Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох сан

Яг одоо нийт 484 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Төлбөр төлөгч Төлбөр авагч Зүйл анги Төлбөр Үлдэгдэл Шийдвэр Он
1 Ш.А Х.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,882,500 0 Баян-Өлгий аймгийн шүх №84 2012
2 Б.Ж П.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,028,750 2,682,750 Чинэлтэй дүүргийн шүүх №68 2013
3 Б.Б А.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,113,500 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №250 2013
4 Б.Н Л.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,496,180 0 Төв аймгийн шүүх №81 2013
5 О.Б Я.Н, Я.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,273,360 0 Төв аймгийн шүүх №68 2013
6 Н.Б Л.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,376,980 0 Төв аймгийн шүүх №77 2013
7 Ч.З Ч.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,247,600 0 Дорнод аймгийн шүүх №101 2013
8 Ж.Х А.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,212,000 3,917,100 Баянзүрх дүүргийн шүүх №326 2013
9 А.Б Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,147,634 0 Өмнөговь аймгийн шүүх №35 2013
10 Т.Ю Ж.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Өмнөговь аймгийн шүх №31 2013
11 Б.М Я.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,207,900 0 Өмнөговь аймгийн шүх №62 2013
12 А.И И.Ц, Ч.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Өмнөговь аймгийн шүх №110 2013
13 Ц.Б С.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,785,450 0 Өвөрхангай аймгийн сум дундын-ын 1 шүүх №74 2013
14 Б.Б Ч.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 481,460 0 Баянхонгор аймгийн шүүх №43 2013
15 Д.А Д.Ш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,950,000 0 Говь-Алтай аймгийн шүүх №nan 2013
16 Д.Э Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №47 2013
17 А.Н О.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,769,380 1,669,380 Баянзүрх дүүргийн шүүх №425 2013
18 Б.А Х.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,704,750 0 Орхон аймгийн сум дундын шүүх №79 2013
19 С.М Б.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,399,000 0 Сэлэнгэ аймгийн шүүх №85 2013
20 З.Ч Э.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 936,100 0 Орхон аймгийн шүүх №65 2013
21 Б.Б Т.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,895,050 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №104 2013
22 Д.М У.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,565,140 Дорноговь аймгийн шүүх №17 2013
23 Ц.Ж Х.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,512,870 0 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх №457 2013
24 Ө.О Х.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 930,653 618,741 Булган аймгийн шүүх №71 2013
25 М.А П.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,801,100 0 Өмнөговь аймгийн шүүх №119 2013
26 Б.Э Я.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх №279 2014
27 Д.М Б.Ү, /О.Б/ Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 859,555 0 Хан-Уул дүүргийн шүүх №296 2014
28 Д.С Д.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,197,926 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх №31 2014
29 Г.М Р.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,750,730 0 Хэнтий аймгийн шүүх №141 2014
30 С.М Х.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,753,948 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №369 2014
31 Б.А Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №206 2014
32 С.С Я.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 741,900 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №47/А 2014
33 И.О Ш.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,768,000 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №397 2014
34 Г.Б Ж.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,184,410 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №135 2014
35 С.Б Б.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,117,750 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №92 2014
36 Б.М Т.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 258,720 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №43 2014
37 С.А П.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,260,800 0 Сонгионхайрхан дүүргийн шүүх №435 2014
38 Т.Б Б.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,460,000 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №33 2014
39 Б С.Ш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 5,760,000 Баянзүрх дүүргийн шүүх №309 2014
40 Б.Б Ч.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,416,650 0 Дунговь аймгийн Сум дундын 2 шүүх №69 2014
41 Д.Ч А.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,013,300 3,772,400 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №790 2014
42 С.Э С.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,235,086 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №589 2014
43 Ч.Л П.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,711,750 Өмнөговь аймаг дахь сумд дундын шүүх №13 2014
44 Д.Ж Н.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 5,078,183 Баянзүрх дүүргийн шүүх №540 2014
45 Б.Э Ж.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,140,000 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №508 2014
46 Ц.Д Л.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,978,648 1,978,648 Баянгол дүүргийн шүүх №336 2014
47 Э.Б С.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,778,090 1,739,790 Баянгол дүүргийн шүүх №63 2014
48 Д.А Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,088,800 0 Баянгол дүүргийн шүүх №339 2014
49 Б.А Л.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 650,000 223,836 Баянзүрх дүүргийн шүүх №196 2014
50 М.Э Д.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,810,200 2,745,656 Өвөрхангай аймаг дахь Сум дундын 2 шүүх №40 2014
51 Ц.Э З.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,066,480 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №104 2014
52 Э.Т Ж.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,038,980 0 Нийслэлийн шүүх №521 2014
53 Б.Б Б.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,545,606 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №263 2014
54 Б.Б Ц.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,699,220 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №598 2014
55 Б.Э Б.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 17,280,000 15,937,000 Баянзүрх дүүргийн шүүх №549 2014
56 Д.А Ц.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,837,332 4,337,332 Баянзүрх дүүргийн шүүх №377 2014
57 Б.Б Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 2,255,440 0 Баянгол дүүргийн шүүх №355 2014
58 Ч.Н П.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 571,905 0 Баянгол дүүргийн шүүх №125 2014
59 Д.Ч М.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,521,350 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №45 2014
60 Б.Т Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,469,080 0 Дундговь аймаг дахь Сум дундын 2 шүүх №15 2014
61 Т.П Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,194,330 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №217 2014
62 Н.Г Г.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 шүүх №417 2014
63 В.Г Ч.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,266,215 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №227 2014
64 Г.Э Ж.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 681,112 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №362 2014
65 А.Х Д.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,547,600 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №96 2014
66 Ө.З А.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,597,911 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №340 2014
67 Д.Ч Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,141,500 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №358 2014
68 Л.О Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,098,385 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №292 2014
69 Н.Т А.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,681,950 3,511,370 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №983 2014
70 Д.М М.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,320,000 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №105 2014
71 М.Х Б.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 3,735,960 3,735,960 Нийслэлийн шүүх №760 2014
72 Б.Г Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,208,550 0 Баянгол дүүргийн шүх №92 2014
73 Ө.Т М.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 3,840,000 3,840,000 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №8 2014
74 Ц.Д И.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №567 2014
75 Б.А О.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,920,000 0 Сонгионхайрхан дүүргийн шүүх №406 2014
76 Л.Н Х.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 32,177,364 31,943,614 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №213 2014
77 Х.Б Б.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,522,100 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №764 2014
78 Ө.О Х.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,159,210 0 Хан-Уул дүүргийн шүүх №168 2014
79 Т.Х Ц.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,982,883 0 Хан-Уул дүүргийн шүүх №114 2014
80 Б.Ш Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,613,500 3,929,840 Хан-Уул дүүргийн шүүх №81 2014
81 Ц.Э П.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,257,000 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 4 шүүх №38 2014
82 Б.Б Л.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,627,090 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №260 2014
83 С.Д Ц.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,173,099 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №414 2014
84 С.Ч Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 850,000 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №529 2014
85 Г.О Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №723 2014
86 Я.Ө Б.П Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,710,550 0 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх №492 2014
87 Д.Ө Ч.Н, Ч.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,941,540 0 Багануур дүүргийн шүүх №34 2015
88 Ч.А О.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,972,100 1,120,366 Сонгионхайрхан дүүргийн шүүх №188 2015
89 Т.З Н.О, Ч.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Баянголд дүүргийн шүүх №287 2015
90 А.Б Ж.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,939,000 0 Баянголд дүүргийн шүүх №383 2015
91 С.Г Х.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,894,000 0 Сонгионхайрхан дүүргийн шүүх №80 2015
92 Ч.Н Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,992,525 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №539 2015
93 Ц.Э У.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,150,850 3,730,850 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №701 2015
94 Б.Б Д.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,423,400 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №1129 2015
95 Х.Б С.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,912,600 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №1017 2015
96 Б.Т П.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 1,073,230 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №1083 2015
97 А.Б Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,554,900 1,804,628 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №823 2015
98 С.Г Ж.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,234,365 0 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №78 2015
99 Т.О Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,260,000 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №146 2015
100 Л.Ч Л.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,876,300 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №953 2015
101 Н.Э С.Я Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 968,800 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №119 2015
102 Д.Г Ц.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,950,000 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №50 2015
103 Р.М Ф.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 3,840,000 0 Орхон аймгийн Сум дундын шүүх №28 2015
104 Н.М Ч.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,742,100 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №8 2015
105 Р.М М.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 699,050 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №324 2015
106 Х.Б К.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,800,000 2,346,137 Баянгол дүүргийн шүүх №56 2015
107 Б.Х Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,728,450 0 Баянзүрх дүүргийн шүүх №42 2015
108 Э.Э Г.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 3,840,000 3,407,858 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №555 2015
109 Г.Э Б.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,155,746 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №1319 2015
110 Д.Ч Д.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,000,000 2,790,000 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 3 шүүх №30/А 2015
111 Б.Н Х.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,020,389 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №944 2015
112 Г.О М.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,800,000 2,800,000 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх №33 2015
113 Д.Б О.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Говьсүмбэр аймгийн Сум дундлын шүүх №47 2015
114 С.С З.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 30,000 Сум дундын 6 шүүх № 08/А 2015
115 Ч.М Ч.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 271,170 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №544 2015
116 С.Б А.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Эрүүгийн хэргийн давжзаалдах шатны 10-р шүүх №1300 2015
117 Н.Э Ж.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,950,000 2,614,443 Сонгинохайрхан дүүргийн шүүх №581 2015
118 Д.Ө Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,840,000 3,775,000 Чингэлртэй дүүргийн шүүх №359 2015
119 Б.Д Н.У Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,196,200 0 Суд дундын 14 дүгээр шүүх №90 2015
120 Г.Д Д.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №564 2015
121 А.Д Ч.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 378,750 0 Баянгол дүүргийн шүүх №181 2015
122 Д.Б Б.И Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,901,600 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №348 2015
123 Б.М У.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,070,855 Дархан-Уул аймгийн Сум дундын 7 дугаар шүүх №63 2015
124 Г.Э Л.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Сум дундын 11 дүгээр шүүх №46 2015
125 Л.Ц Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 4,348,920 0 Сум дундын 12 дугаар шүүх №6 2015
126 Д.У П.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 571,905 0 Баянгол дүүргийн шүүх №125 2015
127 Э.М Б.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,513,088 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №333 2015
128 Б.Г Б.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 954,300 0 Багахангай, Налайх дүүргийн шүүх №54 2015
129 А.А Л.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,821,201 1,888,477 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №3 2015
130 Ц.Б С.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,785,450 4,785,450 Өвөрхангай аймгийн Сум дундын 1 шүүх № 1/74 2015
131 Б.Б Г.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 4 шүүх №8 2015
132 И.Б С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,485,180 0 Баянгол дүүргийн шүүх №239 2015
133 Р.Ө Д.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,915,700 3,815,700 Төв аймгийн Сум дундын 23 дугаар шүүх №113 2015
134 Ч.Т Н.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,271,800 1,271,800 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №1463 2015
135 Б.Б Б.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,100,150 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 4 шүүх №75 2015
136 Г.Ч Г.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,516,662 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №425 2015
137 Б.Б С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,788,150 1,662,287 Орхон аймгийн Сум дундын шүүх №78 2015
138 Б.Б Д.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,840,000 2,664,148 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №330 2015
139 Ц.Т Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,840,000 0 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №222 2016
140 Э.Л Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,389,386 3,052,505 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №591 2016
141 О.М С.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,997,853 0 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 шүүх №444 2016
142 Г.Б Б.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №1353 2016
143 С.Э С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,485,180 0 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн шүүх №239 2016
144 Ц.О Д.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Сум дундын 8-р шүүх №35 2016
145 Б.Ч Д.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,376,040 0 Сонгинохайрхан дүүргийн эргүүгийн хэргийн шүүх №195 2016
146 Д.О Ш.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,471,150 1,536,703 Орхон аймгийн Сум дундын шүүх №78 2016
147 О.Э Д.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,278,953 1,323,431 Сум дундын 27-р шүүх №54 2016
148 Х.Я Б.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,397,400 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №480 2016
149 Ч.А Ц.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,885,750 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №410 2016
150 Ц.О С.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,558,770 4,732,875 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №68 2016
151 П.Б Т.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 894,990 0 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №86 2016
152 С.Э С.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэгийн анхан шатны шүүх №1003 2016
153 Э.Б Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 2,304,000 2,179,000 ДАсум дундын-ын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №214 2016
154 С.Б Л.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,186,200 0 Өмнөговь аймгийн сум дундын шүүх №66 2016
155 О.Ц П.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 385,075 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан штаны 1 шүүх №511 2016
156 Ц.Б П.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 385,075 0 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан штаны 1 шүүх №511 2016
157 А.Г Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №213 2016
158 О.Ц Н.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,840,000 3,840,000 Дүүргийн эргүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №201А 2016
159 Ц.Д С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,774,550 1,774,550 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1179 2016
160 Ч.Г Ш.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,840,000 3,493,625 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1168 2016
161 А.А Н.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,345,200 4,104,200 Сум дундын 21-р шүүх №19 2016
162 О.Б Б.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,731,635 1,731,635 Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн шүүх №190 2016
163 Д.О Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №867 2016
164 У.Т Р.Ч Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,440,000 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №88А 2016
165 Г.М Р.Ч Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,440,000 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №88А 2016
166 М.М Р.Ч Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,440,000 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №88А 2016
167 У.Б Р.Ч Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,440,000 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №88А 2016
168 Д.Н Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,363,961 5,172,690 Багахангай, Налайх дүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №10 2016
169 Б.Э С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,035,000 0 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №188 2016
170 М.О Н.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,583,000 3,407,730 Сүхбаатар дүүргийн шүүх №282 2016
171 Б.О Ч.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 3,512,010 Сум дундын 3-р шүүх №87 2016
172 Ш.Г Ц.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх №67 2016
173 Ц.Ц Б.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №254 2016
174 Г.С Э.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 5,695,000 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №434 2016
175 Б.Г Д.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,999,150 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №513 2016
176 Б.Б Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №25 2016
177 Э.Ц Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 5,760,000 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №1017 2016
178 А.Ө Т.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,017,300 0 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1412 2016
179 Д.Б Л.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,168,540 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 шүүх №645 2016
180 Ц.Э Д.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 2,078,030 1,923,030 Хан-Уул дүүргийн шүүх №48 2016
181 Ч.Б Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,146,600 504,650 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 шүүх №214 2016
182 Г.Э Т.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,350,000 0 Баянгол, Хан-Уул, Сонгионайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №939 2016
183 Б.Б Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 2,590,240 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №25 2016
184 Б.Б Д.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,840,000 3,624,648 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх-1-р шүүх №330 2016
185 Ч.Б Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,742,582 0 БЗД, СБД, ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1450 2016
186 Б.Б Ж.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 БГД, ХУД, СХД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №61 2016
187 Ч.Б Д.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,700,000 0 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх-1-р шүүх №740 2016
188 Ж.Г Ж.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,643,640 0 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №84а 2016
189 М.З Н.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 2,848,840 Сум дундын 23 шүүх №102 2016
190 С.Г Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 3,269,394 0 Баянхонгор сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №50 2016
191 Д.Г Э.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 4,857,780 Дархан-Уул аймгийн-сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №67 2016
192 У.А У.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Дорноговь аймаг дахь сум дундын 2-р шүүх №113 2016
193 А.Б П.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 0 Багануур, Налайх дүүргийн шүүх №35а 2016
194 Т.Ш Л.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,164,635 0 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №87 2016
195 Ц.Ц Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,603,988 0 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №197 2016
196 Э.М Б.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 5,760,000 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх №333 2016
197 Б.Б Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,519,970 0 Сум дундын 10 дугаар шүүх №67 2016
198 Л.О З.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 953,955 0 БГД, ХУД, СХД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №81 2016
199 М.Ц З.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,225,895 387,479 БГД, ХУД, СХД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №81 2016
200 Т.Ө Н.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 566,219 0 Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №67 2016
201 Ж.Н Н.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,760,000 5,747,500 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх №499 2016
202 С.Б Т.У Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,719,000 0 Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №92 2016
203 Д.М Ж.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,480,750 0 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх №86 2016
204 Ш.Э Д.Ж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 4,800,000 4,800,000 БЗД, СБД, ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №56 2017
205 Ч.Э А.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 2,474,323 89,323 Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №56 2017
206 Н.Э М.У Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 2,664,800 2,664,800 Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №75 2017
207 Ч.Х Э.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,339,100 0 Чингэлтэй дүүргийн шүүх №83 2017
208 Г.Б А.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,796,000 0 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №22 2017
209 М.Б О.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,509,000 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №128 2017
210 Б.О Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,589,817 3,541,000 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 дүгээр шүүх №317 2017
211 Д.Э Г.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,346,182 0 Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын шүүх №2 2017
212 Д.Э А.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 4,800,000 0 Сум дундын 21 шүүх №68 2017
213 Н.Н Э.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,349,250 0 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 1 дүгээр шүүх №232 2017
214 Б.Б Г.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,073,748 0 ӨМ Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх №10 2017
215 Б.Ж Ч.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 6,698,693 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №521 2017
216 Г.Э А.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 400,000 400,000 Дорнод аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №85 2017
217 А.У Г.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,411,080 936,380 СХД-ийн шүүх № 175а 2017
218 Д.Э П.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №9 2017
219 Б.Э Д.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 6,993,601 Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №28 2017
220 Д.Г Г.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 6,138,684 0 Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №91 2017
221 Н.Б Л.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №69 2017
222 С.А Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 2,330,500 0 Багануур дүүргийн шүүх №54 2017
223 Ш.Б Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 6,115,620 3,630,666 Дундговь аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №39 2017
224 Ш.Т С.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 6,261,240 0 Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №91 2017
225 Ц.Д С.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 БЗД, СБД, ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №336 2017
226 П.Б Д.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 7,200,000 БЗД, СБД, ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №390 2017
227 П.Б П.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,857,500 1,857,500 nan №nan 2017
228 А.Ч Н.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 968,080 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №51 2017
229 О.А А.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,371,650 2,321,650 СБД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №51 2017
230 Ц.Э А.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,877,892 0 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №55 2017
231 Т.П Б.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,966,251 0 Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №9 2017
232 Т.Г Б.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,920,866 0 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №47А 2017
233 А.Ц Б.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,920,866 0 nan №nan 2017
234 Ч.Э А.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,452,800 0 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №12А 2017
235 Д.Б М.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,235,930 0 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх №625 2017
236 Б.Ө М.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,092,000 0 Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №49 2017
237 Г.Б Ж.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,487,344 1,385,844 СБД-ийн шүүх №125 2017
238 Г.С Ж.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,339,000 0 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №58 2017
239 Б.Э А.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 Сэлэнгэ аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №54 2017
240 Ө Ж.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №186 2017
241 У.Б Г.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,186,350 3,853,250 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №349 2017
242 Г.П Б.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 2,904,037 БЗД, СБД, ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1291 2017
243 П.Э Ж.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 6,516,032 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №167 2017
244 Н.Т З.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 Сум дундын 10 дугаар шүүх №76 2018
245 А.Т А.Я Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 5,962,526 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №236 2018
246 Ж.Н хууль ёсны төлөөлөгч Ш.Ж У.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,220,600 0 Улсын дээд шүүх №32 2018
247 Д.Ц Г.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №147 2018
248 Н.Ц Н.П Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,791,310 1,998,260 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №147 2018
249 С.Б Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,444,280 0 Увс аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №14 2018
250 Г.Б Г.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,677,446 0 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №63 2018
251 Н.Ш Г.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,522,554 0 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №63 2018
252 О.Б А.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 Архангай аймгийн сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №74 2018
253 Х.У Б.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,912,060 0 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх №124 2018
254 Т.О М.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 Орхон аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №180 2018
255 Б.А Л.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 7,010,500 Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2017/ШЦТ/ 38 2018
256 У.А Д.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 СБД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №167 2018
257 Ч.Л С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,343,000 0 БГД, ХУД, СХД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №229 2018
258 Ц.Н Н.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,450,927 1,252,232 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №367 2018
259 Д.С Э.И Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,200,000 7,164,471 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №267 2018
260 У.Д М.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 1,548,563 1,348,563 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №7А 2018
261 Т.Ц Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,146,020 6,366,293 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №545 2018
262 Ц.А П.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,200,000 0 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх №87 2018
263 Ф. Д.Л Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,968,600 4,968,600 ОХУ Самара хотын Аж үйлдвэрийн районы шүүх №1-470 2018
264 Б.Л С.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 10,545,000 10,545,000 Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №360 2018
265 Б.Б Ц.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,132,056 1,285,476 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №394 2018
266 С.Г Ц.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,132,056 0 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №394 2018
267 Э.С Ц.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,132,056 0 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №394 2018
268 Н.Л Ц.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,132,056 1,052,056 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №394 2018
269 Ө.Т Ж.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,200,000 6,079,880 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх №28 2018
270 Т.Г Ч.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,800,000 4,750,000 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх №5 2018
271 Х.Б Ж.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 172,300 0 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх №35 2018
272 Х.Б Н.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,620,600 0 Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүх №35 2018
273 Д.З Р.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 2,187,000 969,547 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №188 2018
274 Г.Л Ш.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 2,815,775 0 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх №10 2018
275 Г.Л С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 2,815,775 0 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх №10 2018
276 Л.Г Л.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96.1, 96.2, /2002 он/ 3,428,615 0 Дорноговь аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №142 2018
277 Д.М С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,976,100 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, УДШ-ийн тогтоол №148, 230 2018
278 Э.Э З.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,700,176 5,193,386 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №117 2018
279 С.М Ц.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,355,000 0 БГД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №601 2019
280 Ш.А Б.П Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,556,978 3,712,520 ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №614 2019
281 Ч.Т Б.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,689,000 0 ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №615 2019
282 М.М Ц.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,247,418 0 ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №495 2019
283 Н.Е В.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,600,000 9,464,749 БГД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №340 2019
284 Б.Б П.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,600,000 9,193,715 БЗД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1289 2019
285 Д.Х О.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,650,000 4,650,000 СХД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №26 2019
286 Д.Л Л.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,725,084 0 БГД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №681 2019
287 Б.Т Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,280,134 9,038,134 БГД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №434 2019
288 Э.Н Г.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,698,020 0 Төв аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №324 2019
289 Г.М Б.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,324,420 1,706,670 БЗД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №178 2019
290 С.С З.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,023,694 1,570,736 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1163 2019
291 В.Д Ч.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,861,335 5,631,699 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018.01.16, 48 №48 2019
292 Д.Б Н.Ш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,411,885 4,654,885 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №38 2019
293 Б.Б С.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,444,338 2,015,158 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №871 2019
294 Г.М Н.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,682,951 1,943,117 Өмнөговь аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №57 2019
295 Э.Б Т.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,000,000 1,369,000 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №623 2019
296 Р.Г Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 126.2, 126.3, /2002 он/ 3,073,950 2,636,000 Сум дундын 13 дугаар шүүх №4 2019
297 Д.Д Ж.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,013,053 1,338,053 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №498 2019
298 Д.Г Ж.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,013,053 0 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №498 2019
299 О.М Б.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,300,000 0 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №552 2019
300 Г.А С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,300,000 1,132,000 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №802 2019
301 Ц.М Б.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 9,600,000 0 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №311а 2019
302 Т.Б Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 14,655,481 14,013,455 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №607 2019
303 Д.Ц Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,119,459 1,577,452 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №117 2019
304 О.Т Б.Х, Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,123,220 0 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №341 2019
305 Н.Э Г.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,503,252 0 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №216 2019
306 Ж.Д С.Ү Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 3,222,100 1,458,506 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх №143 2019
307 З.П Ц.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 6,174,800 4,432,300 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №239 2019
308 Д.О П.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,700,000 3,872,700 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1175 2019
309 Б.И С.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 9,600,000 9,201,474 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх №435 2019
310 Б.И С.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 8,974,450 8,974,450 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх №435 2019
311 Ц.М Ш.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,403,414 0 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхүүх №25 2019
312 Ц.Э Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,600,000 9,600,000 Төв аймаг дахь сум дундын-ын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №289 2019
313 Ц.Э Ш.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,059,000 1,989,240 Төв аймаг дахь сум дундын-ын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №289 2019
314 Ц.С Г.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,124,982 0 СХД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №917 2019
315 М.Т Т.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,379,000 4,285,625 ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №433 2019
316 М.М Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,491,191 3,088,461 БЗД, СБД, ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №917 2019
317 Т.Ц Б.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,324,420 2,219,795 БЗД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №178 2019
318 А.Б Ш.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,175,150 0 СБД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №231 2020
319 Ч.Б Н.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 7,725,300 5,587,979 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх №1314 2020
320 Б.Т Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 1,992,729 0 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №116 2020
321 Д.С Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 1,992,729 1,413,872 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №116 2020
322 Н.Г Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 10,050,000 8,562,330 СБД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №297 2020
323 А.Н Т.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 9,425,196 7,829,196 БЗД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №331 2020
324 Б.Э Б.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,546,660 8,019,805 БЗД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/1175 2020
325 С.З А.Ж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,500,000 0 СБД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №330 2020
326 А.Ж Т.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,214,450 8,440,611 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №82 2020
327 Д.Х М.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 11,200,731 0 СБД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №320 2020
328 С.Ц Н.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,447,276 4,237,476 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №498 2020
329 Х.У Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 657,500 0 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1736 2020
330 С.Э Л.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,225,495 0 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх №2019/ШЦТ/62 2020
331 П.Б Г.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 3,671,445 0 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/751 2020
332 Л.Ц Б.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 10,137,310 10,119,190 Архангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/238 2020
333 Л.Ц Б.У Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 219,100 119,100 Архангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/238 2020
334 Л.Э Г.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 12,101,173 0 Архангай аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №4 2020
335 Д.Л Ч.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 2,196,166 1,573,666 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №51 2020
336 Э.Э А.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,714,600 0 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №514 2020
337 Г.С Ш.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 11,590,962 10,944,381 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №548 2020
338 Ч.Н С.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,513,705 3,386,505 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №62 2020
339 Б.О Ц.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,359,000 9,299,435 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №578 2020
340 Х.Л П.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 226,551,859 226,551,859 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №64 2020
341 М.Б Ж.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,470,000 584,600 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №136 2020
342 Т.Ж З.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,300,000 4,894,988 Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №189 2020
343 Т.М Х.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 821,475 0 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №386 2020
344 Б.Д Ш.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,447,761 0 Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №164 2020
345 М.Б Ч.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,955,000 4,740,710 Орхон аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №269 2020
346 А.А Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,800,000 1,957,645 Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №72 2020
347 Т.Б Х.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,500,000 2,367,830 Ховд аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №13 2020
348 Н.Н Т.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 8,340,211 4,980,223 УДШ-ийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх №341 2020
349 Б.П Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,570,000 982,720 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №55 2020
350 Б.И Д.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 4,000,000 3,840,250 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №14 2020
351 О.Б Ц.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,375,040 0 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх №7 2020
352 Б.А Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 1,992,729 0 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №116 2020
353 Б.Т Б.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 10,584,850 9,847,921 СБД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №102 2021
354 Б.Б Б.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,491,528 6,491,528 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №422 2021
355 Н.Б О.Г Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11.4 1,145,288 0 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/21 2021
356 Ч.Х Ч.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,220,710 7,108,710 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №726 2021
357 Б.З Х.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 17,737,020 17,403,620 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №335 2021
358 Т.Ш Ц.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 10,465,680 10,351,387 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх №2020/ШЦТ/18 2021
359 Г.Г М.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 4,021,380 3,986,100 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №407 2021
360 Б.С Т.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 1,707,350 0 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх №2020/ШЦТ/55, 2020/ДШМ/323 2021
361 Д.Д М.Ж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 1,494,640 0 ӨВ аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/108 2021
362 Г.Н Д.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 3,000,000 3,000,000 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №279 2021
363 А.Т Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 6,000,000 6,000,000 СБД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1080 2021
364 Л.Л Б.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 3,894,477 3,894,477 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/302 2021
365 С.С Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 11,085,168 10,612,723 Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/69 2021
366 С.Б Ю.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,966,000 6,864,913 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №434 2021
367 Ц.Б Б.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,026,760 1,397,491 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №804 2021
368 Х.Б Ч.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,939,786 9,922,980 Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №75 2021
369 Ц.О Н.Я Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,784,602 6,784,602 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/913 2021
370 Д.Б Р.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,387,496 8,387,496 БГД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/797 2021
371 Э.О Б.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 5,431,040 4,998,040 ӨВ аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/22 2021
372 М.С Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,393,100 3,143,100 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №541 2021
373 Д.М Д.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,209,300 4,209,300 ӨВ аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/165 2021
374 С.Л Ж.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,000,000 3,976,375 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/1944 2021
375 Т.М У.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 24,550,696 24,533,406 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/985 2021
376 Ч.Л Д.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 14,199,434 12,909,203 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №235 2021
377 С.Б Б.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,965,510 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №280 2021
378 Б.Д Ц.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 21,325,850 19,562,300 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №209 2021
379 Г.З Г.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,860,009 9,001,803 Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №158 2021
380 М.Б Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,446,800 5,446,800 Дундговь аймаг дахь сум дундын-ын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №79 2021
381 Д.Б Т.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,306,135 0 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1386 2021
382 Ө.О Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,508,272 2,053,360 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №645 2021
383 Ө.Г Д.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,508,272 2,444,252 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №645 2021
384 Х.О Л.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 11,256,198 11,182,108 Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын-ын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №176 2021
385 Х.Т С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,828,100 5,939,270 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1499 2021
386 Г.Г Д.Ж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 1,286,240 0 БЗД, СБД, ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №280А 2021
387 Ч.А Ж.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 4,016,789 0 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №121 2021
388 Ц.З Д.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91.1, 91.2 /2002 он/ 5,634,389 5,589,569 Төв аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Төв аймгийн Эрүүгийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх №09, 14 2021
389 Х.О Н.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,436,552 0 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №389 2021
390 Р.Б Н.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,714,719 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №415 2021
391 Д.Э С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,461,078 0 ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №68 2021
392 И.С Б.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,340,400 1,340,400 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №391 2021
393 Д.Г С.Ү Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,559,745 0 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №411 2021
394 Б.Ө Б.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 12,219,399 11,810,346 Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх №925 2021
395 Ж.Г Б.Ж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,643,300 1,122,330 ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №322 2021
396 А.О А.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,335,000 7,017,000 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №10 2021
397 А.С Н.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,417,390 0 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1322 2021
398 Э.Ч Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,903,390 1,885,311 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №545 2021
399 Ц.Б Д.Ө Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,535,000 5,531,700 Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №95 2021
400 О.А Ж.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 187,244 0 ЧД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/650 2021
401 Э.Г Ж.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,004,962 6,933,227 ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2019/ШЦТ/444 2021
402 Д.Б О.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,322,040 2,122,040 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №535 2021
403 Б.Ш Т.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 2,282,000 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №984 2021
404 Б.Б Ц.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 657,500 657,500 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1736 2021
405 О.А Ч.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,200,000 3,123,500 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №385 2021
406 И.П А.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 8,372,630 0 СХД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №334 2021
407 Б.Н Б.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,534,216 3,534,216 ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №600 2021
408 Б.Н Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,012,555 2,964,644 Архангай аймаг дахь сум дундын-ын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/10 2021
409 О.Г Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,913,630 5,913,630 Төв аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №41 2021
410 Ж.Б Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,728,818 0 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №499 2022
411 Б.М С.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 21,258,010 21,258,010 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №522 2022
412 О.Т Б.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 6,526,080 6,433,080 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №556 2022
413 Ч.Т Б.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,260,100 7,260,100 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1125 2022
414 П.Э Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,114,194 3,114,194 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №595 2022
415 Т.Г Х.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,988,060 8,988,060 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2021/ШЦТ/503 2022
416 Б.Б Ц.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,670,000 3,670,000 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх № 2021/ШЦТ/698 2022
417 Ж.Б О.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,850,897 7,831,997 Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №955 2022
418 О.И Н.Г Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11.4 340,269 313,494 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №299 2022
419 Д.С Э.Б Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11.4 1,849,390 0 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №120 2022
420 Ч.Э Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 14,588,000 12,007,795 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №971 2022
421 П.Б Ц.Ц Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11.4 5,586,195 5,586,195 Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №324 2022
422 Ө.Б Н.А Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 11.4 1,912,275 1,912,275 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/1482 2022
423 Г.М Н.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,037,812 2,037,812 Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/582 2022
424 Д.М Н.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 17,903,043 16,801,243 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2021/ШЦТ/578 2022
425 Б.Ш С.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,330,563 9,310,563 Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх № 2022/ШЦТ/93 2022
426 С.З П.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,105,200 7,976,600 Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2022/ШЦТ/35 2022
427 О.Ү Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 13,123,605 13,018,855 Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх № 2021/ШЦТ/172 2022
428 Н.Э Б.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 13,104,052 12,997,945 Сүхбаатарх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №229 2022
429 Ж.Ш С.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 22,739,500 22,739,500 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүх №30 2022
430 Н.Ж Ц.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,969,092 2,969,092 Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №175 2022
431 С.Б Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,138,957 6,138,957 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №310 2022
432 Д.Ц Г.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 17,467,625 17,424,725 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №855 2022
433 Я.Э Ж.Т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 11,814,570 11,814,570 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №647 2022
434 И.Н Б.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,822,569 5,822,569 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №482 2022
435 Х.С Т.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,377,500 8,377,500 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх №967 2022
436 Я.П Ч.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 15,879,235 15,879,235 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №399 2022
437 М.О.Х.С ХХК Б.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 1,581,091 1,581,091 Төв аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №175 2022
438 Х.Б Ш.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,064,430 4,157,260 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №928 2022
439 Ц.Б Б.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,500,920 4,320,321 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №708 2022
440 Э.А Б.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 8,950,310 8,328,310 Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №384 2022
441 Ж.Ц Ц.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 3,000,000 2,897,230 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №177 2022
442 Б.О Т.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 6,183,195 5,849,195 ЧД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №710 2022
443 Ж.Г Ү.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,535,720 0 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1040 2022
444 Д.У М.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 2,227,189 2,191,039 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх №40 2022
445 А.Т Д.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 509,683 113,450 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №492 2022
446 А.Г Д.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 1,362,095 1,287,845 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №492 2022
447 Б.А Г.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 19,007,000 18,319,000 БЗД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2020/ШЦТ/70 2022
448 А.С Д.О Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 5,296,453 5,296,453 ХУД-ийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх № 2020/ШЦТ/101, 2022
449 Б.О Н.Я Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 6,429,291 4,769,291 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №913 2022
450 О.Б Д.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 10,491,940 10,491,940 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №89 2022
451 Ө.Н Д.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 4,840,000 4,840,000 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №416 2022
452 М.Ж Б.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 8,645,950 8,645,950 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №162 2022
453 Х.Д Д.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 49,692,458 49,692,458 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №110 2022
454 Т.З Х.Л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,040,365 7,040,365 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №866 2022
455 Б.А Н.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,050,000 4,050,000 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №173 2022
456 Б.А Г.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,609,340 3,609,340 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №173 2022
457 Б.И А.Ж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,629,985 5,629,985 Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №594 2022
458 Ч.Ж П.Д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,810,049 6,810,049 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №461 2022
459 Г.Г Ө.З Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,628,500 4,628,500 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №313 2022
460 Б.А Д.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 6,969,460 6,969,460 Баянгол дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1051 2022
461 Н.Б Ч.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 1,565,840 0 Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1010 2022
462 Г.Н Х.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,269,850 2,269,850 Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №69 2022
463 Б.З Ц.У Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,339,700 6,339,700 Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №647 2022
464 Т.Н Б.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 12,670,497 12,159,877 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №352 2022
465 Д.Ч Р.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,495,945 2,962,741 Баянзүрх дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №106 2022
466 Б.Б Х.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 3,096,180 3,096,180 Булган аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №142 2022
467 Ж.Б У.У Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 16,121,760 16,121,760 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2021/ШЦТ593 2022
468 Ц.А А.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 2,662,829 2,662,829 Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх № 2020/ШЦТ/50 2022
469 С.Б Х.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,180,031 4,050,531 Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №2021/ШЦТ/544 2022
470 Ж.Ч Д.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 6,790,700 3,879,500 Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх № 2021/ШЦТ/77 2022
471 Э.А Э.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 4,547,950 4,547,950 Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №361 2022
472 Ц.М Ц.Ү Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 10,322,774 10,322,774 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №465 2023
473 Х.Э Н.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,205,503 7,205,503 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1466 2023
474 М.Ц Г.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 3,552,046 3,552,046 Дорнод аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх №33 2023
475 Э.А Ч.Э Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,271,599 8,271,599 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №733 2023
476 М.П Р.Г Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,806,364 8,806,364 Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №100 2023
477 Ц.Т Ц.С Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 8,647,000 8,647,000 Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №323 2023
478 Б.Б М.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 7,639,534 7,639,534 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №293 2023
479 Б.О Б.Н Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 5,897,250 5,897,250 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №1348 2023
480 Г.Э Н.М Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 9,253,140 9,253,140 Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №84 2023
481 Ж.З Д.А Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.2 5,119,482 5,119,482 Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №61 2023
482 П.Г Ц.Х Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 7,444,206 7,444,206 Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №256 2023
483 С.Э Ж.Б Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 12,747,501 12,747,501 Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын-ын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №56 2023
484 Н.Б Т.Ц Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 15,970,190 15,889,190 Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх №16 2023