Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Ирээдүйн өв сан

Яг одоо нийт 48 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Нэр Төрөл Төлөвлөсөн Гүйцэтгэл Он
1 Улсын төсвийн шилжүүлэг Зарлага 0 160,000,000,000 2017
2 Хүүхдийн мөнгөнд гарсан зардал Зарлага 0 0 2017
3 Хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өглөг Зарлага 0 196,855,000,000 2017
4 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Орлого 0 0 2017
5 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Орлого 333,345,100,000 302,815,335,513 2017
6 Ноогдол ашгийн орлого Орлого 0 0 2017
7 Хүүгийн орлого Орлого 0 0 2017
8 Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр Орлого 0 54,907,428,224 2017
9 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Орлого 0 0 2018
10 Улсын төсвийн шилжүүлэг Зарлага 0 100,000,000,000 2018
11 Хүүхдийн мөнгөнд гарсан зардал Зарлага 0 0 2018
12 Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр Орлого 0 178,027,494,141 2018
13 Хүүгийн орлого Орлого 0 0 2018
14 Ноогдол ашгийн орлого Орлого 47,842,490,040 32,087,246,920 2018
15 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Орлого 460,901,800,000 399,582,013,932 2018
16 Хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өглөг Зарлага 0 408,744,290,040 2018
17 Улсын төсвийн шилжүүлэг Зарлага 0 50,000,000,000 2019
18 Хүүхдийн мөнгөнд гарсан зардал Зарлага 0 0 2019
19 Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр Орлого 0 308,827,537,275 2019
20 Хүүгийн орлого Орлого 0 0 2019
21 Ноогдол ашгийн орлого Орлого 300,870,000,000 152,739,883,876 2019
22 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Орлого 767,650,000,000 491,455,972,009 2019
23 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Орлого 0 0 2019
24 Хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өглөг Зарлага 0 466,292,069,738 2019
25 Ноогдол ашгийн орлого Орлого 155,000,000,000 160,206,933,067 2020
26 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Орлого 758,205,000,000 715,462,417,075 2020
27 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Орлого 0 0 2020
28 Хүүгийн орлого Орлого 30,000,000,000 0 2020
29 Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр Орлого 0 0 2020
30 Хүүхдийн мөнгөнд гарсан зардал Зарлага 0 0 2020
31 Улсын төсвийн шилжүүлэг Зарлага 0 0 2020
32 Хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өглөг Зарлага 0 0 2020
33 Ноогдол ашгийн орлого Орлого 155,000,000,000 204,821,171,010 2021
34 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Орлого 872,430,000,000 916,889,578,336 2021
35 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Орлого 0 0 2021
36 Хүүгийн орлого Орлого 35,000,000,000 30,000,000,000 2021
37 Хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өглөг Зарлага 0 0 2021
38 Улсын төсвийн шилжүүлэг Зарлага 0 0 2021
39 Хүүхдийн мөнгөнд гарсан зардал Зарлага 0 0 2021
40 Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр Орлого 0 0 2021
41 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар Орлого 0 0 2022
42 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Орлого 926,588,943,663 1,054,542,168,678 2022
43 Ноогдол ашгийн орлого Орлого 535,148,793,039 450,773,760,000 2022
44 Улсын төсвийн шилжүүлэг Зарлага 0 0 2022
45 Хүүхдийн мөнгөнд гарсан зардал Зарлага 1,488,146,200,000 1,488,146,200,000 2022
46 Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр Орлого 0 0 2022
47 Хүүгийн орлого Орлого 0 35,000,000,000 2022
48 Хүний хөгжил сангаас шилжин ирсэн өглөг Зарлага 0 0 2022
Нийт Орлого 5,377,982,126,742 5,488,138,940,057
Нийт Зарлага 1,488,146,200,000 2,870,037,559,778