Анхаар!!! Мэдээллийн үнэн зөв байдлыг мэдээлэл хариуцагч бүрэн хариуцна.


Хилийн чанадад байгаа Монгол улсын иргэдэд туслах сан

Яг одоо нийт 179 мэдээлэл бүртгэгдсэн

Хуулийн заалт Шийдвэр Олголт Нийт дүн Он
1 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №78 1 иргэн 4,200,000 2009
2 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №78 1 иргэн 320,000 2009
3 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 6 иргэн 39,508,825 2010
4 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/12 5 иргэн 26,998,300 2010
5 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 6 иргэн 26,848,148 2010
6 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 БНХАУ, Чех, Япон, Бельги, АНУ, ОХУ, Швейцарь, Тайланд зэрэг улсад хоригдож буй 54 иргэнийг эргэх зардал 22,133,828 2010
7 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/23 3 иргэн 20,000,000 2010
8 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №Б/21 4 иргэн 15,158,000 2010
9 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/23 1 иргэн 1,774,706 2010
10 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 3 иргэн 1,405,650 2010
11 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №Б/21 Шанхай хотын урьдчилан хорих төвд хоригдож байгаа 6 иргэнийг эргэх зардал 1,176,184 2010
12 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/12 Хөх хотод ял эдэлж байгаа 14 иргэнийг эргэх зардал 593,600 2010
13 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/07 8 иргэн 45,000,000 2011
14 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/66 8 иргэн 35,000,000 2011
15 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/99 8 иргэн 22,756,930 2011
16 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/40 5 иргэн 19,229,024 2011
17 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/40 4 иргэн 17,300,438 2011
18 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/99 5 иргэн 17,283,720 2011
19 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/66 6 иргэн 13,312,900 2011
20 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/07 2 иргэн 11,000,000 2011
21 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/99 2 иргэн 6,301,720 2011
22 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/40 ОХУ-ын Алтай улсад хоригдож байгаа 2 иргэнийг эргэх зардал 3,044,864 2011
23 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/40 Хорих ял эдэлж байгаад суллагдсан 7 иргэнийг нутаг буцаах зардал 1,811,120 2011
24 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/22 7 иргэн 38,000,000 2012
25 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/69 4 иргэн 26,600,000 2012
26 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/22 3 иргэн 17,000,000 2012
27 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/106 3 иргэн 13,700,000 2012
28 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/91 6 иргэн 11,000,000 2012
29 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/69 1 иргэн 8,000,000 2012
30 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/91 1 иргэн 5,608,000 2012
31 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/106 3 иргэн 2,590,000 2012
32 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/69 1 иргэн 2,026,012 2012
33 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/69 1 иргэн 138,200 2012
34 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/91 1 иргэн 89,250 2012
35 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ сайдын тушаал №А/15 5 иргэн 20,687,500 2013
36 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/67 5 иргэн 10,790,231 2013
37 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/44 4 иргэн 8,645,592 2013
38 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/68 1 иргэн 8,000,000 2013
39 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/89 1 иргэн 8,000,000 2013
40 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/54 3 иргэн 5,584,507 2013
41 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/80 2 иргэн 5,000,000 2013
42 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/103 1 иргэн 595,080 2013
43 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/56 11 иргэн 43,200,775 2014
44 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 9 иргэн 31,966,583 2014
45 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ сайдын тушаал №А/23 9 иргэн 31,912,780 2014
46 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/62 3 хүн 19,000,000 2014
47 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 6 иргэн 18,708,560 2014
48 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/62 2 хүн 12,000,000 2014
49 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ сайдын тушаал №А/23 4 иргэн 9,288,792 2014
50 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 Чех, Тайланд, БНХАУ-д ял эдлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 7,731,544 2014
51 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/56 2 иргэн 4,000,000 2014
52 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/56 2 иргэн 3,984,355 2014
53 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/62 БНХАУ-д хар тамхины хэргээр ял эдэлж байгаа 9 иргэнийг эргэх зардал 3,569,000 2014
54 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/56 Хөх хот, Бангкокт ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 1,411,000 2014
55 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 1 иргэн 805,609 2014
56 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/23 2 иргэн 384,730 2014
57 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/95 БНХАУ, БНСУ, Тайланд, Чех, Австри, Кувейт, АНУ, Бельги, Япон, ОХУ, ХБНГУ, Египет зэрэг улсад ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 39,896,236 2015
58 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/31 17 иргэн 34,031,187 2015
59 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/95 Малайзад хар тамхины хэрэгт холбогдсон иргэнд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх зардал 19,929,500 2015
60 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 7 иргэн 18,000,000 2015
61 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/54 4 иргэн 12,736,942 2015
62 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/54 4 иргэн 11,000,000 2015
63 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/95 3 иргэн 8,941,000 2015
64 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/54 1 иргэн 8,000,000 2015
65 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 8 иргэн 8,000,000 2015
66 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/95 3 иргэн 4,803,720 2015
67 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 БНХАУ-ын Гуандун, Ляонин мужид ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 4,478,830 2015
68 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/31 4 иргэн 4,000,000 2015
69 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/31 3 иргэн 2,556,388 2015
70 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/95 1 иргэн 2,500,000 2015
71 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 1 иргэн 2,000,000 2015
72 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/31 БНХАУ-д ялтан шилжүүлэхэд оролцсон консулын ажилтны томилолтын зардал 899,220 2015
73 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/54 3 иргэн 803,042 2015
74 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/54 Чех, БНХАУ-д ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 775,500 2015
75 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/31 3 иргэн 615,506 2015
76 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/42 БНХАУ, БНСУ, Тайланд, Чех, ОХУ, АНУ, Австри зэрэг улсад ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 47,016,000 2016
77 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/58 5 иргэн 19,160,000 2016
78 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/16 8 иргэн 16,900,000 2016
79 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/16 8 иргэн 15,289,000 2016
80 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/42 2 иргэн 13,440,000 2016
81 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/42 3 иргэн 13,060,000 2016
82 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/58 2 иргэн 10,922,610 2016
83 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/42 1 иргэн 6,720,000 2016
84 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/16 БНХАУ, Чех, Словакт ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 990,000 2016
85 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 8 иргэн 48,000,000 2017
86 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/66 8 иргэн 47,814,000 2017
87 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/66 9 иргэн 37,930,000 2017
88 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/66 БНХАУ,БНСУ, ОХУ, БНТуркУ-д ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 36,300,400 2017
89 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 5 иргэн 18,953,480 2017
90 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/76 3 иргэн 13,486,270 2017
91 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/76 2 иргэн 12,000,000 2017
92 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 4 иргэн 7,569,550 2017
93 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/66 2 иргэн 1,946,300 2017
94 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 9 иргэн 41,765,000 2018
95 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/61 8 иргэн 39,517,750 2018
96 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/21 9 иргэн 35,444,000 2018
97 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/108 4 иргэн 19,564,535 2018
98 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/108 3 иргэн 15,000,000 2018
99 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/116 Малайзад амь насаа хөнөөлгөсөн 1 иргэний өмгөөллийн зардал 15,000,000 2018
100 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/61 3 иргэн 14,420,000 2018
101 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/21 2 иргэн 12,000,000 2018
102 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 2 иргэн 12,000,000 2018
103 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 БНХАУ-д хууль бусаар хөдөлмөр эрхэлсэн 20 гаруй иргэний торгууль, виз төлбөр 9,700,000 2018
104 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/14 Тайпэй хотоос 19 иргэнийг нүүлгэн шилжүүлэх зардал 7,860,000 2018
105 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/21 1 иргэн 6,000,000 2018
106 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/61 БНХАУ-ын Хөх хотод ял эдэлж байгаа 44 иргэн, Польшид ял эдэлж байгаа 1 иргэнийг эргэх зардал 3,870,000 2018
107 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 2 иргэн 2,869,000 2018
108 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/108 3 иргэн 2,410,815 2018
109 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/108 1 иргэн 1,308,100 2018
110 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.5. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/92 3 иргэн 270,000 2018
111 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/71 10 иргэн 45,392,900 2019
112 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/113 11 иргэн 44,498,120 2019
113 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/29 11 иргэн 29,800,750 2019
114 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/113 4 иргэн 24,000,000 2019
115 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/113 Энэтхэгт эмчилгээ хийлгэсэн 3 хүний тийзийн зөрүү, БНПУ, БНСУ, БНХАУ-д ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 21,783,030 2019
116 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/29 8 иргэн 21,099,200 2019
117 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/71 3 иргэн 15,000,000 2019
118 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/29 БНСУ-д ял эдэлж байгаа 1 иргэнд эм авах, БНХАУ-д визийн хугацаагаа хэтрүүлсэн иргэдийн виз төлбөр, торгууль 4,570,000 2019
119 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/29 2 иргэн 2,150,000 2019
120 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/71 1 иргэн 556,000 2019
121 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/71 Словак улсад ял эдэлж байгаа 1 иргэнийш эргэх зардал 150,000 2019
122 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/45 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын зардлаар Монголд ирсэн 98 иргэний тусгаарлах байрны зардал, мөн Турк, АНУ, БНСУ, ОХУ, ИБУИНХУ-аас ирсэн 18 иргэний замын зардал болон тусгаарлах байрны зардал 108,302,500 2020
123 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/45 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын зардлаар Монголд ирсэн 98 иргэний тусгаарлах байрны зардал, мөн Турк, АНУ, БНСУ, ОХУ, ИБУИНХУ-аас ирсэн 18 иргэний замын зардал болон тусгаарлах байрны зардал 108,302,500 2020
124 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 Эмчилгээнд хамрагдсан 7 иргэн, Коронавирусын улмаас төлбөрийн чадваргүй болсон 16 иргэнийг Ирланд, ХБНГУ, Тайланд, Польш, Испани, Франц, Туркээс татан авах онгоцны болон тусгаарлах байрны зардал 83,225,800 2020
125 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 Эмчилгээнд хамрагдсан 7 иргэн, Коронавирусын улмаас төлбөрийн чадваргүй болсон 16 иргэнийг Ирланд, ХБНГУ, Тайланд, Польш, Испани, Франц, Туркээс татан авах онгоцны болон тусгаарлах байрны зардал 83,225,800 2020
126 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/26 Эмчилгээнд хамрагдсан 10 иргэн, Коронавирусын улмаас Туркэд төлбөрийн чадваргүй болсон 198 иргэнд хүнсний багц, Хятадаас буцсан 74 иргэний визийн торгууль 66,483,700 2020
127 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/26 Эмчилгээнд хамрагдсан 10 иргэн, Коронавирусын улмаас Туркэд төлбөрийн чадваргүй болсон 198 иргэнд хүнсний багц, Хятадаас буцсан 74 иргэний визийн торгууль 66,483,700 2020
128 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 10 иргэн 33,995,000 2020
129 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 10 иргэн 33,995,000 2020
130 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/59 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын зардлаар Монголд ирсэн 44 иргэний тусгаарлах байрны зардал, мөн Австрали, БНСУ, ОХУ, Казахстанаас ирсэн 11 иргэний замын зардал болон тусгаарлах байрны зардал 32,644,600 2020
131 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/59 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын зардлаар Монголд ирсэн 44 иргэний тусгаарлах байрны зардал, мөн Австрали, БНСУ, ОХУ, Казахстанаас ирсэн 11 иргэний замын зардал болон тусгаарлах байрны зардал 32,644,600 2020
132 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/26 10 иргэн 27,420,000 2020
133 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/26 10 иргэн 27,420,000 2020
134 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/45 2 иргэн 9,122,200 2020
135 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/45 2 иргэн 9,122,200 2020
136 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/26 1 иргэн 3,750,000 2020
137 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/26 1 иргэн 3,750,000 2020
138 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 1 иргэн 2,004,200 2020
139 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/35 1 иргэн 2,004,200 2020
140 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/29 13 хүн 66,195,000 2021
141 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/07 Эмчилгээнд хамрагдсан 2 иргэн, Коронавирусын улмаас БНСУ,Турк, ХБНГУ, БНХАУ, Чех, Колумб, Румынд төлбөрийн чадваргүй болж Монгол руу ирсэн 52 иргэний тусгаарлах байрны зардал, заримынх нь онгоцны зардал, Кубад сурдаг 19 оюутанд хүнсний багц олгосон зардал 57,199,737 2021
142 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын зардлаар Монголд ирсэн 22 иргэний тусгаарлах байрны зардал, мөн Турк, АНУ, БНСУ, ОХУ, Камбож, Беларусь, Малайз, Япон, БНХАУ-аас ирсэн 36 иргэний тусгаарлах байрны зардал 44,031,900 2021
143 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/57 Эмчилгээнд хамрагдсан 5 иргэн, Турк, Тайванаас Монголд ирсэн 3 иргэний онгоцны болон тусгаарлах байрны зардал 32,568,800 2021
144 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/76 БНХАУ, БНСУ, БНКазУ-д ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал 26,161,515 2021
145 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/29 Коронавирусын улмаас БНСУ, ИБУИНХУ, Турк, Унгар, Малайз, Польш, Япон, Украин, БНХАУ, ОХУ-аас төлбөрийн чадваргүй болж Монгол руу ирсэн 22 иргэний тусгаарлах байрны зардал, заримынх нь онгоцны зардал 22,646,365 2021
146 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/07 3 хүн 17,907,000 2021
147 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/57 3 хүн 15,000,000 2021
148 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 2 хүн 10,000,000 2021
149 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/76 2 хүн 9,000,000 2021
150 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/57 БНХАУ-д ял эдэлж байгаа иргэдийг эргэх зардал, консулын ажилтны томилолтын зардал 7,703,940 2021
151 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/76 9 иргэн 6,518,500 2021
152 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/57 2 хүн 6,200,000 2021
153 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/76 2 хүн 3,235,800 2021
154 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/57 1 хүн 3,000,000 2021
155 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.5. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 1 хүн 168,150 2021
156 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.5. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/57 1 хүн 105,840 2021
157 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.7. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 БНХАУ, ОХУ, Турк, Япон, БНСВУ, БНСУ-д ял эдэлж байгаа 134 иргэнийг эргэх зардал, консулын ажилтны томилолтын зардал 48,509,908 2022
158 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 7 иргэн 41,958,840 2022
159 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/50 8 иргэн 40,000,000 2022
160 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 7 иргэн 34,050,000 2022
161 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 5 иргэн 27,470,300 2022
162 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 3 иргэн 7,850,000 2022
163 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 2 иргэн 7,000,000 2022
164 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 3 иргэн 6,500,000 2022
165 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/12 4 иргэн 6,000,000 2022
166 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 3 иргэн 5,121,000 2022
167 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 1 иргэн 5,000,000 2022
168 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/50 1 иргэн 5,000,000 2022
169 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 1 иргэн 4,000,000 2022
170 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.4. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 2 иргэн 3,436,000 2022
171 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/18 1 иргэн 3,000,000 2022
172 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/98 3 иргэн 2,850,000 2022
173 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/79 1 иргэн 780,000 2022
174 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/50 2 иргэн 700,000 2022
175 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.1. дэх заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/17 11 иргэн 57,500,000 2023
176 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.2. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/17 11 иргэн 13,780,000 2023
177 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.6. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/17 2 иргэн 10,000,000 2023
178 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.3. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/17 1 иргэн 1,500,000 2023
179 Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийн 4.3.5. дахь заалт ГХ-ны сайдын тушаал №А/17 1 иргэн 55,000 2023