэлтгэх олон нийтэд түгээх 4,092,500 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
863 Монголын анагаах ухаан сэтгүүл-1190822 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны тэргүүлэх чиглэлийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах 4,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
864 Их барс гүн ХХК 5825199 ЭМСайдын 2018.07.26-ны А/303 тоот тушаалын дагуу А/303 4,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
865 Монголын анагаах ухаан сэтгүүл - 1190822 Судалгааны ажлын үлдэгдэл төлбөр 4,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
866 АШУҮИС-НЭМС - 5845459 Агаарын бохирдлын талаарх хүн амын мэдлэг, хандлага, дадлын судалгааны үлдэгдэл 3,862,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
867 1 хүн Сургалтанд оролцох Сургалтанд оролцуулах тухай А/143 дугаар тушаал 3,840,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
868 ЭМЯ Япон улсын Токио хотноо 2018.05.02-04ны өдрүүдэд "Япон дахь докторын оюутан, судлаачдын эрүүл мэндийн эрдэм-шинжилгээний форум" Гадаадад томилолтын тухай А/164 дугаар тушаал 3,574,822 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
869 ТЗАҮЦогцолбор - 2088002 Эрүүл хүүхэд эх орны ирээдүй зөвлөгөөн 3,400,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
870 1 хүн Анхан шатны тусламж үйлчилгээний асуудлаар олон улсын бага хуралд оролцох төлөөлөгчийн зардал 3,276,582 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
871 Монголын донорын холбоо ГҮТББ - 8187282 Хүн амын дунд донорыг сурталчилах төсөл 3,000,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
872 Зэт хорин дөрөв ХХК 5579155 Томилолт Гадаадад томилолтын тухай А/169 2,950,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
873 МҮОНРТ-1191055 Нэвтрүүлгийн төлбөрийн үлдэгдэл 2,700,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
874 МЗХННУУлаанбаатар төсөр зам 2076675 Сургалтанд оролцох Сургалтанд оролцуулах тухай А/143 дугаар тушаал 2,537,600 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
875 Монголын хөнгөвчлөх эмчилгээний нийгэмлэг НҮББ-8031916 Дэлхийн хоспис ба хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний өдрийн арга хэмжээний зардал 2,154,600 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
876 Монголын хөнгөвчлөх эмчилгээний нийгэмлэг Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгэний дэлхийн өдөр тэмдэглэх Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/315 дугаар тушаал 2,144,600 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
877 Төр засгийн ҮЭГазар - 9087699 Эрүүл хүүхэд эх орны ирээдүй зөвлөгөөн 1,800,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
878 Дизайн Дата ХХК - 6364209 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн шинжээч бэлтгэх сургалтын зардал 1,588,300 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
879 Аэр маркет ХХК 2627248 Тийзний үнэ Чуулганд оролцуулах тухай А/169 1,586,700 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
880 1 хүн Томилолт Гадаадад томилолтын тухай А/169 1,562,639 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
881 Аэр маркет ХХК 2627248 Хуралд оролцуулах тухай Хуралд оролцуулах тухай ЭМЯТНБДарын Б/358 тоот тушаал 1,227,900 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
882 Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн НҮТББ - 8204152 Сургалтын зардал 1,200,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
883 Цаст ривер саундз ХХК - 5128544 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн шинжээч бэлтгэх сургалтын зардал 900,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
884 Номин тав трейд ХХК - 5469929 ЭМСайдын 2018.11.13-ны А/459 тоот тушаалын дагуу-Бага хуралд оролцуулах тухай 600,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
885 ЗӨСҮТ Таргаван тахлын байгалын голомтот газруудын хил орчмын бүс нутагт ариун цэвэр, эрүүл ахуй, тархвар зүйн нөхцөл байдлыг сайжруулах Бага хуралд оролцуулах тухай А/459 дугаар тушаал 600,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
886 СБД.Хувь хүнээс суутгасан ОАТ - 9087001 Эрүүл хүүхэд эх орны ирээдүй зөвлөгөөний шагналын 10% 500,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
887 Сулин хайрхан ХХК - 2057522 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн шинжээч бэлтгэх сургалтын зардал 450,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
888 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн-9128883 Сургалтанд хамруулах ЭМЯТНБДаргын сургалтанд хамруулах тухай Б/320тоот тушаал 400,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
889 1 хүн МУЗГазрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 31.2.5-д зүлэг оношлогоо зохион байгуулах МУЗГазрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 350,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
890 гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК-2560186 УАУ-ны аргаар эрүүл мэндээ хамгаалъя сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулах үйл ажиллагааны цахилгааны төлбөр 300,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
891 Титэм дизайн ХХК - 5611504 Эрүүл хүүхэд эх орны ирээдүй зөвлөгөөн 250,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
892 1 хүн Томилолт А/363 дугаар тушаал 250,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
893 НЭМҮТ-9095691 УАУ-ны аргаар эрүүл мэндээ хамгаалъя сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардал 192,375 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
894 Авзагабаян бэрх ХХК - 5369363 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн шинжээч бэлтгэх сургалтын зардал 189,000 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
895 Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр - 2120127 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн шинжээч бэлтгэх сургалтын зардал 74,250 2018 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
896 НЭМҮТ Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын үндэсний 4 дүгээр судалгааны төсөв Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр 2 тоот тогтоол 2 327,836,336 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
897 АШУҮИС-ийн МАУОУ сургууль УАУ-ны 108 ботийг эмхэтгэн хэвлүүлэх, сурвалж бичгийн өвийг хамгаалах, ашиглах түүний арилжааны боломжийг нээх Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 300,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
898 АШУҮИС-ийн МАУОУ сургууль УАУ-ны 108 ботийг эмхэтгэн хэвлүүлэх, сурвалж бичгийн өвийг хамгаалах, ашиглах түүний арилжааны боломжийг нээх Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/318 дугаар тушаал 318 300,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
899 ХӨСҮТ Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилтот бүлэгт үзлэг хийх, мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хийх иргэдэд зөвлөгөө өгөх "Тэмбүүг устгья" үйл ажиллагаа зохион байгуулах Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/318 дугаар тушаал 318 300,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
900 НЭМҮТ Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн сурталчилгааг эрчимжүүлэх ажиллагааны төсөл Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/319 дугаар тушаал 319 250,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
901 Нийгмийн ЭМҮндэсний төв н.с - Гэрээний урьдчилгаа 175,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
902 ХСҮТөв Умайн хүзүүний хорт хавдарын эрт илрүүлгийн тогтолцоонд молекул, генетик оношилгоо дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх нь Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/318 дугаар тушаал 318 100,242,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
903 ХӨСҮТ Нийслэлийн 9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дархлаажуулалт хариуцсан халдвар судлагч,вазцинатор нарт зориулсан шинэ вакцины тандалтыг сайжруулах ДДУХ-н тандалын төсөл Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/319 дугаар тушаал 319 80,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
904 ХӨСҮТ Улирлын томуугын дэгдэлт болон томуугын цар тахалын бэлэн байдлыг хангах, томуугын харуулдан тандалтын нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/319 дугаар тушаал 319 62,350,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
905 Нийгмийн ЭМҮндэсний төв Амны хөндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх төсөл Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/318 дугаар тушаал 318 61,550,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
906 ГССҮТ "Бага насны хүүхдийн дундах хүүхдийн түлэгдэлтийн тохиолдлыг бууруулах" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 50,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
907 ГССҮТ Бага насны хүүхдүүдийн дундах түлэгдлийн тохиолдлыг бууруулах Эрүүл Мэндийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний А/318 дугаар тушаал 318 50,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
908 Ургамал эрдэнэ ХХК "Эмийн зохистой хэрэглээ ба иргэдийн боловсрол" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 48,986,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
909 Бэлий улаан цохио ХХК "Ахуйн цахилгаан хэрэглээний ослдоос урьдчилан сэргийлэх, хэрэглэх мэдлэгийг дээлүүлэх" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 48,150,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
910 Эрхэс сувд ХХК "Инээмсэглэл эерэг хандлага" ёс зүйн сургалт Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 48,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
911 Цагаан богоч ХХК Авто ослоос урьдчилан сэргийлэх ба эрүүл элэг бүтэн амьдралыг бий болгох зөвлөгөө, сургалтын төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 36,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
912 ЗӨСҮТ "Нийслэлийн хот орчмын нутаг дэвсгэрт зоонозын өвчний эрсдэлийг үнэлэх тандалт судалгаа" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 35,854,800 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
913 ГССЗКЭ н.с - Бага насны хүүхдийн дундах түлэгдлийн тохиолдлыг бууруулах 35,350,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
914 Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг "Тархины харвалтын эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 35,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
915 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв "Эрүүл амьдарлын төлөө"-2019 Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 34,400,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
916 Эко сайд ХХК - Гэрээний санхүүжилтийн урьдчилгаа 33,512,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
917 Дэвшилтэд нийгэм бидний оролцоо - Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 31,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
918 НЭМҮТ "Амны хөндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх" төсөл,"Бажуулсан хүнсний хэрэглээг нэмэгдүүлэх" компанит ажил Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 30,200,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
919 Итгэл сэтгэл найдвар НҮТББ - Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэе сургалтын урьдчилгаа 29,483,160 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
920 Сэтгэлийн үр НҮТББ - Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадварыг сайжруулах богино хугацааны сургалтын урьдчилгаа 29,260,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
921 Хөвсгөл аймгийн ЭМГ "Нөхөн үржихүйн насны мэнэгтэйчүүдийннэрийн хяналтыг нэвтрүүлэх, эх баригч нарын мэдлэг хандлагыг сайжруулах төсөл", "Бага насны хүүхдийн сэргийлж болох эндэгдлийг бууруулах Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 26,810,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
922 Финтек ХХК "Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр санхүүжсэн байгууллагуудын ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн онлайн тайлан хүлээн авалтын программчилал" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 26,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
923 Улаанбаатар тод мэргэн одод ХХК Г.Түвшинжаргал "Эрүүл эхээс-Эрүүл хүүхэд" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 25,450,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
924 Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг Өсвөр болон хөдөлмөрийн насны хүн амд зүрх судасны өвчний эрсдэлийг таниулах, урьдчилан сэргийлэх сургалтын төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 25,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
925 АШУҮИС-ийн төгсөгчдийн холбоо Төгсөлтйн дараах сургалтанд оролцогчдод зориулсан "Гэр бүл жендэрт суурийлсан хүчирхийлэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх" хичээлийн хоёр дахь түвшиний сургалтын хөтөлбөр Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 25,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
926 АШУҮИС-ийн төгсөгчдийн холбоо Эмч мэргэжилтэнд, ЭМЧ-Багш нарт зорилусан хоёр дахь түвшиний сургалтын хөтөлбөр Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 24,653,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
927 НЭМГ н.с - Эрүүл өсвөр үе төслийн урьдчилгаа 24,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
928 Эйрлинк монголиа ХХК - Дэлхийн эрүүл мэндийн 72 дугаар чуулганд оролцрх төлөөлөгчдийн албан томилолтын зардал 22,868,700 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
929 Мартин Бэнчэр ХХК "Илүү эрүүл амьдрал" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 22,250,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
930 Өвөрхангай аймгийн ЭМГ Эрүүл мэнгдийн эмч, мэргэжилтнүүдэд ёс зүй, харилцаа, хандлагын сургалт зохион байгуулах төсөл, /"Эрүүл мэндийн анхан шатны нэгжид үзүүлж буй сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах нь" төсөл / Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 20,393,176 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
931 Баянхонгор аймгийн ЭМГ "Төрөх насны эмэгтэйчүүд болон өсвөр үеийнхэнд нөхөн үржихүйнэрүүл мэндийн боловсрол олгох" төсөл, "Эрүүл амьдарлын төлөө хамтдаа суралцъя" төсөл, "БЗДХ-т өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 20,326,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
932 Дархан-Уул аймгийн Энх мед швед ХХК "Эмч, эмнэлэгийн тусгай мэргэжилтний цахим сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, контентийг хөгжүүлэх" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 19,800,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
933 АШУҮИС-ын төгсөгчдийн холбоо Төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, төгсөлитийн дараах сургалтанд эмнэл зүйн хичээл заах ЭМЧ-Багш нарт зориулсан сургалтын хөтөлбөр Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 19,750,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
934 Улаанбаатар Чин мэнд эмнэлэг "Гэр бүл ба жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 19,130,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
935 УНТЭ "Тархины харвалтаас сэргийлэх", "Зөв нойр эрүүл бие" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 18,950,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
936 Улаанбаатар Ач тамир дотор хүүхдийн эмнэлэг "Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлийг эрт илрүүлж тархалтыг бууруулан урьдчилан сэргийлэх нь" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 18,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
937 Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ "Халдварт болон халдварт бус өвчнийг илрүүлэх үзлэг ононшлогоо цахим санг үүсгэх үйл ажиллагааны төсө", "Энх амаржихуй" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 17,151,015 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
938 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв - Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ОУ-ын сургалт 16,950,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
939 АШУҮИС ТЭШ - УБ хотын иргэдийн агаарын бохирдлын мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтын урьдчилгаа 16,100,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
940 Улсын 2-р төв эмнэлэг - Эмийн харилцан үйлчлэлийн талаарх мэдлэгийг сайжруулах төслийн урьдчилгаа 15,400,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
941 ГССЗКЭ н.с - Бага насны хүүхдийн түлэгдлийн тохиолдлыг бууруулах төслийн үлдэгдэл 15,150,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
942 Ажнай түрүү ХХК "Цитокилин" эрүүл мэндийн боловсрол олгох энтейртаймэнт нэвтрүүлэг хамтран хэрэгуүүлэгч Е-ТВ Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 15,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
943 АШУҮИС-ийн НЭМС "Зонхилон тохиолдох ХБӨ-ний эрт илүүлэгийг нэмэглүүлэхэд мэдээлэл харилцааны стратегийг оновчтой ашиглах Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 15,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
944 Супер грийн фүүд ХХК Өсвөр үеийн насны хүүхдийн нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 14,425,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
945 Эко сайд ХХК - Гэрээний санхүүжилтийн үлдэгдэл 14,362,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
946 Төв аймгийн ЭМГ "Сүрьеэг эрт илрүүлэх боломжийг нэмгэдүүлэх нь" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 14,180,750 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
947 Алтангадас нэгдэл өмнөговь НҮТББ - Охин үр монголын ирээдүй төслийн урьдчилгаа 14,140,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
948 ЗӨСҮТ "Молекул биологийн оношлогооны арга зүйн сургалт", нийслэл аймгийн Зооноз өвчин судлалын төвүүдийн лабораторийн оношлогооны чадавхиыг сайжруулах Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 14,061,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
949 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв н.с - Сүреэд өртсөн хүмүүс ажлын байрандаа ялгарварлан гадуурхагдахгүй байх аяны урьдчилгаа 14,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
950 Эм ди энтертайнмент ХХК - Төлбөрт нэвтрүүлгийн урьдчилгаа 14,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
951 Булган аймгийн ЭМГ "Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийн хөтлөлтөнд хяналт хийх судалгаа" төсөл, "Шүд эрүүл бол бие эрүүл" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 13,838,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
952 Дэвшилтэд нийгэм бидний оролцоо - Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үлдэгдэл 13,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
953 Монголын өрхийн анагаах ухааны мэргэжилтнүүдийн холбоо Өрхийн эрүүл мэндийн төв үүсч хөгжисний түүхт 20 жилийн ойг угтан иргэд олон нийтэд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа, мобайл технелогийн үйлчилгээг сурталчлах төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 13,150,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
954 Итгэл сэтгэл найдвар НҮТББ - Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэе сургалтын үлдэгдэл 12,635,640 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
955 Ач тамир ХХК - Нөхөн үржихүйн эмэгтэйчүүдийн жирэмсний болон төрхийн хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх 12,600,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
956 Сэтгэлийн үр НҮТББ - Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ур чадварыг сайжруулах богино хугацааны сургалтын үлдэгдэл 12,540,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
957 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв "Сувилагч мэргэжил сайхан" зорилтот нэвтрүүлгийн төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 12,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
958 АШУҮИС Эрдмийн сургууль - Казак жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төмөр дутлын цус багадалтын судалгаа 11,251,800 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
959 Эмгэг судлалын үндэсний төв "БОЭТ, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг,СӨЭМТ, дүүргийн эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТ-ийн эмэгтэйчүүдийн эмч, сувилагч нарыг чадавхижуулах, эсийн шинжилгээний давтан сургалт" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 11,128,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
960 Говьсүмбэр аймгийн ЭМГ "БЗДХӨ-ны тархалтыг бууруулах нь" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 11,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
961 Дорноговь аймгийн ЭМГ Бэлгийн замаар дамжих халдвараас сэргийлэх, мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны хүртээмжийг сайжруулах Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 10,697,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
962 Нийгмийн ЭМҮндэсний төв н.с - Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хэрэглэгээг нэмэгдүүлэх комданит ажлын урьдчилгаа 10,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
963 НЭМГ н.с - Төслийн санхүүжилтийн үлдэгдэл 10,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
964 Улаанбаатар, Шүд магазин сэтгүүл "Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдээллийн хөтөч "SHUD.MN" гар утасны аппликатэшн хөгжүүлэх төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 10,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
965 Нийгэм,орчин, эрүүл мэнд ТББ "Булган аймгийн 5 хүртэлх насны хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг илрүүлэх судалгаа" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 9,980,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
966 Улсын 1-р төв эмнэлэг - Нойрны эмгэгээс сэргийлэх 9,765,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
967 Нэг Арханагай Шинэ хөгжлийн тэмүүлэл ТББ Сумдын хүн амйн ундны усны хүртээмж ба хэрэглэ, аюцлгүй байдал чанарын судалгаа Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 9,725,400 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
968 УБ Хүрээ амаржих газар "Эрүүл залуу-2019" сургалт зохион байгуулах тухай ажлын төсөл, танилцуулга Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 9,545,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
969 Сод төр ТББ "Таргалалттай хүмүүст артерийн даралт ихсэх өвчин үүсэх эрсдэлээс сэргийлэх нь" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр 4 тоот тогтоол 4 9,200,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
970 Эм топ мед ХХК - Бага насны хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зөв дадал хэвшүүлэх төслийн урьдчилгаа 8,860,320 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
971 Сэ.ЭМГазар н.с - Эмч, мэргэжилтнүүд Буриад, Улан-Үдэ хотын сүрьеэ, ДОХ, БЗДХ-н эмнэлгийн диспансер удирдлага з.б-тай танилцаж туршлага солилцох төслийн урьдчилгаа 8,750,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
972 ХСҮТ н.с - Хавдар бүртгэгч нарт зориулсан сургалт 8,440,600 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
973 БЗДүүргийн Эрүүл мэндийн төв - Архины эмчилгээний миннесота загварын сургалтын урьдчилгаа 8,067,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
974 Сүхбаатар аймгийн ЭМГ "Эрүүл зүрх" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 8,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
975 Дархан-Уул аймгийн ЭМГ Дархан-Уул аймгийн хүн амын дундах бэлгийн замаар дамжих халдварыг илрүүлэх, эмчлэх, бууруулах, сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 7,400,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
976 Эмгэг судлалын үндэсний төв "БОЭТ, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв эс судлаач нарыг чадавхижуулах" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 7,325,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
977 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв - Сургалтын үйл ажиллагааны зардал 7,114,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
978 Энхбүрд ББН - БЗДамжих халдварт өвчнөөс сэргийлэх 7,020,300 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
979 Тод мэдээ Грөү ХХК - Гэрээний санхүүжилтийн урьдчилгаа 6,986,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
980 Дорноговь аймгийн ЭМГ "Зөв хандлага" төсөл, "Жирэмсний хяналт, эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, эх хүүхдийн эндэгдлийг бууруулъя" төсөл Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 6,939,300 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
981 Номадик Контент ХХК - Ботгохон үндэсний төслийн хүрээнд Эрүүл шүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрт зориулсан шүдний цогц контентын урьдчилгаа 6,930,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
982 АШУҮИС Эрдмийн сургууль - УБ хотын иргэдийн агаарын бохирдлын мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтын үлдэгдэл 6,900,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
983 Ногоон хүрээлэнгийн багш нар НҮТББ - Гэрээт төслийн ажлын урьдчилгаа 6,894,930 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
984 Хурц үзэг ХХК - Гэрээт төслийн ажлын урьдчилгаа 6,860,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
985 Онлайн Медиа ХХК - Сошиал орчноор дамжуулж БЗХӨ-ний талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх төслийн урьдчилгаа 6,860,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
986 Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэг ГҮТББ - Эрүүл мэндийн соён гэгээрүүлэх ажлын урьдчилгаа 6,790,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
987 Цахим орчин дахь иргэдийн оролцоог судлах судалгааны төв НҮТББ - Гэрээт төслийн ажлын урьдчилгаа 6,650,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
988 Улсын 2-р төв эмнэлэг - Эмийн харилцан үйлчлэлийн талаарх мэдлэгийг сайжруулах төслийн үлдэгдэл 6,600,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
989 Эйрлинк монголиа ХХК - ЭмСайдын А/422 тоот тушаалаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах тухай 6,511,200 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
990 Монголын ЭМ бодлого Хөгжлийн төв - Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх нь төлийн урьдчилгаа 6,440,350 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
991 Телевизийн Тулга 5 студи - Хүмүүн заяа нэвтрүүлгийн урьдчилгаа 6,370,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
992 Цахим түгээлт ТББ - Иргэдэд БЗДХ-н болон нөхөн үржихүйн мэдээлэл олгох сошиал аяны урьдчилгаа 6,300,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
993 Алтангадас нэгдэл өмнөговь НҮТББ - Өсвөр насны охидын хүмүүжил эрүүл мэнд бэлгийн боловсролыг дээшлүүлэх төслийн санхүүжилтийн үлдэгдэл 6,060,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
994 Эм ди энтертайнмент ХХК - Нэвтрүүлгийн үлдэгдэл 6,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
995 Хэ.ЭМГазар н.с - ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх төслийн урьдчилгаа 5,600,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
996 Интер дил ХХК - Эерэг харилцаа Эерэг хандлага төслийн урьдчилгаа 5,544,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
997 Баяах маркетинг ХХК - Нэвтрүүлгийн төлбөр 5,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
998 АШУҮИС Эрдмийн сургууль - Жирэмсэн ээжүүдийн төмөр дутлын цус багадлын судалгааны үлдэгдэл 4,822,200 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
999 ММНБИ - Гадаад сургалтын төлбөр 4,800,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1000 Сэ.ЭМГазар н.с - Энх амаржихуй төсөл 4,623,020 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1001 Нийгмийн ЭМҮндэсний төв н.с - Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хэрэглэгээг нэмэгдүүлэх комданит ажлын үлдэгдэл 4,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1002 Улсын 1-р төв эмнэлэг - Зөв нойр эрүүл бие төслийн үлдэгдэл 4,185,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1003 Асралт үйлс ӨЭМТ - Жирэмсний хяналт, эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төсөл 3,967,250 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1004 Дөрөв дэх өнцөг НҮТББ - Мэдээллийн нээлттэй байдал тэмбүүгээс сэргийлэе төслийн урьдчилгаа 3,850,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1005 Эм топ мед ХХК - Бага насны хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх зөв дадал хэвшүүлэх төслийн үлдэгдэл 3,797,280 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1006 Сэ.ЭМГазар н.с - Эмч мэргэжилтнүүдийн туршлага судлуулах сургалт зох.байгуулах үлдэгдэл 3,750,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1007 Оточмандал БГБХ нөхөрлөл - Төрөх насны эмэгтэйчүүдэд болон өсвөр үеийнхэнд нөхөн үржихүйн ЭМ-ийн боловсрол олгож БЗДХӨ-г эрт илрүүлэх 3,707,900 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1008 ХСҮТ н.с - Эргэн дуудах тогтолцоог чадавхижуулах төслийн үлдэгдэл 3,617,400 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1009 ЛХА ХХК - Гэрийн сувилахуйн тусламж үзүүлэх чадвар олгох сургалтын урьдчилгаа 3,528,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1010 Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төв "Мэдлэгтэй ээжийн эрүүл ххүхэд" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 3,515,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1011 Есөнмед ХХК - Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад эмийн зохистой хэрэглээ таниулах сургалтын урьдчилгаа 3,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1012 Монголын контент девелопмент фактор ХХк - Тамхинаас татгалзая аяны төслийн урьдчилгаа 3,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1013 БЗДүүргийн Эрүүл мэндийн төв - Архины эмчилгээний миннесота загварын сургалтын үлдэгдэл 3,457,500 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1014 Хөвсгөл аймгийн ЭМГ Жирэмсний эхт хяналт, эх нярайн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулж эх, нялхасын эндэгдлийг бууруулна Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 3,224,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1015 Энхбүрд ББН - БЗДамжих халдварт өвчнөөс сэргийлэх төслийн үлдэгдэл 3,008,700 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1016 АШУҮИС ТЭШ - Нэр данс зөрүү 3,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1017 Нийгэм орчин эрүүл мэнд НҮТББ - Булган аймгийн 5 хүртлэх насны хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг илрүүлэх судалгааны ажил 2,994,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1018 Тод мэдээ Грөү ХХК - Гэрээний санхүүжилтийн үлдэгдэл 2,994,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1019 Номадик Контент ХХК - Төслийн санхүүжилтийн үлдэгдэл 2,970,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1020 Ногоон хүрээлэнгийн багш нар НҮТББ - Эмийн зохистой хэрэглээ төслийн үлдэгдэл 2,954,970 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1021 Хурц үзэг ХХК - Гэрээт төслийн ажлын үлдэгдэл 2,940,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1022 Онлайн Медиа ХХК - Сошиал орчноор дамжуулж БЗХӨ-ний талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх төслийн үлдэгдэл 2,940,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1023 Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэг ГҮТББ - Эрүүл мэндийн соён гэгээрүүлэх ажлын үлдэгдэл 2,910,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1024 Цахим орчин дахь иргэдийн оролцоог судлах судалгааны төв НҮТББ - Гэрээт төслийн ажлын үлдэгдэл 2,850,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1025 Монголын ЭМ бодлого Хөгжлийн төв - Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх үлдэгдэл 2,760,150 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1026 Телевизийн Тулга 5 студи - Эрүүл мэндийн цуврал нэвтрүүлгийн үлдэгдэл 2,730,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1027 Цахим түгээлт ТББ - Иргэдэд БЗДХ-н болон нөхөн үржихүйн мэдээлэл олгох сошиал аяны үлдэгдэл 2,700,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1028 1хүн ЭмСайдын А/422 тоот тушаалаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах зам хоногийн урьдчилгаа 2,403,783 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1029 1 хүн ЭмСайдын А/422 тоот тушаалаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах зам хоногийн урьдчилгаа 2,403,783 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1030 1 хүн ЭмСайдын А/422 тоот тушаалаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах зам хоногийн урьдчилгаа 2,403,783 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1031 1 хүн ЭмСайдын А/422 тоот тушаалаар мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах зам хоногийн урьдчилгаа 2,403,783 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1032 Хэ.ЭМГазар н.с - ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх төслийн үлдэгдэл 2,400,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1033 Интер дил ХХК - Төслийн санхүүжилтийн үлдэгдэл 2,376,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1034 Эйрлинк монголиа ХХК - Билетийн үнэ 2,064,600 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1035 Увс аймгийн Өндөрхангай сумын сум дундын эмнэлэг "Эрүүл зан үйлийг эхрхэмлэгч эмч" Эрүүл Мэндийг дэмжих сан 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр 3 тоот тогтоол 3 2,000,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1036 Сэ.ЭМГазар н.с - Энх амаржихуй төсөл үлдэгдэл 1,981,315 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1037 Асралт үйлс ӨЭМТ - Жирэмсний хяналт, эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах төслийн үлдэгдэл 1,700,250 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1038 Дөрөв дэх өнцөг НҮТББ - Мэдээллийн нээлттэй байдал тэмбүүгээс сэргийлэе төслийн үлдэгдэл 1,650,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1039 Оточмандал БГБХ нөхөрлөл - Төрөх насны эмэгтэйчүүдэд болон өсвөр үеийнхэнд нөхөн үржихүйн ЭМ-ийн боловсрол олгож БЗДХӨ-г эрт илрүүлэх төслийн үлдэгдэл 1,589,100 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1040 ЛХА ХХК - Гэрийн сувилахуйн тусламж үзүүлэх чадвар олгох сургалтын үлдэгдэл 1,512,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1041 Есөнмед ХХК - Эмийн зохистой хэрэглээ төслийн үлдэгдэл 1,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1042 Монголын контент девелопмент фактор ХХк - Тамхинаас татгалзая аяны төслийн үлдэгдэл 1,500,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1043 1 хүн Албан томилолтын зам хоног,зочид буудлын зардал 1,185,021 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1044 1 хүн Албан томилолтын зам хоног,зочид буудлын зардал 395,007 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1045 1 хүн Албан томилолтын зам хоног,зочид буудлын зардал 395,007 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1046 Говь ХК - Барааны үнэ 236,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1047 Моннидер ХХК - Барааны үнэ 64,000 2019 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1048 НЭМҮТ НЭМ-ийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлэх, хөгжүүлэх үйл ажиллагаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 1,000,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1049 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Эрүүл мэндийн салбарын эмч, мэргэжилтэн, эмнэлгийн ажилтан, сувилагч нарыг чадавхижуулах гадаад болон дотоод сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 300,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1050 ЭМХТ Ковид 19-ын цар тахлын хүнд нөхцөл байдлын үед эмч,эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, эрүүл мэндийн байгууллагын ил тод байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №05 119,351,790 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1051 Ногоон хүрээлэнгийн багш нар Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл, аюулгүй амьдралын орчныг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 47,978,800 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1052 УНТЭ Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг олон улсын ангилалд шилжүүлэх, хоол шим тэжээлийн зөвлөгөө, сургалтын өрөө тохижуулах төсөл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 47,496,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1053 УХТЭ Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын зорилтын хүрээнд ЭТҮ-тэй холбоотой халдварын эрсдэлийг бууруулах, эрүүл мэндийн ажилтны халдварын сэргийлэлт хяналтын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх, ариутгагч нарын чадавхийг дээшлүүлэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 46,782,850 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1054 Ногоон хүрээлэнгийн багш нар Сэтгэцийн эрүүл мэнд архи,тамхи, мансууруулах бодисын хорт нөлөөллөөс сэргийлэх сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 46,618,600 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1055 Дөрөө булаг ХХК Хүүхдийн ахуйн болон зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлэх сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 42,800,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1056 Монголын цахим эрүүл мэндийн холбоо Эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, SITE I төслийн санал Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 42,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1057 УНТЭ Чихрийн шижингийн эрт илрүүлэг, иргэдийн өөрийн хяналтыг сайжруулах төсөл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 40,433,800 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1058 ХӨСҮТ, Сүрьеэгийн ТСА Сүрьеэ өвчний талаар мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 40,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1059 Есөн мед ХХК Эмийн зохистой хэрэглээг сурталчилан таниулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 39,500,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1060 АШУҮИС, Төгсөгчдийн холбоо Багшийн хөгжилд цахим орчны үзүүлэх нөлөөг судлах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 39,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1061 Эко сайд ХХК Хүрээлэн буй орчны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэхэд үүссэн шалтгааныг шийдвэрлэх зөвлөгөө сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 38,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1062 АШУҮИС, Төгсөгчдийн холбоо Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтний ёс зүйн сургалтыг орчин үеийн технологид суурилан шинэчлэн зохион байгуулах нь Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 38,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1063 Удиртгал хөгжим НҮТББ Баянзүрх дүүргийн 7-р хорооны иргэдийн дундах цусны даралт ихсэх өвчний тархалтыг судлах, үүний талаарх мэдлэг боловсролыг сайжруулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 36,856,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1064 УХТЭ Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх компанит ажил зохион байгуулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 35,316,500 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1065 Цахим туслагч ТББ Чихрийн шижин өвчлөлийн хэв шинэ ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх төсөл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 35,056,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1066 ЗӨСҮТ Тарваган тахлын дэгдэлтийн дараах үнэлгээ хийх, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг сайжруулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 34,786,800 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1067 Сод Төр НҮТББ Элэгний В болон Дельта вирусийн хавсарсан халдварын тархалтын тоог тогтоох Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 34,500,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1068 ЗӨСҮТ Хилээр дамжиж тархах, шинэ болон сэргэн тархаж буй зоонозын өвчнөөс сэргийлэх МСС Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 32,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1069 УНТЭ Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх сургалт- "Эрсдэлгүй эмнэлгийг бүтээцгээе" Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 30,190,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1070 Алтай Кырандары ТББ Хамтдаа эрүүлжье, хамтдаа сэргийлье-Цусны даралт ихсэх өвчнөөс сэргийлэх, ард иргэдэд ЭМБ-ийн түвшинг дээшлүүлэх сургалт сурталчилгаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 30,171,500 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1071 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв Цусны донорын сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 30,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1072 ГССҮТ СХД-ийн ахмад настнуудад унаж бэртэх эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах зан үйлийг төлөвшүүлэх сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 28,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1073 СЭМҮТ Жирэмсэн эхийн сэтгэл зүйн онцлог ба сэтгэл зүйн хямралууд, төрсний дараах сэтгэл гутрал, түүнийг илрүүлэх, зөвлөгө өгөх арга зүй сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 25,456,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1074 Монголын орчин, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн нийгэмлэг Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хөндлөнгийн аудитын дүнгийн эмхэтгэл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 25,160,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1075 Монголын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчдын үндэсний холбоо Хөдөө орон нутгийн хүн амын ус хангамжийн эх үүсвэрийн чанар, аюулгүй байдал Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 25,130,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1076 ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороо Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, төлөвшил хариуцлага, эрдэм шинжилгээ, онол проктикийн талаархи сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 25,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1077 Монголын орчин, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн нийгэмлэг Бага насны хүүхдийн хар тугалгын эрсдэлийн үнэлгээ Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 24,825,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1078 Даблью Эйч Эй ХХК Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж, хог хаягдлын эрсдэлийн үнэлгээ Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 24,550,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1079 Харшил судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөл Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын уушги, амьсгалын замын эмгэгийн тусламж үйлчилгээний чадавхийг сайжруулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 23,770,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1080 Нийслэлийн ЭМГ Нийслэлийн шүд угаалтын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 21,582,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1081 Хүрээ амаржих газар Жирэмсэн эхчүүдэд хяналтанд орох гарын авлага, жирэмсний үзлэгийн төлөвлөгөө, төрөлтийн тэмдэглэл, эмчид яаралтай үзүүлэх шинжлэх тэмдэгүүд, эрүүл ураг төрөх талаар мэдээллийг эхчүүдэд өгөх гарын авлагыг өрх, сумын ЭМТ-д тараах, улмаар эхийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эхийн эндэгдлийг бууруулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 19,920,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1082 АШУҮИС,НЭМС Дотоод орчны агаарт агуулагдах зарим хүнд металлыг тодорхойлох, эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэлийг үнэлэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 19,417,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1083 Базалха ХХК Бага насны хүүхдийн шүд цоорол өьчнөөс урьдчилан сэргийлэх төсөл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 18,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1084 Хэнтий аймаг, Уламжлалт анагаах ухааны болон хүүхдийн сэргээн засах төв Уламжлалт анагаах ухаанаар зонилон тохиолдох өвчнөөс сэргийлье. Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 18,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1085 Сүхбаатар аймгийн ЭМГ Жаргалтай гэр бүл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 17,950,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1086 Говьсүмбэр аймгийн ЭМГ Зам тээврийн осол, гэмтлээс сэргийлэх мэдлэг хандлагад суралцуулах нь Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 15,509,400 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1087 Танин мэдэхүйн хөгжлийн "Ануда төв" ТББ Эрүүл хооллолт, зохистой хүнсний хэрэглээний талаар эцэг эх, хүүхдийн ойлголт, мэдлэгийг сайжруулахад чиглэсэн хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн дэмжих Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 15,500,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1088 Орхон аймгийн ЭМГ Эрүүл мэндийн сайн дурын идэвхтэн бэлтгэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 13,690,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1089 Баянхонгор аймгийн Наранмандал ӨЭМТ Төрөх насны эмэгтэйчүүдийн БЗХӨ-с урьдчилан сэргийлэх үзлэг, ЭМ-ийн боловсрол олгох Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 12,490,600 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1090 Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сум, Оточмандал ӨЭМТ 2-12 насны хүүхдүүд болон эцэг эхчүүдэд амны хөндийн эрүүл ахуйн талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгож, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан, өвчлөлийг бууруулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 12,182,800 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1091 Увс аймгийн Завхан сумын ӨЭМТ Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 10,764,600 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1092 СЭМҮТ Хүүхэд, өсвөр үеийнхний сэтгэцийн тулгамдсан асуудлийг илрүүлэх аргачлал боловсруулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 10,700,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1093 Нийслэлийн ЭМГ ЭМБ-ын тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлж буй "Сайн туршлага" арга аргачлалын нэгдсэн сан бүрдүүлэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 10,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1094 АӨСҮТ Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд арьс, харшлын өвчлөлийг бууруулах нь Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 10,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1095 АӨСҮТ Ахуйн тоосны харшлаас сэргийлэх сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 10,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1096 ХСҮТ Хорт хавдрын хяналтын бүртгэл, мэдээний санд чанарын хяналт хийх, үнэлгээ өгөх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 10,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1097 Дундговь аймгийн ЭМГ Олон нийтэд түшиглэсэн ХӨЦМ-ийн сургалт сурталчилгаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 9,960,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1098 Цахим туслагч ТББ Нийгмийн зорилтот бүлэг буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба эцэг эхчүүдийн нийгэмд эзлэх байр суурь сэдэвт сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 9,900,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1099 Хөгжлийн хонх НҮТББ Нийгмийн эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдэд Ковид-19 өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 9,800,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1100 Монголчуудын эрүүл мэнд НҮТББ Онцгой нөхцөлд дүүргийн эмзэг бүлгийн өрхөд анхны тусламжын бэлэн байдлыг хангуулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 9,800,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1101 Монголын мэтгэлцээний нэгдсэн нийгэмлэг, ТББ Хүүхдийн хийжүүлсэн ундааны хэрэглээг бууруулахад чиглэсэн нийгмийн соён гэгээрүүлэх "Хүүхдээ хамгаалья" Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 9,500,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1102 Дорноговь аймгийн ЭМГ Сүрьеэ, БЗДХ-ын идэвхтэй тандалт,Тэмбүүг устгья үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 9,079,260 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1103 Хөгжлийн хонх НҮТББ Гэр бүлээ архинаас хамгаалья Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 9,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1104 Монголын эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбоо Эмч нарын үйлчлүүлэгчтэйгээ харьцах харилцаа, жирэмсэн үеийн зөвлөгөө өгөх арга барилыг сайжруулах сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 8,810,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1105 Эмгэг судлалын үндэсний төв Эмгэг судлалын лабораторын техникч нарыг чадавхижуулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан,Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №01 8,709,540 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1106 Эмгэг судлалын үндэсний төв Улсын эрүүл мэндийн байгууллагын эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний чанар, ажлын ачааллыг үнэлэх судалгаа Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 6,440,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1107 Эмгэг судлалын үндэсний төв Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээний бэлдмэлийн чанарыг сайжруулах интерактив сургалтын видео хичээл бэлтгэх Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 6,300,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1108 Дундговь аймгийн ЭМГ Эх барихын эрэмблэн ангилалт, яаралтый тусламжыг сайжруулах сургалт Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 5,286,500 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1109 Увс аймгийн Дун цагаан сум ӨЭМТ Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжыг сайжруулах, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 5,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1110 Дундговь аймгийн ЭМГ Бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн архаг дутлыг бууруулах загвар төсөл Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 4,732,100 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1111 Үндэсний дархлаа үр сад ТББ Эрсдлээс сэргийлье Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 4,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1112 Увс аймгийн ЭМГ Өсвөр үеийнхийн эрүүл хооллолтын гэр зөвлөмжийг сурталчлан таниулах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 4,000,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1113 Увс аймгийн ЭМГ Цэвэрхэн УВС аяны хүрээнд хийгдсэн сурталчилгааны үр дүнг сайжруулж, тогтвортой байдлыг хангах Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 3,142,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1114 Увс аймгийн Баруунтуруун сум дундын эмнэлэг Эрүүл зүрх эрүүл баруун туруун Эрх шилжүүлэх тухай Эрүүл мэндийг дэмжих сан, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №02 2,500,000 2020 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1115 Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих төв Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар Эрүүл зөв амьдрал Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 100,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1116 Эмпайр медиа консалтинг ХХК “Ковид ба дархлаажуулалтын аян” нэмэлт тунд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх контент Төслийн жагсаалт батлах тухай 92,884,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1117 Мэдээллийн зохицуулалт ТББ “Хавдаргүй ирээдүйн төлөө” Төслийн жагсаалт батлах тухай 91,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1118 Ирмүүн-Од ХХК Тамхинаас татгалзах таны шалтгаан Төслийн жагсаалт батлах тухай 90,810,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1119 Хангарди Улаанбаатарын сэтгүүлчдийн холбоо Цартахлын үед мэргэжлийн байгууллагууд халдвар хамгааллаа хэрхэн хамгаалах вэ интерактив хичээл Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 83,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1120 Нью Ашина ХХК Мандарваа эмнэлэг Ээлжийн ажилтай иргэдийн нойргүйдлийн эмийн бус эмчилгээ, стресс менежмент, эмчилгээний үр дүнгийн судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай 82,540,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1121 Мэдээллийн урсгал ТББ Энэ бол Эрүүл байхын үндэс Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 76,700,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1122 Монголын орчин хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн нийгэмлэг Уушигны хавдар үүсгэгч цахиурын өртөлтийн үнэлгээ Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 74,200,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1123 Хэвлэлийн дуу хоолой ТББ Сэтгэл эрүүл бол бие эрүүл интерактив хичээл Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 72,700,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1124 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Тамхидалтын эсрэг хувьсгал-2 мэдээлэл сурталчилгааны кампанит ажил Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 71,081,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1125 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Жирэмсэн болон төрсний дараах үеийн сэтгэл гутрал түүнд нөлөөлөх зарим эрсдэлт хүчин зүйлсийг тогтоох Төслийн жагсаалт батлах тухай 68,094,500 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1126 АШУҮИС – Мэргэжил дээшлүүлэх институт МУ-ын ЭМ-ийн салбарын эмч сувилагч мэргэжлийн хүний нөөцийн хэрэгцээг систем динамик загвараар тооцох судалгаа 2021-2031 Төслийн жагсаалт батлах тухай 66,985,750 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1127 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Коронавирусийн халдварын цар тахлын үед осол гэмтлээс сэргийлэх хүн амд чиглэсэн мэдээлэл сурталчилгааг сайжруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 65,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1128 Баяах марктенг ХХК Энэ бүгд эрүүл байх тухай шторк бэлтгэх төсөл Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 62,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1129 New channel ХХК “Эрүүл мэнд - 90/10” телевизийн нэвтрүүлэг Төслийн жагсаалт батлах тухай 60,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1130 Зөв тэмүүлэл хөгжлийн түлхүүр НҮТББ Умайн хүзүүний хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай 60,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1131 Амны хөндийн эрүүл мэндийн төлөө ТББ Шүд нүүр амны эрхтэн тогтолцооны өвчлөл, эмчилгээний хэрэгцээ шаардлагын судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 59,903,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1132 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв КОВИД-19-ын дархлаажуулалтын үеийн нийт хүн ам, эмч сувилагч онцгой байдлын ажилчдын эрүүл мэндийн байдлын судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 52,284,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1133 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Байгууллагын үйл ажиллагааны цахим шилжилтийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах, ил тод байдлыг хангах Төслийн жагсаалт батлах тухай 50,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1134 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв ЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, онцлог нөхцөл хандлагыг сурталчлан таниулах замаар сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, олон нийтэд нөлөөлөх Төслийн жагсаалт батлах тухай 45,050,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1135 Цаглашгүй мэдлэг ТББ Орон нутгийн галт тэрэг, нийтийн тээврийн автобус дахь дэлгэц телевизээр дамжуулан зорчигчдод халдварт болон халдварт бус өвчин, осол гэмтлээс сэргийлэх талаар мэдлэг мэдээлэл олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 45,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1136 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Хүүхдийг ахуйн хүрээний осол гэмтлээс сэргийлэх кампанит ажил Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 43,341,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1137 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааны нэгдсэн сан-1 Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 43,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1138 Нотолгоонд суурилсан анагаах ухааны судалгааны институт Монгол улсын эрүүл мэндийн тогтолцооны ачаалал, хүн амын эрүүл мэндийн индикаторын судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 42,040,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1139 Бүдүүн шулуун гэдэсний бага гэмтэлтэй мэс заслын нийгэмлэг 472 Гэдэсний амсар /Stoma/тай өвчтөний амьдралын чанар болон эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөлийг судлах, арчилгааг сайжруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 41,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1140 Базалха ХХК шүдний эмнэлэг Амны хөндийн ЭМ-ийн мэдээлэл олгох сургалт, сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 40,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1141 Хүүхэд судлаач эмч нарын холбоо Сургуулийн насны хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, хүний нөөцийг чадавхижуулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 40,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1142 Сайн хүн ТББ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн орчны нөлөөлөл сэтгэл зүйн дарамтыг эмчлэх судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 39,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1143 Эрүүл мэндийн ажилтны сургалт хөгжлийн төв ТББ Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, стресс, менежментийн асуудлууд Төслийн жагсаалт батлах тухай 38,997,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1144 АШУҮИС-Анагаах ухааны хүрээлэн Ковид-19 цар тахлын үед иргэдэд зориулсан цуврал анимэйшн бичлэг Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 37,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1145 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Хүүхдийг осол гэмтлээс сэргийлэх хүүхэд эцэг эх асран хамгаалагч нарт чиглэсэн сургалтын модуль боловсруулж, сургалт зохион байгуулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 35,020,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1146 Амны хөндийн эрүүл мэндийн төлөө ТББ Сумын эрүүл мэндийн төвийн нүүр амны тусламж үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдал,тулгамдсан асуудыг тодорхойлох нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 35,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1147 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв Ковид-19 цар тахлын үеийн цусны донорын сургалт, сурталчилгааг идэвхижүүлэх, цус цуглуулалтыг нэмэгдүүлэх,эмнэлгийн захиалгыг хангаж нөөцийг бүрдүүлэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай 35,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1148 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Аутизмын үнэлгээний аргыг орчуулах хэвлүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 33,075,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1149 Ихис нуур дүүрэн холбоо ТББ Эмийн зохистой хэрэглээг хэвшүүлье төсөл Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 31,338,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1150 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв Ахуйн орчин дахь осол гэмтэлд өртөж болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, заавар боловсруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 30,930,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1151 Монголын сүрьеэтэй тэмцэх холбоо ТББ Сүрьеэгээс улбаатай гутаан доромжлол, ялгаварлан гадуурхалтын үнэлгээ Төслийн жагсаалт батлах тухай 30,890,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1152 Шинжлэх ухааны академи биологийн хүрээлэн Тархины харвалтын эрсдэлт бүлгийн хүмүүсийг илрүүлэн, урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөх туршлагыг нэвтрүүлэх салбар дундын төсөл Төслийн жагсаалт батлах тухай 30,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1153 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв НҮТББ “Эрүүл, аюулгүй дотуур байр” Төслийн жагсаалт батлах тухай 29,602,500 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1154 Гэгээрэх зам НҮТББ Эрүүл мэнд байгууллагын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлд үнэлгээ хийх нэгдсэн арга, аргачлал боловсруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 28,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1155 АШУҮИС-Анагаах ухааны хүрээлэн Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийг сайжруулах нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 28,040,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1156 АШУҮИС-Анагаах ухааны хүрээлэн Элэгний хавдрын эрт илрүүлгийн шинэ маркерийн түргэвчилсэн оношлуур бүтээх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 28,040,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1157 Ковер дизайн ХХК COVID 19 цар тахлын үед ард иргэдийн тайван байдал, эрүүл мэндийн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 28,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1158 Танин мэдэхүйн хөгжлийн Ануда төв ТББ Иогийн дасгал хөдөлгөөн болон зохистой асаргаа сувилгаагаар хүүхдийн дархлааг дэмжих Төслийн жагсаалт батлах тухай 27,850,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1159 Эрдэнэсүндэрлэ ХХК Оюутан залууст нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсрол, архи согтууруулах ундааны зөв зохистой хэрэглээ, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хор уршигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 27,300,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1160 Эрүүл ирээдүйн эзэд ТББ ЕБС-ийн өсвөр үеийнхний бэлгийн болон нөхөн үржихүйн ЭМ-ийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, дадал хандлагыг өөрчлөх Төслийн жагсаалт батлах тухай 27,195,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1161 Амны хөндийн эрүүл мэндийн төлөө ТББ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчил- гээнд нүүр амны тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ, хүртээмжтэй байдал ба саад бэрхшээл, өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлах нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 25,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1162 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Эмч нарт зориулсан ёс зүйн цахим хичээл бэлтгэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 23,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1163 АШУҮИС- Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль Осол гэмтлийн шалтгаант өвчний эдийн засгийн дарамтын судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 22,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1164 АШУҮИС-төгсөгчдийн холбоо Сэтгэцийн эрүүл мэнд архи, тамхи, мансууруулах бодисын хорт нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх хичээлийн агуулгыг шинэчлэн боловсруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 22,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1165 Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо НҮТББ “Hope” Төслийн жагсаалт батлах тухай 21,745,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1166 Дорноговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтныг бэлтгэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 21,535,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1167 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын ачааллыг үнэлэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 21,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1168 Монголиан контент девелопмент Масктай контент Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 21,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1169 Очирт босго ХХК Нялх, бага нас болон өсвөр насны хүүхдийн зохистой хооллолтыг дэмжих Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 20,750,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1170 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв ЭМ-ийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн ур чадварыг бэхжүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 20,460,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1171 Анхны тусламж, эрүүл мэндийн төгс төв, НҮТББ Ковид-19 халдварын дэгдэлтийн үед ажлын байран дээрх амьсгалын замын халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 19,800,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1172 Чихрийн шижинтэй тэмцэх үндэсний төв ЧШХШ-1 өвчний тархалт, хүндрэлийг илрүүлснээр тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийн өнөөгийн байдлыг судлан тогтоож, эмнэлзүйн заавар, зөвлөмж боловсруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 19,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1173 АШУҮИС-төгсөгчдийн холбоо "Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний оношилгоо, эмчилгээ, хяналт" сэдэвт цахим хичээл боловсруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 19,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1174 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Архигүй амьдарлыг цогцлооё Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 19,274,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1175 Говь-Алтай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Зан үйлийг өөрчилж амьдралын чанарыг дээшлүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 19,168,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1176 Ногоон хүрээлэнгийн багш нар НҮТББ Сэтгэцийн эрүүл мэнд архи, тамхи, мансууруулах бодисын хорт нөлөөллөөс сэргийлэх нь, эцэг эхийн оролцоотой хүүхэд бүрийг хорт зуршлаас хамгаалах нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 19,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1177 АШУҮИС-ийн Говь-Алтай дахь АУС ЭМДэмжих төв байгуулах, эрүүл мэндийн сайн дурын туслагч бэлтгэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 18,850,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1178 Зөв залууст оюунлаг боломж, НҮТББ Эхчүүдэд халуун бууруулах, өвчин намдаах дааврын бус эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 17,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1179 АШУҮИС-УСАУ тэнхим Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ эрэлхийлэх эрэгтэйчүүдийн зан үйл, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судлах нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 16,450,500 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1180 Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар Иргэдийн эмийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг, чадвар, хандлагын судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 15,820,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1181 Ногоон хүрээлэнгийн багш нар НҮТББ Осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл аюулгүй амьдралын орчныг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 15,500,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1182 Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Өсвөр насныханд нөхөн үржихүйн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай 14,630,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1183 Системийн динамик загварчлал Монгол улсын амьсгалын замын халдварт өвчний тархалтын загвар Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 14,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1184 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв Эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд Токсоплазмоз өвчний тархалтыг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 13,376,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1185 Ай-ёо доктор Эрүүл мэндийн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 13,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1186 Эко Бьюти Натур ХХК Эмийн зохистой хэрэглээг сайжруулах түүнийг дадалжуулах олон нийтэд таниулах сургалт сурталчилгааг сайжруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 11,300,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1187 Эко Бьюти Натур ХХК Монгол улсад зонхилон тохиолдож буй арьс, харшлын өвчнийг олон нийтэд таниулах сургалт, сурталчилгааг сайжруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 11,000,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1188 Хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэмлэг ТББ Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис хэрэглэсэн хүнийг таних, илрүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээ авах мэдлэг олгох сургалт Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 9,234,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1189 Эмэгтэйчүүд хүүхэд хөгжил төв ТББ Архины хамааралтай эмэгтэйчүүдийг хорт зуршлаас гаргах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №2 7,884,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1190 Эмгэг судлалын үндэсний төв Эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчлүүлэгч төвтэй байдлыг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 7,480,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1191 Саруул сэтгэц ТББ Алслагдсан хороодын архинд донтох эмгэгтэй иргэдэд эмгэг сэтгэлзүйн оношилгоо хийж, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, үр нөлөөг үнэлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 5,425,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1192 Нотолгоонд суурилсан сувилахуй ТББ Чихрийн шижинтэй хүмүүсийн захын артерын судасны эмгэгийг эрт илрүүлэх, түүнд сувилагчийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай 4,674,000 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1193 Дархан-Уул аймаг дахь АШУҮИС-ийн салбар сургууль Дархан АУС-ийн оюутнуудад зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцох зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай 4,540,920 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1194 Монголын мэргэжлийн дасгалжуулагч, тамирчдын холбоо Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох Видео контент боловсруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 0 2021 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1195 Ай Ёо бренд Ай Ёо Ток шоу Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 278,800,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1196 Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо ТББ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бэлгийн болон НҮЭМ-ийн боловсрол олгох үндэсний сургагч багш бэлтгэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 102,830,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1197 Эрүүл ирээдүйн эзэд ТББ Үе тэнгийн зөвлөгчөөр дамжуулан Нийслэлийн СХД-ийн гэр хорооллын Ерөнхий боловролын 5 сургуулийн өсвөр үеийнхний бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн мэдлэгийн нэмэгдүүлэх, дадал, хандлагыг өөрчлөх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 96,680,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1198 Энх Арслан ХХК Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, иргэдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын талаар мэдээ мэдээллийг олон нийтэл түгээн таниулж, мэдээллийн бааз бүрдүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 75,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1199 Хэвлэлийн дуу хоолой ТББ “Нэгдүгээрт эрүүл мэнд” эрүүл мэндийн боловсрол олгох лайв контент Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 73,215,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1200 Хьюмэн Зэт ХХК Өөрчлөлтийг багаас, эрүүлийг өөрөөс Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 67,900,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1201 Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо ТББ Хавдаргүй Монгол эмэгтэй Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 66,500,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1202 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Умайн хүзүүний хавдрын эсрэг-ХАМТДАА Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 65,847,050 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1203 АШУҮИС-НЭМС Эрүүл мэндийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааны суурь судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 63,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1204 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороо 450 “Гамшгийн үеийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт сургалт Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 54,376,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1205 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Жирэмсэнтэй хавсарсан эмгэгийн үеийн хоол эмчилгээг сайжруулах боломжийг судлах нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 54,200,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1206 Энхийн манлайлал анагаахын эмэгтэйчүүдийн холбоо ТББ Медток алслагдсан дүүрэг болон хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, нийгмийн ажилтнуудыг чадавхжуулах, ард иргэдэд эрүүл мэндийнг цогц дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 50,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1207 Уламжлалт, анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн Уламжлалт эмийн зохистой хэрэглээ, чанар аюулгүй байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 50,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1208 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар Эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалт Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 50,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1209 Геронтологийн үндэсний төв Эрүүл идэвхтэй насжилтыг дэмжих, нийгмийн болон хүрээлэн буй орчны эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээ Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 50,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1210 Баянхонгор. “Жаргалтай амьдрал” СНСЗЭТөв Сархад үгүй 65 өрх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 50,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1211 Реал мастер линкс ХХК-ийн LIKE HD телевиз “Эмэгтэйчүүдийн цаг” иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн зөвлөгөө, мэдээллийн телевизийн богино хэмжээний нэвтрүүлэг бэлтгэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 49,200,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1212 Цаглашгүй мэдлэг ТББ Орон нутгийн болон нийслэлийн нийтийн тээврийн жолооч, нүүрс тээврийн жолооч нарыг архи, тамхи, мансууруулах бодисын хорт нөлөөллөөс сэргийлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 48,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1213 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын 6 зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 45,223,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1214 “Даяарчлал цахим эмч” ТББ “Цахим эмч” эрүүл мэндийн боловсрол олгох сошиал контент Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 45,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1215 Даяарчлал цахим эмч ТББ “Цахим эмч” эрүүл мэндийн боловсрол олгох сошиал контент Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 45,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1216 Монголын Анагаах ухааны академи “Анагаан үйлдэгч рашааны эндүүрэл үгүй танин барих урлахуй ухааны тольд дүрийг тодруулсан үзэсгэлэнт нүдэн чимэг хэмээх оршивой” судрыг Англи хэлнээ орчуулж хэвлүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 44,300,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1217 АШУҮИС-НЭМС Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээн дэх хүний нөөцийн тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 42,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1218 Мэдээллийн урсгал ТББ Нийгмийн эрүүл мэнд нэгдүгээрт Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 41,226,500 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1219 Монголын хүүхдийн нүүр ам судлал урьдчилан сэргийлэлтийн холбоо Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн амны хөндийн төлөв байдал, эрүүл мэндийн боловсрол олгох нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 40,102,400 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1220 Энх-Арслан ХХК Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгооны талаарх үнэн бодит, зөв мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд түгээн таниулж, хамрагдалтын идэвхийг нэмэгдүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 39,240,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1221 Нийгмийн эрүүл мэндийн академи Эмнэлгийн мэргэжилтний хөдөлмөрийн хөлсний өнөөгийн байдлын үнэлгээ Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 39,188,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1222 Энэрэлт Амгалан холбоо НҮТББ Айл өрхийн хуванцар савны хэрэглээнд үнэлгээ хийх, “Хүнсний бус зориулалттай хуванцар савны эрүүл мэндэд нөлөөлөх хүчин зүйл” сэдвээр иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 38,345,980 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1223 Эрүүл мэндийн хөгжлийн зуун ассоциац ТББ Архангай аймгийн 6 настай хүүхдийн зүрхний эмгэгийн эрт илрүүлэг, хяналт Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 38,050,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1224 “Ходутэ” ХХК Алслагдсан дүүргийн өсвөр насны хүүхдүүдийг нийтийн биеийн тамираар хичээллэх сонирхлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 37,500,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1225 Булган аймгийн сайхан сумын эрүүл мэндийн төв Таны эрүүл мэндийн төлөө Ы Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 35,036,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1226 Завхан хийморь НҮТББ Эрүүл чийрэг эр хүн аз жаргалтай гэр бүлийн үндэс Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 31,090,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1227 Монголын харшил судлалын нийгэмлэг Хөдөө орон нутгийн иргэдэд харшил, атодийн дерматит өвчнөөс сэргийлэх, хяналтыг сайжруулах эрүүл мэндийн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 30,580,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1228 Жэй Си Ай Монгол ГҮТББ Дутуу төрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, дутуу нярайн асаргаа сэдэвт контент бүтээх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 30,080,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1229 Жи Си Ай Монгол ТББ “Битгий нураа” үндэсний хөдөлгөөн Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 30,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1230 Сошиал рүүм ХХК Согтууруулах ундааны зөв хэрэглээ Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 30,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1231 Тусгал цэц НҮТББ Төв аймгийн алслагдсан сумын дотуур байранд суралцдаг өсвөр насны хүүхдүүдийн нөхөн үржихүй, бэлгийн боловсролын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих төсөл Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 30,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1232 АШУҮИС-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах цогц судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 30,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1233 Time Line сургалт, судалгааны төв Нойронд амьсгал тасалдах эмгэгтэй хүмүүст тархины харвалтын эрсдэлийг үнэлэх туршлагыг нэвтрүүлэх Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 29,900,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1234 Хьюмэн Зэт ХХК Саруул сэтгэлгээ-Эрүүл бие-Гэрэлт ирээдүй Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 29,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1235 Анагаах ухааны хүрээлэн Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсрол хүн амд олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 28,380,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1236 Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар Анхан шатны тусламж үйлчилгээг сайжруулахад олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтны оролцоо Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 27,512,500 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1237 Олон нийтийн шим тэжээл ТББ Хавдрын үеийн хоол шим тэжээл ба хавдраас урьдчилан сэргийлэхэд шим тэжээлийн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 25,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1238 АШУҮИС-ийн Анагаах ухааны сургууль Хүн амын чихэрлэг ундааны хэрэглээ, түүнийг бууруулах арга замын судалгаа Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 24,940,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1239 АШУҮИС-ийн Нүүр ам судлалын сургууль Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн шүд цоорох өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хүүхэд, эцэг, эхэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 24,749,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1240 Эс эм ньюсмэдий ХХК Хүний хөхөнцөр папиллом вирусээс урьдчилан сэргийлье Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 24,700,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1241 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв ЕБС-ийн эмч, нийгмийн ажилтан, эрүүл мэндийн хичээл заагч багш нарыг мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, чадавхижуулах сургалт Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №1 22,430,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1242 Монголын явган алхалтын холбоо ТББ “Иргэдийн хөдөлгөөний дутагдлаас улбаатай халдварт бус өвчлөлөөс сэргийлэх нь” явган алхалтын замын тэмдэглэгээний стандарт ба мобайл аппликэйшн Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 22,162,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1243 Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх эрүүл мэндийн газар Эрүүл хүн эрдэнэт хүн эрүүл мэндийн цогц боловсрол олгох төсөл Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 21,056,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1244 Поверс прогресс ХХК Хавдар өвчнийг эрт үед нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 21,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1245 Монголын харшил судлалын нийгэмлэг Гэрийн тэжээвэр амьтны харшлаас урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх нь Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №6 20,370,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1246 Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв Харшил төрүүлэгч ургамлын агаар дах тооосжилтын хуанлийг, өдөр тутмын цаг уурын мэдээнд оруулж харшлаас сэргийлье Төслийн жагсаалт батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын тушаал №3 20,000,000 2022 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хангалттай
1247 Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар Чихрийн шижин хэв шинж 2-той өвчтөний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд эмнэлгийн тусламж