Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Байгаль орчин уур амьсгалын сан

Яг одоо нийт 1,091 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Нэр Төсөл Шийдвэр Нийт дүн Олгосон он Эхлэх он Төгсөх он
1 Ононбалжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа ТХГНХЗахиргаадын судалгааны ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 120 сая ₮ 2013 2013-06-06 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
2 Цавчирын хөндий ХХК Уул уурхайн үйлдвэрлэл олон жил үргэлжилсэн бүс нутаг, сав газарт холбогдох журмын дагуу экологийн болон хуримтлагдах үнэлгээний ажил зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 112.4 сая ₮ 2013 2013-09-12 00:00:00 2013-12-12 00:00:00
3 Номинхолдинг Алтайн өвөр говьд Нарны эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах замаар нэн ховор ховор амьтдын усан хангамжийг нэмэдүүлэх арга хэмжээг говийн бүсэд турших суурилуулах ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 98.2 сая ₮ 2013 2013-08-20 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
4 Туул голын сав газрын захиргаа, Монголын хосгүй байгалийг хамгаалах үндэсний холбоо, бусад байгууллага Улсын хэмжээнд усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр болон бусад санхүүжилтээр баригдсан усны барилга байгууламжуудын байршил хүчин чадал техникийн үзүүлэлтийн нэгдсэн үзлэг тоо бүртгэл явуулах ажил БОНХС-йн "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-200 90 сая ₮ 2013 2013-07-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
5 20 тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа ДЦГ, БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 90 сая ₮ 2013 2013-10-06 00:00:00 2013-10-11 00:00:00
6 Монголын хосгүй байгалийг хамгаалах үндэсний холбоо Хөрс ургамал амьтны улаан ном гаргах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 68.7 сая ₮ 2013 2013-06-12 00:00:00 2013-10-20 00:00:00
7 ЮНЕСКО-гийн монголын үндэсний комисс ЮНЕСКО ийн МАВ ийн Азийн бүс хурал зохион байгуулах хурлын бэлтгэл хангах, МАВ ийн гишүүн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн танилцуулга бэлтгэн хэвлүүлэх БОНХС-ын "Гадаадад томилолтоор ажиллуулах, хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/311 А/270 А/288 А/280 62.1 сая ₮ 2013 2013-10-15 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
8 Эирлинт Монголиа ХХК, Хужирт гэр ХХК, бусад Увс нуурын хил дамнасан ТХГ-ын Монгол Оросын холимог комиссын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 60 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-10-10 00:00:00
9 Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлт, Үндэсний үнэт цаас ХХК, Мөнхийн үсэг грүпп, Эдмон ХХК, бусад Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 60 сая ₮ 2013 2013-08-14 00:00:00 2013-11-14 00:00:00
10 МШУТМБО кино нийгэмлэг Мазаалайн тухай баримтат кино хийх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 60 сая ₮ 2013 2013-06-04 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
11 Софос Салбарын хүний нөөц боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлэх, шуурхай удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн сан, сүлжээ бий болгох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 58 сая ₮ 2013 2013-09-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
12 Ойн судалгаа хөгжлийн төв Модлог ургамлын цэцэрлэгийг өргөтгөх ажлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №A/76 55.9 сая ₮ 2013 2013-12-03 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
13 Эл и Ди ХХК, Төр Засгийн үйлчилгээний цогцолбор, БОМС төв, ТЗАҮ цогцолбор, Эн Ар Ай ХХК, Ганаа майхан ХХК, Хөх судар принтинг ХХК, бусад байгууллагууд Дэлхийн байгаль орчны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зардал БОНХСайдын "Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн төсөв батлах тухай" тушаал №А-144 55.5 сая ₮ 2013 2013-05-22 00:00:00 2013-06-22 00:00:00
14 Эйрлинк монголиа Мазаалай баавгай, аргалын тоо толгой, шилжилт хөдөлгөөний, Баданга хүдэр үржүүлгийн төвийн судалгаа /АНУ-д Мазаалайн генетикийн судалгаа 6 сарын сургалтын төлбөр/ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 51.4 сая ₮ 2013 nan nan
15 Хорго тэрх байгаль орчин тогтвортой хөгжил судлалын төв ТХГ-ийн үнэ цэнэ баримтат кино /Австрийн телевизтэй хамтран/ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 50 сая ₮ 2013 2013-10-07 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
16 Топсүрвэй Туул голын сав газар дахь Улаанбаатар хот орчмын 1/25000 хурайнгуулалттай байр зүйн зураг хийх мэдээллийн сан байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 49.8 сая ₮ 2013 2013-09-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
17 Усны мөр Хэрлэн голын Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 49.6 сая ₮ 2013 2013-09-12 00:00:00 2013-12-12 00:00:00
18 Ботаникийн хүрээлэн Монгол орны ойн их нэвтэрхий толь бүтээх ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 48.8 сая ₮ 2013 2013-06-01 00:00:00 2014-06-01 00:00:00
19 Геомэп УБхотын дулааны цахилгаан станцуудын ус хангамжийн эх үүсвэрийн өнөөгийн байдлыг үнэлж дүгнэлт өгөх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 48.5 сая ₮ 2013 2013-09-14 00:00:00 2013-12-14 00:00:00
20 Коконет ХХК Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн “Ногоон хөгжлийн бүс” хөтөлбөр боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 48.3 сая ₮ 2013 2013-09-02 00:00:00 2013-11-02 00:00:00
21 Фермер эмэгтэйчүүдийн холбоо ТББ 3 аймгийн 5 суманд туршилтын тариалалт хийх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 46.7 сая ₮ 2013 2013-06-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
22 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Усны хэрэглээний нормын төслийг шинэчлэн боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 46.4 сая ₮ 2013 2013-09-14 00:00:00 2013-12-14 00:00:00
23 Хоёрхон баян хаан сан, Хангайн нурууны БЦГХЗ, Хөвсгөлийн УТХГХЗахиргаа, Монгол шилтгээн ХХК, Хар ус нуурын УТХГХЗ, Говь гурван сайхны БЦГХЗ “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, холбогдох дүрэм, журам, стандарт боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 44.3 сая ₮ 2013 2013-08-08 00:00:00 2013-08-30 00:00:00
24 Монгол-Улсын их сургууль Мазаалай баавгайн судалгааны ажлын хүрээнд хөдөлгөөн мэдрэгч автомат гэрэл зйргийн аппарат дагалт хэрэгслүүд нийлүүлэх суурилуулах мазаалайн тоо толгойг зурган индексийн аргаар тогтоох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 44.3 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
25 Геоэкологийн хүрээлэн Сэлэнгэ голын сав газрын УННМ төлөвлөгөө боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 42 сая ₮ 2013 2013-10-03 00:00:00 2013-12-03 00:00:00
26 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Байгаль орчны чиглэлийн 9 сэдвийн дагуу ярилцлага нэвтрүүлгийг бэлтгэх телевизийн эфирээр дамжуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 40.5 сая ₮ 2013 2012-12-03 00:00:00 2013-05-03 00:00:00
27 Усны эрчим Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр стандартуудыг боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 40 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
28 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Буйр нуур Халх голын сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 39.9 сая ₮ 2013 2013-09-12 00:00:00 2013-12-12 00:00:00
29 Биологийн хүрээлэн Монгол бөхөн үржүүлгийн төвийн судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 39.2 сая ₮ 2013 2013-09-13 00:00:00 2013-11-06 00:00:00
30 Итгэлтбээс Богдхан уул, Хөвсгөл, Говь Гурван сайхан зэрэг ТХ-тай нутагт аялал жуулчлалын даацыг тогтоох, БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 38 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
31 Байгалийн нөөц менежментийн судалгааны хүрээлэн ТББ Өвөрхангай, Хэнтий аймгийн хөрсний бохирдлын судалгааны ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 37.9 сая ₮ 2013 2013-07-18 00:00:00 2013-11-18 00:00:00
32 Хустайн цогцолборт газар төв Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллага, орон нутгийн удирдлага, салбарын мэргэжилтний сургалт зөвлөгөөн БХС-ийн захирлын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №9 37.4 сая ₮ 2013 2013-05-08 00:00:00 2013-11-08 00:00:00
33 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Мазаалай баавгайн генетик судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 36.6 сая ₮ 2013 2013-09-16 00:00:00 2013-11-16 00:00:00
34 Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл Орон нутгийн иргэдэд байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах сургалтын төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 36.2 сая ₮ 2013 2013-07-25 00:00:00 2013-09-25 00:00:00
35 Магесконсалтант Налайхын уурхайн нүүрсний орд газар, цагаан хадны гаалийн хяналтын талбайн үйл ажиллагаанаас БОрчинд учруулсан хохирлын үнэлгээ нөхөн сэргээх зардал тооцох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 35 сая ₮ 2013 2013-07-16 00:00:00 2013-09-16 00:00:00
36 Ногоон-Эрэл сэтгүүл Ногоон эрэл сэтгүүл 1000 ш-ийг нийлүүлэх БХС-ийн захирлын "Санхүүжилт олгох тухай" тушаал №6 35 сая ₮ 2013 2013-01-04 00:00:00 2013-12-04 00:00:00
37 бэстагро интернашинл ХХК Увс нуурын ТХГ-т тоног төхөөрөмж нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 34.6 сая ₮ 2013 2013-12-01 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
38 МШУТМБО кино нийгэмлэг Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэн баримтат кино БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 33.6 сая ₮ 2013 2013-06-14 00:00:00 2013-09-17 00:00:00
39 Натурфрейндли Туул голын дагуух элс хайрганы орд газарт уул уурхайн үйл ажиллагаанаас БО учруулсан хохирлын үнэлгээ тогтоор нөхөн сэргээх зардал тооцох ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 31 сая ₮ 2013 2013-07-16 00:00:00 2013-11-16 00:00:00
40 Усны үндэсний хороо Усны үндэсний хорооны салбар зөвлөлүүдийг байгуулах усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөөг боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 30.3 сая ₮ 2013 2013-11-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
41 Дунар-Од Улсын төсвийн хөрөнгөөр нөөц нь тогтоогдсон баталгаажсан газрын доорхи усны ордуудын талбайг 1;1200000 зурагт оруулан ArcGis программ ашиглан геодези зураг зүйн ажил хийх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 30.2 сая ₮ 2013 2013-06-19 00:00:00 2013-11-19 00:00:00
42 Монголын урлагийн зөвлөл төв Хог болгон хог биш ТВ нэвтрүүлэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 30 сая ₮ 2013 2013-11-01 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
43 Үндэсний газарзүй хүүхдийн сэтгүүл Үндэсний газарзүй нийгэмлэгийн нэг өдөр танин мэдэхүйн сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 30 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
44 Монголын урлагийн зөвлөл төв Олон нийтийн экологийн аюулгүй байдлын талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр “Хог болгон Хог биш” байгаль орчин, урлагийн боловсролын чиглэлийн ТВ нэвтрүүлэг бэлтгэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 30 сая ₮ 2013 2013-11-01 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
45 Улаанбаатартелевиз Ногоон ирээдүй эко хөтөлбөр БОНХСайдын "Ногоон хөгжил үзэл баримтлалыг олон нийтэд сурталчлах тухай" тушаал №А-334 29.8 сая ₮ 2013 2013-05-01 00:00:00 2013-10-20 00:00:00
46 Танайд мод тарья Мөчөрхөний ногоон өртөө 28 цуврал нэвтрүүлэн БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 29.4 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
47 Медиа консент ХХК Хөрс хамгаалах болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийг сурталчлахг,мөнгарын авлаг хэвлэмэл материал хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 29.3 сая ₮ 2013 2013-05-06 00:00:00 2012-12-31 00:00:00
48 Хан хэнтий ТХГХЗахиргаа, Горхи Тэрэлж БЦГХЗахиргаа, Богд Хан уул ДЦГХЗ Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 28.9 сая ₮ 2013 2013-05-14 00:00:00 2013-06-14 00:00:00
49 Горхи тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа ТХГН-т ховор болон нэн ховор ан амьтдад /Мазаалай баавгай/ нэмэлт тэжээл өгөх арга хэмжээг зохион байгуулж, хяналт тавих БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 28.5 сая ₮ 2013 2013-10-03 00:00:00 2013-11-03 00:00:00
50 Медиаконсепт Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах /CD/ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 28.2 сая ₮ 2013 2013-12-10 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
51 Смарткарт Сав газраар мэдээллийн дэд сан бүрдүүлэн, хөтлөх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 27.6 сая ₮ 2013 2013-07-16 00:00:00 2013-11-16 00:00:00
52 ЭКОТОН БОГДХАН уулын дархан цаазтай газар ашиглах зориулалт өөрчилсөн иргэн аж ахуй нэгжид экологийн хохирол тооцох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 27 сая ₮ 2013 2013-09-25 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
53 Хяргас нуур завхан голын сав газрын захиргаа Хяргас нуур-Завхан голын сав газарт усны тоо бүртгэл явуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 26 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-12-01 00:00:00
54 Сөүл Грийн авардес арга хэмжээний танхимын түрээс БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 25.7 сая ₮ 2013 2013-12-02 00:00:00 2013-12-21 00:00:00
55 Засгийн мэдээ Байгаль орчны багц хууль болон бусад мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 25 сая ₮ 2013 2012-12-18 00:00:00 2013-12-31 00:00:00
56 Ород трейд ХХК, Мон Аэртур ХХК, Хөвсгөлийн УТХГХЗ, ИТАГЭНСИ ХХК Зарим газар нутгийг УТХамгаалтанд авах талаар судалгаа явуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 24 сая ₮ 2013 2013-09-27 00:00:00 2013-11-27 00:00:00
57 Монголын усны форум ус хэлц Ерөө голын мсав газрын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 24 сая ₮ 2013 2013-11-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
58 Монголын байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоо Нэвтрүүлэг хийх олон нийтэд түгээх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 21.7 сая ₮ 2013 2013-05-05 00:00:00 2013-10-05 00:00:00
59 Онгон байгалийн баялаг ТББ Буга болон биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, судалгаа шинжилгээний төвд дэмжлэг үзүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 21.2 сая ₮ 2013 2012-12-03 00:00:00 2013-04-17 00:00:00
60 Эко ази дээд сургууль Баянхонгор аймгийн нэн ховор, ховор ашигт ургамлын газрын дээрхи болон доорхи биологийн нөөц тархац ашиглагдах нөөцийн хэмжээ, хөрсөн дэхь үрийн нөөцийг тогтоох дээж цуглуулах судалгааны ажлыг зохион байгуулах, ургамлын нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах зөвлөмж боловсруулах ажил, сургалтын төлбөр БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 21 сая ₮ 2013 2013-07-24 00:00:00 2013-11-24 00:00:00
61 Агуй судлалын холбоо ТББ Талын агуйд хийх судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 21 сая ₮ 2013 2013-11-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
62 Монголын гол нууруудын нэгдсэн хөдөлгөөн, Туул голоо хамгаалах үндэсний хөдөлгөөн, Монголын ногоон эмэгтэйчүүдийн холбоо ТББ болон бусад Байгаль орчинд халгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах БОНХС-йн "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/140 20.4 сая ₮ 2013 2013-12-13 00:00:00 2013-12-28 00:00:00
63 Гал нар сар медиа Экологийн шилдэг 20 нийтлэлийг дүрсжүүлэх төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 20 сая ₮ 2013 2013-06-15 00:00:00 2013-12-01 00:00:00
64 Монгол-Улсын их сургууль Архангай аймгийн нэн ховор, ховор ашигт ургамлы газрын дээрхи болон доорхи биологийн нөөц тархац ашиглагдах нөөцийн хэмжээ, хөрсөн дэхь үрийн нөөцийг тогтоох дээж цуглуулах судалгааны ажлыг зохион байгуулах, ургамлын нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах зөвлөмж боловсруулах ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 20 сая ₮ 2013 2013-07-24 00:00:00 2013-11-24 00:00:00
65 Цэнхэр-Эрдэнэ УБхотын дулааны цахилгаан станцуудын ус хангамжийн эх үүсвэрийн өнөөгийн байдлыг үнэлж дүгнэлт өгөх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 19.8 сая ₮ 2013 2013-09-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
66 Биологийн хүрээлэн Соргог бөхөн, цөөвөр чоныг сэргээн өсгөх боломжийг тогтоох судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 19 сая ₮ 2013 2013-09-13 00:00:00 2013-11-13 00:00:00
67 Хөдөөгийн хөгжил туслалцааны нийгэмлэг Сэлэнгэ аймгийн сумдуудад чацарганы нөөцийн судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 18 сая ₮ 2013 2013-10-20 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
68 Хөвсгөл далай ээж нийгэмлэг Завхан аймгийн нэн ховор, ховор ашигт ургамлы газрын дээрхи болон доорхи биологийн нөөц тархац ашиглагдах нөөцийн хэмжээ, хөрсөн дэхь үрийн нөөцийг тогтоох дээж цуглуулах судалгааны ажлыг зохион байгуулах, ургамлын нөөцийг хамгаалах зохистой ашиглах зөвлөмж боловсруулах ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 18 сая ₮ 2013 2013-07-24 00:00:00 2013-11-24 00:00:00
69 Бэттэрворлд гарден Ховор амьтан ургамлын танин мэдэхүйн баримтат кино хийх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 16.9 сая ₮ 2013 2013-04-03 00:00:00 2013-07-02 00:00:00
70 Медиаконсепт Грийн авардес зохион байгуулалт болон бусад соёлын арга хэмжээ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 16.5 сая ₮ 2013 2013-12-02 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
71 Эко ази дээд сургууль Мазаалай гаалийн татвар БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 16.2 сая ₮ 2013 2013-09-02 00:00:00 2013-09-30 00:00:00
72 Улсын мөрдөн байцаах газар Байгаль орчныг хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх мэргэшүүлэх сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 15.9 сая ₮ 2013 2013-04-04 00:00:00 2013-07-03 00:00:00
73 Лиштэнгэр трейд БХ журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх илрүүлэх, мөрдөн шалгах ажил явуулах талаар мэргэшүүлэх сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 15.9 сая ₮ 2013 2013-09-05 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
74 А.Оюунсувд, Г.Мөнх-Эрдэм, Д.Ганбат, Т.Давааням, бусад Усны менежментийн сургалт БНСингапур улсад болох БОНХСайдын "Гадаадад томилолтоор ажиллуулах, Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-130 15.6 сая ₮ 2013 2023-05-04 00:00:00 2023-05-18 00:00:00
75 Эйрлинк монголиа ОХУ-д болох Засгийн газар хоорондын хуралд оролцох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 15.4 сая ₮ 2013 2013-01-24 00:00:00 2013-09-21 00:00:00
76 Эмэйзинг продакшнс монголиа Монголын байгаль орчны иргэний нийгийн байгуллагын 3-р чуулганыг угтан нэвтрүүлэг бэлтгэн МҮОНРТ-ээр дамжуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/77 15.2 сая ₮ 2013 2012-11-27 00:00:00 2013-02-27 00:00:00
77 Хязгаараас цааш Байгаль орчны хуулийн эмхтгэл номыг 6000 ш хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 15 сая ₮ 2013 2012-11-26 00:00:00 2013-01-23 00:00:00
78 Газардэлхий Таян нуурын төмрийн хүрдний орд бургастайн боомт хүртэл зам дагуу БО учруулсан хохирлын үнэлгээ тогтоор нөхөн сэргээх зардал тооцох ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 14.9 сая ₮ 2013 2013-07-16 00:00:00 2013-11-16 00:00:00
79 Монголын биотехнологийн нийгэмлэг Монгол орны нэн ховор, ховор нутгийн амьтан ургамал бичил биетний эд эсийн генобанк байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 14.3 сая ₮ 2013 2013-10-08 00:00:00 2013-12-08 00:00:00
80 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Аймгийн төвүүд болон сумын төв жижиг хот суурин газрын усны хангамжийн эх үүсвэрийн гадаад дотоод тэжээгдлийн мужийг ArsGis программ ашиглан тогтоох ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 13.8 сая ₮ 2013 2013-06-25 00:00:00 2013-09-21 00:00:00
81 МҮХАҮТамхим Бяцхан эко элч шалгаруулах уралдаан / эко аялалын хөтөлбөр// сэтгэл ханамжийн судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 13.7 сая ₮ 2013 2013-06-17 00:00:00 2013-07-01 00:00:00
82 САТУ Уул уурхайн улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын үнэлгээ тооцох аргачлал боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 13.1 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
83 Сэлбасервис Дэлхийн байгаль орчны өдрийн энгэрийн тэмдэг, туг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 12.7 сая ₮ 2013 2013-05-21 00:00:00 2013-06-10 00:00:00
84 Эйрлинк монголиа ОХУ, БНХАУ-тай хиллэж буй ТХГ-ын асуудлаар уулзалт, холимог комиссын анхдугаар хуралдаан БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 12.6 сая ₮ 2013 2013-06-20 00:00:00 2013-07-10 00:00:00
85 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Робокон тайз БОНХС-ийн захирлын "Төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай" тушаал №А-184 12.3 сая ₮ 2013 2013-05-07 00:00:00 2013-10-07 00:00:00
86 Спектр хэвлэл ХХК Усны тухай хуулийн гарын авлага, Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуулийн гарын авлага ту тус хэвлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 12 сая ₮ 2013 2012-12-11 00:00:00 2013-06-11 00:00:00
87 Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа Хэнтий Өмнөдэлгэр, Батширээт, Сэлэнгэ Ерөө, Хүдэр сумдын нутагт ОХУ-ын хилийн дагуу ан амьтдыг байршуулах нутагшуулах Монгол улсын хилийн дотогш татах зорилготой хужир мараа тарих төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 11.9 сая ₮ 2013 2013-07-23 00:00:00 2013-11-23 00:00:00
88 Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг АНУ болох экологи болон дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хурал томилолт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 11 сая ₮ 2013 2013-10-19 00:00:00 2013-11-16 00:00:00
89 Танайд мод тарья Эко хичээл 250 багц ба 3000-4000 DVD хичээл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 11 сая ₮ 2013 2013-06-01 00:00:00 2013-12-01 00:00:00
90 Тулга 5 студи БДэлхийгээ хайрлан хамгаалах сэдэвт шторк / лого бэлтгэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 11 сая ₮ 2013 2013-10-24 00:00:00 2013-11-07 00:00:00
91 Увс нуур, Тэс голын сав газрын захиргаа Увс нуур-Тэс голын сав газарт усны тоо бүртгэл явуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 11 сая ₮ 2013 2013-10-07 00:00:00 2013-12-05 00:00:00
92 Тал нутгийн хөгжлийн төв Биотехникийн арга хэмжээ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 11 сая ₮ 2013 2013-11-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
93 Дорнод Монголын нутгийн иргэдийн БХХолбоо, Өгийн нуурын ус намгархаг газрын мэдээлэл сурталчилгааны төв Байгаль орчны парламентийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, орон нутаг дахь байгаль орчны газруудын үйл ажиллагааны чадавхийг дээшлүүлэх сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10.6 сая ₮ 2013 2013-06-28 00:00:00 2013-09-20 00:00:00
94 Ази европын Мон экологи төв УБ хотын шарилж луульболон бусад хөл газрын ургамлыг зүлэгт талбайн хэмжээнд хадах аргаар арчилж ногоон масс нэмэгдүүлэх хөрс хамгаалах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-05-14 00:00:00 2013-10-14 00:00:00
95 Монголын гол нууруудын нэгдсэн хөдөлгөөн ТББ Байгаль орчны хуулийн боловсрол төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-02-10 00:00:00 2013-04-10 00:00:00
96 Олон нийтийн харилцаа МС тэргүүн хөтөч ТББ Ногоон хичээл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-03-27 00:00:00 2013-04-01 00:00:00
97 Армонгол трэвл Бүх нийтэд экологийн боловсрол олгох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-05-24 00:00:00 2013-12-31 00:00:00
98 Ганбаатар Австрали Улсын Kейрон хотод болох Нутгийн уугуул иргэдийн оролцоотой байгаль хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө болосруулах сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-07-20 00:00:00 2013-09-20 00:00:00
99 Монгол-Улсын их сургууль Онон балж голуудын усны бохирлыг микробиологийн аргаар үнэлэх судалгаа мониторинг хийх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2014-03-03 00:00:00
100 Монголын уран зохиолын академи Ногоон ном цувралыг хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-12-06 00:00:00 2013-12-26 00:00:00
101 Тусчбага ХГ Увс аймгийн Давст суманд 5 га талбайд мод тарих БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-04-10 00:00:00 2013-10-30 00:00:00
102 Бишрэлттэнгэр Говь боловсрол төв Монгол оронд ургадаг модны талаар гарын авлага хэвлүүлэх 2000 ширхэгийг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-10-04 00:00:00 2013-10-20 00:00:00
103 Ногооншуудан Цэнхэр лавлах усны ном хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-06-01 00:00:00 2013-12-01 00:00:00
104 ДБММ Байгаль хамгаалах сангийн логотой малгай уут нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-07-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
105 ДБММ Байгаль хамгаалах сангийн логотой подволка малгай нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-07-24 00:00:00 2013-09-24 00:00:00
106 Монгол инженер хайлан Төв аймаг Угтаалцайдам мод үржүүлгийн сургалт үйлдвэрийн төв төсөл Төв аймаг Ултаал цайдам Өвөр асгат 10 га газарт мод үржүүлгийн газар байгуулах БОНХС-ын "2013 онд Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №nan 10 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-10-10 00:00:00
107 Экосфера Уул уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх эдийн засаг нийгмийн нөлөөг тооцох аргачлал боловсруулах ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
108 Битпресс Ан амьтны товч толь бичиг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-09-02 00:00:00 2013-10-03 00:00:00
109 Ньюс Аженси ХХК Ногоон хөгжил бидний ирээдүй БОНХСайдын "Ажлын хэсэг байгуулах хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-71 10 сая ₮ 2013 2013-07-10 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
110 Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль Хор судлал ба хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн чиглэлээр олгох тэтгэлэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-12-05 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
111 Багануур дүүргийн холбооны газрын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо Иргэд оюутан залуусын БО экологийн мэдлэг боловсрол дээшлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-09-02 00:00:00 2013-11-02 00:00:00
112 Цэрэнтурс Фото зургын үзэсгэлэн зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-10-21 00:00:00 2013-11-21 00:00:00
113 Гэгээнхорвоо Байгалийн чацарганы нөөцийн судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-05-15 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
114 Батууном Сургалт зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 10 сая ₮ 2013 2013-04-10 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
115 Эйч Ди Ви Иргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-06-12 00:00:00 2013-08-12 00:00:00
116 Билгүүн товчоо ХХК, Хорго тэрх БОТХ судлалын төв Байгалийн нөөцийн эдийн засаг статистикийг боловсронгуй болгох судалгаа, байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх Европын холбооны стандарт нэвтрүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-05-28 00:00:00 2013-07-05 00:00:00
117 Ашигт ургамал сан Хан хөхийн нурууны ургамлын аймгийн ховор төрөл зүйлийг тусгай бүс ийн хүрээнд хамгаалах төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-09-26 00:00:00 2013-11-26 00:00:00
118 Ашигт ургамал сан ТББ Хан хөхийн нурууны ургамлын аймгийн ховор төрөл зүйлийг тусгай бүс ийн хүрээнд хамгаалах төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-09-28 00:00:00 2013-11-28 00:00:00
119 Энх мөнхийн байгаль нийгэмлэг СХД 25 хороо 5 га газарт мод тарих БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-07-20 00:00:00 2013-09-30 00:00:00
120 Натуралкапитал Уул уурхайн талбайг хянах ажилд шаардагдах байршил тогтоогч БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-10-30 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
121 Энгүүнтөв Байгаль хамгаалагч нарт зориулсан сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-06-17 00:00:00 2013-08-30 00:00:00
122 Иргэний боловсролын төв Албан ба албан бус боловсролыг экологийн боловсролын хөтөлбөрийг нэвтрүүлэх төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-08-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
123 Марал ганга Царгас алтан үрэл төсөл Царгас тариалах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
124 Геоэкологийн хүрээлэн Говь цөлийн бүс Баянбүрдийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.9 сая ₮ 2013 2013-09-25 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
125 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Ногоон хөгжил төслийн Ногоон аялал- Эко элч хүүхдүүд 10 цуврал нэвтрүүлэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-06-29 00:00:00 2013-09-29 00:00:00
126 Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа Хөвсгөл нуур миний бахархал эко аялал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-06-15 00:00:00 2013-07-15 00:00:00
127 Тахилт хан ТББ Ашигт эмийн болон бэлчээрийн ургамал тарималжуулан цөлжилт элсний нүүдлийг зогсоож хөрс хамгаалах төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-07-10 00:00:00 2013-08-14 00:00:00
128 Цэнгэг ус, эко системийн судалгааны хүрээлэн Нөхөн сэргээлтийн бага хурал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-05-14 00:00:00 2013-06-14 00:00:00
129 Тэнгэрийн түүх медиа Ногоон аялал хүүхэд залуучуудын танин мэдэхүйн аялалын 10 цуврал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-06-27 00:00:00 2013-10-27 00:00:00
130 Нийслэлийн байгаль орчны газар Шилдэг ногоон байгууламж шалгаруулах ажлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-09-15 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
131 Экосфера БОХНСэргээлтийн тусгай дансны гүйлгээнд хяналт журам боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
132 Бүтэнхорвоо Экологийн боловсрол олгох сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-07-20 00:00:00
133 Монголын энтерпренерүүдийн холбоо Эко принер олон улсын уралдаан БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-05-21 00:00:00 2013-08-21 00:00:00
134 ТНН ХХК Улсын төсвийн хөрөнгөөр нөөц тогтоогдсон усны ордыг ашиглуулах төлбөр тооцох журам боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-05-25 00:00:00 2013-01-25 00:00:00
135 Мөрөөдлийн орчин Баянгол дүүрэгт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн хашаажуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-10-23 00:00:00 2013-11-23 00:00:00
136 Хорго тэрх байгаль орчин тогтвортой хөгжил судлалын төв Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны стандарт боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-09-30 00:00:00
137 Бага буурагчин ХХК Ширээний хуанлы /1500 ш/ хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.8 сая ₮ 2013 2013-12-04 00:00:00 2013-12-28 00:00:00
138 Ногоон-Эхлэл СХД 29 хорооны ногоон байгууламж төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.7 сая ₮ 2013 2013-06-18 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
139 Бадрах-Оргил Хөрс хамгаалах элсний нүүдэл саамрагжуулах төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.7 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
140 Ногоон гариг ногоон ирээдүй Хөвсгөл сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.7 сая ₮ 2013 2012-11-10 00:00:00 2013-07-03 00:00:00
141 Монголын автобусны эзэд жолооч нарын холбоо Мод тарих төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.7 сая ₮ 2013 2013-10-07 00:00:00 2013-12-07 00:00:00
142 Скайфорэвэр ХХК Монголын ховор амьтдыг дэлхий нийтэд сурталчилах Монголын дуу хоолой радиогийн цуврал нэвтрүүлэг 5 хэлээр БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.6 сая ₮ 2013 2013-09-15 00:00:00 2013-12-13 00:00:00
143 Эко системийг дэмжих аглагт өндөр сан Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн эрх зүйн орчны судалгаа дүгнэлт боловсруулах төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.6 сая ₮ 2013 2013-10-04 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
144 Ай Ти старс Увс нуурын оай сав газар тоног төхөөрөмж нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.6 сая ₮ 2013 2013-12-01 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
145 Хөхтөн амьтны экологийн нийгэмлэг БО хууль дүрэм журмын ном хэвлэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.6 сая ₮ 2013 2013-05-07 00:00:00 2013-06-07 00:00:00
146 Ногоон гариг ногоон ирээдүй Хөвсгөл нуурын сав газрын экологийн боловсрол сэдэвт сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.5 сая ₮ 2013 2012-12-10 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
147 Бийг-Изи Уул уурхайн улмаас эвдрэлд орсон газрын мэдээллийн сан үүсгэхэд шаардлагатай сервир ком нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.5 сая ₮ 2013 2013-12-20 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
148 Ундруулсифан Байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх загвар төслийн сургалт хурал /хурал, томилолт/ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.5 сая ₮ 2013 2013-10-03 00:00:00 2013-11-03 00:00:00
149 Турлиахт Цөлжилтийг бууруулах ургамал тариалах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.4 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-10-20 00:00:00
150 Мөнх тэнгэр ногоон ирээдүй Хэнтийн жимс төсөл Хангайн бүсэд жимс жимсгэний тарьц суулгац үржүүлгийн аж ахуй байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.4 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-10-10 00:00:00
151 ШУА-ийн Загас үржүүлгийн ЭШТөв Завхан Эрдэнэхайрхан Улаагчын хар нуур Их авгуш арлын зүүн хойд эрэг хавьд мод тарих ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.4 сая ₮ 2013 2013-03-25 00:00:00 2013-08-25 00:00:00
152 Биологийн хүрээлэн Цаатан иргэдийг дэмжих хөтөлбөрт тусгагдсан ДЦГ, БЦГ, түүний орчны бүсэд ойн булгын тархац нөөцийн судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.4 сая ₮ 2013 2013-12-02 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
153 Монголын байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоо Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.4 сая ₮ 2013 2012-12-20 00:00:00 2013-06-20 00:00:00
154 Грийнтрендс Уул уурхайн улмаас эвдэрсэн газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.4 сая ₮ 2013 2013-09-28 00:00:00 2013-10-28 00:00:00
155 Турууны шугуй Увс Баруун туруун Алтан элсний хар модны сүвийн ойн хэсэг модыг баяжуулан элсний нүүдлийг сааруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.3 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
156 Мөнхногоон цэцэрлэг холбоо Мөнх ногоон цэцэрлэг ТББ мод тарих БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.2 сая ₮ 2013 2013-05-15 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
157 Монголын скаутын холбоо Увс Баянөлгий аймагт эко зуслан БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.2 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-11-07 00:00:00
158 ЮНЕСКО-гийн монголын үндэсний комисс Хурлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9.2 сая ₮ 2013 2013-10-15 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
159 САТУ Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хаалтын нөхөн сэргээлтийн журам боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
160 Дэвшихтүвшин Мөнх ногоон арц ногоон төгөл төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9 сая ₮ 2013 2013-07-22 00:00:00 2013-11-22 00:00:00
161 Увс аймгийн увс нуурын дархан цаазат газар Хүүхдийн эко аялал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9 сая ₮ 2013 2013-08-01 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
162 Эрдэнэзул Мөөг нэртэй гарын авлага хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9 сая ₮ 2013 2013-12-06 00:00:00 2013-12-22 00:00:00
163 Монгол менежмент консалтинг ХХК Ногоон мэргэжил, ажлын байр ном хэвлүүлэх БОНХС-ын захирлын "2013 онд Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 9 сая ₮ 2013 2012-11-28 00:00:00 2013-02-28 00:00:00
164 КОЛОРфул Кавалите ХХК Албум эх бэлтгэх зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.9 сая ₮ 2013 2013-12-09 00:00:00 2013-12-29 00:00:00
165 Наруддизайн БО холбогдолтой 200 асуулт хариулт ном 1000 ш БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.9 сая ₮ 2013 2013-05-07 00:00:00 2013-06-07 00:00:00
166 Ховор амьтдын дуран Аргаль угалзын тоо толгой шилжилт хөдөлгөөний судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.9 сая ₮ 2013 2013-06-06 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
167 Нанжид ПҮРЭВСҮРЭН Мод тарих ажлын санхүүжилт иргэн Пүрэвсүрэн БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.9 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-10-10 00:00:00
168 Боловсролдадлага Хөвсгөл аймаг Хатгал сум Эко танхим БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.8 сая ₮ 2013 2013-09-15 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
169 Комаг Тайтр англи хэл сурах бичиг хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.8 сая ₮ 2013 2013-04-16 00:00:00 2013-08-16 00:00:00
170 Транспэрэнси интернэшнл монгол Ногоон хөгжил гэж юу вэ брошур хэвлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.8 сая ₮ 2013 2013-07-25 00:00:00 2013-09-25 00:00:00
171 Туна-Ямаат Экологийн боловсрол олгох сургат БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.8 сая ₮ 2013 2013-11-25 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
172 Эрдэнийн сайхан мод Цахим хэлбэрээр сулгалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.8 сая ₮ 2013 2013-12-16 00:00:00 2013-12-31 00:00:00
173 Экотрейд Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах тайлагнах хянах журам боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.7 сая ₮ 2013 2013-08-13 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
174 МШУТМ БОК нийгэмлэг Хөвсгөл нуурын гүний тоног төхөөрөмийн судалгаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.6 сая ₮ 2013 2013-03-22 00:00:00 2015-03-22 00:00:00
175 МШУТМБО кино нийгэмлэг Юнэско дэхийн хүн ба шим мандалын нөөц газрын сүлжээ баримтат кино БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.6 сая ₮ 2013 2013-10-14 00:00:00 2013-12-14 00:00:00
176 Ирээдүй цогцолбор сургууль Эко сургууль төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.5 сая ₮ 2013 2013-08-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
177 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.5 сая ₮ 2013 2013-09-16 00:00:00 2013-09-20 00:00:00
178 Синглтон Байгаль орчинд ээлтэй цэвэр технологийн мэдээллийн сан байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.4 сая ₮ 2013 2013-12-10 00:00:00 2014-02-10 00:00:00
179 Лүн-Айраг Хадлангийн 200 га газрыг хашаажуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8.3 сая ₮ 2013 2013-06-14 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
180 МХАҮТанхим Байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи-2013 үзэсгэлэн зохион байгуулах зардал, мөн Дэлхийн усны өдрийн арга хэмжээ nan №А/90 8.3 сая ₮ 2013 2013-03-18 00:00:00 2013.
181 ШУТИС уул уурхайн ИСургууль Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн хаалтын нөхөн сэргээлтийн журам боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8 сая ₮ 2013 2013-07-15 00:00:00 2013-09-15 00:00:00
182 Хөгжлийн алтан боломж Байгаль орчны боловсролыг сайжруулах төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8 сая ₮ 2013 2013-07-08 00:00:00 2013-11-08 00:00:00
183 Хорго тэрх байгаль орчин тогтвортой хөгжил судлалын төв ТХГН-т жуулчны “Эко стандарт” боловсруулан мөрдүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-09-30 00:00:00
184 Хяргас нуур завхан голын сав газрын захиргаа Хяргас нуур Завхан голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөнд санал авах хээрийн судалгааны ажлын үр дүнгийн хэлэлцүүлгийн зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8 сая ₮ 2013 2013-09-15 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
185 Контейнерхаус Зөөврийн сууц тээврийн зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8 сая ₮ 2013 09/172013 2013-10-17 00:00:00
186 ДБММ Байгаль хамгаалах сангийн логотой малгай БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 8 сая ₮ 2013 2013-07-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
187 Сүхбаатар аймаг Соёл спорт, аялал жуулчлалын газар Эко аялал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.8 сая ₮ 2013 2012-11-11 00:00:00 2013-07-04 00:00:00
188 Сүхбаатар аймгийн биеийн тамир спортын газар Эко аялал 13 сумын ЕБС сурагчдад боловсрол олгох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.8 сая ₮ 2013 2013-08-27 00:00:00 2013-10-27 00:00:00
189 Монголын скаутын холбоо Ногоон хөгжил бидний ирээдүй сарын аяны эко аялал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.8 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-11-07 00:00:00
190 Сисо-Арт Богдхан уулын дархан цаазтай газрын Манзуширын амны тохижилт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.6 сая ₮ 2013 2013-06-14 00:00:00 2013-07-15 00:00:00
191 Хангай нурууны БЦГ Байгаль орчны төлөв байдал биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.5 сая ₮ 2013 2013-11-25 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
192 МАЯС аялалын холбоо Туул голын саваар хийгдэх эргүүлийн ажилд БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.5 сая ₮ 2013 2013-09-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
193 Нөблмэн ХХК Аюулгүйн орчинтой Монгол хүн ном хэвлүүлэх, эх бэлтгэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.5 сая ₮ 2013 2013-01-23 00:00:00 2013-09-20 00:00:00
194 ШУА-ийн Загас үржүүлгийн ЭШТөв Завхан Эрдэнэхайрхан Улаагчын хар нуур Их авгуш арлын зүүн хойд эрэг хавьд мод тарих ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.4 сая ₮ 2013 2013-03-27 00:00:00 2013-08-27 00:00:00
195 Нөблмэн ХХК "Аюулгүй орчинтой Монгол хүн" номын эх бэлтгэл, хэвлүүлэх, танилцулга хэвлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/20 7.3 сая ₮ 2013 2013-01-23 00:00:00 2013-02-03 00:00:00
196 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншлын талаар нэвттрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд түгээх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.2 сая ₮ 2013 2013-04-29 00:00:00 2013-12-31 00:00:00
197 Билэгттайж Өвөрхангай аймгийн Зүүн баян суманд булгын эхийг хашиж хамгаалах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7.1 сая ₮ 2013 2013-11-20 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
198 Монгол Алтайн ховор амьтан хамгааах сан ТББ Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицохуй ТХГНутгийн иргэдэд гарын авлага 2000ш БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7 сая ₮ 2013 2013-07-22 00:00:00 2013-08-29 00:00:00
199 Компьютех Байгаль орчинд аудит хийх мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэх сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7 сая ₮ 2013 2013-11-05 00:00:00 2013-12-05 00:00:00
200 Ньюс Аженси ХХК БХамгаалагч иргэдэд экологийн боловсрол олгох гом хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7 сая ₮ 2013 2013-07-23 00:00:00 2013-11-23 00:00:00
201 Цахим өртөө холбоо Экологийн боловсрол олгох сургат БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7 сая ₮ 2013 2013-06-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
202 Үйлсийн титэм Сургалтын тараах материал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 7 сая ₮ 2013 2013-04-03 00:00:00 2013-12-31 00:00:00
203 Дагшин байгалийн андууд Хийморийн овооны ойр орчмын хог хаягдалыг цэвэрлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6.9 сая ₮ 2013 2013-10-29 00:00:00 2013-11-22 00:00:00
204 Тунгаа ТББ Туул голын сав газар орчмын хогийг цэвэрлэх ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6.5 сая ₮ 2013 2013-10-12 00:00:00 2013-10-23 00:00:00
205 Эрчим хүч БОТХөгжил сан ТББ Уул уурхайн ажилтнууд менежерүүдийн БОМенежментийн мэдлэг дээшлүүлэх сургал болон бусад БХСангийн захирлын "хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №14 тоот 6.4 сая ₮ 2013 2013-04-20 00:00:00 2013-07-20 00:00:00
206 Үлэмжномин Сав газар зөвлөгөөн үдийн хоол зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6.3 сая ₮ 2013 2013-12-18 00:00:00 2013-12-19 00:00:00
207 Төрийн ордны мэдээлэл, үйлчилгээний цогцолбор Сургалтын зардал БОАЖСайдын "Зардлын хуваарь батлах тухай" тушаал №А/327 6.2 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-05-25 00:00:00
208 Амьдрал асса сэтгүүл Байгаль орчны бодлого, хууль тогтоомжийг олон нийтэд түгээх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6.2 сая ₮ 2013 2013-04-11 00:00:00 2013-08-11 00:00:00
209 Топспаре партс Шинээр байгуулагдсан сав газрын захиргаадын үйл ажиллагааг дэмжих, ажилтнуудыг чадавхижуулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6.1 сая ₮ 2013 2013-09-03 00:00:00 2013-11-03 00:00:00
210 Мянган угалзатын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Мянган угалзтын ТХГН ийн хууль бус чулуу олборлолтын мониторинг хяналт нөхөн сэргээлтийн зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6.1 сая ₮ 2013 2013-01-05 00:00:00 2013-03-10 00:00:00
211 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Ногоон ирээдүй рүү баримтат цуврал нэвтрүүлэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6 сая ₮ 2013 2013-04-08 00:00:00 2013-04-30 00:00:00
212 Гарваашим фүүдс Ногоон хөгжил бидний ирээдүй чуулга хоолны зардал БОНХСайдын "Ажлын хэсэг байгуулах хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-71 6 сая ₮ 2013 2013-05-02 00:00:00 2013-12-31 00:00:00
213 ДБММ Байгаль хамгаалах сангийн логотой подволка нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6 сая ₮ 2013 2013-05-23 00:00:00 2013-06-14 00:00:00
214 Батаар медиа ХХК Ногоон сүлжээ төсөл цахим нийтлэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6 сая ₮ 2013 2013-07-06 00:00:00 2013-12-06 00:00:00
215 Зиндаамедиа Ногоон булан ажиллуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6 сая ₮ 2013 2013-12-06 00:00:00 2014-12-06 00:00:00
216 Батаармедиа Ногоон сүлжээ төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 6 сая ₮ 2013 2013-07-01 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
217 Батбайгаль бидний ирээдүй Экологийн боловсрол олгох сургат БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.9 сая ₮ 2013 2013-11-15 00:00:00 2013-12-16 00:00:00
218 Монголын тэргэнцэртэй фермерүүдийн холбоо ТББ СХД 21 хороо 4 га мод тарих ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.9 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-09-30 00:00:00
219 Бигбродер Ёургалтын арга хэмжээ зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.8 сая ₮ 2013 2013-12-10 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
220 Ай Эм Экс ХХК 300 ширхэг номын эх бэлтгэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.8 сая ₮ 2013 2013-10-04 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
221 Эл И Дэ ХХК Лед ТВ түрээс БОНХСайдын "хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-347 5.7 сая ₮ 2013 2013-12-03 00:00:00 2013-12-21 00:00:00
222 Ногооншуудан Ногоон хөгжил ногоон соёл иргэншил, ой ургамал хамгаалал, биологийн төрөл зүйл, ус цөлжилт агаарын бохирдлын сэдвээр 4 нийтлэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.7 сая ₮ 2013 2013-06-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
223 Ногоонсонгино Мод бут тарих эрүүл орчин БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.7 сая ₮ 2013 2013-09-20 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
224 Монгол судлаач ТББ БХ хуулийн эмхэтгэл оррчуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.6 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-08-20 00:00:00
225 Их тэнгэр цогцолбор, Тэнгэр алтай трейд ХХК, Квант сервис ХХК, болон бусад байгууллага Монгол орны усны нөөц ба хөгжлийн хурдасгуур хурлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.6 сая ₮ 2013 2013-09-26 00:00:00 2013-09-29 00:00:00
226 Мөнхийн үсэг ХХК Олон Улсын ач холбогдол бүхий усны намгархаг газрын рамсаарын конвенц бонын ковенцийг хэрэгжүүлэх ажлын тайланг хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.5 сая ₮ 2013 2013-09-23 00:00:00 2013-10-23 00:00:00
227 ШУ сэтгүүлчдийн холбоо Экологийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.5 сая ₮ 2013 2013-12-02 00:00:00 2013-12-16 00:00:00
228 МҮХСоёлын төв ордон Байгаль хамгаалах сургалтын танхимын түрээс БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.5 сая ₮ 2013 2013-10-15 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
229 Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр Япон Улсад болох ОУ-ын хурал, сургалтад хамрагдах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.4 сая ₮ 2013 2013-05-25 00:00:00 2013-06-27 00:00:00
230 Адмонпринт Мазаалайн судалгааны бүтээл хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.3 сая ₮ 2013 2013-09-17 00:00:00 2013-11-17 00:00:00
231 Ногоонзахидал Байгалиа хамгаалая богино хэмжээний сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.3 сая ₮ 2013 2013-11-01 00:00:00 2013-12-01 00:00:00
232 Сэлбасервис Байгаль хамгаалах сангийн туг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.2 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-10-31 00:00:00
233 Монгол-Улсын их сургууль Иргэдэд экологийн боловсрол олгох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5.1 сая ₮ 2013 2013-06-15 00:00:00 2013-09-18 00:00:00
234 Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн увдис сэтгэл зүйн төв Хөгжлийн бэрхшээлттэй иргэдэд экологийн боловсрол олгох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2013-07-05 00:00:00 2013-12-05 00:00:00
235 Ногоон хөгжлийн голомт үндэсний төв Булган, Архангай, Эрдэнэт хотод экологийн боловсрол олгох сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2013-11-25 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
236 Ундраа ТББ Баянхонгор аймгийн Шинэ жинст суманд булагийн эх хамгаалах хужир тарих БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2012-08-09 00:00:00 2013-01-30 00:00:00
237 Өрхийн үйлдвэрлэл сэтгүүл Амьдрах ухаан ном хэвлүүлэхэд БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2013-09-02 00:00:00 2013-10-02 00:00:00
238 Эхопланет Төв Баяндэлгэр Гүн галуутайн орон нутгийн ТХГ үйл ажиллагаа явуулсан хохирлын үнэлгээ нөхөн төлбөр тооцох БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2013-01-05 00:00:00 2013-03-10 00:00:00
239 Баянгол дүүргийн ерин зургаа дугаар цэцэрлэг Экологийн танхим байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2013-10-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
240 Амгалан МИНЖИГМАА Химийн хорт болон аюултай бодисын агуулахад тавигдах ерөнхий шаардлагын стандарт боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 5 сая ₮ 2013 2013-09-19 00:00:00 2013-12-19 00:00:00
241 Нөблмэн ХХК Их говийн эзэн мазаалай баавгай гарын авлага БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.8 сая ₮ 2013 2013-05-21 00:00:00 2013-07-21 00:00:00
242 Өмнөговь аймгийн БОАЖГазар Эко аялал хөтөлбөр БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.8 сая ₮ 2013 2013-06-20 00:00:00 2013-11-20 00:00:00
243 МХАҮТанхим БО ээлтэй техник технологи 2013 үзэсгэлэн БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.8 сая ₮ 2013 2013-03-05 00:00:00 2013-12-05 00:00:00
244 Хан хэнтий аав Хатан Онон ижийгээ хамгаалах холбоо Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.7 сая ₮ 2013 2013-05-18 00:00:00 2013-08-10 00:00:00
245 Далбаатмолор Чацарганы суулгац худалдан авах 1500 ширхэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.5 сая ₮ 2013 2013-09-25 00:00:00 2013-11-25 00:00:00
246 Шинэзүлэг сервис Зүлэгний үр нийлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.5 сая ₮ 2013 2013-05-10 00:00:00 2013-05-30 00:00:00
247 Монголын скаутын холбоо Эко бүтээлч ном хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.4 сая ₮ 2013 2013-04-26 00:00:00 2013-06-26 00:00:00
248 Нөблмэн ХХК Иргэдийн оролцоотой ногоон хөгжил товхимлын эх бэлтгэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.4 сая ₮ 2013 2013-10-12 00:00:00 2013-10-14 00:00:00
249 Өгөх өдөр хөдөлгөөн Нийслэлийн болон орон нутгийн ЕБС сурагчдад Экологийн боловсрол олгох сургат БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.3 сая ₮ 2013 2013-10-30 00:00:00 2013-11-30 00:00:00
250 Озон нийгэмлэг ТББ Ногоон дэлхий цуврал 3ном 1500 ш БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.2 сая ₮ 2013 2013-05-06 00:00:00 2013-06-15 00:00:00
251 Сэлба сервис ХХК, Тэнгэр Алтай трейд ХХК, Узанталя ХХК Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, савлах, түр байршуулах, тээвэрлэх, устгах, дахин боловсруулах, хадгалахтай холбогдсон болон уг үйл ажиллагааг эрхлэх иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвшөөрөл олгох журам боловсруулж, батлуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.1 сая ₮ 2013 2013-12-05 00:00:00 2013-12-08 00:00:00
252 Сонжиндөрөлж Шинэ булаг төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4.1 сая ₮ 2013 2013-11-20 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
253 Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Төрхурах-Цэцээгүн, Манзушир-Цэцээгүний явган авлалын замыг тэмдэгжүүлэх БХС-ийн захирлын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №8 4 сая ₮ 2013 2013-09-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
254 Континентал Ази номхон далайн орнуудын хурал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4 сая ₮ 2013 2013-09-25 00:00:00 2013-09-28 00:00:00
255 Эрдэнэзул Жимс модыг өөрийн гараар танилцуулга хэвлүүлэх ажил БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 4 сая ₮ 2013 2013-10-03 00:00:00 2013-11-03 00:00:00
256 Ой модны үйлдвэр эрхлэгчдийн холбоо Ой модны үйлдвэрлэлийн технологийн шинэчлэл ЭШБХурлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.9 сая ₮ 2013 2013-10-04 00:00:00 2013-11-04 00:00:00
257 Монголын ойчид, модны үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн холбоо Ойн ОУЭШ хурлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.9 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-10-30 00:00:00
258 Монгол-Улсын боловсролын их сургууль Хүүхэд ногоон байгууллага сэдэвт хичээл шалгаруулах худалдаа БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.8 сая ₮ 2013 2013-10-25 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
259 Гэрэлт цалиг ТББ Амьд байгалиа хайрлая аян Ээж модны орчмыг цэвэрлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.6 сая ₮ 2013 2012-08-10 00:00:00 2013-09-03 00:00:00
260 Ай Эм Экс ХХК, Бacи Ти Эс энд Ти Эс ХХК Генетик нөөц ба түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийг ашигласнаас гарах үр ашгийг тэгш шудрагаар хувиарлах чиглэлийн мэдлэг чадварыг олон нийтэд олгох сурталчилгааний материал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.6 сая ₮ 2013 2013-04-05 00:00:00 2013-07-04 00:00:00
261 Т.Чулуун Ногоон хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн сан байгуулж, бодлогын дүн шинжилгээ /томилолт/ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.3 сая ₮ 2013 nan nan
262 Мөнхийн үсэг ХХК Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлийг хамгаалах Боны конвенцийн тайлан хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.2 сая ₮ 2013 2013-05-22 00:00:00 2013-06-11 00:00:00
263 Мөнхийн үсэг ХХК Хүүхдийн ном хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.2 сая ₮ 2013 2013-04-01 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
264 Үйлсийн титэм Хүүхлийн ном хэвлүүлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.2 сая ₮ 2013 2013-05-02 00:00:00 2013-05-04 00:00:00
265 МУИС экологийн боловсролын төв МУИС экологийн боловсролын төв Намрын өнгө өдөрлөг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.1 сая ₮ 2013 2013-10-10 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
266 Монголын скаутын холбоо Найрамдал зусланд эко танхим байгуулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3.1 сая ₮ 2013 2013-04-26 00:00:00 2013-06-26 00:00:00
267 Тусчбага ХГ Ногоон төгөл төсөл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3 сая ₮ 2013 60/12/2013 2013-11-08 00:00:00
268 Ботаникийн хүрээлэн Монгол орны ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг судлах ажил 2012 онд хийгдсэн БОАЖСайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-151 3 сая ₮ 2013 nan 2013-06-18 00:00:00
269 Монголын биосфер, экологи нийгэмлэг Ан амьтан тоолох аргачлалын гарын авлага боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3 сая ₮ 2013 2013-11-26 00:00:00 2013-12-26 00:00:00
270 МУИС хэвлэх үйлдвэр Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3 сая ₮ 2013 2013-09-30 00:00:00 2013-10-30 00:00:00
271 Далбаатмолор Далбаат молор ХХК Чацарганы суулгацны үнэ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3 сая ₮ 2013 2013-05-01 00:00:00 2013-07-01 00:00:00
272 Номинтав трейд Сав газрын зөвлөгөөн бичиг хэрэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3 сая ₮ 2013 2013-12-18 00:00:00 2013-12-19 00:00:00
273 Ногоонхонх Уур амьсгалын өөрчлөлт, бидний амьдрал ОУ чуулган БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 3 сая ₮ 2013 2013-06-17 00:00:00 2013-12-17 00:00:00
274 Амьтан хамгаалагч хүүхэд залуучуудын клуб Ногоон дэлхийгээ хайрлацгаая гар зургийн уралдаан БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.9 сая ₮ 2013 2013-05-20 00:00:00 2013-07-20 00:00:00
275 Би И Өү Эн И Баримтат киног DVD дээр буулгах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.8 сая ₮ 2013 2013-09-01 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
276 Магнайтрейд Хийн болон хосолмол түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, түлш бага зарцуулдаг тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг дэмжих БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.7 сая ₮ 2013 nan nan
277 Жи Ти Юу ТХГНутгийн чуулганы үзэсгэлэнгийн зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.5 сая ₮ 2013 2013-02-10 00:00:00 2013-02-28 00:00:00
278 Монгол экологи төв БО манлайлагч хөтөлбөрийн хүрээнд Хөвсгөл аймагт ажиллах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.4 сая ₮ 2013 2013-06-04 00:00:00 2013-06-14 00:00:00
279 Монголын БОХХолбоо Байгаль Эх дэлхий сонинтой хамтран ажиллах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.3 сая ₮ 2013 2013-10-11 00:00:00 2013-11-02 00:00:00
280 Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс Сонин бурталчилгааны зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.3 сая ₮ 2013 2013-06-20 00:00:00 2013-08-20 00:00:00
281 Монголын хүнс хөдөө аж ахуй байгаль орчны ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо Ногоон ажлын байр жижиг дунд үйлдвэр албан бус сектор сургалт БХС-ийн захирлын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №12 2.2 сая ₮ 2013 2013-10-02 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
282 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз ШТОРК зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 2.1 сая ₮ 2013 2013-02-11 00:00:00 2013-03-01 00:00:00
283 Монголын скаутын холбоо Экологийн өдөрлөг БОНХСайдын "Ажлын хэсэг байгуулах хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-71 2 сая ₮ 2013 2013-04-17 00:00:00 2013-05-17 00:00:00
284 Гайхамшигт энэрэл сан ТББ Ногоон хөгжил бидний ирээдүй чуулган БОНХСайдын "Ажлын хэсэг байгуулах хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-71 2 сая ₮ 2013 2013-04-02 00:00:00 2013-06-02 00:00:00
285 Олон улс судлалын хүрээлэн, Их тэнгэр цогцолбор Ногоон хотуудын дэлхийн түвшний харьцуулсан судалгаа хийх, эрүүл хотын загвар боловсруулах БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.9 сая ₮ 2013 2013-10-01 00:00:00 2013-11-01 00:00:00
286 Хөдөө аж ахуйн их сургууль ХААИС АСургууль Улын 5 дугаар олимпиад БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.9 сая ₮ 2013 2013-10-02 00:00:00 2013-10-15 00:00:00
287 Монголын байгаль орчны төлөөх хуульчдын холбоо Иргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалт БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.8 сая ₮ 2013 2013-04-25 00:00:00 0515/2013
288 Хаанпалас Хурлын зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.8 сая ₮ 2013 2013-12-21 00:00:00 2013-12-26 00:00:00
289 Засгийн газрын авто бааз Сургалтын автомашины түрээс БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.8 сая ₮ 2013 2013-12-01 00:00:00 2013-12-20 00:00:00
290 Цахим өртөө коллеж Монгол орны хөгжилд оюутны эрдэм шинжилгээний хурал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.5 сая ₮ 2013 2013-04-16 00:00:00 2013-04-27 00:00:00
291 Монгол-Улсын их сургууль Экологийн 11 олимпиад БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.5 сая ₮ 2013 2013-05-24 00:00:00 2013-05-30 00:00:00
292 Шууд Ти Ви Рекламны зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.5 сая ₮ 2013 2013-10-05 00:00:00 2013-11-02 00:00:00
293 МЭТИС Самбарын түрээс хэвлэлийн үнэ БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.4 сая ₮ 2013 2013-04-01 00:00:00 2013-04-07 00:00:00
294 Мон-Өртөөчин "Төв азийн БОХААхуйн тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх боломж" эмхэтгэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.4 сая ₮ 2013 2013-04-22 00:00:00 2013-11-22 00:00:00
295 Төм аймгийн Баяндэлгэр сум НИГүн галуут холбоо Байгаль хамгаалах сарын аяны зардал БОНХС-ын "Ажлын хэсэг байгуулах хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/288 1.3 сая ₮ 2013 2013-11-15 00:00:00 2013-12-15 00:00:00
296 МҮХСоёлын төв ордон БХайгаль хамгаалах сургалтын танхимын түрээс БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.3 сая ₮ 2013 2013-12-18 00:00:00 2013-12-19 00:00:00
297 Энхүүд Тугны зэв 2000 ширхэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.2 сая ₮ 2013 2013-09-01 00:00:00 2013-09-30 00:00:00
298 Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв Ногоон хөгжил усны бодлого хэлэлцүүлэг БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.2 сая ₮ 2013 2013-10-18 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
299 Монголын сурагчдын холбоо Ногоон хөгжил бидний ирээдүй чуулга урилга хөтөлбөр хэвлүүлэх БОНХСайдын "Ажлын хэсэг байгуулах хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А-71 1.1 сая ₮ 2013 2013-03-29 00:00:00 2013-06-29 00:00:00
300 Септ принтинг ХХК ЭШХурлын эмхэтгэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.1 сая ₮ 2013 2013-05-25 00:00:00 2013-05-31 00:00:00
301 Чиглэх-Ирээдүй Намрын сарын аяны хүрээнд туг далбааг хэвлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.1 сая ₮ 2013 2013-09-30 00:00:00 2013-10-30 00:00:00
302 Жүр-Үр Сав газрын зөвлөгөөн цайны зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.1 сая ₮ 2013 2013-12-19 00:00:00 2013-12-19 00:00:00
303 Септпринтинг Олон улсын хурал эмхэтгэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.1 сая ₮ 2013 2013-09-27 00:00:00 2013-10-27 00:00:00
304 Улс төрийн тойм сонин Нийтлэлийн зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.1 сая ₮ 2013 2013-12-20 00:00:00 2013-12-25 00:00:00
305 Азхур Эко тор БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1.1 сая ₮ 2013 2013-10-16 00:00:00 2013-11-02 00:00:00
306 ТВ арав ХХК Телевизийн нэвтрүүлгийн зардал БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 1 сая ₮ 2013 2013-10-02 00:00:00 2013-11-02 00:00:00
307 Би Эр Жи Эс Ий Кэй Ий Эл Богино долгионы холбооны хэрэгсэл БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 .8 сая ₮ 2013 2013-09-19 00:00:00 2013-10-19 00:00:00
308 МБОХХ Байгаль эх дэлхий сонин хэвлэх БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 .7 сая ₮ 2013 2013-06-12 00:00:00 2013-12-30 00:00:00
309 ХААИС-н харъяа Дархан-Уул аймаг дахь хөдөө аж ахуйн сургууль Сургалтын төлбөр БОАЖСайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/379 .7 сая ₮ 2013 2013-05-09 00:00:00 2013-08-09 00:00:00
310 Малчин Нарны толь хураагуур БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 .7 сая ₮ 2013 2013-10-10 00:00:00 2013-10-25 00:00:00
311 Медиахолдинг Рекламны төлбөр БОНХС-ын "2013 оны "Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/76 .5 сая ₮ 2013 2013-12-22 00:00:00 2013-12-27 00:00:00
312 Дунар Од ХХК, Монтего ХХК, Говийн их ДЦГХЗ-ны А хэсэг, СМ Нийгэмлэг ТББ, Эко үйлчилгээ ТББ, бусад байгууллага Мазаалай баавгайн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Мазаалай баавгай хамгаалах арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-04-21 00:00:00 218.1 сая ₮ 2014 2014-04-10 00:00:00 2014-12-10 00:00:00
313 Де нэйчэ консерванси ТББ Баруун бүс нутагт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглох, байгалийн үнэ цэнэтэй газрыг тогтоох, экосистемийн үнэлгээ хийх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 200 сая ₮ 2014 14.06.16 14.12.16
314 Эдийн засгийн хөгжлийн загварчлал ТББ, Үндэсний үнэт цаас ХХК, Тэрх чандмань ХХК, Бишрэлт тэнгэр ХХК болон бусад байгууллага Байгаль орчны багц хууль болон шинээр батлагдсан дүрэм журмын талаар схем, тайлбар бүхий брошур, ном, товхимол, эмхтгэл, тусгай зөвөөрлийн маягт хэвлэн нийтлүүлэх, иргэд, олон нийт, орон нутагт сурталчлах ажлыг зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 162.2 сая ₮ 2014 2014-06-06 00:00:00 2014-11-06 00:00:00
315 Натурфрейндли Говийн бүсэд цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, газрын тос, ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа, төмөр зам, авто замаас үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-07-30 00:00:00 136.5 сая ₮ 2014 14.08.20 14.12.20
316 Онги-Ээж Өвөрхангай аймгийн Дэлгэрэхийн гол дээр хөв байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-20 00:00:00 135 сая ₮ 2014 14.04.04 14.06.25
317 Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Скайпойнт ХХК Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газрын хилийн заагийг баталсан Засгийн газрын 2012 оны 194 дүгээр тогтоолыг хянан сайжруулах БОНХ-ийн сайдын "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" тушаал №2014-01-03 00:00:00 118.7 сая ₮ 2014 2014-04-15 00:00:00 2014-12-15 00:00:00
318 Монголын усны форум ус хэлц ТББ, Монголын гидрогеологчдын, ХААИС, Экологи усны нөөц ТББ, Улз голын СГЗ Онги, Хануй, Дэлгэрмөрөн, Хараа гол, Увс нуур-Тэс гол зэрэг усны сав газруудын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-02-06 00:00:00 104.9 сая ₮ 2014 2014-06-30 00:00:00 2014-11-30 00:00:00
319 Ай Ти экспертс Байгаль орчны өндөр нарийвчлалттай сэдэвчилсэн суурь зургийн бүртгэл, мэдээллийн дэд сан бий болгох, чадавхийг бэхжүүлэх БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-07-30 00:00:00 90.3 сая ₮ 2014 14.07.21 14.08.10
320 Тэнгэрлэггурван түвшин Байгаль хамгааллын сэдэвт "Хамтдаа" телевизийн олон ангит кинонд дэмжлэг үзүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 90 сая ₮ 2014 14.04.10 14.12.20
321 Майлдгрийн ХХК, Эн Ар Ай ХХК, Лаки Энержи кинг ХХК, Хан хэнтий ТХГХЗахиргаа, ТаванБогд Мираж ХХК, бусад Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлийн Олон улсын хуралд салбарын төлөөлөгчдийг оролцуулах унааны зардал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-03-27 00:00:00 89.7 сая ₮ 2014 2014-03-27 00:00:00 2014-03-30 00:00:00
322 Дорнод БОГазар, Ховд аймаг БОГазар, Дархан уул БОГазар, Хөвсгөл БОГазар, Өмнөговь аймаг БОГазар Бусад яамны сургалт БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-02-28 00:00:00 87.6 сая ₮ 2014 2014-03-01 00:00:00 2014-06-02 00:00:00
323 Керамакс Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 2009 оны тайланг шинэчлэх /өмнөх оны өр/ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 84.5 сая ₮ 2014 14.06.02 14.06.28
324 Ногоон хөгжлийн голомт үндэсний төв, Соёл эрдэм дээд сургууль, бусад байгууллага Байгаль хамгаалах сангаас зохион байгуулах сургалт сурталчилгааны арга хэмжээ./Ногоон хөгжлийн голомт сургалт БО манлайлал хөтөлбөр, БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 76.7 сая ₮ 2014 14.03.10 14.04.10
325 Гоулддиггерс ХХК, Нэгдэлч ХХК, Цэлмүүн трейд ХХК бусад байгууллагууд Ус цаг уурчдын анхдугаар зөвөлгөөнийг зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Ус цаг уурчдын улсын анхдугаар зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай" тушаал №2014-01-15 00:00:00 72.6 сая ₮ 2014 14.03.03, 14.02.27, 14.03.06 14.03.26, 14.03.22, 13.03.21
326 Монгол-Ус Усны барилга байгууламжийн тооллого, бүртгэл хийх БОНХ-ийн сайдын "Улсын Нэгдсэн тоо бүртгэл үзлэг тооллого явуулах, хөрөнгө гаргах" тушаал №2014-05-07 00:00:00 70 сая ₮ 2014 2014-05-07 00:00:00 2014-09-07 00:00:00
327 Ажэд ХХК, Блюскай Эйжиа ХХК Хог хаягдлын улсын нэгдсэн бүртгэл, тооллого явуулж, ахуйн болон аюултай хог хаягдлын эх үүсвэрийн болон устгах шаардлагатай химийн бодисын судалгаа хийж, тооллогын хүрээнд хог хаягдлыг эх үүсвэр бүр дээр тодорхойлох, кодчилох арга зүйг боловсруулах, сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №14.07.30, 14.06.03, 14.03.14 60 сая ₮ 2014 2014-08-15 00:00:00 2014-11-15 00:00:00
328 Дэлхийн байгаль хамгаалах сан Амьтны тоо толгой, тархац, ургамлын нөөцийн өөрчлөлтийг тусгадаг мэдээллийн БиоСангийн программыг шинэчлэн боловсруулах, сургалт зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-07-30 00:00:00 51.1 сая ₮ 2014 14.08.06 14.12.20
329 МБОИЗ болон бусад байгууллага Бусад /байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах/ БОНХ-ийн сайдын "Төсөл арга, хэмжээг дэмжих тухай" №2014-03-18 00:00:00 46.7 сая ₮ 2014 2014-03-18 00:00:00 2014-12-18 00:00:00
330 Туушин зочид буудал ХХК, бусад байгууллага НҮБ ийн Хүнс ХАА байгууллагуудын Ази Номхон далайн бүсийн 32 хурлын зардал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-02-28 00:00:00 45.4 сая ₮ 2014 2014-03-10 00:00:00 2014-03-14 00:00:00
331 nan Хилийн усыг хамгаалах ашиглах, Монгол Дагуурын ДЦГ-ын судалгаа шинжилгээний тухай Монгол Улс-ОХУ, Монгол Улс-БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлнэ. БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №14.05.28, 14.08.11, 14.09.01, 14.10.10, 14.12.08 45.1 сая ₮ 2014 nan nan
332 Имэржи Медиа ХХК, Улаанбаатар телевиз ХХК, Зиз март ХХК Бүх нийтийн экологийн боловсролын үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэх, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох чадавхийг бүрдүүлэх "Хувьсал 30.0" ТВ нэвтрүүлэг, "Ногоон ирээдүй 25.0" БОНХСайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 43.8 сая ₮ 2014 14.02.17 15.02.17
333 НӨБЛМЭН ХХК, Эм ди Ай ХХК, бусад байгууллага НҮБийн Байгаль орчны ассамблейн Ерөнхийлөгчид БОНХСайд С.Оюун нэр дэвшиж байгаатай холбогдон гарах зардал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-06-10 00:00:00 42.3 сая ₮ 2014 14.0612 2014-10-30 00:00:00
334 Орхон голын сав газрын захиргаа Цутгал голын урсацын тохируулга хийж, Өгий нуурын экосистемийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-05-30 00:00:00 42 сая ₮ 2014 2014-05-30 00:00:00 2014-11-30 00:00:00
335 Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах үндэсний нийгэмлэг Монгол орны биологийн олон янз байдлын дүрс бичлэг, гэрэл зургийн сан бүрдүүлэх. БОНХСайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-07-30 00:00:00 40.4 сая ₮ 2014 14.08.08 14.12.15
336 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа, Хараа голын сав газрын захиргаа, Увс нуур Тэс голын сав газрын захиргаа, сав газрын захиргаа, Завхан голын сав газрын захиргаа, Буйр нуур Халх голын сав газрын захиргаа, Бөөн цагаан нуур Байдраг голын сав газрын захиргаа, Бөөн цагаан нуур Байдраг голын сав газрын захиргаа Сав газрын зөвлөл байгуулах, бэхжүүлэхэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, чадавхжуулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-02-06 00:00:00 40 сая ₮ 2014 2014-02-06 00:00:00 2014-12-06 00:00:00
337 Сэлэнгэ голын СГЗ, Самлин ХХК Ус бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого хийх БОНХ-ийн сайдын " Хөрөнгө гаргах" тушаал №2014 37.8 сая ₮ 2014 14.09.08 14.11.08
338 Улаанбаатартелевиз Ногоон хөгжил бидний ирээдүй ТВ нэвтрүүлэг бэлтгэн Улаанбаатар телевизээр дамжуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 36.4 сая ₮ 2014 2014-02-18 00:00:00 2015.02.30
339 nan Пёнчан хотноо Биологийн олон янк байдлын конвенцийн талуудын бага хурлын 12 дугаар хурал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-07-25 00:00:00 33.7 сая ₮ 2014 2014-09-29 00:00:00 2014-10-17 00:00:00
340 НӨБЛМЭН ХХК, Эл И Ди ХХК, МҮОНРТ, Чиглэх ирээдүй ХХК, Бэттэрворлд Гарден ХХК, бусад байгууллага Яамны албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, холбогдох төсвийг батлуулах /Бүх нийтээр мод тарих 149 тушаал 19526.5+Ногоон эрэл сэтгүүл 9750.0/ БОНХ-ийн сайдын "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр-салбарын бодлого үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөгийн тухай" тушаал №2014-04-29 00:00:00 33.4 сая ₮ 2014 2014-05-01 00:00:00 2014-12-01 00:00:00
341 Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн Ногоон хөгжлийн тэргүүлэх 5 аймгийн сумдын байгаль орчин, нийгмийн эмзэг байдлын бодлогын судалгаа хийж, холбогдох санал зөвлөмж боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-20 00:00:00 29.5 сая ₮ 2014 14.07.04 14.12.20
342 МБОИЗ болон бусад байгууллага Байгаль орчны ТББ-н улсын 4 дүгээр зөвлөлгөөн , МБОИЗ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 29.4 сая ₮ 2014 2014-05-20 00:00:00 2014-09-20 00:00:00
343 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Уур амьсгалын өөрчлөлт зарим зооноз өвчний дэгдэлт тархалтад нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа хийх, зөвлөмж гаргах БОНХ-ийн айдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 29.4 сая ₮ 2014 14.07.20 14.12.20
344 Ботаникийн хүрээлэн Мансууруулах үйлчилгээтэй ургамлын тархалт, нөөцийн судалгаа хийж, холбогдох зөвлөмж гаргах БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 28 сая ₮ 2014 2014-06-15 00:00:00 2014-12-15 00:00:00
345 nan Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газруудын олон улсын хурал, дэлхийн өвийн чуулганд оролцох, танилцуулга бэлтгэх /Австрали, Катар/ БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-10-08 00:00:00 27.7 сая ₮ 2014 nan nan
346 Номхур БНСУ-д болох Биологийн олон янз байдлын Конвенцийн Талуудын Бага хурлын 12 дугаар хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, хуралдааны үеэр тусгай арга хэмжээ зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №14.06.09, 14.06.12 27.7 сая ₮ 2014 nan nan
347 Ховд их сургууль, Сухантын шугуй ТББ Заган ойг үрээр тарих, нөхөн сэргээх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж буй иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-12 00:00:00 26.4 сая ₮ 2014 14.07.20 14.09.24
348 Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг Монголика 2013 гэрэл зургийн уралдаан БОНХ-ийн сайдын 'Ажлын хэсэг байгуулах, Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-03-25 00:00:00 24.9 сая ₮ 2014 14.04.16 14.06.05
349 Ундруулсифан Хил дамжсан түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах сэдэвт 2 талын хамтарсан уулзалт зохион байгуулах БОНХСайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 22 сая ₮ 2014 2014-06-09 00:00:00 2014-06-10 00:00:00
350 nan Чех улсын тахь нутагшуулсан парктай байгаль хамгаалагчдыг танилцуулан туршлага судлуулах БОНХ-ийн сайдын тушаал "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-04-18 00:00:00 21.8 сая ₮ 2014 2014-06-11 00:00:00 2014-09-11 00:00:00
351 Талнутгийн түүчээ Зэрлэг амьтан ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц /CITES/-ийн журмыг шинэчлэн батлуулах, Үндэсний тайланг боловсруулан хэвлүүлэх БОНХСайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-12 00:00:00 21.5 сая ₮ 2014 14.06.11 14.10.11
352 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв Дулаарлаас үүдэлтэй тарваган тахлын байгалийн голомтын тархалтын өөрчлөлт, хөдлөл зүй, хүн амын өртөх эрсдлийн судалгаа БОНХ-ийн сайдын " Хөрөнгө гаргах" тушаал №2014-09-14 00:00:00 21 сая ₮ 2014 14.06.17 14.12.20
353 Биотехнологийн нийгэмлэг Хөдөө аж ахуйн таримал ургамал (тосны ургамал, малын тэжээл)-д шилжмэл ген илрүүлэх шинжилгээ хийх; БНОХ-ийн сайдын тушаал "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2018-04-28 00:00:00 20.7 сая ₮ 2014 14.07.18 14.12.20
354 Гүнсэн ноён ХХК, Нөблмэн ХХК, Монгол контент ХХК, Сүндэс Бүх нийтийн экологийн боловсролд туслах, ногоон хэрэглээ, үйлдлийг зааварчилсан, байгалийн баялгийг зөв ашиглаж, хэрэглэж сурах чиглэлийн танин мэдэхүйн цуврал комик номнууд захиалгаар бичүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-04-22 00:00:00 20.5 сая ₮ 2014 14.04.11 14.12.20
355 Үндэсний газарзүй сэтгүүл “Би мөрөөдөж байна. Мөрөөдлөө биелүүлж амьдарцгаая” ТВ нэвтрүүлгийн төсөл "National geographic 25.0" БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 20 сая ₮ 2014 2014-04-01 00:00:00 2014-12-01 00:00:00
356 Наран буян хишиг интернэйшнл Улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд хэрэгжих УИХ, ЗГ-аас батлагдах хөтөлбөр, төлөвлөгөөний төсөлд стратегийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 20 сая ₮ 2014 2014-08-11 00:00:00 2014-12-11 00:00:00
357 Грийн Эко Консалтинг, Ногоон гэрэлт ирээдүй ХХК Байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагт байгаль орчны аудит хийх ажлыг зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын тушаал "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-04-23 00:00:00 19.9 сая ₮ 2014 2014-02-10 00:00:00 2014-05-28 00:00:00
358 Слайд Монгол улсын Улаан номыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажил БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 19.8 сая ₮ 2014 14.04.01 14.04.26
359 Бишрэлттэнгэр Нөхөн сэргээлт, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, БОНҮ, Стратегийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний журам, аргачлалыг эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 19.7 сая ₮ 2014 2014-08-04 00:00:00 2014-12-04 00:00:00
360 НОМАДС ХОСПИТАЛИТИ ХХК , ХААН ПАЛАС ХХК , ТЗҮААЭГазрийн авто бааз, Их тэнгэр цогцолбор Монгол Улс болон ОХУ-н хил дагуух бүс нутгийн ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах асуудалд сэдэвт уулзалт БОНХ-ийн сайдын "Уулзалт зохион байгуулах, Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-06-09 00:00:00 19.6 сая ₮ 2014 2014-06-09 00:00:00 2014-06-10 00:00:00
361 Ботаникийн хүрээлэн, бусад байгууллага Улсын усны болон цэвэр технологийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх Ойн 90 жилийн ойн арга хэмжээнд БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 19.5 сая ₮ 2014 13.06.01 14.06.01
362 Эхмонголын байгаль Ан амьтны нөөц ашиглалт, байгалийн ургамлын ашиглалт, тарималжуулалт, уул уурхайн хайгуул, олборлолт, газрын тос, цацраг идэвхт ашигт малтмал, шатдаг занарын судалгаа, химийн бодисын ашиглалт хамгаалалт, хог хаягдлын байгууламж, хүрээлэн буй орчны бохирдлын эх үүсвэрт холбогдох хяналт, шалгалтыг тухай бүрт зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 19.2 сая ₮ 2014 2014-07-15 00:00:00 2014-09-30 00:00:00
363 АНУ уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаархи дээд хэмжээний чуулга уулзалт АНУ уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаархи дээд хэмжээний чуулга уулзалт БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах,гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай" тушаал №2014-09-05 00:00:00 18.4 сая ₮ 2014 nan nan
364 Хорго тэрх байгаль орчин тогтвортой хөгжил судлалын төв Үндэсний стандартын улсын үзлэгийн мөрөөр салбарын стандартыг боловсронгуй болгох БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 18.3 сая ₮ 2014 14.09.18, 14.08.16 14.10.15, 14.11.26
365 Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх талаар ажлын хэсгүүд байгуулан ажиллаж, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх, тусгай зөвшөөрлийг багасгах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжилтийг хангах БОНХ-ийн сайдын "Уулзалт зохион байгуулах тухай" тушаал №2014-03-21 00:00:00 17 сая ₮ 2014 2014-03-27 00:00:00 2014-06-28 00:00:00
366 nan БНЧех улсын БОСайд Ричард Брабекийн урилгаар БОНХСайдын БНЧУ-д хийх ажлын айлчлал БОНХ-ийн сайдын "Бүрэлдэхүүн батлах, Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-03-18 00:00:00 16.5 сая ₮ 2014 2014-03-18 00:00:00 2014-03-20 00:00:00
367 Билиг Интернейшнел ХХК, Диппресс ХХК болон бусад байгууллага "Хүрээлэн байгаа орчин ба эрүүл мэнд" бага хурал зохион байгуулах БОНХСайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-10 00:00:00 16.4 сая ₮ 2014 2014-06-10 00:00:00 2014-09-10 00:00:00
368 Дарьгангын БЦГ, Говь гурван сайхны БЦГ, Цолмон мандал шим ТББ бусад /гоц халварт өвчинтэй тэмцэх, хулгайн мод г.м/ БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-08-19 00:00:00 15.7 сая ₮ 2014 14.09.12 14.12.20
369 Оптик-Энержи Дундговь Дэлгэрцогт сумын сургуулийн дотуур байранд нарны эрчим хүчийг ашиглан халуун ус гаргах ажил БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-10-24 00:00:00 15 сая ₮ 2014 14.10.20 14.12.08
370 Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа Хөвсгөл нуурын БЦГ, Бурхан Халдун хайрханыг дэлхийн өвд бүртгүүлэх талаар судалгаа хийж, санал боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлын тухай" Тушаал №2014-06-20 00:00:00 15 сая ₮ 2014 14.08.01 14.09.10
371 Ди Эйч технологи Эвдэрсэн газрын талаар хийгдсэн судалгааны мэдээллийг нэгтгэж, нөхөн сэргээх шаардлагаар нь ангилж, нөхөн сэргээх газрын хэмжээг тогтоож мэдээллийн сан бүрдүүлэх БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-06-09 00:00:00 15 сая ₮ 2014 14.08.13 14.12.05
372 nan ОХУ ын Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдааны зардалд БОНХСайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 14.9 сая ₮ 2014 nan nan
373 Ногоон эрэл ХХК, Бэттэрворлд гарден ХХК, Засгийн мэдээ ХХК, Чиглэх ирээдүй ХХК болон бусад байгууллага “Дэлхийн Усны өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Дэлхийн ой, усны өдрүүдийг тэмдэглэх, зардал гаргах тухай" тушаал №2014-03-12 00:00:00 14.3 сая ₮ 2014 2014-03-15 00:00:00 2014-09-15 00:00:00
374 Эйнштейнсофт Хог хаягдлын мэдээллийн сан байгуулах, мэдээллийн сангийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах, гарын авлага гаргах БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-07-30 00:00:00 14 сая ₮ 2014 14.07.08 14.10.31
375 Номхур Биологийн олон янзын байдлын Конвенцийн 5 дугаар тайланг бэлтгэж хэвлүүлэх (англи, монгол хэлээр) БОНХ-ийн сайдын "Гэрээ байгуулах эрх олгох" тушаал №2014-05-27 00:00:00 13.7 сая ₮ 2014 14.05.28 14.06.11
376 nan Грек улс Олон улсын баавгай судлал менежментийн нийгэмлэг БОНХ-ийн сайдын "Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай" тушаал №2014-09-11 00:00:00 12.7 сая ₮ 2014 2014-10-05 00:00:00 2014-10-11 00:00:00
377 Бишрэлттэнгэр БОНХ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгууллагууд, тусгай сангийн төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалтын үр ашигтай байдлын аудитыг 2014 оны батлагдсан төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу төв, орон нутгийн нийт 22 байгууллагыг хамруулан хийх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 12.6 сая ₮ 2014 2014-08-04 00:00:00 2014-12-04 00:00:00
378 Бага буурагчин ХХК УТХГН-ийн тэмдэг, тэмдэглэгээ, дүрэмт хувцас. Ерөнхий шаардлага MNS 5851:2008 стандартыг шинэчлэн боловсруулж батлуулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-04-10 00:00:00 12.4 сая ₮ 2014 14.06.12 14.12.12
379 Геоэкологийн хүрээлэн, Усны эрчим ХХК Хүрээлэн буй орчны бохирдол, иргэдийг байгальтайгаа зөв харьцахад соён гэгээрүүлэх хүрээнд Нийслэлийн холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.Ховд Зэрэг сум Цагаан бургасын услалтын системийн сэргээн шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах 25.0, Ховд аймаг Эрдэнэбүрэн сумын Шурагийн голын тохируулгатай усан сангийн зураг төсөл боловсруулах ажил 21.0 БОНХСайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 12.2 сая ₮ 2014 2014-09-16 00:00:00 2014-12-20 00:00:00
380 Эйртранс Дэли хот Шинэ болон Сэргээгдэх эрчим хүчний яамны урилгаар сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр туршлага солилцох сургалт БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-03-07 00:00:00 11.8 сая ₮ 2014 2014-03-10 00:00:00 2014-03-13 00:00:00
381 Монголын оюутны холбоо Байгаль орчны салбарын үе үеийн ажилтнуудын бага хурал зохион байгуулах Дэлхийн байгаль орчны өдрийн арга хэмжээ БОНХСайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-05-27 00:00:00 11.8 сая ₮ 2014 14.05.27 14.06.06
382 nan Дубай хот "Тогтвортой хөгжлийн төлөөх ногоон эдийн засаг хэтийн төлөв, ахиц дэвшил" болон "Азийн орны хог хаягдлын менежмент 3R" хурал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-02-19 00:00:00 11.6 сая ₮ 2014 2014-03-03 00:00:00 2014-03-06 00:00:00
383 Цаг уурын хүрээлэн Пүрэвдагва Антрактид судалгаа БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-10-24 00:00:00 11.4 сая ₮ 2014 14.11.10 15.01.10
384 Газарзүй, гео-экологийн хүрээлэн Үндэсний байгаль, соёлын өв газар нутгийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт боловсруулах, шалгуур үзүүлэлтийг хангасан газар нутгийг тодорхойлох тойм судалгаа хийх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-20 00:00:00 10.9 сая ₮ 2014 14.07.07 14.10.10
385 Хустайн цогцолборт газар төв Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд сэлгэн нутагшуулах, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх, идэш тэжээлийн нөөцийг хамгаалах /цоохор ирвэс, хавтгай тэмээ, аргаль хонь/ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-15 00:00:00 10.7 сая ₮ 2014 2014-04-10 00:00:00 2014-12-11 00:00:00
386 Монголын мэдээ сонин Байгаль орчны багц хуулийн олон нийтэд сурталчлах /Ногоон мэдээ нүүр гаргах 7 хоногт 1 удаа/ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 10 сая ₮ 2014 2014-03-05 00:00:00 2014-12-01 00:00:00
387 Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын ерөнхий боловсролын Эрдэнэмандал сургууль Эко танхим байгуулах, эко орчин үүсгэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 10 сая ₮ 2014 2014-04-17 00:00:00 2014-11-17 00:00:00
388 И Си Өү Си Ти Иргэдэд экологийн боловсрол олгох ажлын хүрээнд сургалт зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 10 сая ₮ 2014 2014.080.28 2014-10-28 00:00:00
389 Энхсайн үйл ТББ Булган аймгийн Хишигөндөр суманд булгийн эхийг хашиж хамгаалах, сургалт зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 10 сая ₮ 2014 2014-04-22 00:00:00 2014-11-22 00:00:00
390 Наран буян хишиг интернэйшнл Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 10 сая ₮ 2014 2014.0915 2014-11-25 00:00:00
391 Мөнхийн үсэг ХХК "Мод бэлтгэх эрхийн бичиг", "Гарал үүслийн гэрчилгээ" болон ойгоос мод ашигласны төлбөрийн орлого бусад мэдээллийг багтаасан нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулна БОНХ-ийн сайдын "Төлбөр хийх тушаал" №2014-03-25 00:00:00 10 сая ₮ 2014 14.04.23 14.05.9
392 Монголконтент Байгаль орчны багц хуулийн олон нийтэд сурталчлах мөн Байгаль орчин, хуудас ажиллуулна. БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 10 сая ₮ 2014 2014-03-31 00:00:00 2014-11-30 00:00:00
393 Цэлмэг Хан-Уул холбоо ТББ Байгаль хамгаалагч нөхөрлөлүүдийн ахлагч нарт сургалт явуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 9.9 сая ₮ 2014 2014-05-28 00:00:00 2014-07-28 00:00:00
394 Гурван голын гүрц ХХК Тул загасыг зориудын аргаар үржүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 9.8 сая ₮ 2014 2014-04-23 00:00:00 2014-11-23 00:00:00
395 nan Унгар улс Ойн судалгааны институтын хурал БОНХ-ийн сайдын "Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай" тушаал №2014-08-20 00:00:00 9.8 сая ₮ 2014 2014-08-30 00:00:00 2014-09-08 00:00:00
396 Мөнх цаст хан хөхий ТББ Сүхбаатар дүүргийн 35,58,71 р сургуулиудад Экологийн боловсрол хүмүүжил олгох сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 9.4 сая ₮ 2014 2014-04-11 00:00:00 2014-06-11 00:00:00
397 HIT ICP ХХК Иргэдэд экологийн боловсрол олгох ажлын хүрээнд DVD бэлтгэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 9.2 сая ₮ 2014 2014-04-20 00:00:00 2014-11-20 00:00:00
398 Ногоон барилгын хүрээлэн Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурласан тогтвортой хөгжлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах / Ногоон барилга/ БОНХ-ийн сайдын "Ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох аргачлал боловсруулах, хэлэлцүүлэг, сургалт зохион байгуулах тухай" тушаал №2014-06-09 00:00:00 9 сая ₮ 2014 2014-06-11 00:00:00 2014-08-11 00:00:00
399 Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын хүүхдийн цэцэрлэг Цэцэрлэгийн гадна ногоон төгөл байгуулж, туршилт танин мэдэхүнй талбай байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 9 сая ₮ 2014 2014-05-05 00:00:00 2014-11-05 00:00:00
400 Энгүүн төв ТББ, Сэтгэлийн хадгаламж ТББ Хог хаягдлыг бууруулах, менежментийг сайжруулах зарим шийдлийг гаргах талаар судалгаа хийж зөвлөмж боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Санхүүжилт олгох тухай" тушаал №2014-04-23 00:00:00 8.9 сая ₮ 2014 2014-04-20 00:00:00 2014-09-20 00:00:00
401 Цолмон мандал шим ТББ Хуулт бус мод бэлттэй тэмцэх ажлын сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 8.8 сая ₮ 2014 2014-04-22 00:00:00 2014-11-22 00:00:00
402 Буянтхишиг НҮТББ Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 8.5 сая ₮ 2014 2014-04-24 00:00:00 2014-11-24 00:00:00
403 Монголын ногоон загалмай нийгэмлэг "Хорвоогийн сонин хачин" ном хэвлүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 8 сая ₮ 2014 2014-06-06 00:00:00 2014-09-06 00:00:00
404 Бат эх трейд Сонгинохайрхан дүүргийн 24-р хороонд байрлах "Хар шороот"-ын амын ойжуулах төсөл; БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 8 сая ₮ 2014 2014-05-23 00:00:00 2014-11-23 00:00:00
405 Зориг сан УБ хотын 4 дүүргийн 8-11 насны хүүхдүүдэд 3000 ширхэг зурагт koмикс номыг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр суртчилан таниулна. БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 8 сая ₮ 2014 2014-04-23 00:00:00 2014-08-22 00:00:00
406 Хишиг Юниверс ХХК Монгол орны цэвдэгийн тархалтын зураглал боловсруулах ажлыг дэмжих БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 8 сая ₮ 2014 2014-06-10 00:00:00 2014-12-10 00:00:00
407 Гүнсэн ноён Иргэдэд экологийн боловсрол олгоход чиглэсэн шторк хийж олон нийтэд хүргэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 8 сая ₮ 2014 2014-09-02 00:00:00 2014-11-02 00:00:00
408 Монголын Утга Зохиол Судлалын Төв Хүүхэд багачуудад байгаль дэлхийгээ хамгаалах, ногоон орчны ач холбогдлыг ойлгуулах зорилгоор 10 цуврал зохиол туурьвасныг комикс ном болгон хэвлүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 7.8 сая ₮ 2014 2014-05-21 00:00:00 2014-10-21 00:00:00
409 Ганга эверест ХХК Баян-Өлгий аймгийн Алтай таван богд уулын тохижилт цэвэрлэгээ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 7.2 сая ₮ 2014 2014-04-17 00:00:00 2014-08-17 00:00:00
410 Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн увдис сэтгэл зүйн төв Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 7.1 сая ₮ 2014 2014-04-22 00:00:00 2014-04-22 00:00:00
411 Соёмбопринтинг БОНХЯ, ШУА-ын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу 2014 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах БОНХСайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-03-18 00:00:00 7 сая ₮ 2014 14.03.25 15.03.25
412 Байгаль хамгааллын судалгаа хөгжлийн төв Газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах болон дотоод бүсийн хилийн судалгаа шинжилгээ, үндэслэл боловсруулах/.Баянхонгор Бууцагаан, Хүрээмарал сум хил залгаа нутаг Богд уул орчмын газар нутгийг ТХ авах судалгаа/ БОНХСайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 7 сая ₮ 2014 14.06.15 14.07.31
413 Скайпойнт ХХК, Сүккистар холдинг ХХК Харьяа байгууллагуудад "Авлигын эсрэг хууль", НАНБХАСЗУСТухай" хуулиудын хэрэгжилтийн асуудлыг хариуцсан эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6.9 сая ₮ 2014 2014-03-01 00:00:00 2014-04-01 00:00:00
414 Ногоон сувд баян хонгор Чацарганы аж ахуй байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6.8 сая ₮ 2014 2014-05-06 00:00:00 2014-11-06 00:00:00
415 Ботаникийн хүрээлэн Ховор ургамлын экологи, эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулах БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-06-09 00:00:00 6.8 сая ₮ 2014 2014-05-30 00:00:00 2014-09-30 00:00:00
416 Шинрёпринтс Баяжуулах үйлдвэрээс зонхилон гарах бохирдол, түүнийг бууруулах арга хэмжээ сургалт семинар зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6.7 сая ₮ 2014 2014-07-02 00:00:00 2014-04-28 00:00:00
417 Монголын ногоон хөгжлийн зуун Мод тарьсан талбайг хашаажуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6.7 сая ₮ 2014 2014-05-20 00:00:00 2014-11-20 00:00:00
418 Дэжидийн Пүрэвсүрэн сан Булган аймгийн Бугат суманд Чинванханддоржийн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6.4 сая ₮ 2014 2014-05-21 00:00:00 2014-08-21 00:00:00
419 ХААИС Ногоон хөгжлийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах, урьдчилсан судалгаа хийх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 6.4 сая ₮ 2014 2014-06-15 00:00:00 2014-12-15 00:00:00
420 Улс төр менежментийн академи болон бусад байгууллага Генетикийн нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн талаар үндэсний болон орон нутгийн түвшинд чадавхжуулах арга хэмжээ авах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-20 00:00:00 6.2 сая ₮ 2014 14.07.23 14.09.05
421 Дагшин байгалийн андууд Хийморийн овооны цэвэрлэгээ 10 га-г цэвэрлээд ойжуулалтын ажил хийх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6.2 сая ₮ 2014 2014-04-16 00:00:00 2014-10-16 00:00:00
422 Ахмадын холбоо Ногоон бүст цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6 сая ₮ 2014 2014-05-26 00:00:00 2014-11-26 00:00:00
423 Алтан өвөр ХХК Төв аймгийн Угтаалцайдамд мод тарих БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6 сая ₮ 2014 2014-05-05 00:00:00 2014-11-05 00:00:00
424 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн идэвхийг дээшлүүлж амьжиргааг дэмжих төв СХД-ийн 21-р хороонд 2 га-д мод үржүүлгийг газар, агропарк байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6 сая ₮ 2014 2014-05-05 00:00:00 2014-11-06 00:00:00
425 Экологийн сургалт судалгааны төв ТББ Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6 сая ₮ 2014 2014-04-15 00:00:00 2014-10-25 00:00:00
426 Шинэ зууны өв уламжлал өөрчлөлт шинэчлэл холбоо ТББ Байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой иргэн бүрийн үүрэг хариуцлагыг ойлгуулах, улмаар өдөр тутмын зөв хэрэглээ, хэвшлийг төлөвшүүлэх зорилго бүхий сургалт БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 6 сая ₮ 2014 2014-05-28 00:00:00 2014-07-29 00:00:00
427 МҮХАҮТамхим “Байгальд ээлтэй технологи-2014” арга хэмжээг МХАҮТ-тай хамтран зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Санхүүжилт олгох тухай" Тушаал №2014-05-05 00:00:00 5.9 сая ₮ 2014 2014-05-10 00:00:00 2014-06-10 00:00:00
428 Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар 411р анги Хүүхдийн 411-р хорих ангийн дэргэдэх 110-р сургуульд Эко-Орчин бий болгох БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 5.8 сая ₮ 2014 2014-05-11 00:00:00 2014-11-30 00:00:00
429 Монгол тулгатны өв Монгол орны тухай танилцуулга кино /HD 30 мин/ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 5.8 сая ₮ 2014 2014-04-11 00:00:00 2014-07-16 00:00:00
430 Нарны ногоон навч ХХК "Хотын ногоон байгууламж ба ландшалт дендорлогийн үндэс" ном хэвлүүлэх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 5.7 сая ₮ 2014 2014-05-28 00:00:00 2014-06-28 00:00:00
431 Отгонтэнгэрийн ДЦГХЗ УТХГ-ын судалгаа шинжилгээний ажлын өнөөгийн байдал, зорилт, онол практикийн бага хурал /Отгонтэнгэрийн ДЦГ/ Байгаль хамгаалах сарын аян БОНХСайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 5.4 сая ₮ 2014 nan nan
432 nan National park service -с зохиож байгаа хөтөлбөрт БУДЦГХЗДарга Д.Шинэхүү, ХХУТХГХЗБХамгаалагч О.Батбаяр, ХУТХГХЗМэргэжилтэн Н.Цэнддаваа, ОХБЦГХЗМэргэжилтэн Ч.Суурьтогтох БОНХ-ийн сайдын "Гадаадад сургалтанд оролцуулах тухай" тушаал №2014-08-04 00:00:00 5.1 сая ₮ 2014 2014-08-10 00:00:00 2014-09-05 00:00:00
433 Урбан бизнес групп Сав газрын захиргаадын албан хаагчдын дүрэмт хувцасны загварын уралдаан зарлах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-04-10 00:00:00 5 сая ₮ 2014 2014-04-10 00:00:00 2014-08-10 00:00:00
434 Үндэсний шуудан сонин Байгаль орчны багц хуулийн олон нийтэд сурталчлах /Ногоон мэдээ нүүр гаргах 7 хоногт 1 удаа/ БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 5 сая ₮ 2014 2014-03-01 00:00:00 2014-12-01 00:00:00
435 nan Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай БНХАУ баавгай үржүүлгийн төвд туршлага судлах БОНХ-ийн сайдын "Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай" тушаал №2014-09-08 00:00:00 5 сая ₮ 2014 2014-09-25 00:00:00 2014-09-29 00:00:00
436 Геоэкологийн хүрээлэн Говь, цөлийн бүсэд орших байгалийн баянбүрдийн өнөөгийн төлөв байдлын судалгааг үргэлжлүүлэн хийж, хамгаалах зөвлөмж боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" Тушаал №2014-06-19 00:00:00 5 сая ₮ 2014 2014-07-01 00:00:00 2014-09-20 00:00:00
437 Мөрөөдлийн суваг Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн байгаль орчинтойгоо зөв харьцах, цахилгаан, усаа хэмнэх, хог хаягдал бага гаргах, ангилах зэрэг ногоон соёл, хандлагыг төлөвшүүлэх зорилго бүхий тв-ийн цуврал нэвтрүүлгийг Боловсрол ТВ-ийн "Бонго" нэвтрүүлэгтэй хамтран хийх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль орчны багц хуулийг сурталчлах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх тухай" тушаал №2014-03-31 00:00:00 5 сая ₮ 2014 2014-03-15 00:00:00 2014-09-15 00:00:00
438 Экологи усны нөөц 200'000 масштабтай гидрогеологийн зураглалын леганд, аргачлал, үнэлгээний норм боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-02-06 00:00:00 4.8 сая ₮ 2014 14.06.20 14.08.20
439 Алтаншанага Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Санхүүжилт олгох тухай" Тушаал №2014-04-23 00:00:00 4.6 сая ₮ 2014 14.04.18 14.12.20
440 Ховд их сургууль Ховд аймагт цөлжилт экологийн сургалт сурталчилгааны төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх БОНХ-ийн сайдын 'Төсөл санхүүжүүлэх тухай" тушаал №2014-04-04 00:00:00 4.5 сая ₮ 2014 14.04.20 14.10.20
441 nan Засгийн газрын 1998 оны 95, 2010 оны 59-р тогтоолуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын Сайдын "Шагнах тухай" тушаал №2014-03-10 00:00:00 4.3 сая ₮ 2014 2014-03-10 00:00:00 2014-04-10 00:00:00
442 Монгол алтайн хадран ТББ Тэнгис, Шишгэдийн БЦГ-т тул, цагаан загас үржүүлэх, Буянт, Чоно харайхын голд алтайн хадран загас үржүүлэх хиймэл боргио байгуулах БОНХСайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 4.2 сая ₮ 2014 2014-05-08 00:00:00 2014-07-08 00:00:00
443 Экологийн сургалт судалгааны төв ТББ Хатуу хаягдлыг ангилан ялгах, эргүүлэн ашиглах, дахин боловсруулах олон улсын дэвшилтэт технологи, стандарт, норм нормативын судалгаа хийх БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 4.2 сая ₮ 2014 14.09.15 14.11.15
444 Ургамлын экологи судлалын нийгэмлэг Уул уурхайн нөхөн сэргээлт, биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын зорилгоор нэн ховор устаж байгаа 16 зүйл ургамлыг тарималжуулах аргачлал боловсруулах БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-06-09 00:00:00 4 сая ₮ 2014 14.05.30 14.12.20
445 Чимэд ГАНЗОРИГ Байгаль орчны салбарын инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-11-08 00:00:00 3.5 сая ₮ 2014 2014-11-08 00:00:00 2014-12-20 00:00:00
446 nan Тайпей хот Олон улсын Эко бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаа БОНХ-ийн сайдын "Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай" тушаал №2014-03-12 00:00:00 3.1 сая ₮ 2014 2014-03-12 00:00:00 2014-03-16 00:00:00
447 nan АНУ Эрчим хүчний хөгжил ба махчин шувууд хурал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-09-19 00:00:00 3 сая ₮ 2014 2014-10-03 00:00:00 2014-10-08 00:00:00
448 nan НҮБ-ийн цөлжилттэй тэмцэх конвенцид хүргүүлэх үндэсний тайлан бэлтгэх БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-06-19 00:00:00 2.7 сая ₮ 2014 nan nan
449 Эмийн үйлдвэр Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ургамал түүж бэлтгэх стандартын төслийг боловсруулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 2.7 сая ₮ 2014 2014-06-02 00:00:00 2014-11-20 00:00:00
450 nan ОУ Иордан голын нөхөн сэргээлт төслийн хүрээнд зохион байгуулагдах олон улсын бага хурал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-10-16 00:00:00 2.6 сая ₮ 2014 2014-10-19 00:00:00 2014-10-24 00:00:00
451 Байгаль орчин, хөгжил эмэгтэйчүүдийн төв ТББ, 1016806 Эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гарын авлага БОНХ-ийн сайдын "Байгаль хамгаалах сангийн зардлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №2014-03-14 00:00:00 2.6 сая ₮ 2014 2014-04-22 00:00:00 2014-08-22 00:00:00
452 Монголын банкуудын холбоо Ногоон хөгжлийг дэмжих чиглэлээр Банк санхүүгийн салбарын тогтвортой санхүүжилтыг бий болгох талаар судалгаа хийж, банк санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах БОНХ-ийн сайдын 'Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014 2.5 сая ₮ 2014 nan nan
453 Төмөртрейд Шинээр байгуулсан 29 сав газрын захиргаадын үйл ажиллагааг дэмжих, ажилтнуудыг чадавхжуулах БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-04-22 00:00:00 2.5 сая ₮ 2014 14.05.01 14.06.01
454 nan Тогтвортой санхүүжилтийн хурлын зардал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-09-19 00:00:00 2.5 сая ₮ 2014 2014-09-15 00:00:00 2014-09-20 00:00:00
455 Монгол-Улсын их сургууль БОНХЯ, МУИС-ын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу 2014 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн зохион байгуулах БОНХ-ийн сайдын "Санхүүжилт олгох тушаал" Тушаал №2014-05-01 00:00:00 2.4 сая ₮ 2014 2014-05-05 00:00:00 2014-06-05 00:00:00
456 nan Хйана муж Дүрслэлээс төлөвлөгөө зурагруу Тоон фотометрийн технологиуд хурал БОНХ-ийн сайдын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №2014-10-17 00:00:00 2.1 сая ₮ 2014 2014-10-18 00:00:00 2014-10-24 00:00:00
457 nan МУЗГ ЖҮХ болон БНСУ-д жендэрийн эрх тэгш байдлыг сайжруулах жендэрийн боловсрол олгох институт Сөүл хотод 2014.07.20-07.27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах сургалт БОНХ-ийн сайдын "Гадаадад сургалтанд оролцуулах тухай" тушаал №2014-07-03 00:00:00 1.5 сая ₮ 2014 2014-07-20 00:00:00 2014-07-27 00:00:00
458 Өгийсан Биологийн олог янз байдал болон Загас үржүүлын орчныг сайжруулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/432 237.9 сая ₮ 2015 2015-12-22 00:00:00 2015-12-30 00:00:00
459 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны хүрээлэн Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№29 104.3 сая ₮ 2015 2015-08-05 00:00:00 2015-12-31 00:00:00
460 Хөхмонгол принтинг Гарын авлага хэвлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/224 98 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-07-28 00:00:00
461 Ногоон орчин ногоон хөгжил ТББ Нэг сая мод ургуулах хөдөлгөөн-г олон нийтэд сурталчилах, нэвтрүүлэг, баримтат кино хийгдэхэд шаардагдах зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/178 46.2 сая ₮ 2015 2015-06-03 00:00:00 2015-06-05 00:00:00
462 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Аймгуудын сав газрын захиргаа, ажлын байдалтай танилцах, аж ахуй нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах, уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/73 45.1 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
463 Марал ганга Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 41.7 сая ₮ 2015 2015-06-02 00:00:00 2015-06-02 00:00:00
464 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Тусгай хамгаалалтай газарт уулзалт дүгнэлт хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/405 37.4 сая ₮ 2015 2015-10-26 00:00:00 2015-10-31 00:00:00
465 Монгол Кувейтын судалгааны төв Монгол Орос ЗГ-ын хоорондын хэлэлцээр Хөрөнгө гаргах тушаал №А/347 34 сая ₮ 2015 2015-12-25 00:00:00 2015-12-25 00:00:00
466 Үндэсний үнэт цаас Тусгай хамгаалалтай газарт нэвтрэх тасалбар хэвлүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/259 33.4 сая ₮ 2015 2015-06-27 00:00:00 2015-07-17 00:00:00
467 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Ойн түймэр унтраах зардал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/215 30.2 сая ₮ 2015 2015-07-09 00:00:00 2015-07-09 00:00:00
468 Эколайн Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 30 сая ₮ 2015 2015-05-26 00:00:00 2015-08-06 00:00:00
469 Ногоон тэмүүлэл тогтвортой хөгжил Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 24.9 сая ₮ 2015 2015-05-28 00:00:00 2015-08-06 00:00:00
470 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай МУ, ОХУ хоорондын хэлэлцээрт оролцох, ээлжит уулзалт Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/143 23.7 сая ₮ 2015 2016-05-25 00:00:00 2016-06-12 00:00:00
471 Хангайннурууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 17 сая ₮ 2015 2015-05-13 00:00:00 2015-10-26 00:00:00
472 Идэр голын сав газрын захиргаа Идэр голын сав газрын захиргааны чадавхийг бэхжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/187 16.7 сая ₮ 2015 2015-06-23 00:00:00 2015-08-28 00:00:00
473 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай МУ, БНХАУ хоорондын хэлэлцээрт оролцох,ээлжилт уулзалт Хөрөнгө гаргах, гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай-Сайдын тушаал №А/142 15.8 сая ₮ 2015 2016-04-02 00:00:00 2016-04-09 00:00:00
474 Жиннар ХХк Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 15 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
475 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам БНСУ-д 2015 оны 4 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Дэлхийн усны 7 дугар форумд оролцуулах тухай Дэлхийн усны 7 дугаар чуулганд оролцох тухай-Сайдын тушаал №А/149 14.9 сая ₮ 2015 2015-04-03 00:00:00 2015-04-14 00:00:00
476 Алкэмист техноложис Байгаль хамгаалах сангийн мэдээллийн сан үүсгэх, төслийн удирдлага, хяналт, үнэлгээний харилцааны систем үүсгэх ажил Хөрөнгө гаргах тухай-Захирлын тушаал №№8 14.5 сая ₮ 2015 2015-04-10 00:00:00 2016-04-10 00:00:00
477 Монголын уран зохиолын академи Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 12.9 сая ₮ 2015 2015-05-27 00:00:00 2015-07-27 00:00:00
478 Хан хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа Тусгай хамгаалалтай нутгийн удирдлагын газрыг санхүүжлэх, ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурал, Солонгос улсын ТХГНутгийн хооронд туршлага солилцох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/328 12.6 сая ₮ 2015 2015-11-26 00:00:00 2015-11-26 00:00:00
479 Дарханжонон Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 12 сая ₮ 2015 2015-02-21 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
480 Ёндон ГАНГАМӨРӨН Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ nan №nan 12 сая ₮ 2015 2015-03-19 00:00:00 2016-12-31 00:00:00
481 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам БОНХАЖЯ-ны Япон улсын БОЯ-ны уулзалтын зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/183 11 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-04-30 00:00:00
482 Д.Энхтайван Тусгай хамгаалалтай газарт авах судалгаа хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/206 10.3 сая ₮ 2015 2015-10-14 00:00:00 2015-10-14 00:00:00
483 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 10 сая ₮ 2015 2015-05-26 00:00:00 2015-08-26 00:00:00
484 Магнайтрейд Аймгуудын сав газрын захиргаа, ажлын байдалтай танилцах, аж ахуй нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах, уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/73 10 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
485 Монголын Бо Иргэний зөвлөл Монголын БО-ны Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх, төрийн бус байгууллагуудад үзүүлэх үйлчилгээг өргөжүүлэх төслийн төсөв. Төсөл дэмжих тухай-Сайлын тушаал №А/164 10 сая ₮ 2015 2016-04-20 00:00:00 2016-05-01 00:00:00
486 Эл Юу Си Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 10 сая ₮ 2015 2015-08-29 00:00:00 2015-09-29 00:00:00
487 Титанманлай Мэдээллийн ил тод байдал хангах зарим арга хэмжээ Хөрөнгө гаргах тушаал №А/255 10 сая ₮ 2015 2015-07-23 00:00:00 2015-07-23 00:00:00
488 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, сурталчилах, хор нөлөөллийг багасгах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад олгох урамшуулал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/263 10 сая ₮ 2015 2015-07-06 00:00:00 2015-08-26 00:00:00
489 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Орон нутагч хэрэгжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 10 сая ₮ 2015 2015-07-06 00:00:00 2015-07-06 00:00:00
490 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчны хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулган Сургалт сурталчилгаатын зардал Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 10 сая ₮ 2015 2015-06-27 00:00:00 2015-06-27 00:00:00
491 Нандиншигтгээ Булган аймгийн Хангал сумын Рашааны эх орчмыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, усны ундрагыг нэмэгдүүлэх, мод тарих, сургалт сурталчилгаа явуулах Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 10 сая ₮ 2015 2015-06-27 00:00:00 2015-06-27 00:00:00
492 Ивээлт билиг Төсөл арга хэмжээний зардал Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 10 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-07-24 00:00:00
493 Тогтвортой ногоон хөгжил хамтын ажиллагааны нийгэмлэг СБД Хустайн ходоодны рашааны эхийг цэвэрлэх, хамгаалах ажил Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 10 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-08-25 00:00:00
494 Таван булаг рашаан СХД-ийн Бумбат рашааны эргийн цэвэрлэгээний ажил Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 9.8 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-07-31 00:00:00
495 Цаг уур орчны шинжилгээний газар Швейцар Улсын Женев хотноо 2015 оны 05 дугаар сарын 25-6 дугаар сарын 12-ний өдрийг хүртэл Дэлхийн цаг уурийн байгууллагын 17 дугаар их хуралд оролцох томилолтын зардал Гадаад томилолтоор ажиллуулах тухай-Сайдын тушаал №А/182 9.8 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-04-25 00:00:00
496 Юу И Эйч Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 9.8 сая ₮ 2015 2015-08-25 00:00:00 2015-09-25 00:00:00
497 Эл Юу Эс Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 9.8 сая ₮ 2015 2015-08-25 00:00:00 2015-09-25 00:00:00
498 Байгаль хамгаалал, ногоон хөгжлийн нөхөрлөлүүдийн үндэсний холбоо Байгаль, орчин ногоон хөгжилл, аялал жуучлалын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх талаар "Байгаль хамгаалах нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны ололт амжилт, учирч буй бэрхшээл" сэдэвт сургалт-семинар зохион байгуулах Сургалт семинар зохион байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/184 9.8 сая ₮ 2015 2015-04-15 00:00:00 2015-05-25 00:00:00
499 Састэйнэбл солюшнс Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 9.7 сая ₮ 2015 2015-08-26 00:00:00 2015-09-26 00:00:00
500 Найширесурс Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 9.6 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
501 Юу И Ай Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 9.5 сая ₮ 2015 2015-08-25 00:00:00 2015-09-25 00:00:00
502 Эко петролиум Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 9.3 сая ₮ 2015 2015-08-25 00:00:00 2015-09-25 00:00:00
503 Орхон-Чулуут голын сав газрын захиргаа Архангай аймагт Чулуут, Орхон голд цутгал урсгал усны бүсийн судалгааны ажил Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 9.3 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-08-25 00:00:00
504 Хэмжилзүй Туул усан цогцолбор байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/249 9.1 сая ₮ 2015 2015-08-28 00:00:00 2015-09-28 00:00:00
505 Ардаян Аймгуудын сав газрын захиргаа, ажлын байдалтай танилцах, аж ахуй нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах, уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/73 9.1 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
506 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Дэлхийн байгаль орчны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/231 9 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-07-27 00:00:00
507 Байгаль хамгаалал, ногоон хөгжлийн нөхөрлөлүүдийн үндэсний холбоо Байгалт хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулганыг зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/201 9 сая ₮ 2015 2015-05-25 00:00:00 2015-09-25 00:00:00
508 Б.Дүрэвдорж НҮБ-ын хуралд оролцох Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№35 8.5 сая ₮ 2015 2015-12-24 00:00:00 2015-12-24 00:00:00
509 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ОУ-ын уур амьсгалын ногоон сангийн итгэмжлэгдсэн хэрэгжүүлэгч нэгж болох ажлыг зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 8 сая ₮ 2015 2015-06-27 00:00:00 2015-06-27 00:00:00
510 Нийгмийн шуудан сонин БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 8 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-07-24 00:00:00
511 Үнэнньюс Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 8 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
512 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хэнтий Дорнод, Сүхбаатр аймгмийн сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарсан байгалийн гамшигт үзэгдэл болох ой хээрийн түймэр унтраах ажлын зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/186 8 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-08-03 00:00:00
513 Тогтвортой ногоон хөгжил хамтын ажиллагааны нийгэмлэг Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 8 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-14 00:00:00
514 Баянхонгор аймгийн Их богдын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Шүрэнгийн цахилгаан станц барих төслийн хуралдааны зардал Ажлын хэсэг томилох хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/82 7.6 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
515 Отгонтэнгэр хөгжил залуучуудын оролцоо Дунд цэцүүхийн булгийн эхийг цэвэрлэх, тохижуулж хамгаалах төсөл Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№26 7.5 сая ₮ 2015 2015-07-30 00:00:00 2015-08-11 00:00:00
516 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ОУ-ын хуралд оролцох тухай Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№25 7.3 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-08-07 00:00:00
517 Ньюс Аженси ХХК БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 7 сая ₮ 2015 2015-05-27 00:00:00 2015-10-27 00:00:00
518 Ньюс Аженси ХХК Цэвэр орчин аяныг олон нийтэд сурталчилах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/264 6.9 сая ₮ 2015 2015-07-09 00:00:00 2015-07-09 00:00:00
519 Ихномин заяа Тусгай дугаарын /1800-1010/- буюу автомат хариулагчийг ажиллуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмжийн зардал. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг хөнгөвчлөх тухай-Сайдын тушаал №А/159 6.9 сая ₮ 2015 2015-04-10 00:00:00 2015-04-10 00:00:00
520 Эрдэнийн хясаа Завхан аймгийн Их Уул сумын Загт багийн "халуун усны" булгийн эхийг цэвэрлэх тохижуулах төсөл Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№26 6.8 сая ₮ 2015 2015-07-25 00:00:00 2015-08-15 00:00:00
521 Өлзийт бор тал Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№29 6.7 сая ₮ 2015 2015-08-15 00:00:00 2015-09-15 00:00:00
522 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Герман Улсын Берлин хотноо 3 дугаар сарын 02-11-ны өдрүүдэд зохон байгуулагдах "Ай Ти Би Берлин 2015" үзэсгэлэнд оролцох Гадаадад томилолтоор ажиллууах тухай-Сайдын тушаал №А/78 6.6 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
523 Эмнэг хангал Био нүүрс ОУ стандартад нийцүүлэх төсөл боловсруулах, Мэдээлэлийн сан үүсгэх, төслийн хяналтын платформ үүсгэх, хаягдсан нөхөн сэргээгдээгүй газарт жишиг бий болгох, сурталчилах, БОУСангийн нийт санхүүжүүлсэн ажлын хяналт мониторинг хийх, Туул гол, Богд уулсан эко хамгаалалтын төсөл хэрэгжүүлэх, нөхөрлөлүүдийг зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/265 6.5 сая ₮ 2015 2015-05-25 00:00:00 2015-09-01 00:00:00
524 Дэлхийн монголчуудын ногоон ирээдүй Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№29 6.4 сая ₮ 2015 2015-07-26 00:00:00 2015-08-15 00:00:00
525 Аялал жуулчлалын үндэсний төв Байгаль орчин болон аялал жуулчлалын экспертүүдийн уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/260 6 сая ₮ 2015 2015-06-03 00:00:00 2015-07-31 00:00:00
526 Ногоон хөгжлийн судалгааны хүрээлэн Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 6 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
527 Випзууч сэтгүүл БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 6 сая ₮ 2015 2015-06-05 00:00:00 2015-12-31 00:00:00
528 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам НҮБ-ын хуралд оролцох Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№33 5.8 сая ₮ 2015 2015-12-17 00:00:00 2015-12-17 00:00:00
529 Должин ДАШ Тусгай хамгаалалтай газарт авах судалгаа хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/206 5.5 сая ₮ 2015 2015-05-25 00:00:00 2015-09-01 00:00:00
530 Хар чулууны булаг НҮТББ Хойд Хүрэмийн булгийн эхийг тохижуулж хамгаалах төсөл Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№26 5.4 сая ₮ 2015 2015-07-07 00:00:00 2015-08-11 00:00:00
531 Монзолбоо Байгалын гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт, арга хэмжээ зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/258 5 сая ₮ 2015 2015-07-09 00:00:00 2015-07-09 00:00:00
532 Өгийсан Архангай аймгийн Өгийнуурын орчны цэвэрлэгээ, мод хашаажуулах ажил Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 4.9 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-08-25 00:00:00
533 Өглөөний сонин Аймгуудын сав газрын захиргаа, ажлын байдалтай танилцах, аж ахуй нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах, уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/73 4.9 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
534 Улс төрийн тойм сонин Аймгуудын сав газрын захиргаа, ажлын байдалтай танилцах, аж ахуй нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах, уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/73 4.9 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
535 Хаанпалас Хилийн улсыг хамгаалах болон ашиглах тухай МУ ЗГ, ОХУ хоорондын хэлэлцээрийн хамтарсан комиссын ажлын хэсгийн ээлжит уулзалт зохион байгууүлах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/143 4.9 сая ₮ 2015 2015-04-03 00:00:00 2015-04-14 00:00:00
536 Үндэсний шуудан сонин БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4.9 сая ₮ 2015 2015-04-21 00:00:00 2015-09-21 00:00:00
537 Улаанбаатартелевиз БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4.9 сая ₮ 2015 2015-04-27 00:00:00 2015-09-27 00:00:00
538 Монголын мэдээ сонин БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4.9 сая ₮ 2015 2015-04-14 00:00:00 2015-04-14 00:00:00
539 Өглөөний сонин БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4.9 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
540 Өндөрлөгбүрэг БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4.9 сая ₮ 2015 2015-05-25 00:00:00 2015-10-25 00:00:00
541 Флексньюс сэтгүүл БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4.9 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
542 Байгаль хамгааллын судалгаа хөгжлийн төв Тусгай хамгаалалтай газарт авах судалгаа хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/206 4.8 сая ₮ 2015 2015-05-25 00:00:00 2015-09-01 00:00:00
543 Завхан аймгийн Тэс сумын Таанат тэс Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№29 4.7 сая ₮ 2015 2015-07-20 00:00:00 2015-11-20 00:00:00
544 Цайдмын хөндийн гол Хөлийн голын хөрсний бохирдолыг бууруулах Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№26 4.7 сая ₮ 2015 2015-07-10 00:00:00 2015-11-10 00:00:00
545 Шинэбулаг мандал Завхан аймгийн Нөмрөг сумын нийтийн эзмшлийн талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх. Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 4.7 сая ₮ 2015 2015-06-25 00:00:00 2015-07-08 00:00:00
546 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Ногоон дэвтэр хөтөлбөр Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 4.7 сая ₮ 2015 2015-08-13 00:00:00 2015-09-01 00:00:00
547 Ньюлорд nan nan №nan 4.6 сая ₮ 2015 2016-05-12 00:00:00 2016/05/413
548 Улс төрийн тойм сонин nan nan №nan 4.3 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-20 00:00:00
549 Чин ундрах Төсөл арга хэмжээний зардал Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 4.3 сая ₮ 2015 2015-08-15 00:00:00 2015-09-01 00:00:00
550 Соёмбо принт ХХК Байгаль орчны төлөв байдлын тайлан хэвлүүлэх зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/166 4.2 сая ₮ 2015 2015-04-03 00:00:00 2016-04-23 00:00:00
551 Монголын үнэн сонин БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
552 Улс төрийн тойм сонин Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 4 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
553 Байгаль хамгаалах сургалт судалгааны төв Байгаль орчны багц хууль, түүнийг дагалдан гарсан тогтоол, журам, тэдгээрийн хэрэгжилтиийг хангах, НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвецоор хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг тус тус хангах олон талын оролцоог бүрдүүлэх сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын ажилд Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/189 4 сая ₮ 2015 2015-04-01 00:00:00 2015-04-28 00:00:00
554 Засгийн мэдээ БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
555 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 4 сая ₮ 2015 2015-04-14 00:00:00 2015-09-14 00:00:00
556 Ундруулсифан nan nan №nan 4 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-20 00:00:00
557 СОЛЧ Дүүрэнгийн булгийн эхийг цэвэрлэх, тохижуулах Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№26 3.8 сая ₮ 2015 2015-07-28 00:00:00 1905-07-08 00:00:00
558 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Гадаад томилолтоор ажиллах тухай Парисын хэлэлцээрт оролцох тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/397 3.7 сая ₮ 2015 2015-12-17 00:00:00 2015-12-17 00:00:00
559 Ньюлорд Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, хамгаалалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/74 3.6 сая ₮ 2015 2015-02-20 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
560 Эйртранс БНСУ-д 2015 оны 4 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Дэлхийн усны 7 дугар форумд оролцуулах тухай Дэлхийн усны 7 дугаар чуулганд оролцох тухай-Сайдын тушаал №А/149 3.4 сая ₮ 2015 2015-04-03 00:00:00 2015-04-14 00:00:00
561 Гүнсэн ноён Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/40 3 сая ₮ 2015 2015-03-01 00:00:00 2015-03-01 00:00:00
562 Байгальд ээлтэй хөгжил Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар нөхөн сэргээж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах. Хөрөнгө гаргах тушаал №А/200 3 сая ₮ 2015 2015-12-24 00:00:00 2015-12-24 00:00:00
563 Цахим-Эмч БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 2.8 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
564 Туул голын сав газрын захиргаа Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/40 2.8 сая ₮ 2015 2015-04-11 00:00:00 2015-05-23 00:00:00
565 Энхтайван сонгино Завхан аймгийн СОнгион сумын нийтийн эзэмшлийн талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 2.7 сая ₮ 2015 2015-07-09 00:00:00 2015-10-29 00:00:00
566 Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын харъяа их тэнгэр цогцолбор 2015-02 дугаар сарын 09-13-ны хооронд Азийн бүсийн хуралдааныг зохион байгууүлах. Биологийн олон янз байдлын стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Биоаюулгүй байдлын асуудлыг тусган оруулах нөөц боломжийг дайчлах чадавхийг бэхжүүлэх Азийн бүсийн хуралдааныг зохион байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/52 2.6 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
567 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ОУ-ын хуралд оролцох тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/261 2.6 сая ₮ 2015 2015-04-01 00:00:00 2015-07-08 00:00:00
568 Бичамд хайртай БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 2.5 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
569 Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлаг БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 2.5 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-05-20 00:00:00
570 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо Байгаль орчны багц хууль, түүнийг дагалдан гарсан тогтоол, журам, тэдгээрийн хэрэгжилтиийг хангах, бүх нийтийн экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох чиглэлээр орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан цогц сургалт Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/167 2.4 сая ₮ 2015 2015-04-10 00:00:00 2015-05-01 00:00:00
571 Корпорейтхотел 2015-02 дугаар сарын 09-13-ны хооронд Азийн бүсийн хуралдааныг зохион байгууүлах. Биологийн олон янз байдлын стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Биоаюулгүй байдлын асуудлыг тусган оруулах нөөц боломжийг дайчлах чадавхийг бэхжүүлэх Азийн бүсийн хуралдааныг зохион байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/52 2.3 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
572 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Бүгд Найрамдах Малдив Улсын Мале хотноо 2015 оны 06 дугаар сарын 03-05-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Дэлхийн аялал жуучлалын байгууллагын 27 дах удаагийн чуулганд оролцох зардал Гадаадад томилолтоор ажиллууах тухай-Сайдын тушаал №А/211 2.3 сая ₮ 2015 2015-04-01 00:00:00 2015-07-01 00:00:00
573 Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Хязгаарлалтын бүсийн хилийн багана хийж гүйцэтгэх Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№18 2.3 сая ₮ 2015 2015-07-28 00:00:00 2015-09-29 00:00:00
574 Ногоон хөгжлийн судалгааны хүрээлэн Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№26 2 сая ₮ 2015 2015-07-29 00:00:00 2015-08-15 00:00:00
575 Ёндон ГАНГАМӨРӨН Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ nan №nan 2 сая ₮ 2015 2015-07-09 00:00:00 2015-07-10 00:00:00
576 Сант-Улс медиа групп БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 2 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
577 Фамилипартнерс Байгаль орчны багц хууль, түүнийг дагалдан гарсан тогтоол, журам, тэдгээрийн хэрэгжилтиийг хангах, бүх нийтийн экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох чиглэлээр орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан цогц сургалт Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/167 1.9 сая ₮ 2015 2015-04-10 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
578 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай МУ, ОХУ хоорондын хэлэлцээрт оролцох, ээлжит уулзалт Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/143 1.7 сая ₮ 2015 2016-04-02 00:00:00 2016-04-09 00:00:00
579 Сэлбасервис Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуучлалын салбарбн шагнал, үнэмлэх, хавтас хэвлүүлэх Хөрөнгө гаргах, шагналын материал хэвлүүлэх тухай-Сайдын тушаал №А/58 1.7 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
580 Хаанпалас Шүрэнгийн цахилгаан станц барих төслийн хуралдааны зардал Ажлын хэсэг томилох хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/82 1.6 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
581 Амгалан МЯАСҮРЭН Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 0 №0 1.5 сая ₮ 2015 2015-01-05 00:00:00 2016-01-05 00:00:00
582 Сургалт судалгаа, пиар, мониторингийн стратеги академи БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 1.5 сая ₮ 2015 2015-06-24 00:00:00 2015-06-24 00:00:00
583 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 2015-02 дугаар сарын 09-13-ны хооронд Азийн бүсийн хуралдааныг зохион байгууүлах. Биологийн олон янз байдлын стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Биоаюулгүй байдлын асуудлыг тусган оруулах нөөц боломжийг дайчлах чадавхийг бэхжүүлэх Азийн бүсийн хуралдааныг зохион байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/52 1.4 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
584 Буянтмэлхий чулуу Байгаль орчны багц хууль, түүнийг дагалдан гарсан тогтоол, журам, тэдгээрийн хэрэгжилтиийг хангах, бүх нийтийн экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох чиглэлээр орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан цогц сургалт Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/167 1.4 сая ₮ 2015 2015-04-10 00:00:00 2015-04-15 00:00:00
585 Нармон Япон улсын Токио хотноо 2015 оны 03 дугаар сарын 16-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах МУ Байгаль орчин яам хоорондын зөвлөлдөх 9 дүгээр уулзалтад оролцох. Хуралд оролцуулах, хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/117 1.2 сая ₮ 2015 2015-02-27 00:00:00 2015-03-20 00:00:00
586 Монголбэрри Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/40 1.1 сая ₮ 2015 2015-03-03 00:00:00 2015-03-16 00:00:00
587 Ногоон-Эрэл сэтгүүл БОНХАЖЯ-ны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, хууль тогтоомж, экологын боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/165 1 сая ₮ 2015 2015-04-20 00:00:00 2015-09-20 00:00:00
588 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгалийн нөөцийн хамтын менежмэнт нөхөрлөлүүдийн үндэсний чуулганыг идэвхи зүтгэл гарган үр бүтээлтэй, ажилласан албан хаагчдыг шагнах Шагнах-Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/197 1 сая ₮ 2015 2016-04-02 00:00:00 2016-04-09 00:00:00
589 Өдрийн мэдээ Аймгуудын сав газрын захиргаа, ажлын байдалтай танилцах, аж ахуй нэгжүүдийг шагнаж урамшуулах, уулзалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/73 .7 сая ₮ 2015 2013-02-16 00:00:00 2013-02-20 00:00:00
590 Магнайтрейд Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/40 .6 сая ₮ 2015 2015-01-30 00:00:00 2015-02-05 00:00:00
591 Туул голын сав газрын захиргаа Туул голын бохирдлыг бууруулах,зөрчлийг арилгах, дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай-Сайдын тушаал №А/40 .6 сая ₮ 2015 2015-01-30 00:00:00 2015-02-05 00:00:00
592 Блюскай эйжиа НҮБ-ын хуралд оролцох Хөрөнгө гаргах тушаал - Сангийн захирал №№34 .2 сая ₮ 2015 2015-12-17 00:00:00 2015-12-17 00:00:00
593 Монгол Кувейтын судалгааны төв Орон нутгийн байгаль хамгаалагчдын чадавхыг бэхжүүлэх Уулзалт семинар зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай №А/62 89.5 сая ₮ 2016 2016-10-07 00:00:00 2016-10-09 00:00:00
594 СҮКЦЕСС Архангай аймаг цэнхэр сум орхон багт 14 хонгийн пост, Уурхайн олборлолт хийгдэж буй газруудад постоор ажиллах, байгаль орчинд учруулсан хохиролыг тооцох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/84 60 сая ₮ 2016 2016-10-27 00:00:00 2016-12-27 00:00:00
595 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны хүрээлэн Уур амьсгалын тухай Парисын хэлэлцээрийг УИХ-р соёрхон баталсантай холбогдуулан уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох үйл ажиллагаа Хуралдаан зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай №А/106 53 сая ₮ 2016 2016-11-24 00:00:00 2016-11-25 00:00:00
596 АЖЭД Хог хаягдлын тоо бүртгэлийг хөтлөх аргачлал боловсруулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/211 50 сая ₮ 2016 2014-08-01 00:00:00 2014-11-27 00:00:00
597 Сорогтөгөл Булган аймгийн дашинчилэн сумын чулуут нуурын баян бүрдийг хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 49.2 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-06-09 00:00:00
598 Дэлхийн байгаль хамгаалах сан Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулиыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хянан сайжруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил Зөвлөх үйлчилгээний гэрээт ажил хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай №А/81 48 сая ₮ 2016 2014-08-06 00:00:00 nan
599 Ивээлт билиг Шинэ иновац технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг урамшуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/161 35 сая ₮ 2016 2016-05-16 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
600 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Парисын хэлэлцээрт оролцох тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/113 33.2 сая ₮ 2016 2016-04-18 00:00:00 2016-04-18 00:00:00
601 Борчулуун САРАНЦЭЦЭГ Хийлийн усыг хамгаалах тухай Монгол Орсын ЗГ-н хоорондын хурал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/135 32.4 сая ₮ 2016 2016-06-08 00:00:00 2016-06-08 00:00:00
602 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Мөнгөн урамшуулал олгох тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/214 32.2 сая ₮ 2016 2016-07-19 00:00:00 2016-07-19 00:00:00
603 Монгол Кувейтын судалгааны төв Байгаль орчин аялал жуучлалын салбарын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, олон нийтэд сурталчилах ажлын хүрээнд уулзалт семинар зохион байгуулах Сургалт-семинар зохион байгуулах хөрөнгө гаргах тухай №А/126 32.1 сая ₮ 2016 2016-12-07 00:00:00 2016/12.15
604 Ногоолж Төв аймгийн бор нуур суманд далзуурын рашаныг сэргээх, хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/88 30 сая ₮ 2016 2016-11-29 00:00:00 2016-12-29 00:00:00
605 Уранхөх хангай Сэлэнгэ аймгийн мандал суманд нугасан тохой рашаныг сэргээх хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/88 30 сая ₮ 2016 2016-11-29 00:00:00 2016-12-29 00:00:00
606 Бадамгарав ГАНГААМАА Антрактид тивийн ноён оргил Винсон массип ууланд авиралт хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/120 30 сая ₮ 2016 2016-12-05 00:00:00 2017-02-02 00:00:00
607 Мөнхийн үсэг ХХК Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны гарал үүслийн гэрчилгээ болон, ойгоос мод бэлтгэх эрхийн бичиг бүхий захиалгыг хийж гүйцэтгэх. Хөрөнгө гаргах тухай №А/376 29.5 сая ₮ 2016 2013-10-03 00:00:00 2013-11-15 00:00:00
608 Чин ундрах Байгаль орчныг хамгаалах, нуур, булаг рашаан хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 26 сая ₮ 2016 2016-05-18 00:00:00 2016-05-18 00:00:00
609 Үндэсний үнэт цаас ТХГН-гт нэвтрэх нэг удаагын талсалбар Хөрөнгө гаргах тушаал №А/184 25.4 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-07-01 00:00:00
610 Тэрхчандмань Эрдэм шинжилгээний бага хурлын хэвэлмэл бүтээгдэхүүн Хөрөнгө гаргах тушаал №А/328 25.2 сая ₮ 2016 2016-09-02 00:00:00 2016-12-25 00:00:00
611 Уул ус гол горхи хамгаалах нийгэмлэг Архангай аймаг цэнхэр сум орхон багт 14 хонгийн пост, Уурхайн олборлолт хийгдэж буй газруудад постоор ажиллах, байгаль орчинд учруулсан хохиролыг тооцох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/84 22.8 сая ₮ 2016 2016-11-03 00:00:00 2016-12-03 00:00:00
612 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны хүрээлэн Хүлэмжийн хийн тооллогын тайлангийн сургалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 20 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-06-09 00:00:00
613 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Азын бүсийн хүлэмжийн тооллогын 14-р хуралдаан Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 20 сая ₮ 2016 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
614 Монгол Кувейтын судалгааны төв Байгаль орчин, аялал жуучлалын яамны дэргэдэх харьяа байгууллагуудад яамны дэргэдэх төсөл хөтөлбөрүүд, орон нутгийн байгаль хамгаалагчдыг хамруулсан сургалт Уулзалт семинар зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай №А/62 17.4 сая ₮ 2016 2016-10-07 00:00:00 2016-10-09 00:00:00
615 Жоб-Ап Увс нуурын хотхорын хил дамнасан дархадын газрын Монгол Орсын холимог комиссын хурал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/193 15 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-07-08 00:00:00
616 Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв Улаан ном хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/88 14.6 сая ₮ 2016 2016-04-14 00:00:00 2016-05-09 00:00:00
617 Нандиншигтгээ Архангай аймаг цэнхэр сум орхон багт 14 хонгийн пост, Уурхайн олборлолт хийгдэж буй газруудад постоор ажиллах, байгаль орчинд учруулсан хохиролыг тооцох Хөрөнгө гаргах тушаал №А/84 14.4 сая ₮ 2016 2016-11-03 00:00:00 2016-12-03 00:00:00
618 Үндэсний үнэт цаас ТХГН-гт нэвтрэх нэг удаагын талсалбар, 17 чиглэлийн эрхийн гэрчилгээ хэвлэх Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/212 13.8 сая ₮ 2016 2016-07-05 00:00:00 2016-07-10 00:00:00
619 Монголын Биотехнологийн Нийгэмлэг Төв Сэлэнгэ, Булган, Дархан-Уул аймагт 2014 онд тариалах тосны ургамал, малын тэжээлд хувиргасан амьд организмыг илрүүлэх шинжилгээ хийж бүртгэлжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/112 13.8 сая ₮ 2016 2014-07-18 00:00:00 2014-12-10 00:00:00
620 МК Судалгааны төв Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах Хуулийн төсөл боловсруулах хөрөнгө гаргах тухай №А/138 13 сая ₮ 2016 2016-12-19 00:00:00 2016-12-24 00:00:00
621 Мөнхөд үржих хайрхан Өмнөх оны өр төлбөр Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/112 11.8 сая ₮ 2016 2015-06-20 00:00:00 2016-06-02 00:00:00
622 Сөүл Дүйцүүлэн хамгаалалын арга зүй нөлөөллийг бууруулах сэдэвт хэлэлцүүлэг Хөрөнгө гаргах тушаал №А/139 11.2 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2016-12-23 00:00:00
623 Орхон голын сав газрын захиргаа Өгийнуурын мэдээлэл сургалтын төвийг өргөжүүлэх ажил Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/196 10.5 сая ₮ 2016 2014-07-27 00:00:00 nan
624 Засгийн газрын авто бааз БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Мазаалай баавгайн амьдрах орчныг сайжруулах төслийн бэлтгэл ажлыг хангах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/77 10.5 сая ₮ 2016 2016-10-20 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
625 Биологийн хүрээлэн Монгол орны ховор ургамалын судалгаа Хөрөнгө гаргах тушаал-Сайдын тушаал №А/98 10.4 сая ₮ 2016 2016-11-09 00:00:00 2012-11-30 00:00:00
626 Чин ундрах Өвөлжилт хүндэрсэн Баянхонгор аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах их богд уулаар зэрлэг ан амьтадын хоол тэжээлээр хангах Хөрөнгө гаргах тухай №А/126 10 сая ₮ 2016 2016-12-13 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
627 Энэрэлтшүтээн хайрхан Өвөлжилт хүндэрсэн Архангай амйгийн нутаг дэвсгэрт байрлах Хангай нурууны Суврага хайрхан уулын зэрлэг ан амьтадын хоол тэжээлээр хангах Хөрөнгө гаргах тухай №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-13 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
628 Энэрэлтшүтээн хайрхан Архангай аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 02/30/2016
629 Юу И Ай Хөвсгөл аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2017-01-23 00:00:00
630 Ивээлт билиг Төв аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2017-01-19 00:00:00
631 Мөнх ногоон хөгжил Сэлэнгэ аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2017-02-24 00:00:00
632 Эмнэг хангал Баян өлгий аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
633 Хөх дэгд гишүү ХХК Завхан аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
634 Си Ди Эйч Өвөлжилт хүндэрсэн Увс аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
635 Бат энх цэнгэл Өвөлжилт хүндэрсэн зарим аймгуудын зэрлэг амьтдыг идэштэжээлээр хангах, биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Ховд" аймгийн өвөлжилт хүндэрсэн сумдын нутагт зэрлэг ан амьтдад өвс тэжээл хүргэж өгөх Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-13 00:00:00 2017-01-20 00:00:00
636 Сант-Улс медиа групп Иргэдэд экологийн боловсрол олгох Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№25 10 сая ₮ 2016 2016-12-02 00:00:00 2016-12-28 00:00:00
637 Чин үйлс найман зуун наян найм Горхи тэрэлжийн БЦГ-рт хог хаягдал цэвэрлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 10 сая ₮ 2016 2016-07-06 00:00:00 2016-08-04 00:00:00
638 Мөнх ногоон хөгжил Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд мод тарих Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 10 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-09-20 00:00:00
639 Чин ундрах Булган аймагт Био техникийн арга хэмжээ авах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
640 Сажабандидын номын хүрдэн хийд Байгаль орчныг хамгаалах, нуур, булаг рашаан хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 10 сая ₮ 2016 2016-05-25 00:00:00 2016-06-25 00:00:00
641 Марал төгөлдөр барс ТББ Өвөлжилт хүндэрсэн зарим аймгуудын зэрлэг амьтдыг идэштэжээлээр хангах, биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ажил Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-13 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
642 Мөнхбаян эрдэнэ Ховд аймгийн Дөргөн сумын Аргалант багийн Хөх эргийн аараг хэмээх газар нутагт 3.2 га талбайд нөхөн сэргээлт хйих ажил Хөрөнгө гаргах тухай №А/139 10 сая ₮ 2016 2014-10-15 00:00:00 2014-11-15 00:00:00
643 Түмэн булаг шанд Өвөлжилт хүндэрсэн зарим аймгуудын зэрлэг амьтдыг идэштэжээлээр хангах, биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Говь-Алтай" аймгийн өвөлжилт хүндэрсэн сумдын нутагт зэрлэг ан амьтдад өвс тэжээл хүргэж өгөх Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/125 10 сая ₮ 2016 2016-12-13 00:00:00 2017-01-13 00:00:00
644 Аскардсити Агаарын бохирдолын талаар дэлгэцийн бүтээл хийх Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№27 10 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
645 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ТХГН-ын сүлжээний менежментийн үр ашигт байдал ОУ хурал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/77 10 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-06-09 00:00:00
646 Монголын хэвлэл мэдээллийн холбоо ТББ БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/98 10 сая ₮ 2016 2016-06-06 00:00:00 2016-06-06 00:00:00
647 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Дэлхийн байгаль орчны өдрийг угтаж орхон гол өгийн нуурын цэвэрлэгээний ажил Хөрөнгө гаргах тушаал №А/175 10 сая ₮ 2016 2016-06-02 00:00:00 2016-06-02 00:00:00
648 Нэртөр эрхэмсэг амьдрал Дэлхийн байгаль орчны өдрийг угтаж орхон гол өгийн нуурын цэвэрлэгээний ажил Хөрөнгө гаргах тушаал №А/173 10 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-07-01 00:00:00
649 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Шинэ иновац технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг урамшуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/160 10 сая ₮ 2016 2016-05-19 00:00:00 2016-05-19 00:00:00
650 Си Ди Эйч ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх төсөл Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 9.9 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-07-01 00:00:00
651 Ногоон ирээдүй эрхэл Байгалийн нөөц ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд байгаль орчны туршилтын аудит хийх Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/125 9.9 сая ₮ 2016 2014-02-15 00:00:00 2016-12-25 00:00:00
652 Удирдлагын жолоо Бумбат булгаас эхийг хамгаалах цэвэрлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 9.9 сая ₮ 2016 2016-07-06 00:00:00 2016-08-15 00:00:00
653 Шинжлэх ухааны академи Ногоон хөгжилд шинжлэх ухааны гүйцэтгэх үүрэг сэдэвт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах Хуралдаан зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/13 9.9 сая ₮ 2016 2016-09-07 00:00:00 2016-09-12 00:00:00
654 Монголын мод үржүүлэг цэцэрлэгжүүлэлтийн мэргэжлийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо Агаар болон хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Гэр хороолын айл өрхийн иргэдээр мод тариулах ажлыг зохион байгуулах, гүйцтгэлийг хүлээн авах Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/55 9.8 сая ₮ 2016 2016-10-04 00:00:00 2016-10-10 00:00:00
655 Таван булаг рашаан Орон нутгийн байгаль хамгаалагчдын чадавхыг бэхжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 9.7 сая ₮ 2016 2016-05-25 00:00:00 2016-06-03 00:00:00
656 Эко петролиум Зэрлэг ан амьтанд хужир мараа тавих төсөл Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 9.7 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-07-10 00:00:00
657 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам НҮБ-ын Ази, Номхон далайн орнуудын /UNESCAP/-с зохион байгуулж буй Тогтвортой хөгжил 2016 чуулганд оролцох тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/79 9.6 сая ₮ 2016 2016-03-23 00:00:00 2016-03-23 00:00:00
658 Адмонпринт Мод бэлтгэх эрхийн бичиг болон мод модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ хэвлүүлэх ажил Эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ хэвлэх-Сайдын тушаал №А/57 9.6 сая ₮ 2016 2016-05-03 00:00:00 2016-05-11 00:00:00
659 Адмонпринт Ойн эрхийн бичиг, Гарал үүслийн гэрчилгээ хэвлүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/57 9.6 сая ₮ 2016 2016-12-07 00:00:00 2016-12-21 00:00:00
660 Эхдадал Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа болон нөөцийн зөв хэрэглээ, хэвшлийг иргэдэд сурталчилан таниулах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №А/24 9.5 сая ₮ 2016 2016-10-18 00:00:00 2019-11-20 00:00:00
661 Башги хайрхан Байгаль орчныг хамгаалах, нуур, булаг рашаан хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 9.3 сая ₮ 2016 2016-06-02 00:00:00 2016-06-15 00:00:00
662 Уранхийцэт харш Сургалт хийх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/161 9 сая ₮ 2016 2016-05-19 00:00:00 2016-06-16 00:00:00
663 Залуу маркетор ТББ ТХГН-ын сүлжээний менежментийн үр ашигт байдал ОУ хурал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/77 8.5 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-06-09 00:00:00
664 Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын харъяа их тэнгэр цогцолбор МУ-ын ЗГ-р БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хилийн усыг хамгаалах уулзалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/92 8.2 сая ₮ 2016 2016-05-16 00:00:00 2016-05-19 00:00:00
665 Зэт Эм Жи Эл Уулын туруутан амьтдын хоол тэжээлийн хүрэлцээг судлах төсөлт ажил Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 8 сая ₮ 2016 2016-12-19 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
666 Буян түмэн Экологи байгаль хамгаалал иргэдийн оролцоо сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах төсөлт ажил Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 8 сая ₮ 2016 2016-12-19 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
667 Итгэл дүүрэн констракшн Хөрсний бохирдлын хэмжээ тооцох суурь судалгаа төсөлт ажил Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 8 сая ₮ 2016 2016-12-19 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
668 Магнайтрейд Сургалт хийх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/161 8 сая ₮ 2016 2016-05-19 00:00:00 2016-05-19 00:00:00
669 Удирдлагын жолоо Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг болох Багахангай дүүргийн иргэдэд "Би байгаль хамгаалагч" сэдэвт сургалтын төсөлт ажилд ажиллах ажлын хөлс Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 8 сая ₮ 2016 2016-12-19 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
670 Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах үндэсний нийгэмлэг Дорнод аймгийн Дорнод Монголын Дархан газар, Нөмрөгийн Дархан газар, Тосон Хустай БНГ, Дарьгангын БЦГ, Хар ямаатын БНГазрын орчмын цагаан зээр, хар мөрний хандгай, бор гөрөөс, нүүдлийн шувуудын гүүдлийн үе, гангар хун болон дээр дурдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай нийт 3 нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд сурталчилан танилцуулсан танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийг бэлтгэн ТВ-р цацах. Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний уагсаалт батлах тухай-Сайдын тушаал №А/85 8 сая ₮ 2016 2014-08-08 00:00:00 2014-12-15 00:00:00
671 Ньюлорд Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа болон нөөцийн зөв хэрэглээ, хэвшлийг иргэдэд сурталчилан таниулах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №А/24 8 сая ₮ 2016 2016-10-20 00:00:00 2016-11-20 00:00:00
672 Цайдмын хөндийн гол Архангай аймгийн хашаат сумын хажуу худгын рашаан хамгаалах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 8 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-06-25 00:00:00
673 МХМ Маркетингийн холбоо Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа болон нөөцийн зөв хэрэглээ, хэвшлийг иргэдэд сурталчилан таниулах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №А/24 8 сая ₮ 2016 2016-10-20 00:00:00 2016-11-20 00:00:00
674 Орхоны дуу хоолой Дэлхийн байгаль орчны өдрийг угтаж орхон гол өгийн нуурын цэвэрлэгээний ажил Хөрөнгө гаргах тушаал №А/174 7 сая ₮ 2016 2016-06-11 00:00:00 2016-07-10 00:00:00
675 Өнө мөнх хөх тэнгэр Шинэ иновац технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааг урамшуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/162 7 сая ₮ 2016 2016-05-16 00:00:00 2016-06-16 00:00:00
676 Ирмүүнмальти медиа Олон нийт, хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах стратеги төлөвлөгөөг гүйцэтгэх ажил Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2017-01-12 00:00:00
677 Рояалпрэсэнтс Экологийн боловсрол богино хэмжээний нэвтрүүлэг Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
678 МАСТ технологи Агаарын бохирдолын талаар дэлгэцийн бүтээл хийх Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
679 Их-Асрахуй Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа болон нөөцийн зөв хэрэглээ, хэвшлийг иргэдэд сурталчилан таниулах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №А/24 7 сая ₮ 2016 2016-10-20 00:00:00 2016-11-20 00:00:00
680 Юу И Эйч Талын цагаан зээрээ хамгаалах төсөл Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 7 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-07-10 00:00:00
681 ЭГҮЛЭ капитал Байгаль орчны төлөв байдал, нөлөөллийн суурь судалгаа Байгаль хамгаалах сангийн зардлын задаргаа батлах,эрх шилжүүлэх тухай №А/10 7 сая ₮ 2016 2016-12-15 00:00:00 2017-07-15 00:00:00
682 Хоёр монгол манаач Агаарын бохирдолд сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг харьцуулсан нэвтрүүлэг бэлтгэх Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
683 Байгалийн аялал жуулчлалын судалгааны төв Төсөл арга хэмжээний хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын цөлжилт болон элсний нүүлтийг бууруулах зорилгоор атаршсан 20 га талбайг хашиж хамгаалах, нөхөн сэргээх ажил Байгаль хамгаалах сангийн зардлын задаргаа батлах,эрх шилжүүлэх тухай №А/10 7 сая ₮ 2016 2016-12-01 00:00:00 2016-12-11 00:00:00
684 Аскардсити Агаарын бохирдолд сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг харьцуулсан нэвтрүүлэг бэлтгэх Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
685 Нийгмийн шуудан сонин Өмнөх оны өр төлбөр Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/112 7 сая ₮ 2016 2015-06-20 00:00:00 2016-03-24 00:00:00
686 Гэрэлтмод Байгаль хамгаалахад залуус бидний оролцоо нэвтрүүлэг Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
687 Галтөр "Дэлхий ээж таньдаа бид хайртай" төсөлт нэвтрүүлэг Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
688 Нэйшнлфильм прожект Агаарын бохирдол а эко боловсрол олгох ажлыг 12тв-р цацах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №27 7 сая ₮ 2016 2016-12-12 00:00:00 2016-12-30 00:00:00
689 Улаанбаатартелевиз БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/87 6.9 сая ₮ 2016 2016-03-15 00:00:00 2016-07-15 00:00:00
690 Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/85 6.9 сая ₮ 2016 2016-06-02 00:00:00 2016-07-15 00:00:00
691 АЭ энд ЖААГ БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/81 6.9 сая ₮ 2016 2016-02-15 00:00:00 2016-07-15 00:00:00
692 Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 48 зүйлийн 2 дах хэсэгт үзүүлэх хүрээнд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ач холбогдол, сүлжээг таниулах, сурталчилах ажлын хүрээнд тусгай дугаар бэлтгэн олон нийтэд хүргэх ажил Байгаль хамгаалах сангийн зардлын задаргаа батлах,эрх шилжүүлэх тухай №А/10 6.9 сая ₮ 2016 2016-12-16 00:00:00 2017-03-16 00:00:00
693 Горхи тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Горхи тэрэлжийн БЦГ-рт мэдээлэл сурталчилгааг өргөжүүлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 6.8 сая ₮ 2016 2016-06-11 00:00:00 2016-07-20 00:00:00
694 Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын харъяа их тэнгэр цогцолбор Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах тухай МУ ОХУ ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн хамтарсан комиссын 4 дүгээр хуралдааны хүрээнд Хөрөнгө гаргах тушаал №А/52 6.6 сая ₮ 2016 2016-10-13 00:00:00 2016-10-14 00:00:00
695 Б.Нэргүй Юнескогийн ОУ-ын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Удирдах 24 дүгээр хурлын 2 өдрийн синхро орчуулга, ярианы орчуулгын төлбөр Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/20 6.4 сая ₮ 2016 2016-10-20 00:00:00 2016-10-27 00:00:00
696 Үндэсний үнэт цаас Яамны нэр өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 16 нэр төрлийн үнэт цаас, тооцоот маягт хэвлүүлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/141 6.1 сая ₮ 2016 2016-06-02 00:00:00 2016-06-05 00:00:00
697 Эко петролиум Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр "Лхачинвандад ууланд буга гөрөөсөнд зориул био техникийн арга хэмжээ авах" төсөлт ажил Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 6 сая ₮ 2016 2016-08-01 00:00:00 2016-09-15 00:00:00
698 Монголын мэргэжлийн анчдын холбоо Тусгай зориулалтай ан агнуурын хяналт, үнэлгээ хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/185 6 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-11-20 00:00:00
699 Флексньюс сэтгүүл Өмнөх оны өр төлбөр Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/112 6 сая ₮ 2016 2015-06-20 00:00:00 2016-06-06 00:00:00
700 Ньюс Аженси ХХК БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/82 5.6 сая ₮ 2016 2016-03-15 00:00:00 2016-07-15 00:00:00
701 Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын харъяа их тэнгэр цогцолбор Монгол Японы БОЯ-ны 10-р уулзалт Уулзалт зохион байгуулах хөрөнгө гаргах тухай №А/91 5.2 сая ₮ 2016 2016-11-28 00:00:00 2016-11-30 00:00:00
702 Адмонпринт Эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээ хэвлэх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/57 5.1 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-08-20 00:00:00
703 Шинжлэх ухааны академи Ногоон хөгжлийг дэмжих байгальд ээлтэй техник технолги нэвтрүүлэхэд шинжлэх уханны салбаруудын гүйцэтгэх үүрэг сэдэвт ОУ-цын эрдэм шинжилгээний хурлын 2016 09 дүгээр сарын 7-8-ны өдрүүдэд ШУ-ны Акадеитэй хамтран зохион байгуулах. Хурал зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай №А/13 5 сая ₮ 2016 2016-08-25 00:00:00 2016-09-08 00:00:00
704 Цаг уур орчны судалгаа мэдээлэлийн хүрээлэн ТХГН-т уур амьсгалын эктернал үзүүлэлтийн үнэлгээ хийх Байгаль хамгаалах сангийн зардлын задаргаа батлах,эрх шилжүүлэх тухай №А/10 5 сая ₮ 2016 2016-11-29 00:00:00 2016-12-20 00:00:00
705 Биологийн хүрээлэн Шинжлэх ухааны академийн Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэнгийн Хөхтөний экологийн лабортари үүсэж хөгжсөний 40 жилийн ойд зориулсан захиалгах бүтээл болох "Монгол орны амьтан, ургамлын аймгийн экологи биологийн судалгааны үр дүн" нэгтгэн дүгнэж ном бүтээл судалгааны материал хэвлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/115 5 сая ₮ 2016 2016-11-01 00:00:00 2016-12-25 00:00:00
706 Ногоон ирээдүй эрхэл Хөвсгөл аймгийн алаг эрдэнэ суманд хог хаягдал цэвэрлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/112 5 сая ₮ 2016 2016-07-05 00:00:00 2016-08-15 00:00:00
707 Ногооншуудан Байгаль орчны хууль түүнийг дагалдан гарсан журам ногоон хөгжлийн бодолого хэрэгжилт түүнд олон нийт, иргэдийн оролцоог дмжих чиглэлээр олон нийтэд мэдээлэл түгээх Хөрөнгө гаргах тухай №А/112 5 сая ₮ 2016 2014-05-09 00:00:00 2014-11-20 00:00:00
708 Газарзүй, гео-экологийн хүрээлэн Өмнөговь аймагт Алшаа говьд баянбүрдийн судалгаа хийх Хөрөнгө гаргах тушаал №А/239 5 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-12-20 00:00:00
709 Аэрмаркет БНТУ Истанбул хотноо 2016 оны 7 дугаар сарын 9-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Юнеско-гийн Дэлхийн өвийн хорооны 40 дүгээр хуралдаанд Сэлэнгэ мөрний сав газарт баригдахаар төлөвлөж буй Усан цахилгаан станцуудын төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар МУ-н байр суурийг илэрхийлэх, бусад улс орнуудтай зөвшилцөх Хуралдаан зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай №А/208 4.9 сая ₮ 2016 2016-07-01 00:00:00 2016-07-20 00:00:00
710 Ногоон-Эрэл сэтгүүл Байгаль орчин ногоон хөгжил Аялал жуучлалын яамны үйл ажиллагааг олон нийтэд өөрийн мэдээллийн сувгыг ашиглан хүргэх, дэмжин ажиллах, олон нийтэд байгаль орчин, ногоон хөгжлийн чиглэлээрх хуль тогтоомжийг сурталчилах, экологийн боловсрол олгох. Хөрөнгө гаргах тухай №А/165 4.9 сая ₮ 2016 2015-04-20 00:00:00 2015-12-05 00:00:00
711 Дунар-Од Говийн их дархан цаазат газрын А хэсэгт булаг шанд тохижуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/165 4.9 сая ₮ 2016 2014-10-07 00:00:00 2014-11-30 00:00:00
712 Аэрмаркет Дэлхийн өвийн хорооны 40-р хуралдаан Хөрөнгө гаргах тушаал №А/208 4.9 сая ₮ 2016 2016-07-08 00:00:00 2016-07-08 00:00:00
713 Говь-Алтай аймгийн сум дундын ойн анги Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын "Өөшийн хоолойн" цөлжилт, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангахад тодорхой хувь оруулах төсөлт ажил-ЗАГАН ОЙН ЗУРВАС Хөрөнгө гаргах тухай №А/165 4.4 сая ₮ 2016 2014-12-01 00:00:00 2015-03-10 00:00:00
714 Монмар Байгаль орчны багц хууль болон шинээр батлагдсан "Байгаль орчны багц хууль болон шинээр батлагдсан дүрэм журмын талаар схем, тайлбар бүхий брошур, ном товхимол, эмхтгэл тусгай зөвшөөрлийн маягт хэвлэн нийлүүлэх, иргэд олон нийт орон нутагт сурталчилах ажлыг зохион байгуулах арга хэмжээ"107"-ийн хүрээнд "Байгаль орчны нэвтэрхий толь" ном 100 ширхэгийг худалдан авах Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлэх арга хэмжээний уагсаалт батлах тухай-Сайдын тушаал №А/85 4.3 сая ₮ 2016 2014-12-03 00:00:00 2015-01-03 00:00:00
715 Бат-Өлзий САРУУЛ БНТУ Истанбул хотноо 2016 оэы 7 дугаар сарын 9-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Юнеско-гийн Дэлхийн өвийн хорооны 40 дүгээр хуралдаанд Сэлэнгэ мөрний сав газарт баригдахаар төлөвлөж буй Усан цахилгаан станцуудын төслөөс байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар МУ-н байр суурийг илэрхийлэх, бусад улс орнуудтай зөвшилцөх Хуралдаан зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай №А/208 4.1 сая ₮ 2016 2016-07-01 00:00:00 2016-07-20 00:00:00
716 Бат-Өлзий САРУУЛ Дэлхийн өвийн хорооны 40-р хуралдаан Хөрөнгө гаргах тушаал №А/208 4.1 сая ₮ 2016 2016-07-08 00:00:00 2016-07-08 00:00:00
717 Ховд их сургууль Тус аймгийн Буянт голын усны бохирдолтын судалгаа, хөрсний бохирдолтын судалгааны төсөлт ажил Хөрөнгө гаргах тухай №А/229 4 сая ₮ 2016 2014-05-30 00:00:00 2014-09-30 00:00:00
718 Ганбаатар ТҮВШИНЖАРГАЛ Монгол Японы БОЯ-ны 10-р уулзалт Уулзалт зохион байгуулах хөрөнгө гаргах тухай №А/91 4 сая ₮ 2016 2016-11-28 00:00:00 2016-11-30 00:00:00
719 Эх байгаль эрүүл хүнс судлалын хүрээлэн Байгаль орчны чанар, бохирдлын төлөв байдлын хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээний байнгын ажиллагааг боловсронгуй болгох, байгаль орчны чанарын хяналт шинжилгээний лаборторийн чадавхийг бэхжүүлж өндөр мэдрэмтэй нарийн хэмжлийн багаж төхөөрөмжөөр тоноглож шинэчлэх чиглэлээр судалгаа хийж санал боловсруулах Байгаль орчны чанар, бохирдлын төлөв байдлын хяналт-шинжилгээний улсын сүлжээний байнгын ажиллагааг боловсронгуй болгох-Сайдын тушаал №А/134 4 сая ₮ 2016 2016-04-20 00:00:00 2016-04-30 00:00:00
720 Эх байгаль эрүүл хүнс судлалын хүрээлэн БО-ны төлөв байдлын хяналт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/134 4 сая ₮ 2016 2016-06-06 00:00:00 2016-07-09 00:00:00
721 Эхдадал Завхан аймгийн Асгат сумын нутагт байрлах Усны давааны булгийн эхийг хамгаалах ажил Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 3.8 сая ₮ 2016 2016-12-23 00:00:00 2016-12-23 00:00:00
722 Тэргүүнсаппорт МУ-ын ЗГ-р БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хилийн усыг хамгаалах уулзалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/92 3.7 сая ₮ 2016 2016-05-12 00:00:00 2016-05-12 00:00:00
723 Өндөрлөгбүрэг Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа болон нөөцийн зөв хэрэглээ, хэвшлийг иргэдэд сурталчилан таниулах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №А/24 3.6 сая ₮ 2016 2016-09-19 00:00:00 2016-12-01 00:00:00
724 Ринзаан ДЭЖИД Гадаад томилолт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/177 3.6 сая ₮ 2016 2016-06-06 00:00:00 2016-06-06 00:00:00
725 Хаанпалас Юнескогийн ОУ-ын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Удирдах 24 дүгээр хурлын угталт хүлээн авалтын зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/20 3.5 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-24 00:00:00
726 Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн Байгалийн баялгийн нөөц, байгаль орчны төлөв байдлын хувьсал өөрчлөлтийн байдлыг судлан тогтооах, стандарт, нормнормативыг боловсронгуй болгох мэдээллийг хуримтлуулж боловсруулах дүгнэлт гаргах төсөл арга хэмжээ Байгаль хамгаалах сангийн зардлын задаргаа батлах,эрх шилжүүлэх тухай №А/10 3.5 сая ₮ 2016 2016-11-29 00:00:00 2016-11-20 00:00:00
727 Азийн баримтат киноны нийгэмлэг Байгаль хамгаалах сангийн үйл ажиллагаа болон нөөцийн зөв хэрэглээ, хэвшлийг иргэдэд сурталчилан таниулах Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №А/24 3.4 сая ₮ 2016 2016-10-18 00:00:00 2016-11-20 00:00:00
728 Модун Юнескогийн ОУ-ын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Удирдах 24 дүгээр хурлын хүндэтгэлийн хүлээн авалтын зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/20 3.3 сая ₮ 2016 2016-10-25 00:00:00 2016-10-25 00:00:00
729 Эйртранс Гадаад томилолт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/177 3.3 сая ₮ 2016 2016-06-06 00:00:00 2016-06-06 00:00:00
730 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Орон нутагт томилолтоор ажиллах тухай Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№3 3.3 сая ₮ 2016 2016-03-17 00:00:00 2016-05-11 00:00:00
731 Монголньюс БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/84 3.1 сая ₮ 2016 2016-03-25 00:00:00 2016-07-20 00:00:00
732 Пийпл оф монголиа сэтгүүл БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/86 3.1 сая ₮ 2016 2016-03-15 00:00:00 2016-07-16 00:00:00
733 Монголын оюутан залуучуудын хөдөлмөрийн бирж Олон нийтэд экологийн боловсрол олгох төсөлт ажил Төсөл арга хэмжээ батлах тухай-Сангийн захирлын тушаал №29 3.1 сая ₮ 2016 2015-12-12 00:00:00 2015-12-30 00:00:00
734 Тэлээтаван хайрхан Архангай аймгийн цахир суманд рашааныг хашиж хамгаалах , тохижуулах ажил Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№25 3 сая ₮ 2016 2016-12-01 00:00:00 2016-12-25 00:00:00
735 Орхоны дуу хоолой Дэлхийн байгаль орчны өдрийг угтаж орхон гол өгийн нуурын цэвэрлэгээний ажил Хөрөнгө гаргах тухай №А/173 3 сая ₮ 2016 2016-06-10 00:00:00 2016-07-10 00:00:00
736 Ботаникийн хүрээлэн Ховор ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг боловсруулах ажил Хөрөнгө гаргах тухай №А/210 2.9 сая ₮ 2016 2014-05-30 00:00:00 2014-09-30 00:00:00
737 Тэргүүнсаппорт Юнескогийн ОУ-ын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Удирдах 24 дүгээр хурлын тээврийн зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/20 2.7 сая ₮ 2016 2016-10-23 00:00:00 2016-10-27 00:00:00
738 Сумъяа ХОНГОРЗУЛ МУ-ын ЗГ-р БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хилийн усыг хамгаалах уулзалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/92 2.7 сая ₮ 2016 2016-05-12 00:00:00 2016-05-12 00:00:00
739 Хүннү-Эйр nan Хөрөнгө гаргах тушаал №А/93 2.6 сая ₮ 2016 2016-12-15 00:00:00 2016-12-15 00:00:00
740 Улаанбаатартелевиз UBS телевиз нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
741 Хүннү-Эйр Увс нуурын хотхорын хил дамнасан дархадын газрын Монгол Орсын холимог комиссын хурал Байгаль хамгаалах сангаас хөрөнгө гаргах тухай №А/193 2.4 сая ₮ 2016 2016-06-10 00:00:00 2016-06-20 00:00:00
742 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны хүрээлэн Орчуулгын хөлс Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 2.3 сая ₮ 2016 2016-04-10 00:00:00 2016-04-15 00:00:00
743 Ганбаатар ТҮМЭНДЭЛГЭР Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах тухай МУ ОХУ ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн хамтарсан комиссын 4 дүгээр хуралдааны орчуулгын хөлс Хөрөнгө гаргах тушаал №А/52 2.2 сая ₮ 2016 2016-10-12 00:00:00 2016-10-14 00:00:00
744 Түмэндэмбэрэл БУЛГАН Дэлхийн өвийн хорооны 40-р хуралдаан Хөрөнгө гаргах тушаал №А/208 2.2 сая ₮ 2016 2016-07-08 00:00:00 2016-07-08 00:00:00
745 Борчулуун САРАНЦЭЦЭГ Дэлхийн өвийн хорооны 40-р хуралдаан Хөрөнгө гаргах тушаал №А/208 2.2 сая ₮ 2016 2016-07-08 00:00:00 2016-07-08 00:00:00
746 П.Наранбаяр Монгол Японы БОЯ-ны 10-р уулзалт Уулзалт зохион байгуулах хөрөнгө гаргах тухай №А/91 2.2 сая ₮ 2016 2016-11-28 00:00:00 2016-11-30 00:00:00
747 Хэвлэл мэдээллийн хөгжлийг дэмжих төв БО-ны багц хуулийг сурталчилах тухай Хөрөнгө гаргах тушаал №А/83 2.1 сая ₮ 2016 2016-03-15 00:00:00 2016-07-15 00:00:00
748 Хадбаатар МАЙЦЭЦЭГ Монгол Японы БОЯ-ны 10-р уулзалт Уулзалт зохион байгуулах хөрөнгө гаргах тухай №А/91 2.1 сая ₮ 2016 2016-11-29 00:00:00 2016-11-30 00:00:00
749 Ньюбулл Юнескогийн ОУ-ын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Удирдах 24 дүгээр хурлын зоогийн зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/20 2.1 сая ₮ 2016 2016-10-26 00:00:00 2016-10-26 00:00:00
750 Эдимүүн www.uls.mn сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
751 Үндэсний шуудан сонин захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
752 Эм Пи Өү ikon.mn сонин нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
753 Ньюс Аженси ХХК News.mn сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
754 Монголын үнэн сонин Монголын үнэн сонин нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
755 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Архангай Булган өвөрхангай аймагт сургалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№11 2 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-06-20 00:00:00
756 Засгийн мэдээ Байгаль орчны багц хууль болон шинээр батлагдсан "Байгаль орчны багц хуулть болон шинээр батлагдсан дүрэм журмын талаар схем, тайлбар бүхий брошур, ном товхимол, эмхтгэл тусгай зөвшөөрлийн маягт хэвлэн нийлүүлэх, иргэд олон нийт орон нутагт сурталчилах аж Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
757 Улс төрийн тойм сонин Улс төрийн тойм сонин нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
758 Өглөөний сонин Itoim.mn сонин нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
759 Монголын мэдээ сонин захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 2 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
760 Нармандах ЖАМЪЯНХҮҮ БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих Мазаалай баавгайн амьдрах орчныг сайжруулах төслийн бэлтгэл ажлыг хангах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/77 1.96 сая ₮ 2016 2016-10-20 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
761 Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам Хийлийн усыг хамгаалах тухай Монгол Орсын ЗГ-н хоорондын хурал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/135 1.9 сая ₮ 2016 2016-06-06 00:00:00 2016-06-06 00:00:00
762 Ургамлын экологи судлалын нийгэмлэг Уул уурхайн нөхөн сэргээлт биологийн олон янз хамгааллын зорилгоор нэн ховор устаж байгаа 16 зүйл ургамалыг тарималжуулах аргачлал боловсруулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/210 1.7 сая ₮ 2016 2014-05-30 00:00:00 2014-09-30 00:00:00
763 Хадбаатар МАЙЦЭЦЭГ Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах тухай МУ ОХУ ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн хамтарсан комиссын 4 дүгээр хуралдааны орчуулгын хөлс Хөрөнгө гаргах тушаал №А/52 1.7 сая ₮ 2016 2016-10-12 00:00:00 2016-10-15 00:00:00
764 Гэгээн далай ХХК ТВ 5 телевиз ТВ5 телевиз захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.7 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
765 Буянхишиг ОДБАЯР Завхан аймаг Улиастай сум Отгонтэнгэрийн Улсын Тусгай хамгаалалттай газар, Хяргас нур, Завхан голын сав газар, Тосонцэнгэл сум Тарвагатайн нурууны Байгалийн цогцолборт газар, 2015 болон 2016 оны эхний хагас жилийн зр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хяналт, шинжилгээ хийх ажлын хэсгийн зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/63 1.7 сая ₮ 2016 2016-10-04 00:00:00 2016-10-11 00:00:00
766 Женкотур бюро Юнескогийн ОУ-ын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн бүсийн Удирдах 24 дүгээр хурлын зочдын зардал Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/20 1.7 сая ₮ 2016 2016-10-26 00:00:00 2016-10-26 00:00:00
767 Сант-Улс медиа групп www.zaluu.com сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
768 Мэдээллийн сонголт Zuv.mn сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
769 Бенекрафт medee.mn сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
770 Хөх-Ах Itoim.mn сонин нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
771 Соргог медиа Sorgog.mn сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
772 Випзууч сэтгүүл bolod.mn сайт нь захиалагчийн хэрэгжүүлж байгаа бодлоо, үйл ажиллагаа мэдээ, мэдээллийг олон нйитэд ил тод мэдээлэх, мөн иргэд олон нийтээс төрин үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа санал гомдол, санаачлага, санаа бодол, хүсэл зорилгыг нээлттэй мэдээлэх Хөрөнгө гаргах тухай №А/107 1.5 сая ₮ 2016 2016-11-12 00:00:00 2016-12-22 00:00:00
773 Битоп Өмнөх оны өр төлбөр Хөрөнгө гаргах тухай-Сайдын тушаал №А/112 1.5 сая ₮ 2016 2016-06-02 00:00:00 2016-06-02 00:00:00
774 Т.Энхнаран Парисын хэлэлцээрийн гэрээг орчуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/72 1.5 сая ₮ 2016 2016-04-22 00:00:00 2016-04-22 00:00:00
775 Нар-Өгөөж Хилийн усыг хамгаалах ашиглах ЗГ-н хоорондын хэлэлцээр Хөрөнгө гаргах тушаал №А/66 1.3 сая ₮ 2016 2016-04-22 00:00:00 2016-04-22 00:00:00
776 Номадик Экспедишизн Монголия ХХК Монгол-Японы Байгаль орчны яамдын бодлогын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах Уулзалт зохион байгуулах хөрөнгө гаргах тухай №А/91 1.2 сая ₮ 2016 2016-11-29 00:00:00 2016-12-03 00:00:00
777 Дидан Завхан аймгийн Асгат сумын нутагт байрлах Усны давааны булгийн эхийг хамгаалах ажил Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 1 сая ₮ 2016 2014-12-16 00:00:00 2016-12-19 00:00:00
778 Креативпартнерс Мэдээллийн сан шинэчлэх тухай Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№5 1 сая ₮ 2016 2016-03-15 00:00:00 2016-05-13 00:00:00
779 Сумъяа ХОНГОРЗУЛ Хилийн усыг хамгаалах ашиглах ЗГ-н хоорондын хэлэлцээр Хөрөнгө гаргах тушаал №А/66 .9 сая ₮ 2016 2016-04-22 00:00:00 2016-04-22 00:00:00
780 Борчулуун САРАНЦЭЦЭГ МУ-ын ЗГ-р БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хилийн усыг хамгаалах уулзалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/92 .9 сая ₮ 2016 2016-05-12 00:00:00 2016-05-12 00:00:00
781 ЭНДУР Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах тухай МУ ОХУ ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн хамтарсан комиссын 4 дүгээр хуралдааны тээврийн зардал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/52 .9 сая ₮ 2016 2016-10-14 00:00:00 2016-10-14 00:00:00
782 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хангайн нурууны БЦГ-ын үйл ажиллагаатай танилцах, сургалт зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тухай - сангийн захиралын тушаал №№12 .8 сая ₮ 2016 2016-06-20 00:00:00 2016-06-20 00:00:00
783 Ньюбулл МУ-ын ЗГ-р БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хилийн усыг хамгаалах уулзалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/92 .8 сая ₮ 2016 2016-05-12 00:00:00 2016-05-12 00:00:00
784 Номадик Экспедишизн Монголия ХХК Ойн хээрийн түймрээс хамгаалах тухай МУ ОХУ ЗГ хоорондын хэлэлцээрийн хамтарсан комиссын 4 дүгээр хуралдааны оройн зоогийн зардал Хөрөнгө гаргах тушаал №А/52 .8 сая ₮ 2016 2016-10-12 00:00:00 2016-10-15 00:00:00
785 Өглөөний сонин ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
786 Борчулуун САРАНЦЭЦЭГ Хилийн усыг хамгаалах ашиглах ЗГ-н хоорондын хэлэлцээр Хөрөнгө гаргах тушаал №А/66 .7 сая ₮ 2016 2016-04-22 00:00:00 2016-04-22 00:00:00
787 Засгийн газрын мэдээ сонин ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
788 Үндэсний шуудан сонин ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
789 Монголын мэдээ сонин ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
790 Улс төрийн тойм сонин ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
791 Монголньюс ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-25 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
792 Монголньюс БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
793 Үндэсний шуудан сонин БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
794 Монголын үнэн сонин БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
795 Монголын мэдээ сонин БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
796 Өглөөний сонин 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинээр байгуулагдсан Засгийн газрын байгаль орчин , аялал жуучлалын салбарт \ Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
797 Улс төрийн тойм сонин БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
798 Засгийн мэдээ БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .7 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
799 Нандин вэй ХХК ОУ-ын хурал зохион байгуулах Хөрөнгө гаргах тушаал №А/112 .6 сая ₮ 2016 2016-06-09 00:00:00 2016-06-09 00:00:00
800 Засгийн газрын мэдээ сонин БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
801 Хөх-Ах БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
802 Хасдизайн пресс Озоны гэрчилгээ хэвлүүлэх. Хөрөнгө гаргах тухай №А/76 .4 сая ₮ 2016 2016-03-24 00:00:00 2016-03-30 00:00:00
803 Ньюс Аженси ХХК БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
804 Хөх-Ах ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
805 Эдимүүн БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
806 Эдимүүн ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-26 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
807 Ньюс Аженси ХХК ЗГ-ын байгаль орчин аялал жуучлалын салбарт баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах, сурталчилах Хөрөнгө гаргах тухай - №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-27 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
808 Удирдагч сэтгүүл БОАЖЯ-ны 100 хоногийн хугацаанд хийсэн ажил, баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах Хөрөнгө гаргах тухай №А/79 .4 сая ₮ 2016 2016-10-24 00:00:00 2016-10-30 00:00:00
809 Үргэлжтод өнгө МУ-ын ЗГ-р БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хилийн усыг хамгаалах уулзалт Хөрөнгө гаргах тушаал №А/92 .1 сая ₮ 2016 2016-05-12 00:00:00 2016-05-12 00:00:00
810 Азийн катеринг Байгаль орчны төлөв байдлын судалгааг 30 жилээр хийхтэй холбогдуулан салбарын ЭШ-ний бага хурал зохион байгуулах, дурсгалын ном, танилцуулга хэвлүүлэх, хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах, баримтат цуврал кино хийх болон бусад арга хэмжээ БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/210 А/342 А/343 А/345 А/348 199 сая ₮ 2017 17.08.02 17.12.25
811 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд болох Ази Номхон Далайн Эдийн Засгийн Комисс, Европын Эдийн Засгийн Комиссын хэрэгжүүлж байгаа Байгаль орчны төлөв байдлын үзүүлэлт, Монгол Улсын тогтвортой байдлын үзүүлэлтийг сүүлийн 30 жилээр гаргах, боловсруулах төслийн үйл ажиллагааг зохицуулах хүрээнд Монгол Улсад зохион байгуулагдах уулзалт, хурлууд БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/56 А/105 А/352 199 сая ₮ 2017 17.03.10 17.12.25
812 Тоёото инжеринг ХХК, Бодлого стратеги судалгааны хүрээлэн, Нүүдэл тэжээл ХХК, Дорнод аймгийн БОАЖГ Байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/55 А/201 А/302 А/307 А/350 160.1 сая ₮ 2017 17.07.27 17.12.03
813 Буяннэмэх интер Богдхан уулын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зарим хэсэгт эко хамгаалалын төсөл хэрэгжүүлэх, тус газар нутагт явган аялалын замыг тодорхойлж жишиг болгон хөгжүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/55 А/147 69.8 сая ₮ 2017 17.05.21 17.08.22
814 Нүүдэл тэжээл ХХК, Монгол Уран цутгуур ХХК Мазаалай баавгайн амьдрах орчныг тэтгэх, тархац нутгийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/48 А/344 68.6 сая ₮ 2017 17.03.10 17.12.20
815 Жемстоун инвестмент Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох, түүнийг сааруулах судалгааны ажил БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/55 49.9 сая ₮ 2017 17.05.20 17.07.20
816 Неүвчемикал сервис Байгаль орчныг хамгаалах, хянах, судлахад шаардагдах техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хэмжих багаж худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/202 49.8 сая ₮ 2017 17.07.19 17.08.17
817 Ногоон-Амьсгал Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Зөвлөгөөн зохион байгуулах, зардал батлах тухай" тушаал №А/27 А/146 49.1 сая ₮ 2017 17.02.13 17.05.30 17.02.13 17.06.03
818 ХААИС, Газарзүй геоэкологийн хүрээлэн Хөвсгөл нуур орчмын ширгэж байгаа нууруудын экосистемийн судалгааг хийх БОАЖС-ын "Судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх тухай" тушаал №А/166 39.9 сая ₮ 2017 17.05.05 17.11.30
819 Times.mn / Таймс Эм Жи Эл компани/ Unen.mn / Үнэн ньюс ХХК/ Assa.mn /Анхдагч асса медиа ХХК/ Control.mn /Контрол медиа ХХК/ Jirgee.mn / Про стар ХХК/ Amjilt.com /Том амжилт ХХК/ Shuurhai.mn /Өндөрлөг бүргэд ХХК/ Olloo.mn / Оллоо ХК/ Ipost.mn /Буянжархай ХХК/ Niislel.mn / Нийслэлийн мэдээллийн төв ТББ/ Ontslokh.mn /Харилцаа хамтын ажиллагааг дэмжигч сэтгүүлчдийн холбоо/ Ulsturch.mn / Улс төрч сэтгүүл ХМБ/ Sorgog.mn / Соргог медиа/ Shuud.mn / Интерактив медиа ХХК/ Bolod.mn /Випзууч сэтгүүл ХМХ/ Info.mn /Жабко ХХК/ Topmedee.mn /Бага тугчин ХХК/ Top.mn Топ медиа ХХК Uls.mn /Сант улс медиа групп ХХК/ Murch.mn /Мэдээллийн гүүр ТББ/ Itoim.mn / Хөх-Ах ТББ/ Tonshuul.mn /Сэтгүүлч хөгжил залуу сэтгүүлчдийн холбоо ТББ/ Huvisal.mn /Зэв глобол ХХК/ Gereg.mn /Удирдагч сэтгүүл ХМХ/ Монголын сайтын холбоо ТББ Grandnews.mn, Гранд сэтгүүл /Гранд ньюс ХМХ/ Эвент солиушн ХХК Эрбэн прожект ХХК Он энд офф продакшн ХХК Prnews.mn \Цэцэн бэх ТББ\ Саак.mn \Ардчилсан сайтуудын клуб ТББ\ Сэтгүүлчид тогтвортой хөгжлийн төлөө ТББ Ган үзэг үндэсний хэвлэл мэдээллийн холбоо НҮТББ baabar.mn niitlelch orgilmaa, NTN TV Flower studio \Өмөг түшигтэнТББ\ \bayngol.mn\ Кван эффект ХХК Хөх толбо сонин \Хөх Толбо ХМХ\ МҮОНРТ Иргэдэд экологийн боловсрол олгох БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/55 А/144 А/151 А/172 А/229 А/211 А/212 А/213 А/214 А/215 А/267 А/284 А/351 А/355 30 сая ₮ 2017 17.04.26 17.12.27
820 МБОИЗ Яамнаас МБОИЗ–тэй хамтран ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулж, хэрэгжүүлэх БОАЖС-ын "Төсөд дэмжих тухай" тушаал №А/154 29.6 сая ₮ 2017 17.02.01 17.03.01
821 nan 2016 оны өр nan №nan 25.3 сая ₮ 2017 nan 17.12.20
822 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Бусад /байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр үндэсний болон олон улсын семинар, хурал зөвөлгөөн/ БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/142 24.3 сая ₮ 2017 17.01.11 17.01.12
823 Ти энд Ти Монголиа ХХК, Ти Эн Ти Эм Эн ХХК Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгах дэвшилт арга, хоргүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг урамшуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/352 20 сая ₮ 2017 17.08.01 2017.09.01
824 Тоёо инженеринг ХХК, Бодлого стратеги судалгааны хүрээлэн, Нүүдэл тэжээл ХХК, Дорнод аймгийн БОАЖГ Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, сурталчлах, шинжлэн судлах үйл хэрэгт онцгой амжилт гаргасан иргэдийг шагнах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/36 19.8 сая ₮ 2017 17.07.28 17.12.03
825 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь сэдэвт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний 3-р бага хурал зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/142 19.5 сая ₮ 2017 17.01.11 17.01.12
826 Өвөрхангай АЗЗА Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, онцгой ач холбогдол бүхий нуур цөөрмийн судалгаа хийх, орчны бохирдолыг арилгаж, хашиж хамгаалах арга хэмжээ авах /Өвөрхангай аймгийн Дэлгэрэх голыг гольдролжуулах/ БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/186 18 сая ₮ 2017 17.06.19 17.11.30
827 Нэгдэлхий ирээдүй "Цөлжилт болон Ногоон хөгжил байгаль орчны хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь" сэдэвт форум зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/106 17 сая ₮ 2017 17.05.24 17.05.27
828 Олон улсын хуралдаан “Увс нуурын хотгор” –ын хил дамнасан дархан газрын Монгол-Оросын холимог комиссын IV хуралдааныг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хуралдаан зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/181 А/207 15 сая ₮ 2017 17.07.04 17.07.07
829 Виндзор Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэвтрэх нэг удаагийн тасалбарыг хэвлэж хуваарилах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/142 14.2 сая ₮ 2017 17.05.18 17.06.02
830 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах асуудлаарх Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 7 дугаар хуралдааныг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/277 12.7 сая ₮ 2017 17.10.04 17.10.05
831 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Орчны бохирдлыг бууруулах, нөөцийн үр ашигийг нэмэгдүүлэх техник технологийг сурталчлан таниулах зорилгоор "Ногоон технологи 2017" үзэсгэлэн, семинар зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/347 А/361 11.1 сая ₮ 2017 17.12.11 17.12.20
832 Цайдмын хөндийн гол Бумбат голын эрэг дагуух хог хаягдалыг цэвэрлэх, бохирдлыг бууруулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.9 сая ₮ 2017 17.09.09 17.12.21
833 Соёл-Ундрах Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд тогтвортой хөгжил, байгаль орчны боловсрол олгох БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 9.9 сая ₮ 2017 17.06.24 17.09.10
834 Зүүн эх булаг хоршоо Архангай аймгийн Тариат сумын “Улаан хадны булаг”-ийг хамгаалах, тохижуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.9 сая ₮ 2017 17.09.09 17.12.21
835 Ононбалжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Амарын эх хил дамнасан тусгай хамгаалалттай газрын ховор амьтдын судалгаа БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 9.9 сая ₮ 2017 17.06.22 17.12.20
836 Богд эко Хог хаягдлын тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан олон нийтэд суртчилан таниулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.9 сая ₮ 2017 17.09.15 17.12.15
837 Бүрэн-Ялалт Гэр хорооллын эко ариун цэврийн болон бие засах газрын технологийг иргэдэд танилцуулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.11 17.12.11
838 Хаш цагаан угалз ТББ Байгаль хамгаалагчыг чадавхжуулах сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.13 17.12.13
839 Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоо Архангай аймгийн Ихтамир, Булган сумын ойн сангийн доройтсон газрыг зөгийгөөр нөхөн сэргээх боломж, сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.14 17.12.14
840 Монголын казак залуучуудын хөгжлийн төв Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн, Толбо, Алтанцөгц, Бугат сумдын иргэдэд экологийн болосрол олгох сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 9.8 сая ₮ 2017 17.06.23 17.09.11
841 Ховор ургамал сан ТББ Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум, Хэнтий аймгийн Дадал сумдын иргэдэд экологийн боловсрол олгох БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.10 17.10.10
842 Монголиан экономи сэтгүүл Ногоон хөгжил ногоон эдийн засгийн төсөл БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/359 9.8 сая ₮ 2017 17.12.20 17.12.25
843 Колорсэт “Байгаль экологийн чиглэлээр мэдлэг мэдлэг мэдээлэл олгох нь” ярилцлага, мэдээ мэдээллийг олон нийтэд түгээх. БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/359 9.8 сая ₮ 2017 17.12.20 17.12.25
844 Хос-Ялгуун Өмнөговь Аймгийн Хүрмэн сумын нутагт байрлах “ Улаан толгойн булгийг” хамгаалах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.08 17.12.20
845 Удирдлагын жолоо Багахангай дүүргийн нутагт орших Тогосын булгийн эхийг хашиж хамгаалах, ундаргыг сайжруулах төсөл БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.11 17.12.23
846 Улаан тайгын улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа Хөвсгөлийн улаан тайга орчмын байгаль орчин, зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.8 сая ₮ 2017 17.09.09 17.12.11
847 Баян өндөр травел Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт орших “Хондын рашаан”-ны эхийг хамгаалах, ойр орчмыг цэвэрлэх, тохижуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.7 сая ₮ 2017 17.09.12 17.12.24
848 Буманнамсрай оргил Завхан аймгийн Их-уул сумын Өвөр-тээлийн булаг шандийг хамгаалах, тохижуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.7 сая ₮ 2017 17.09.10 17.12.22
849 Хангай тав хөгжил ТББ Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 9.6 сая ₮ 2017 17.06.22 17.09.21
850 Хонгор Эх ТББ Байгаль хамгаалагчдыг чадавхжуулах сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.6 сая ₮ 2017 17.09.12 17.12.12
851 Дархан плазма Төв аймгийн Лүн сум Туул гол дагуу хог цэвэрлэгээ БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.6 сая ₮ 2017 17.09.11 17.12.23
852 Тэнгэр судалгааны төв Сүхбаатар дүүргийн иргэдэд байгаль, экологийн мэдлэг олгох сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/359 9.6 сая ₮ 2017 17.12.21 17.12.25
853 Азийн дэвшил Азийн дэвшил ТББ-ын иргэдэд байгаль орчны мэдлэг олгох сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/359 9.5 сая ₮ 2017 17.12.22 17.12.25
854 Индэрт-Агьт Завхан аймагт Ойн арчилгаа, цэвэрлэгээ тогтвортой ашиглалтын төсөл БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.5 сая ₮ 2017 17.09.08 17.12.20
855 Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Модлог ургамлын цэцэрлэг байгуулах ажил БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.4 сая ₮ 2017 17.09.13 17.12.25
856 Тэрэлжтуул Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 6-р хорооны нутаг дэвсгэрийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, хогны менежментийг хэрэгжүүлэх БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 9.4 сая ₮ 2017 17.09.10 17.12.22
857 Монголын Пэйнтболын холбоо Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Нарангийн энгэрийн булгийг хамгаалах, тохижуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 9.4 сая ₮ 2017 17.06.21 17.09.22
858 Оюунлаг булган сан Булган аймгийн Сайхан суманд хогны менежментийг хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлийн мэддэг мэдээллийг иргэдэд түгээх БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 9.2 сая ₮ 2017 17.06.22 17.09.20
859 Идэр голын сав газрын захиргаа Зарим аймагт Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын талаар төрөөс баримталж буй бодлогын зорилт, хууль тогтоомж, УИХ, ЗГ-ийн шийдвэр, БОАЖ-ын сайд болон аймаг Нийслэлийн Засаг даргын нарын хооронд байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээтэй танилцаж, үнэлэлт, дүгнэлт зөвлөмж өгөх БОАЖС-ын "Зардал гаргах тухай" тушаал №А/239 8.9 сая ₮ 2017 17.09.06 17.10.30
860 Эрүүл орчин, зөв ахуй Иргэдийн гэр, байшингаа дулаалах мэдэгдхүүнийг дээшлүүлэх сургалт БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 8.7 сая ₮ 2017 17.09.10 17.12.10
861 Орхон-Чулуут голын сав газрын захиргаа Хөгшин Орхон гол, Өгий нуурын усны чанар, экологийн төлөв байдалд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлж буй нөлөөллийн судалгаа БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 8.7 сая ₮ 2017 17.06.22 17.09.22
862 Адмон принт ХХК, Сэлэнгэ пресс ХХК Яамнаас олгодог 17 төрлийн тусгай зөвшөөрөл, эрхийн гэрчилгээ, үнэт цаасыг хэвлүүлэх, зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/99 А/208 А/367 8.6 сая ₮ 2017 17.04.28 17.07.27 17.05.05 17.07.30
863 Архангай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх сум дундын ойн анги Өгий нуурын эрэг дагуу мод тарих, хашаажуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 7.8 сая ₮ 2017 17.06.23 17.09.22
864 Унаган говийн булаг ТББ Дундговь аймаг Өлзийт суманд мод үржүүлгийн газар байгуулах, нөхөн сэргээлт хийх БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 7.3 сая ₮ 2017 17.06.21 17.09.20
865 Мандаачулуу ХХК Архангай аймгийн Хотонт сумын Хийдийн дугуй эрэгцэгийн булгийн эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 6.1 сая ₮ 2017 17.09.08 17.12.20
866 Туулын хар шугуйг сэргээх сан Байгаль орчны хууль журмын хэрэгжилтэд хяналтын мониторнг хийх байгууллагыг чадавхжуулахад шаардлагатай техник хэрэгслээр хангах үйл ажиллагаа БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/265 6.1 сая ₮ 2017 17.09.08 17.12.10
867 Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг Монгол хулан жорооны популяцийн судалгаа БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 4.9 сая ₮ 2017 17.06.23 17.09.23
868 Монгол экологи төв Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгонд “Бид өсвөрийн байгаль хамгаалагчид” сургалт, өдөрлөг БОАЖС-ын "Төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал № А/178 3 сая ₮ 2017 17.06.22 17.09.10
869 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн талаарх хуулийн төсөл боловсруулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/346 3 сая ₮ 2017 17.12.11 17.12..25
870 Улс төрийн тойм сонин, Монголын мэдээ, Өглөөний сонин, Өнөөдөр сонин, Өдрийн шуудан сонин Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр, Дэлхийн усны өдөр, ойн өдөр, Цөлжилттэй тэмцэх өдөр зэрэг дэлхийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/83 2.4 сая ₮ 2017 17.03.22 17.04.22
871 Эм Даблью Ти ХХК Ус цаг уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн Ганга нуур орчмын гидрогеологийн болон усны блансын судалгааны үр дүнг үндэслэн нуурын экосистемийг тэтгэх, байнгын мониторинг хийх боломжийг бүрдүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/193 А/260 98.8 сая ₮ 2018 18.06.21 18.07.23 18.10.21 18.11.23
872 Биологийн хүрээлэн Зэрлэг ан амьтны тоо, нөөцийн судалгаа /идлэг шонхор/ БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/200 98.8 сая ₮ 2018 18.04.02 18.11.08
873 Эко тайкүүн ХХК Өгий нуурын экологийн тэнцвэрийг хадгалах, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, төлөвлөх, нөөц, даацын судалгаа БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/258 95.5 сая ₮ 2018 18.07.20 18.11.20
874 Хэвлэл мэдээллийн байгууллага Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, БОАЖС-ын "Төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай" тушаал №А/136 93.4 сая ₮ 2018 18.02.20 18.12.20
875 Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв Өсвөрийн байгаль хамгаалагчдыг бэлтгэх “Ногоон паспорт” санаачилга БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/64 А/107 А/361 91.7 сая ₮ 2018 18.03.16 18.10.16
876 Эм даблью Ти Увс аймгийн Улаангом сумын Улаантолгойн үерийн хамгаалалтын далангийн зураг төсвийг боловсруулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/259 55.2 сая ₮ 2018 18.07.23 18.11.23
877 Биологийн хүрээлэн "Голоарктик и Палеоарктикийн тарвага" сэдэвт Олон улсын VII-р хуралдаан зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай" тушаал №А/182 55.2 сая ₮ 2018 18.06.15 2018.06.25
878 Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн зохистой ашиглалт сургалт БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/264 49.7 сая ₮ 2018 18.08.02 18.08.24
879 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам “Увс нуурын ай сав судлал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний ээлжит хурлыг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/179 45.7 сая ₮ 2018 18.06.15 2018.06.20
880 Архангай аймгийн Хашаат сумын ЗДТГ, Увс аймгийн Хяргас сумын ЗДТГ Орон нутагт хог тээвэрлэх автомашин нийлүүлэх ажлын хүрээнд Архангай аймгийн Хашаат, Увс аймгийн Хяргас сумдад тус бүр нэг автомашин нийлүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/391 А/410 35 сая ₮ 2018 18.10.05 18.12.20
881 Хан хөхийн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Хяргас нуурын аялал жуулчлалын нөөц, даацыг тогтоох, зарим хэсэгт эко хамгаалалт, тэмдэгжүүлэлтийн ажил хийх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/129 34.6 сая ₮ 2018 18.05.12 18.09.10
882 МБОИЗ Яамнаас МБОИЗ–тэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2018 онд тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/156 30 сая ₮ 2018 18.07.03 18.12.28
883 Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/117 30 сая ₮ 2018 18.05.14 18.06.14
884 Хөдөө аж ахуйн их сургууль Дөрөө нуурын экосистемийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/141 29.7 сая ₮ 2018 18.04.25 18.11.30
885 Цэцэн боржигон өв соёл Дорноговь, Өмнөговь, Дундговь аймгуудын 100 гаруй агуйг судлах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/272 28 сая ₮ 2018 18.08.17 18.12.17
886 Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар Архангай аймгийн Эрдэнэмандал суманд хог хаягдлыг устгах, хашаажуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/399 28 сая ₮ 2018 18.11.23 18.12.20
887 Астра рүүт Эмийн ашигт ургамал их шүүдэргэнэ, дэрэвгэр жиргэрүү, алтан гагнуур, хунчир зэрэг ургамлыг тарималжуулах плантаци байгуулах загвар төслийг хэрэгжүүлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/127 24 сая ₮ 2018 18.04.18 18.10.18
888 Монголын үнэт цаас хэвлэл ХХК Арвай бархан ХХК Яамнаас олгодог тусгай зөвшөөрөл, эрхийн гэрчилгээг хэвлүүлэх, олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/99 А/185 А/268 А/316 20.9 сая ₮ 2018 18.04.23 18.06.18 18.08.05 18.06.23 18.06.23 18.10.05
889 Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг Ургамлын улаан дансны үнэлгээ, хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулах, ховор, нэн ховор ургамлын жагсаалтыг шинэчлэх БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/100 19.7 сая ₮ 2018 18.04.18 18.11.20
890 Богдхан уулын ДЦГХЗ, Горхи-Тэрэлжийн БЦГХЗ Ган, зудыг эртнээс урьдчилан мэдээлэх арга зүй, технологийг боловсруулж, турших БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/513 А/514 19.6 сая ₮ 2018 18.12.11 18.12.26
891 Виндзор Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэвтрэх нэг удаагийн тасалбарыг хэвлэж хуваарилах БОАЖС-ын "Хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/149 18.8 сая ₮ 2018 18.05.14 18.06.14
892 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Монгол-Япон Байгаль орчны салбарын бодлогын зөвлөлдөх 12 дугаар уулзалтыг зохион байгуулах БОАЖС-ын "Хуралдаан зохион байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/481 12.9 сая ₮ 2018 18.12.19 18.12.21
893 Алтантариа Мазаалай үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, мазаалай баавгай болон бусад зэрлэг амьдын амьдрах орчныг сайжруулах, нэмэлт тэжээл тавих, газар дээр нь ажиллах БОАЖС-ын "Гэрээ байгуулах, хөрөнгө гаргах тухай" тушаал №А/388 11.1 сая ₮ 2018 18.10.01