Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

Яг одоо нийт 4,159 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Нийт зарлага

Төрөл Он Хүний тоо Нийт дүн
1 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2012 0 7,681,800,000
2 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2012 1,084 7,546,700,000
3 Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр 2012 13,128 4,927,700,000
4 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2012 0 4,814,600,000
5 Нийтийг хамарсан ажил 2012 30,241 2,747,800,000
6 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2012 92,499 901,200,000
7 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр 2012 18,339 266,800,000
8 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2012 0 0
9 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2012 0 0
10 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2012 0 0
11 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2012 0 0
12 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2012 0 0
13 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2013 0 30,000,000,000
14 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2013 930 7,926,500,000
15 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2013 0 6,251,900,000
16 Нийтийг хамарсан ажил 2013 45,241 4,170,000,000
17 Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр 2013 19,207 3,951,400,000
18 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2013 0 2,157,800,000
19 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2013 129,290 1,151,900,000
20 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр 2013 3,022 776,800,000
21 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2013 0 0
22 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2013 0 0
23 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2013 0 0
24 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2013 0 0
25 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2014 0 17,000,000,000
26 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2014 0 10,081,700,000
27 Нийтийг хамарсан ажил 2014 25,329 4,461,900,000
28 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр 2014 5,258 3,810,500,000
29 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2014 1,492 3,592,900,000
30 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2014 0 3,014,000,000
31 Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр 2014 12,581 2,954,500,000
32 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2014 0 2,443,800,000
33 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2014 10,203 2,096,700,000
34 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2014 1,600 1,768,400,000
35 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2014 3,302 1,106,200,000
36 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2014 54,367 1,093,600,000
37 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2015 0 11,251,300,000
38 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2015 0 11,000,000,000
39 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2015 4,497 5,898,300,000
40 Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр 2015 11,982 5,697,300,000
41 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2015 0 4,670,100,000
42 Нийтийг хамарсан ажил 2015 24,068 3,791,800,000
43 Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох ажлын байр хадгалах хөтөлбөр 2015 8,634 3,064,300,000
44 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2015 4,312 2,698,900,000
45 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2015 0 2,449,100,000
46 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2015 2,619 1,750,200,000
47 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2015 47,992 692,800,000
48 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2015 487 285,800,000
49 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2016 0 10,149,300,000
50 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2016 31,510 8,367,300,000
51 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2016 0 6,517,900,000
52 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2016 4,032 4,292,300,000
53 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2016 0 3,619,500,000
54 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2016 2,097 2,398,500,000
55 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2016 5,684 1,481,700,000
56 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2016 11,724 979,900,000
57 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2016 90,322 968,200,000
58 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2016 2,616 371,700,000
59 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2016 0 0
60 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2016 0 0
61 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2016 0 0
62 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2017 0 20,000,000,000
63 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017 36,562 11,629,400,000
64 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2017 0 6,838,700,000
65 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017 4,886 4,518,800,000
66 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2017 5,782 3,209,500,000
67 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2017 0 2,994,200,000
68 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017 4,281 1,706,300,000
69 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017 2,278 1,324,300,000
70 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2017 9,631 1,145,500,000
71 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2017 149,545 809,000,000
72 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2017 0 0
73 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2017 0 0
74 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2017 0 0
75 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2018 0 15,900,000,000
76 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2018 38,464 11,214,200,000
77 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2018 6,637 5,802,700,000
78 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2018 0 4,892,000,000
79 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2018 5,617 3,647,100,000
80 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2018 0 3,304,700,000
81 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2018 4,869 2,652,700,000
82 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2018 1,527 1,163,600,000
83 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2018 7,677 1,012,500,000
84 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2018 133,066 1,005,300,000
85 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2018 0 0
86 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2018 0 0
87 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2018 0 0
88 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2019 0 18,588,300,000
89 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2019 45,728 13,741,800,000
90 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2019 0 8,000,000,000
91 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2019 6,265 5,505,800,000
92 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2019 8,177 5,193,500,000
93 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2019 5,622 3,542,800,000
94 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2019 0 3,123,300,000
95 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2019 0 2,060,000,000
96 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2019 1,616 1,596,800,000
97 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2019 162,643 1,335,400,000
98 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2019 7,353 886,600,000
99 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2019 0 0
100 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2019 0 0
101 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2020 0 45,700,900,000
102 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2020 18,577 9,759,600,000
103 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2020 2,844 3,376,900,000
104 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2020 1,598 2,274,200,000
105 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2020 0 2,224,500,000
106 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2020 0 2,136,200,000
107 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2020 1,117 1,228,800,000
108 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2020 2,637 1,158,800,000
109 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2020 84,573 673,000,000
110 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2020 2,587 200,100,000
111 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2020 0 0
112 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2020 0 0
113 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2020 0 0
114 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2021 0 56,715,400,000
115 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2021 19,324 9,880,200,000
116 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2021 3,440 6,432,800,000
117 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2021 0 6,422,700,000
118 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2021 0 3,845,600,000
119 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2021 1,108 1,411,500,000
120 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2021 102,538 808,500,000
121 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2021 9,331 772,900,000
122 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2021 6,596 497,900,000
123 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2021 0 0
124 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2021 0 0
125 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2021 0 0
126 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2021 0 0
127 Аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2022 11,869 21,345,700,000
128 Жижиг зээл болон дотоод эх үүсвэрээс олгосон зээл 2022 0 20,000,000,000
129 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөр 2022 4,430 9,557,600,000
130 Ногоон ажлын байр хөтөлбөр 2022 22,888 7,149,000,000
131 Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2022 2,250 5,463,100,000
132 Засгийн газар, ХЭҮЗ-ийн шийдвэрээр тодорхойлогдсон бусад төсөл хөтөлбөр 2022 0 3,036,300,000
133 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны зардал 2022 0 2,851,400,000
134 Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр 2022 15,906 1,384,800,000
135 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2022 24,353 1,247,100,000
136 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ 2022 125,079 1,185,400,000
137 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2022 3,372 618,200,000
138 Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 2022 0 0
139 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд хуваарилах суралцагчдын тэтгэлэг 2022 0 0

Нийт Орлого

Төрөл Он Нийт дүн
1 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2012 53,466,700,000
2 Жижиг зээл 2012 7,000,000,000
3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2012 291,400,000
4 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2012 0
5 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2013 47,072,200,000
6 Жижиг зээл 2013 22,773,700,000
7 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2013 1,308,700,000
8 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2013 392,600,000
9 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2014 53,242,100,000
10 Жижиг зээл 2014 2,071,300,000
11 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2014 563,500,000
12 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2014 0
13 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2015 43,059,400,000
14 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2015 41,630,300,000
15 Жижиг зээл 2015 12,993,200,000
16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2015 447,200,000
17 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2016 42,747,900,000
18 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2016 32,641,600,000
19 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2016 2,775,700,000
20 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2016 0
21 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2016 0
22 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2016 0
23 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2017 30,792,900,000
24 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2017 3,691,200,000
25 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2017 1,024,300,000
26 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2017 0
27 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2017 0
28 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2017 0
29 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2018 38,898,600,000
30 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2018 7,275,200,000
31 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2018 3,850,000,000
32 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2018 1,179,100,000
33 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2018 100,000,000
34 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2018 0
35 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2019 54,362,300,000
36 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2019 12,432,900,000
37 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2019 9,100,000,000
38 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2019 8,000,000,000
39 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2019 3,733,500,000
40 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2019 100,000,000
41 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2020 26,267,900,000
42 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2020 20,330,200,000
43 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2020 10,946,800,000
44 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2020 8,339,100,000
45 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2020 7,415,000,000
46 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2020 0
47 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2021 41,943,900,000
48 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2021 12,407,700,000
49 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2021 10,458,700,000
50 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2021 39,900,000
51 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2021 0
52 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2021 0
53 Гадаад иргэнийг гэрээгээр ажиллуулсан ажил олгогчийн төлөх ажлын байрны төлбөр 2022 40,841,100,000
54 Санхүүгийн дэмжлэгийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгө 2022 14,176,700,000
55 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх төлбөр 2022 4,825,300,000
56 Орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2022 104,000,000
57 Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олгосон зээл 2022 0
58 Улсын төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө 2022 0