Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Ашиглалтанд орсон барилга, байгууламжийн комиссын дүгнэлт

Яг одоо нийт 8,437 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Нэр Аймаг Сум Ангилал Зориулалт Захиалагч Гүйцэтгэгч Зураг төсөл Эзэмшигч Огноо Комисс Гишүүдийн тоо